Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Investment climate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy Indii
100%
XX
Od początku XXI wieku zauważa się zwiększony napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Indii. Wartość BIZ wzrosła z 3, 56 mld USD w 1998 r. do 29 mld USD w roku 2008 i stale wykazuje tendencję wzrostową. Przyczyn tak dynamicznego wzrostu inwestycji zagranicznych należy upatrywać w wielu czynnikach, takich jak: dynamiczny rozwój gospodarczy państwa, stabilizacja polityczna w regionie, zwiększająca się liczba coraz bogatszych konsumentów gwarantujących rynek zbytu, niskie koszty zatrudnienia wysoce wykwalifikowanej siły roboczej oraz sprzyjające warunki ekonomiczno-prawne, jakie stwarza rząd dla tego typu inwestycji. Sektorami największych napływów BIZ są usługi, oprogramowanie i sprzęt komputerowy oraz budownictwo.(abstrakt oryginalny)
EN
Since the beginning of the 21st century we have noticed an increased flow of Direct Foreign Investments to India. The value of DFI increased from 3.56 mld USD in 1998 to 29 mld USD in 2008 and it still shows the growing tendency. We can find the reasons for such a dynamic growth of foreign investments in a number of factors, such as the dynamic economic development of the state, political stability in the region and an increasing number of richer and richer consumers, who guarantee a ready market for goods, low costs of employment of highly qualified workforce, as well as favourable economic-legal conditions secured by the government for this type of investment. Services belong to the sectors of highest DFI flow, but also software and computer hardware as well as building.(original abstract)
XX
Opracowanie rozpoczyna się zaprezentowaniem definicji podstawowych pojęć, którymi są: inwestycje zagraniczne, inwestycje portfelowe i bezpośrednie. Następnie została przedstawiona nieustannie wzrastająca skala polskich inwestycji za granicą wraz z ich zmieniającą się strukturą. Ostatnią część niniejszego opracowania stanowi analiza konsekwencji jakie wiążą się z eksportem kapitału w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju pochodzenia kapitału. (abstrakt oryginalny)
EN
In the first part of the article the basic terms, i.e. foreign investments, portfolio investments and direct investment were defined. Next, the author presented the increasing scale and the changing structure of Polish investments abroad. In the last part of the paper, the results of capital flow in the form of foreign direct investments for the economy of the country of origin were shown. (original abstract)
XX
Ukraina jest krajem Europy Środkowo-Wschodniej. Jej terytorium wynosi 603,7 tys. km2, co stanowi 5,7% powierzchni Europy. Istnieje szereg przesłanek warunkujących bezpośrednie inwestycje zagraniczne w tym kraju. Rok 2005 okazał się szczególnie sprzyjający dla napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Ukrainę. Nastąpił wzrost o 355% w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2006 zanotowano spadek napływał BIZ w stosunku do roku poprzedniego. Dotychczasowy stan BIZ powiększył się w 2005 roku o 81%, a w 2006 roku o 25%. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych czynników kształtujących klimat inwestycyjny na Ukrainie, a mianowicie uwarunkowań ekonomicznych, politycznych i prawnych, a także charakterystyka stanu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tym kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
The Ukraine is a country in Central-Easter Europe. The Ukraine has 603,7 th sq km, that is of 5,7% of European territory. There are a lot of factors which provide conditions of foreign direct investment in that country. The year 2005 was especially favourable for the inflow of foreign direct investment in the Ukraine. There was observed the increase of 355% of the inflow of foreign direct investment on the previous year. In the year 2006 there was noticed the decline of the inflow of foreign direct investment on the previous year. The stare of foreign direct investment rose to 81% in the 2005, and to 25% in the 2006. The aim of this paper is to present the chosen factors, which have impact on investment climate in the Ukraine like: economic, political and legal determinants, and also the description of the state of foreign direct investment in that country. (original abstract)
XX
W artykule dokonano analizy głównych czynników warunkujących napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce. Otrzymane rezultaty potwierdzają, że Polska jest pod tym względem liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest to przede wszystkim spowodowane korzystnymi uwarunkowaniami czynników tradycyjnych, jak stabilna sytuacja polityczno-prawna, chłonny rynek wewnętrzny, dynamiczny wzrost gospodarczy, duży potencjał rynku pracy, znaczący stopień rozwoju rynku finansowego, stabilność kursu walutowego i niskie płacowe koszty pracy. Pomimo to, w celu zachowania pozycji lidera w Europie Środkowo-Wschodniej i atrakcyjnej lokalizacji w ujęciu globalnym, konieczna staje się poprawa sytuacji w Polsce w zakresie uwarunkowań składających się na klimat inwestycyjny. Dotyczy to zwłaszcza poprawy spójności przepisów prawnych, wzrostu efektywności procedur administracyjnych związanych z zakładaniem działalności gospodarczej oraz ograniczenia klina podatkowego. (abstrakt oryginalny)
EN
In his article, the author carried out an analysis of the main factors determining inflow of foreign direct investment (FDI) in Poland. The obtained results confirm that Poland is in these terms a leader in Central and Eastern Europe. This is caused first of all, by favourable conditions of the traditional factors such as the stable political and legal situation, absorptive internal market, dynamic economic growth, large labour market potential, considerable degree of financial market development, stability of exchange rate and low wage labour costs. Despite that, in order to retain the position of leader in Central and Eastern Europe and attractive locality in global terms, there is the need to improve the situation in Poland as regards the determinants comprising the investment climate. This particularly concerns improvement of consistency of legal regulations, growth of effectiveness of the administrative procedures related to starting up business activity and reduction of the tax wedge. (original abstract)
5
Content available remote Features of Forming of Business Environment in Ukraine
75%
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące kształtowania środowiska biznesowego na Ukrainie. Zidentyfikowano podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw (m.in. postrzeganie korupcji, wolność gospodarcza, konkurencyjność), co pozwoliło zaproponować różne sposoby i warunki poprawy klimatu inwestycyjnego i bardziej przyjaznego otoczenia zewnętrznego dla przedsiębiorstw działających na Ukrainie. (abstrakt oryginalny)
EN
An enterprise is the basic organizational and productive force of the economic system of any country. Effective activity of enterprises of all forms of management is a basis of providing of forming and increase of GDP, development of science and stimulation of scientific and technological progress, defensive capacity of the state, simple and extended playback, overcoming of unemployment and decision of other social problems. Being basis of national economy, an enterprise is exposed to considerable influence of political, cultural, social and other factors of community development. Considerable dependence of enterprises in Ukraine upon external terms is demonstrated by modern realities of economic life. Actuality of revision of state approaches to adjusting of entrepreneurial activity is predefined largely by political and social destabilization of society, cutback of economic activity, strengthening of internal and external competition, loss of part of markets of the Ukrainian enterprises. For most enterprises of country a question of survival is extremely actual under the conditions of difficult transformations of the economic system that requires the increase of efficiency of management on qualitatively new basis. The course of country towards eurointegration needs the combination of experience of the European countries in regulation to adjusting of entrepreneurial activity with measures that promote development of business in the conditions of general economic and political instability. (...) A research aims are establishment of features of forming of enterprise environment in Ukraine and search of effective mechanisms of forming of favorable macroeconomic environment for development of business. (fragment of text)
XX
Głównym celem badań była identyfikacja interwencji władz lokalnych zmierzających do pozyskiwania inwestorów zagranicznych oraz określenie czynników je determinujących. Analizowano wyniki badań ankietowych z 16 gmin woj. warmińsko-mazurskiego (z 78 uczestniczących w badaniach), które potwierdziły wzrost inwestycji zagranicznych na swoim obszarze. Wśród działań władz lokalnych dominują te, których skutkiem było podjęcie decyzji lokalizacyjnej przez inwestorów zagranicznych (55,6%). Osiągnięto to dzięki działaniom o charakterze trwałym (61,5%). Wśród badanych gmin woj. warmińsko-mazurskiego najczęstszymi czynnikami decydującymi o podejmowanych przez władze lokalne działaniach wobec inwestorów zagranicznych była chęć stworzenia dodatkowych możliwości rozwoju (22,4%) oraz świadomego kształtowania kontrolowanego rozwoju (20,7%).(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the present study is to identify the interventions of local authorities which aim was to attract foreign investors and to describe factors determining them. There were analyzed the results of survey from 16 districts of Warmia-Mazuria voivodeship (out of 78 which participated in the survey), which confirmed the increase of foreign investments in their area. Among the activities of local authorities the dominating ones are those which confirmed the increase of foreign investments in their region (55.6%). It was achieved by permanent activities (61.5%). Among the surveyed local authorities of Warmia- Mazuria voivodeship the most often factors which decide about the activities of local authorities towards foreign investors was a desire to create additional possibility for development (22.4%) and its conscious shaping of controlled development (20.7%).(original abstract)
XX
Rosnąca wartość rocznego strumienia bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jak i skumulowana wartość zainwestowanego w ten sposób kapitału odgrywają coraz większą rolę w gospodarce światowej. Z biegiem czasu inwestycje te zaczęto postrzegać nie tylko jako transfer kapitału, ale także jako pakiet czynników silnie oddziałujących na zmiany jakościowe w gospodarce. Obecnie praktycznie wszystkie państwa prowadzą aktywną politykę, nastawioną na ich przyciąganie, gdyż tradycyjne przewagi lokalizacyjne w szybko postępującym procesie globalizacji tracą na znaczeniu. Celem artykułu jest przedstawienie czynników tworzących współcześnie klimat inwestycyjny dla zagranicznych inwestorów i próba podziału państw Unii Europejskiej na grupy cechujące się podobnym klimatem inwestycyjnym, z wykorzystaniem analizy wielowymiarowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The increasing value of the annual flows of foreign direct investment and the stock of FDI in the world, are playing a more and more significant role in the global economy. Over the time FDI was seen not only as a transfer of capital, but also as a complex of factors strongly affecting the qualitative changes in the economy. Today, all states conduct an active policy aimed at attracting FDI, because traditional location determinants are losing importance in the rapidly developing process of globalization. This article presents the determinants that create the contemporary investment climate for foreign investors and attempts to divide countries of the European Union into groups characterized by a similar investment climate using multivariate analysis. PN-(original abstract)
PL
Grupa Next 11 (N-11) to grupa państw-liderów gospodarek wschodzących, którą tworzą Korea Południowa, Meksyk, Indonezja, Turcja, Filipiny, Egipt, Wietnam, Pakistan, Nigeria, Bangladesz oraz Iran. Grupa N-11 jest uważana za grupę, która rozpocznie następny cykl wzrostu rynków wschodzących. Do krajów będących przedmiotem zainteresowania w tym opracowaniu należą: Bangladesz, Filipiny, Iran, Korea Południowa, Meksyk, Nigeria, Pakistan. Wielkość i dynamika napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do tych krajów w latach 2005-2014 wykazuje duże zróżnicowanie. Kraje są zainteresowane jak największym napływem BIZ i dlatego też podejmują działania prowadzące do eliminowania barier i zapewnienia sprzyjających warunków dla zagranicznych inwestorów. Celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych tendencji w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do krajów N-11 w latach 2005-2014, ze szczególnym uwzględnieniem podejmowanych działań prowadzących do eliminowania barier i zapewnienia sprzyjających warunków dla zagranicznych inwestorów. Sformułowano następujące wnioski: kraje N-11 stają się znaczącym miejscem napływu BIZ; globalny kryzys finansowy oddziaływał negatywnie na napływ BIZ do tych krajów.
EN
The Next 11 are a group of countries – the leaders of the emerging markets that consist of South Korea, Mexico, Indonesia, Turkey, Philippines, Egypt, Vietnam, Pakistan, Nigeria, Bangladesh and Iran. In the article the subject of interest are the following countries: South Korea, Mexico, Philippines, Pakistan, Nigeria, Bangladesh and Iran. The Next 11 are considered to be the countries which will begin the next cycle of growth in emerging markets. Important factors support this argument, such as: diversified and rapidly developing economies, more and more open markets and increased interest of foreign investors. The size and dynamics of foreign direct investment to the select N-11 show a large variation of this process in the years 2005-2014. The select N-11 are interested in the greatest inflow of FDI possible and therefore undertake measures required to eliminate barriers and to provide favorable conditions for foreign investors.
9
75%
EN
Purpose: The paper presents the issues related to the movement of activities of foreign investors on the Polish market on the example of Lower Silesia. Design/methodology/approach: The study used World Bank reports from Statistics Poland (GUS), Department of Enterprises. Findings: The purpose of this article is to present the investment climate of Poland on the example of Lower Silesia, created by economic, social, political, as well as legal and administrative conditions. The economic conditions inform the foreign investor about the condition of the economy of the country receiving the investment. Originality/value The publication presents the results of research conducted on the basis of GUS, Department of Enterprises. (original abstract)
10
75%
XX
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są powszechnie postrzegane jako źródło korzyści dla krajów przyjmujących je. Oczekiwania związane z BIZ powodują, iż kraje konkurują między sobą w zakresie stwarzania warunków korzystnych dla dokonywania inwestycji długoterminowych - przyjaznego klimatu inwestycyjnego. Tym niemniej, podejmowane działania (lub ich brak) mogą nie tylko przyciągać kapitał zagraniczny, ale również zniechęcać do inwestowania. Mogą ponadto spowodować wycofanie już zainwestowanego kapitału. Podstawowym celem niniejszego opracowania jest identyfikacja zestawu czynników decydujących o klimacie inwestycyjnym w krajach bałtyckich - Litwie, Łotwie i Estonii. Czynniki warunkujące napływ BIZ do krajów bałtyckich oceniono w podziale na czynniki zachęcające do inwestowania oraz bariery inwestycyjne w ocenie inwestorów zagranicznych. Wyniki przeprowadzonej analizy pozwoliły określić kierunki zmian dla analizowanych gospodarek. (abstrakt oryginalny)
EN
Foreign direct investment is generally perceived as a source of benefits for the countries that receive it. The expected effects of FDI lead countries to compete with each other by creating favourable conditions for long-term investments, i.e., a favourable investment climate. However, the actions undertaken may not only attract foreign capital, but also discourage investment and lead to the withdrawal of invested capital. The primary objective of this study is to identify the factors influencing the investment climate in Lithuania, Latvia, and Estonia. Factors influencing FDI inflows to the Baltic countries were evaluated and divided into what foreign investors perceive as incentives and barriers. Finally, the results allowed to determine the directions of change for the analysed economies.
11
75%
XX
Autorka przedstawiła wyniki badań, których celem było opracowanie atrakcyjności inwestycyjnej 26 krajów Unii Europejskiej z punktu widzenia polskiego przedsiębiorstwa chcącego dokonać ekspansji zagranicznej na te rynki. Dodatkowym celem było połączenie badanych krajów w grupy o podobnym klimacie inwestycyjnym. W badaniu uwzględniono następujące czynniki lokalizacyjne kształtujące klimat inwestycyjny: czynniki makroekonomiczne; czynniki wynikające z motywów podejmowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich; czynniki kształtujące otoczenie biznesowe w kraju goszczącym. (fragment tekstu)
EN
Changes in the global environment encourage companies to adopt the policy of internationalization. Poland's membership in the EU provides Polish companies with more possibilities of engaging in the European common market. The company which intends to go international should consider a number of specific factors related to the host country which have an impact on the selection of location of overseas business activities. Such factors affect location-related decisions to varying degrees, but they always constitute a set of versatile and interdependent factors of direct and indirect impact. The presented results of research on the investment attractiveness of selected EU member states, based on the analysis of investment climate determining factors, aim to provide useful information for companies which consider taking a strategic decision to start overseas operations. The final decision, however, should be taken on the basis of the analysis of possible threats and opportunities resulting from internationalization as well as the company's resources and its ability to adapt to the environment of foreign markets.(original abstract)
XX
Polska otrzymała ostatnio od Banku Światowego "żółtą kartkę" w odniesieniu do tworzonego klimatu inwestycyjnego, który będzie miał decydujące znaczenie dla możliwości utrzymania szybkiego wzrostu gospodarczego. Obniżona w tym roku w Polsce wysokość stawki podatku od dochodów korporacji (CIT) - choć niewątpliwie bardzo ważna - nie jest jedynym, ani też najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzje inwestycyjne przedsiębiorców.
XX
Skoncentrowano się tutaj na analizie czynników prawno-administracyjnych i ekonomicznych, które określone zostały jako warunki konieczne i wystarczające dla pozyskania inwestorów zagranicznych. Przyjęto, że grupę warunków koniecznych zaistnienia bezpośrednich inwestycji, zagranicznych tworzą regulacje i przepisy prawno-administracyjne wyznaczające zakres prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak przykładowo gwarancja własności, możliwość transferu zysków, procedura zakładania przedsiębiorstw itp. Natomiast jako warunki wystarczające określono wskaźniki odzwierciedlające sytuację makroekonomiczną kraju. W zakresie obu grup warunków przedstawiono wyniki badań empirycznych. (fragment tekstu)
EN
Since 2001 there has been a considerable decline in foreign direct investment in Poland. Although the downward trend stalled in 2004, experience shows that the leading market position is something to struggle for constantly, and its retaining consists in the raising of the country's attractiveness for potential investors. The decisions on FDI location understandably depend on political, social, economic, legislative factors which either encourage or discourage foreign investment in a given country. The aim of this article is an attempt at defining business climate in Poland from 1990 to 2004 as a factor attracting FDI. It focuses on analyzing legislative and economic factors classified as indispensable and satisfactory for stimulating foreign investment. The former relate to laws and regulations concerning business entity whereas the latter concern the location country economic situation which either directly or indirectly affects the effectiveness of a particular investment. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono metodykę porównawczej oceny klimatu inwestycyjnego terytorium (kraju, regionu, miasta itp.). W przeciwieństwie do obecnych podejść i metod oceny klimatu inwestycyjnego, autorzy uwzględniają nie tylko atrakcyjność inwestycyjną, która powstaje na podstawie potencjału inwestycyjnego i ryzyka inwestycyjnego, ale także aktywność inwestycyjną. Celem badania jest obliczenie integralnych porównywalnych wskaźników klimatu inwestycyjnego państw członkowskich EAEU na podstawie danych ilościowych i szacunków ekspertów. Badanie opracowało ocenę atrakcyjności inwestycyjnej krajów członkowskich EAEU. Analiza przeprowadzona przez autorów wykazała, że Republika Białorusi, w porównaniu z głównymi partnerami handlowymi (Rosja i Kazachstan), ma raczej niski potencjał produkcyjny, innowacyjny i zasobów naturalnych, a także wysokie ryzyko gospodarcze i polityczne. Przedstawiona ocena porównawcza klimatu inwestycyjnego pozwoliła autorom zidentyfikować bariery utrudniające napływ inwestycji zagranicznych w Republice Białorusi. Dane wyjściowe to informacje statystyczne publikowane przez komitety statystyczne państw członkowskich Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, a także materiały medialne, przeglądy analityczne ośrodków badawczych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a comparative assessment methodology of the investment climate (country, region, city, etc.). Unlike current approaches and methods for investment climate assessing the authors take into account not only the investment attractiveness which is formed on the basis of investment potential and investment risk, but also the investment activity. The research purpose is to calculate integral comparable indicators for the EAEU members taking quantitative data and expert assessments as a base. As a result of the research a rating of the EAEU country's investment attractiveness was compiled. The analysis carried out by the authors showed that the Republic of Belarus in comparison with their main trading partners (Russia and Kazakhstan) has rather low production, innovation and natural resource potentials, as well as high economic and political risks. The results of the study allow identifying barriers restraining the inflow of foreign investment in the Republic of Belarus. The baseline data are statistical information published by the statistical committees of the member countries of the Eurasian Economic Union, as well as media materials, analytical reviews of research centres.(original abstract)
XX
Swoboda wyboru lokalizacji inwestycji powoduje, iż poszczególne kraje i regiony zmuszone są do konkurowania ze sobą w celu stworzenia najlepszych warunków do prowadzenia działalności na swoim terenie. Każdy region chce być atrakcyjny, gdyż właśnie na obszarze tych najatrakcyjniejszych funkcjonuje najwięcej przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. Władze terytorialne muszą zatem obecnie podejmować kompleksowe działania prowadzące do zwiększenia inwestycji i poprawy konkurencyjności swego regionu. Bardzo ważnym źródłem kapitału w sytuacji niedoboru kapitału krajowego, charakterystycznego dla krajów rozwijających się, są inwestycje zagraniczne. Inwestycje te pojawiając się na terenie gminy stają się stymulatorem rozwoju regionu. Z punktu widzenia przedstawicieli władz lokalnych, którzy uczestniczyli w badaniu w związku z pojawieniem się nowych inwestorów, na terenie gminy można spodziewać się określonych korzyści, z których największa wagę przypisano ożywieniu gospodarczemu (wskaźnik ważności 0,61). Równie ważnym efektem podejmowanych inwestycji jest nieodzowny wpływ na poziom zatrudnienia, w tym przypadku wzrost (wskaźnik ważności 0,58). Z danych uzyskanych w badaniach wynika, że o atrakcyjności inwestycyjnej decyduje wypadkowa wielu czynników, jednak ze względu na fakt, iż niektóre z nich są niezależne od aktywności władz lokalnych zostały one ocenione w sposób bardzo zróżnicowany. Można również zauważyć, iż w związku z tą sytuacją gminy starają się konkurować tymi, na które mają wpływ i które w dużym stopniu determinują poziom atrakcyjności inwestycyjne (uzbrajanie terenów pod inwestycje). W oparciu o analizowane czynniki władze lokalne gmin oceniły region za atrakcyjny (53%), a w 45% za przeciętny pod względem atrakcyjności. Jedynie 2% gmin, uznało region za bardzo atrakcyjny. Pozytywnym aspektem jest z kolei fakt, iż żadna z gmin nie została oceniona jako nieatrakcyjna. W związku z tym, iż poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy jest niezwykle ważna dla jej rozwoju zdecydowana większość badanych gmin (95%) stosuje w tym celu zróżnicowane instrumenty, uwzględniające czynniki, które w sposób obiektywny decydują o niej (dbanie o stan środowiska - 24,4%, uzbrajanie terenów pod inwestycje - 22,1%). Około 5% gmin nie tylko nie stosuje żadnych instrumentów w celu poprawy atrakcyjności, ale dodatkowo uważa, iż są one zupełnie niepotrzebne. Ważnym aspektem rozwoju lokalnego i regionalnego każdej gminy jest jej promocja. Prezentowanie gminy w Internecie stanowi 33% wszystkich stosowanych sposobów promocji. Inne ważne sposoby promocji to prezentowanie gminy na imprezach promocyjnych, targach, wystawach (24%) oraz reklama w wydawnictwach przeznaczonych dla zainteresowanych inwestorów (18%). Pomimo istotności źródła kapitału dla potencjalnych inwestycji jakim jest kapitał zagraniczny w postaci BIZ, aż 39% badanych gmin (głównie wiejskich - 77%) nie podejmuje żadnych działań mających na celu ich pozyskanie. O skuteczności przyciągania inwestorów zagranicznych może świadczyć fakt, iż na terenie ok. 20% badanych gmin nie prowadzi działalności żadne przedsiębiorstwo z udziałem kapitału zagranicznego. Większość gmin (60%) podejmuje zróżnicowane działania mające na celu przyciągnięcie na teren gminy nowych inwestorów zagranicznych, czyni to głównie poprzez nawiązywanie kontaktów z zagranicą (22,6%). Jednak skuteczność tych działań jest dalece ograniczona, ponieważ aż 80% badanych twierdzi, iż nie odnotowano w związku z tym przyrostu inwestycji zagranicznych. Z drugiej strony tylko 50% gmin wskazało czynniki, które ich zdaniem mają wpływ na lokalizację takich inwestycji. Wśród nich najczęściej wskazywano na czynniki istotne jednak niezależne od aktywności władz (atrakcyjna lokalizacja - 25%, tania siła robocza - 11%) oraz częściowo zależne od władz lokalnych - infrastruktura transportowa (23%).
16
Content available remote Development of Electronic Commerce
63%
EN
Purpose: The paper presents the issues related to the development of electronic commerce. Design/methodology/approach: The study used world-bank reports from statista portal. Findings: The purpose of this article is to present the development of electronic commerce and investment climate of Poland on the example of Lower Silesia created by economic, social, political and legal-administrative conditions. The economic conditions inform the foreign investor about the condition of the economy of the country receiving the investment. Functioning types of e-business and basic business models used in e-commerce were also presented. Furthermore, they were characterized by payment methods used in online sales. Based on a chart developed on the basis of statistical data analysis of consumer-preferred online payment methods was also made. Originality/value: The publication presents the results of research conducted on the basis of statista international portal. (original abstract)
XX
Celem badań było wskazanie, która z determinant kształtujących poziom potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej gminy oddziałuje na jej poziom w najwyższym stopniu. Elementy determinujące potencjalną atrakcyjność inwestycyjną, rozumianą jako zdolność obszaru do przyciągania na jej teren inwestorów, sklasyfikowano w pięciu działach: zasoby pracy, infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna, administracja i rynek. Po określeniu i zgromadzeniu danych niezbędnych do stworzenia syntetycznych wskaźników potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej gmin oraz poszczególnych działów zweryfikowano je statystycznie według dwóch najistotniejszych kryteriów: zmienności oraz korelacji. Ostatecznie z zestawu 39 wskaźników wybrano wskaźniki do dalszej analizy. Metodą wzorca rozwoju Hellwiga analizowane gminy sklasyfikowano w czterech klasach (zależnie od poziomu potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej i każdego z działów) oraz określono, który element w najwyższym stopniu wpływa na poziom potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej gmin. W 2016 r. w gminach województwa warmińsko-mazurskiego przeważał przeciętny poziom potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej oraz analizowanych działów. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że na poziom potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej gmin największy wpływ miały kolejno: infrastruktura techniczna, administracja, infrastruktura społeczna, zasoby pracy i rynek. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to indicate which of the determinants shaping the level of potential investment attractiveness of a commune affects its level to the highest degree. The elements which determine the attractiveness for investment, understood as an area's ability to attract investors, were classified into five sections: labour resources, technical infrastructure, social infrastructure, administration and market. After the data were accumulated which were necessary to create synthetic indices of communes potential attractiveness for investment and individual sections, they were verified statistically according to two most important criteria: variance and correlation. Ultimately, indices were selected for further analysis out of the set of 39 indices. The Hellwig development pattern method was used to classify the communes into four classes depending on the level of potential attractiveness for investment and each section and to determine which element has the greatest effect on the level of a commune's potential attractiveness for investment. The average level of potential attractiveness for investment and the sections under analysis prevailed in the Warmińsko-Mazurskie Voivodship communes in 2016. The results showed that the level of a commune's potential attractiveness for investment is affected by the following factors: technical infrastructure, administration, social infrastructure, labour resources and market. (original abstract)
XX
Ulokowanie pieniędzy w funduszu umożliwia wysoką stopę zwrotu przy relatywnie małym ryzyku. W Polsce jednak wciąż bardziej popularne są lokaty bankowe. Częściowo za ten stan odpowiedzialna jest historia funduszy inwestycyjnych w naszym kraju oraz niefortunny sposób wprowadzenia ich na rynek, co w sumie przyczyniło się do wykreowania nieprawdziwego wizerunku funduszy w świadomości Polaków. Artykuł omawia historię rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce, oraz perspektywy ich rozwoju w najbliższej przyszłości.
XX
Celem artykułu jest określenie wpływu różnic w stopach opodatkowania przedsiębiorstw pomiędzy krajami na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w krajach Unii Europejskiej w zależności od klimatu inwestycyjnego charakteryzującego kraj goszczący. Oczekuje się, iż wrażliwość BIZ na różnice w stopach opodatkowania przedsiębiorstw wzrasta wraz z poprawą klimatu inwestycyjnego w danym kraju. Badanie przeprowadzono przy użyciu rozszerzonej postaci modelu grawitacyjnego, przy wykorzystaniu próby obejmującej wszystkie kraje tworzące obecnie UE-27 w latach 1998-2011. Wyniki analizy wskazują, iż wpływ różnic w opodatkowaniu przedsiębiorstw na wielkość dopływu BIZ przybiera na sile wraz ze wzrostem wartości (poprawą) wielkości reprezentujących składniki klimatu inwestycyjnego. Jednakże dopiero po osiągnięciu przez te wskaźniki pewnego poziomu obniżenie stopy opodatkowania w kraju goszczącym w stosunku do kraju inwestora oddziałuje, w sposób statystycznie istotny, ujemnie na BIZ. Oznacza to, że obniżanie stóp podatkowych może okazać się bezskuteczne w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sytuacji, gdy w danym kraju klimat inwestycyjny jest niezadowalający. Jest to wniosek, który może mieć znaczenie dla polityki gospodarczej. Zgodnie z nim, kraje o niekorzystnym klimacie inwestycyjnym powinny skupić uwagę raczej na jego poprawie, aniżeli na bezowocnym w tym przypadku obniżaniu stóp podatkowych, jako rekompensacie za inne, mniej korzystne warunki inwestycyjne. (abstrakt oryginalny)
EN
The author tries to assess the impact of the differences in the corporate tax rates among the EU countries on the localization of FDI, depending on the investment climate existing in the host country. One can assume that the sensitivity of foreign investment flows to tax differentials would increase with the improvement of investment climate in the given country. The research has been made using an augmented form of the gravity model on the sample covering all the EU-27 countries in the years 1998-2011. The results of the analysis indicate that the effect of tax differentials on the size of FDI inflows tends to gain strength with the increase (improvement) of the variables representing the components of the investment climate. However, the negative effect of lowering the tax rate in the host country, relative to the donor country, become visible and statistically significant only after the indicators of the investment climate assume a certain positive level. This suggests that reducing the tax rates may appear ineffective in attracting the FDI inflows if investment climate in the given country is unfavourable. This conclusion may be important for economic policy. According to it, countries with poor investment climate should concentrate on its improvement rather than futile attempts to attract foreign investors by tax reductions, as a compensation for the other less favourable investment conditions. (original abstract)
XX
Uderzenie światowego kryzysu spowodowało w ostatnich miesiącach kolejne weryfikacje prognoz makroekonomicznych, które są coraz bardziej pesymistyczne. Badania koniunktury potwierdzają, że przedsiębiorstwa ograniczają inwestycje i koszty pracy. Największy regres nastąpi w inwestycjach mieszkaniowych, ale wobec silnego pogorszenia perspektyw popytu, gorszej sytuacji finansowej firm i trudniejszego finansowania, obniżą się także inne inwestycje sektora prywatnego.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.