Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surfaktant
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem badań było doświadczalne określenie własności monowarstwy surfaktantu na powierzchni międzyfazowej gaz-ciecz. Opracowano oprogramowanie pozwalające na wyznaczenie wartości lepkości i sprężystości dylatacyjnej monowarstwy DPPC na powierzchni wody lub roztworu wodnego CTAB podczas cyklicznie powtarzających się procesów kompresji i ekspansji. Wykazano, że wskutek zmian struktury filmu powierzchniowego, wartości parametrów reologicznych monowarstwy są funkcją zarówno ciśnienia powierzchniowego, jak i kierunku deformacji powierzchni.
EN
The goal of this work was to determine experimentally the properties of surfactant monolayer at gas-liquid interface. Newly developed software allowed for determination of dilatational viscosity and elasticity of DPPC monolayer adsorbed at a periodically compressed and expanded interface of water or CTAB solution. The results indicated that reorganization of the interfacial film leads to different values of surface rheological parameters, which depend both on the temporal surface pressure and the direction of surface deformation.
PL
Przedmiotem badań było wykorzystanie olejów roślinnych do syntezy surfaktantów anionowych i niejonowych. Do badań wykorzystano oleinian metylu i przeestryfikowany metanolem olej rzepakowy. Substraty te poddano epoksydowaniu za pomocą nadtlenku wodoru do odpowiednich pochodnych epoksydowych, z których w wyniku reakcji z kwasem fosforowym lub tlenkiem etylenu otrzymano próbki surfaktantów anionowych lub niejonowych. Stwierdzono, że proponowana metoda prowadzi do otrzymania surfaktantów z surowców naturalnych o dobrych właściwościach powierzchniowo czynnych. Zsyntezowane surfaktanty oceniono na podstawie pomiarów napięcia powierzchniowego ich roztworów wodnych, pomiarów kąta zwilżania oraz zwilżania tkaniny, zdolności pianotwórczej i zdolności emulgowania.
EN
The synthesis of surfactants from epoxidized rape oil and epoxidized methyl esters of rape oil fatty acids are studied. Rape oil and methyl esters of rape oil fatty acids were epoxidized with H2O2 in the presence of glacial acetic acid and H2SO4 as a catalyst. These epoxidized substrates are phosphorylated with 85 % H3PO4 in diethyl ether. The sodium salts of such phosphorylated oils are good ionic surfactants. Nonionic surfactants are synthesized by ring opening of epoxides of unsaturated fatty acid by methanol in the presence of BF3. These intermediates are oxyethylenated in the presence of BF3 to final products. Surface properties of these surfactants, i.e. surface tension, cloud point, wetting ability, contact angle, foam height and emulsion stability have been determined.
PL
Zbadano możliwość zastosowania MEUF do usuwania fenyloamin z roztworów wodnych. Przeprowadzono badania nad pięcioma wybranymi związkami. Jako substancje tworzące micele wykorzystano CTAB, SDS i APG. Przedstawiono wpływ pH, oraz rodzaju ZPC na skuteczność separacji. Wykonano także porównanie uzyskanych wyników z modelem Abrahama.
EN
The recovery of five phenylamines from aqueous solutions with MEUF was studied. SDS, CTAB and APG as typical surfactants were used. The influence of pH value, surfactant type on separation efficiency was shown. Comparison between experimental and gained from Abraham model results was done.
PL
Zbadano właściwości transportowe i separacyjne rurowych membran ceramicznych wykonanych z dwutlenku tytanu i cyrkonu w stosunku do wodnych roztworów anionowej substancji powierzchniowo czynnej (dodecylobenzenosulfonian sodu - SDBS). Określono wpływ stężenia SDBS w roztworze zasilającym, a także granicznej rozdzielczości membran oraz warunków procesowych na wydajność procesu ultrafiltracji realizowanego w układzie przepływu krzyżowego (cross-flow). Wykazano, że układ separacyjny z membranami ceramicznymi zapewnił zadowalającą eliminację SDBS z roztworów wodnych. W zakresie analizowanych stężeń SDBS zaobserwowano rosnącą podatności membran na blokowanie wraz ze wzrostem ich granicznej rozdzielczości (cut-off). Stwierdzono też istotny wpływ warunków procesowych (ciśnienie transmembranowe, liniowa prędkość przepływu roztworu zasilającego przy powierzchni membrany) na właściwości transportowo-separacyjne membran. Wykazano, że ceramiczne membrany ultrafiltracyjne zapewniają stabilną pracę układu separacyjnego w warunkach długotrwałej filtracji.
EN
Tubular ceramic membranes made of titanium and zirconium dioxides were tested for transport and separation properties with respect to the aqueous solutions of an anionic surface-active substance (sodium dodecylbenzenesulfonate, SDBS). Examined was the problem of how the concentration of SDBS in the feed solution, the molecular weight cut-off (MWCO) of the membranes, and the process conditions influence the efficiency of ultrafiltration performed in a cross-flow system. It has been demonstrated that the separation system involving ceramic membranes provides a sufficiently high SDBS removal from water solutions. Within the range of the SDBS concentrations examined, it has been observed that the membranes were susceptible to fouling, and that this susceptibility increased with the increase in the MWCO value. The effect of the process conditions (transmembrane pressure and cross-flow velocity of the feed solution at the membrane surface) on the transport and separation properties of the ceramic membranes was also found to be of significance. The study has revealed that ceramic ultrafiltration membranes provide a stable operation of the separation system under conditions of long-term filtration.
EN
The usefulness of micellar-enhanced ultrafiltration (MEUF) for copper ion removal was evaluated. The experiments were performed in a semi-pilot installation in a cross-flow regime with the use of ultrafiltration modules (5 kDa and 10 kDa). The first stage of the tests included copper ion removal in the classic UF process. During the next step, anionic surfactant (sodium dodecylbenzenesulfonate, SDBS) was added to the feed solution in a wide range of concentrations. The effect of copper and surfactant concentrations on separation efficiency and permeate flux was evaluated. It was found that MEUF enables high copper ion removal. Depending on surfactant concentration in the feed solution, the average copper concentration in the permeate was in the range from 0.02 to 0.08 mM (feed solution 0.79 mM). Surfactant rejection was strongly dependent on its concentration in the feed; the highest retention was obtained when surfactant was in the form of micelles, i.e., for concentrations exceeding the CMC.
PL
Praca dotyczy zagadnienia stabilności hydrodynamicznej w warstwach cieczy zawierających związki powierzchniowo czynne (surfaktanty). Powierzchnia międzyfazowa podlega naprężeniom stycznym pochodzącym od gradientu napięcia powierzchniowego. Zaproponowany uproszczony model matematyczny hydrodynamiki układu przewiduje, że dla określonych jego parametrów, charakteryzowanych przez krytyczną wartość liczby Reynoldsa, mogą pojawić się niestabilności hydrodynamiczne. Przejawiają się one powstawaniem komórek konwekcyjnych w warstwie cieczy, co pociąga za sobą m.in. zmianę mechanizmu przenoszenia masy w układzie. Przytoczono dane doświadczalne uzyskane za pomocą wagi Langmuira potwierdzające możliwość występowania takiego efektu. Zjawisko to może mieć istotne konsekwencje dla kinetyki transportu masy w wybranych układach technologicznych i biologicznych, m.in. w procesie transportu tlenu w płucach przy udziale naturalnego surfaktantu płucnego.
EN
The work deals with the problem of hydrodynamic stability in liquid systems containing surfactants. The detailed analysis was focused on a thin liquid film with an adsorbed monolayer. In this system, the interface undergoes a tangential stress due to the surface tension gradient promoted by a moving barrier. A simplified mathematical model of the system hydrodynamics showed that the flow instability (cell convection) could be observed for certain values of parameters characterized by the critical value of the Reynolds number. This instability also leads to the change of mass transfer mechanism. Some experimental evidence of this effect was found from the Langmuir balance studies. The described phenomenon can be responsible for efficient mass transfer in some technological and biological surfactant-liquid systems.
PL
Określono wpływ kationowych, anionowych I niejonowych związków powierzchniowo czynnych oraz związków wspomagających na równowagi ekstrakcyjne w układzie: kaprolaktam w 1% wodnym roztworze siarczanu amonu-toulenu. Stwierdzono nieznaczny wpływ związków powierzchniowo czynnych na współczynnik podziału kaprolaktamu. Dodatek związków wspomagających (kosurfaktantów), takich jak alkohol n-butylowy, alkohol oktylowy i alkohol dodecylowy do wodnych roztworów kaprolaktamu w obecności SDS powoduje znaczne zwiększenie współczynnika podziału.
EN
The effect of cationic, anionic, and nonionic surfactants and co-surfactants on the equilibrium in the system: caprolactam in 1.0% (NH4)2S04 aqueous solution-toluene was investigated. An insignificant effect of surfactant on the distribution coefficient of caprolactam was observed. However, a considerable increase of the distribution coefficient was found when n-butyl alcohol or octyl alcohol were added to the caprolactam water solution in the presence of SDS.
PL
Rozważano efekty dynamiczne w układach wodnych zawierających surfaktanty. Mierzono odpowiedzi powierzchni podczas deformacji w układach woda-DPPC oraz woda-DPPC-CTAB. Stosując makswelowską koncepcję powierzchni lepkosprężystej, obliczono i porównano czas relaksacji dynamicznego napięcia powierzchniowego. Wykazano zaburzenie dynamiki powierzchni zawierającej fosfolipid w obecnościć CTAB i omówiono jej możliwe konsekwencje dla funkcjonowania układu surfaktantu płucnego.
EN
Measurements of the dynamic response to deformations in aqueous surface with adsorbed DPPC or DPPC/CTAB molecules were done. Based on Maxwellian concept of a visco-elastic surface, the relaxation times of the dynamic surface tension are calculated and compared, indicating the significant influence of low-molecular surfactant on phospholipid activity. Biomedical relevance of the result (in respect to the lung surfactant system) was discussed.
PL
Treścią pracy są badania adsorpcji flokulantu i surfaktantu na granicy faz ciało stale roztwór. W badaniach stosowano flokulanty typu PEO (politlenek etylenu) o masie cząsteczkowej 300 000 i 5 000000 oraz anionowy surfaktant SDS (dodecylosiarczan sodu). Zawiesinę mineralną stanowiły drobnoziarniste (-40|mikrom) odpady po flotacji rudy Zn-Pb. Głównym składnikiem mineralnym odpadów był dolomit CaMg(CO3)2. Izotermy adsorpcji flokulantu w obecności surfaktantu i odwrotnie wskazują na silne współzawodnictwo w adsorpcji na powierzchni ciała stałego.
EN
The adsorption of both nonionic poly (oxyethylene) flocculants (MW 300,000 and 5,000,000) and surfactant (sodium dodecylsulphate) onto CaMg (CO3) 2 particles was studied. A displacement of the PEO adsorption from the mineral surface by addition of SDS molecules was observed. The plateau adsorption value of PEO decreased at the present of surfactant. In the presence of preadsorbed surfactant the adsorption of PEO 5,000,000 increased.
PL
Badano doświadczalnie wpływ hydrodynamiki cienkiej warstwy cieczy (hipofazy) na szybkość absorpcji CO 2 w obecności surfaktantu fosfolipidowego. Pokazano, że dynamiczne zmiany napięcia powierzchniowego towarzyszące oscylacjom wielkości powierzchni w wadze Wilhelmy'ego - Langmuira powodują zauważalny wzrost strumienia gazu pochłanianego przez roztwór alkaliczny, za co są odpowiedzialne powstające w układzie efekty Marangoniego.
EN
The influence of hydrodynamic processes in a surfactant-rich thin liquid layer (hypophase) on the absorption rate was studied experimentally using Wilhelmy - Langmuir balance. It was shown that absorption rate for carbon dioxide in alkali solution is increased when interfacial area is varied. The mechanisms responsible for the mass transfer improvement are related to the Marangoni effects generated in this system.
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wpływu dodatków surfaktanta CTAB i soli NaSal na obniżenie strat ciśnienia przy przepływie wody w rurach. Stwierdzono, że największa redukcja dyssypacji energii występuje w stabilnej strefie przejściowej między ruchem laminarnym i turbulentnym. Zbadano wpływ średnicy rury i stężenia roztworu na wielkość i zasięg redukcji oporów. Zaproponowano równanie opisujące zmodyfikowaną krzywą oporów w stabilnej strefie przejściowej.
EN
Experimental results of the influence of CTAB surfactant and NaSal salt additives on the pressure losses reduction for water flow in pipes are presented. It was found that the greatest reduction of energy dissipation is observed in the stable transitional zone between the laminar and turbulent flow ranges. The influence of pipe diameter and additives concentration on drag reduction efficiency was investigated. The equation of modified flow resistance curve in the stable transitional zone is proposed.
EN
In areas with limited freshwater resources, affordable technologies can remediate greywater for reuse applications and increase the water supply. These wastewaters contain various chemicals, which make them challenging to treat. Reverse osmosis (RO) membrane systems could be the solution to removing these harmful chemicals. Membrane fouling has been investigated and using a commercial antiscalant to treat laundry wastewater effluent with a polyamide (PA) thin-film composite (TFC) reverse osmosis membrane. Attenuated total reflectance Fourier transform infrared spectroscopy (ATR-FTIR), energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX), and scanning electron microscopy (SEM) were used to assess the antiscalant effects. The anionic surfactant rejection was above 99.8% for experimental tests conducted. The average COD removal rate was in the range of 91-96%, irrespective of the antiscalant dosing. However, the presence of antiscalant at the dose of 8 mg/dm3 significantly reduced fouling intensity. The flux decline ratio amounted to 56 and 72% for the RO process with antiscalant and no antiscalant dosing, respectively.
PL
W celu podwyższenia skuteczności procesu bioremediacji gruntów stosuje się różne techniki wspomagające. Do takich technik można zaliczyć zastosowanie słabego pola elektrycznego, które wywołuje szereg korzystnych zjawisk elektrokinetycznych w gruncie oraz wykorzystanie substancji powierzchniowo czynnych, które wpływają korzystnie na przebieg procesu biodegradacji substancji wykazujących słabą rozpuszczalność w wodzie. W badaniach określano wpływ pola elektrycznego i różnych typów surfaktantów (biosurfaktanty, niejonowe, anionowe) na migrację bakterii Pseudomonas putida i Bacillus subtilis w gruncie. W trakcie badań kontrolowano również intensywność procesu biodegradacji zanieczyszczeń. Badania wykazały istotny wpływ pola elektrycznego i surfaktantów na intensywność i kierunek migracji bakterii w gruncie oraz na intensywność procesu biodegradacji.
EN
Many techniques of soil bioremediation enhancement have been developed recently. Two of them are application of weak electric field which induces favorable electrokinetic phenomena in the soil environment and surface active agents application which increase the biodegradation degree of poorly soluble contamination. During experiments the influence of the electric field and surfactants (biosurfactants, non-ionic and anionic surfactants) on the Pseudomonas putida and Bacillus subtilis bacteria migration in soil was determined. The intensity of the biodegradation of contamination was also estimated. The results show substantial impact of the electric field and surfactants on the intensity and direction of bacteria ,migration in soil as well as on the intensity of the contamination biodegradation.
EN
The work concerns the evaluation of the possibility of using laser diffraction analyzer to determine changes in the distribution of sludge floc size in the presence of anionic surfactant. As a model of surfactant linear alkylbenzene sulphonate (LAS) was used. Different concentrations: 10, 100 and 200 mg/dm3 of LAS was applied. The granulometric analysis showed that the pure activated sludge was composed of particles with a size of 1 m to 2 mm. The largest and fastest changes in the distribution of sludge floc size after the addition of a surfactant at a concentration of 100 mg/dm3 were observed. The flocs with a diameter above 0.8 mm disappear and the average diameter over volume of particles decrease from 0.29 to 0.19 mm. Doubling the dose of surfactant causes the flocs aggregation. The sludge flocs capability for break-up and aggregation is not proportional to the concentration of LAS. Addition of LAS to the sludge results in decrease of the sludge volume index. This study showed that granulometric measurement may help to estimate an impact of chemical substances contained in wastewater on activated sludge.
PL
Praca dotyczy oceny możliwości wykorzystania analizatora dyfrakcji laserowej do określenia zmian w dystrybucji rozmiarów kłaczków osadu czynnego w obecności surfaktantu anionowego. Jako model surfaktantu, zastosowano liniowy alkilobenzenosulfonian sodu (LAS). W przeprowadzonych badaniach użyto różnych stężeń wyjściowych surfaktantu: 10, 100 i 200 mg/dm3. Analiza granulometryczna osadu wykazała, że rozmiar cząstek osadu mieści się w zakresie od 1 m do 2 mm. Największe i najszybsze zmiany w rozkładzie wielkości kłaczków osadu zaobserwowano po dodaniu surfaktantu o stężeniu 100 mg/dm3. Zanikły kłaczki o średnicy powyżej 0,8 mm, a średnia średnica kłaczków zmalała z 0,29 do 0,19 mm. Podwojenie dawki surfaktantu powoduje agregację kłaczków. Stopień rozdrobnienia bądź aglomeracji kłaczków pod wpływem LAS nie jest wprost proporcjonalny do stężenia surfaktantu. Dodatek LAS do osadu czynnego skutkuje spadkiem indeksu wagowo-objętościowego Przeprowadzone badania wykazały, że analiza granulometryczna może być stosowana jako metoda ułatwiająca oszacowanie wpływu związków chemicznych zawartych w ściekach na osad czynny.
PL
Rozważono proces rozpadu i koalescencji kropel toluenu w układzie z rozpuszczonym surfaktantem polimerowym PVA 98%. Szybkość koalescencji jest silnie ograniczona dla układu zawierającego 0,005% wag. PVA, co znacząco wydłuża czas potrzebny do osiągnięcia równowagi dynamicznej między rozpadem i koalescencją kropel zarówno w przypadku, gdy początkowo dominuje rozpad, jak i w przypadku, gdy początkowo obserwowana jest jedynie powolna koalescencja usztywnionych kropel.
EN
Breakage and coalescence of toluene droplets in system with dissolved polymeric surfactant PVA 98% were considered. The rate of drop coalescence is strongly limited in the system containing 0.005% PVA, what significantly increases time necessary to achieve the dynamic equilibrium between breakage and coalescence for both series of experiments - with initially dominant breakage and for the situation when initially only slow coalescence of immobilized droplets is observed.
19
51%
PL
Ciągle rosnące potrzeby ludzi, powodują doskonalenie istniejących i powstawanie nowych osiągnięć w dziedzinie nauki i technologii. Niestety, wraz z rozwojem technicznym, wzrasta również ingerencja człowieka w środowisko naturalne, wynikiem czego jest powstawanie nowych zagrożeń związanych z produkcją, transportem, użytkowaniem oraz składowaniem odpadów substancji niebezpiecznych. Rzadko zdajemy sobie sprawę, że awarie występujące podczas pracy z węglowodorami ropopochodnymi prowadzą nie tylko do zanieczyszczenia gleb i gruntów, ale również skażenia powietrza i wód gruntowych. W pracy przedstawiono zagadnienia związane z głównymi przyczynami oraz skutkami powstawania zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi m.in. benzyny, paliw lotniczych, olejów opałowych i napędowych oraz innych pochodnych ropy naftowej. W celu określenia skali zjawiska zanieczyszczania ekosystemu, zestawiono ilość zdarzeń, w których brały udział węglowodory ropopochodne. Zaproponowano również metody usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych, opisano proces sorbowania oraz dyspergowania skażeń uwzględniając toksyczność środowiskową surfaktantów zastosowanych w recepturach dyspergentów. Usuwanie produktów niebezpiecznych jest trudnym i wieloetapowym procesem, wymagającym specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia ratownika prowadzącego takie działania. Sposób usuwania zanieczyszczeń oraz wybór metody w dużym stopniu zależny jest od miejsca wystąpienia zdarzenia oraz od rodzaju i ilości usuwanej substancji.
EN
Still increasing needs of people cause the improvement of existing technological achievements and forming new ones. Unfortunately, along with technical development human interference in the environment is also increasing. The resulting output is the creation of new risks associated with production, transport, use and storage of waste hazardous substances. Hardly ever we do realize that accidents that occur while working with petroleum hydrocarbons leads to contamination of soil and consequently groundwater. The paper presents issues related to the formation of the main causes and effects of pollutants such as oil derivatives gasoline, aviation fuels, heating oils and diesel fuels and other petroleum. In order to determine the incidence of contamination of the ecosystem are summarized number of events involving a petroleum-derived hydrocarbons. Also proposed methods for removing oil pollution, and also describes the process sorbowania and dispersion, and also takes into account the toxicity of surfactants. Removal of dangerous products is a difficult and iterative process. Requiring specialized knowledge and experience of the person handling such activities. Method of removing contaminants, and the choice of method largely depends on the event occurred and the type and quantity of the substance removed.
PL
Wykorzystanie czwartorzędowych soli amoniowych do modyfikacji powierzchni zeolitów naturalnych i syntetycznych doprowadziło do powstania materiału o lepszych właściwościach sorpcyjnych. Celem badań było porównanie właściwości sorpcyjnych otrzymanych organo-zeolitów naturalnych i syntetycznych na przykładzie usuwania związków chromu z roztworów.
EN
The use of quaternary ammonium salts for modifying the surface of natural and synthetic zeolites, resulted in the formation of a material with better sorption characteristics. The aim of the study was to compare the sorption properties of natural and synthetic organo-zeolites obtained through the removal of chromium compounds from solution.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.