Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 112

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Referendum
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
XX
Artykuł przedstawia dylematy kształtowania się koncepcji referendum lokalnego w ciągu 30 lat istnienia tej ważnej instytucji demokracji bezpośredniej. Z uwagi na brak jednoznacznych regulacji prawnych w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz w doktrynie prawniczej pojawiają się liczne wątpliwości interpretacyjne i rozbieżne poglądy na temat rodzaju spraw, które mogą być poddane pod głosowanie referendalne. Rozbieżności te nie zostały usunięte mimo wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z 26.02.2003 r. (K 30/02). Dodatkowo pojawił się problem rozróżnialności referendum stanowczego (rozstrzygającego) i referendum konsultacyjnego (opiniodawczego). Autorka podkreśla, że zakres przedmiotowy referendum lokalnego jest wyraźnie ograniczony ze względu na kryterium niesprzeczności rozstrzygnięcia referendalnego z prawem. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the dilemmas of the formation of the concept of a local referendum over the 30 years of existence of this important institution of direct democracy. In view of the absence of unambiguous legal regulations in the case law of the administrative courts and the legal doctrine, numerous interpretational doubts and divergent views are appearing on the types of matters that may be subject to referendum voting. These differences were not eliminated despite the ruling issued by the Constitutional Tribunal of 26 February 2003 (K 30/02). In addition, a problem appeared of differentiating between a decisive (conclusive) referendum and a consultative (opinion-giving) referendum. The author emphasizes that the scope of the subject matter of a local referendum is clearly limited because of the criterion of consistency of the referendum decision with the law. (original abstract)
XX
W artykule poddane analizie zostają działania i motywacje ideowe polityków i formacji politycznych związanych z tą częścią lewicy brytyjskiej, istniejącej poza Partią Pracy, która w referendum 2016 r. wzywała do głosowania za wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej. Wskazane zostają zasadnicze filary odniesień ideowych tych środowisk, ich elementy wspólne i różnicujące. W tekście postawiona zostaje teza, że podobnie, jak w przypadku laburzystów, także wśród lewicy poza Partią Pracy można wskazać na dwa bieguny ideowo-polityczne determinujące opowiedzenie się za opuszczeniem UE przez UK: socjalistycznego uniwersalizmu i narodowotożsamościowego partykularyzmu. Przy czym ich kluczowym wyznacznikiem były poglądy w kwestii kontroli imigracji, mające wpływ także na stosunek do współpracy ze środowiskami antyunijnej prawicy.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the analysis of activities and ideological motivations of politicians and political formations connected to those parts of non-Labour British left, that appealed during the 2016 referendum to vote for leaving the European Union by the United Kingdom. It points to key ideological pillars of this heterogenic political milieu with its common and divergent elements. The thesis is put forward in the text that, as in the case of Labour politicians, also among the left-wing outside the Labour Party, we can point to two ideological and political poles that decide to opt for leaving the EU by the UK: socialist universalism and national-identity particularism. Their key determinant was the views on immigration control, also affecting their attitude to cooperation with the anti-EU right-wing political milieu.(original abstract)
XX
Przedstawiono przygotowania Łotwy do członkostwa w Unii Europejskiej. Omówiono wyniki głosowania w referendum o przystąpieniu Łotwy do Unii Europejskiej.
EN
Accession referendum in Latvia took place on 20th September 2003. The turnout reached 71,49%. 66,97 Latvian citizens supported the accession, 32,26% were against. The authors describe political situation in Latvia before the referendum, evoking earlier geopolitical disputes and reconstructing a wide context of pro-European tendencies in Latvian politics. They also characterize and critically evaluate the pre-referendum campaign. The stress has been put on specific and unique features of "the Latvian road" to Europe. (original abstract)
XX
Przedmiotem niniejszej analizy są dążenia niepodległościowe Kurdów irackich. Rozważaniom zostały poddane kwestie dotyczące rozwiązań prawnych związanych z wykorzystaniem przez Kurdów instytucji referendum. W artykule przeanalizowano problemy utrudniające współpracę między rządem Regionu Irackiego Kurdystanu a rządem federalnym Republiki Iraku. Uwypuklono także wyjątkowość tego regionu z perspektywy rozwiązań konstytucyjnych przyjętych w Iraku w 2005 r. W artykule postawiono tezę, że zorganizowanie głosowania ludowego w 2017 r. przez Kurdów było działaniem zbyt pochopnym. Odwołano się w nim także do międzynarodowej opinii, w tym europejskiej, będącej reakcją na dążenia niepodległościowe irackich Kurdów.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper attempts to analyse independence aspirations of Iraqi Kurds. It considers issues of legal solutions used by Kurds in regard to institution of referendum. The paper analyses problems which hindered cooperation between Kurdistan Regional Government and Federal Government of Iraq. Moreover it highlights uniqueness of the region in lights of Iraqi constitutional solutions from 2005. The author puts forward a thesis that convening a referendum in 2017 was too hasty and refers to international opinion being a reaction to independence aspirations of Iraqi Kurds.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki referendum w którym Duńczycy mieli wyrazić swoją opinię wobec przyjęcia Traktatu z Maastricht. W pierwszym referendum w 1992 roku Duńczycy odrzucili Traktat, zaś w 1993 r. niewielką przewagą głosów zaakceptowali dokument. Autorka prezentuje również stanowiska duńskich partii politycznych odnośnie Traktatu.
EN
The paper deals with the Danish referendum on adopting the Treaty on the European Union. The Danes have voiced their views on the ratification of the Maastricht Treaty twice, since in the first vote in 1992 the majority rejected the document. In 1993 in the second referendum on the same issue the majority was in favor of adopting the treaty. The author undertakes to present the position of political parties on the ratification, electoral behavior and argumentation put forward by the supporters and opponents of ratifying the European Union Treaty.(original abstract)
XX
W drugiej dekadzie XXI w. powstanie i terytorialna ekspansja Islamic State (IS) w sposób bezprecedensowy implikowały intensyfikację aspiracji niepodległościowych irackich (referendum niepodległościowe) i syryjskich Kurdów (autonomia regionu Rożawy). Czynnikiem temu sprzyjającym, była walka zbrojna, którą Kurdowie podjęli przeciwko tak zwanemu Państwu Islamskiemu, oraz sukcesy, które w niej odnosili. Nie bez znaczenia było przy tym wsparcie, które uzyskali ze strony Stanów Zjednoczonych. Działania militarne kurdyjskich bojowników w znacznym stopniu przyczyniły się zatem do upadku IS, a równocześnie stały się katalizatorem zmian w ich otoczeniu geopolitycznym. W drugiej dekadzie XXI w. Kurdystan utracił status regionu zapomnianego, co jednak zrodziło pytania o jego przyszłość, w tym możliwość powstania niepodległego państwa, czemu przeciwni są zarówno Ankara (interwencja zbrojna w Afrin i w północnym Iraku), jak i Bagdad.(abstrakt oryginalny)
EN
In the second decade of the 21st century, the emergence and territorial expansion of the IS in an unprecedented way implied the intensification of independence aspirations of Iraqi Kurds (independence referendum) and Syrian Kurds (the autonomy of the Rojava region). The factor that favored this, was the armed fight that the Kurds started against the so-called Islamic State and their successes in it. The support they received from the United States was not without significance. Military activities of Kurdish militants contributed considerably to the fall of the IS and, at the same time, became a catalyst for changes in their geopolitical environment. In the second decade of the 21st century, Kurdistan lost the status of a forgotten region which raised questions regarding its future, including the possibility of emergence of an independent state, which is opposed by both Ankara (armed intervention in Afrin and in northern Iraq) and Baghdad.(original abstract)
EN
"Australian Republic" project is current political problem in Australian politics for over two hundred years. It was born, when Australia was a penal colony. It was developed for years, and nowadays it still arouses great emotions. The constitutional referendum, which was held in 1999, has shown that Australians are not ready for a republic and rejection of British monarchy as a head of state. There are still a lot of debates and discussions about this project. Republicans prepare to the next steps and activities. Republican movement has changed for years. This article shows the short history of Australian republicanism, current concepts and the public opinion support.(original abstract)
XX
W państwach europejskich tylko nieliczni ustawodawcy dopuścili stosowanie inicjatywy ludowej w sprawie przeprowadzenia referendum zwykłego. W niniejszym opracowaniu instytucja ta zostanie przedstawiona na przykładzie rozwiązań szwajcarskich, włoskich i polskich. W Szwajcarii i we Włoszech przez ustawę referendalną rozumie się taką ustawę, która po uchwaleniu przez parlament, ale jeszcze przed wejściem w życie, jest poddawana referendum, tzw. wetu ludowemu. W Polsce ustawa referendalna rozumiana jest jako ustawa, której projekt bądź materia mogą zostać poddane pod głosowanie ludowe przed jej uchwaleniem przez parlament. (fragment tekstu)
EN
The article touches upon one of the forms of direct democracy, that is the institution of popular initiative concerning usual referendum. The initiative has been exemplified by three European countries, i.e. Switzerland, Italy and Poland. Usual referendum can be held only when the law to be voted by popular voting is the referendum law. In Switzerland and Italy it is the law which after being passed by the Parliament, but before its coming into effect, is subject to the referendum, the so-called popular veto. In Poland, the referendum law is understood as the law whose bill or text can be subject to a popular vote before its passing by the parliament. In the countries under discussion, the subjects entitled to move for popular initiative regarding usual nationwide referendum are citizens. The minimum number of signatures which is necessary for a proposal to be put forward in accordance with the law has been adjusted to the number of citizens in a given country. A number of people supporting the referendum proposal have their own representative or representatives who are obliged to coordinate matters connected with organizing popular initiative and representing it before the organs responsible for its admission. Depending on legislative regulations in individual countries the motion to carry out the referendum is put forward either by legislative authority (one of the houses of parliament) or executive authority (President). Each of the legislators treated the problem of matters connected with popular initiative differently: either in a detailed way (Switzerland), or quite casually (Poland), up to complete passing over this matter in the law regulating questions related to the popular initiative (Italy). (original abstract)
9
Content available remote O ústavnosti zániku Československa
100%
XX
O konstytucyjności zakończenia istnienia Czechosłowacji. Sytuacja po wyborach w 1992 r. pokazała, że zwykła federacja była prawdopodobnie barierą nie do pokonani dla przyszłego rozwoju konstytucyjnego. Opinia publiczna nie zaakceptowała idei podziału Czechosłowacji. Rozpad Czechosłowacji wynikał z obiektywnej sytuacji wywołanej wyborami i eskalowanej bezkompromisowymi ambicjami zwycięskich koalicji w obu krajach. Konstytucyjna osobliwość sytuacji Czechosłowacji polegała na konflikcie między federalną konstytucją a nowym słowackim systemem konstytucyjnym (od 1.10.1992), gdy każdy z nich deklarował swoją supremację.(abstrakt oryginalny)
EN
The situation after the elections of 1992 showed that an ordinary federation was probably an invincible barrier for the future constitutional development. Public opinion did not accept the idea of the division of the Czechoslovakia. The dissolution of Czechoslovakia resulted from an objective situation generated by the elections and escalated with the non compromising ambitions of the winning coalitions in both countries. Constitutional curiosity of the situation of the Czechslovakia consisted in the conflict beetwen federal consitution and new Slovak constitutional system (since 1.10.1992) when each of these declared its supremacy.(original abstract)
XX
W ramach przeprowadzonego w Polsce w 1946 r. referendum ludowego dochodziło do licznych prześladowań i nadużyć. Ostatecznie władze ogłosiły sfałszowane wyniki. Bardzo cennym obserwatorem wydarzeń zachodzących w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Lęborku i Elblągu był konsul Joseph Floyd Burt z dopiero co reaktywowanego po II wojnie światowej amerykańskiego konsulatu w Gdańsku. Autor artykułu przeprowadził bezpośrednią kwerendę w archiwach amerykańskich, gdzie dotarł do odtajnionych raportów konsula z obserwacji wydarzeń wokółreferendalnych. Pozwalają one spojrzeć na realizację referendum na Pomorzu z zupełnie innej perspektywy, z punktu widzenia zewnętrznego, niezależnego obserwatora.(abstrakt oryginalny)
EN
During the people''s referendum in Poland in 1946 numerous persecutions and abuses took place. Finally, the authorities announced falsified results. An American consul in Gdańsk, Joseph Floyd Burt was a very valuable observer of these events taking place in Gdańsk, Sopot, Gdynia, Lębork and Elbląg. The American consulate in Gdańsk had been just reopened after The Second World War. The author of the article performed his research directly in the American archives. In this article he used the declassified reports of the consul on the observation of this event. They allow the reader to see the implementation of the referendum in Pomerania from a completely different perspective: from the point of view of an external, independent observer.(original abstract)
XX
Przedstawiono role i rodzaje referendum, a następnie omówiono przepisy ustawy o referendum lokalnym.
XX
W artykule autor stara się udzielić odpowiedzi na kilka pytań, które pojawiły się w związku z przeprowadzonym 25.05.2014 r. w Krakowie referendum w sprawie organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r., dotyczących m.in. dopuszczalności przeprowadzenia referendum obejmującego tylko Kraków oraz jego terminu. Autor stwierdza, że w przypadku ubiegania się w przyszłości przez jedno z polskich miast o organizację Igrzysk Olimpijskich byłoby wskazane postawienie przez władze państwowe obowiązku udokumentowania (najlepiej wynikiem referendum) poparcia przez jego mieszkańców idei organizacji tej imprezy sportowej. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article, the author tries to answer several questions which have arisen in connection with the referendum held on 25 May 2014 in Krakow on the organization of the Winter Olympics in 2022, regarding, among other things, the admissibility of holding a referendum encompassing only Krakow, as well as its timing. The author concludes that, in the event of a Polish city applying to organize Olympic Games in the future, it would be advisable for the public authorities to set the obligation to document (ideally as a result of a referendum) the support by its inhabitants of the idea of organizing this sporting event. (original abstract)
XX
Poglądy na temat instytucji demokracji bezpośredniej zmieniły się w okresie transformacji demokratycznej. Różne zalety i pozytywne skutki demokracji bezpośredniej zostały potwierdzone praktyką niektórych krajów demokratycznych. Odnotowano także jego edukacyjną i polityczną wartość aktywizacyjną dla społeczeństwa, bez której społeczeństwo obywatelskie nie mogłoby się formować. Referendum jest szczególnie traktowane jako najczystsza forma korelacji między poglądami społeczeństwa a decyzjami jego przedstawicieli. W sytuacji, gdy obecne są dwa organy przedstawicielskie - parlament i prezydent - referendum uważa się za środek rozwiązywania sporów między nimi w ważnych sprawach państwowych. Referendum staje się obecnie czymś więcej niż tylko wiążącą lub konsultacyjną opinią na temat aktu ustawodawczego, zwłaszcza konstytucji. Przede wszystkim ważne jest rozszerzenie rodzaju i zakresu kwestii podlegających głosowaniu bezpośredniemu. Oprócz tradycyjnych, tj. Zmian konstytucyjnych, przedmiotem referendów stały się kwestie polaryzacyjne, które budzą duże emocje. Problemy tego typu obejmują w szczególności kwestie moralne, członkostwo w organizacjach międzynarodowych i tak zwane "nowe zasady". W artykule przedstawiono rolę i znaczenie referendum jako instytucji kształtującej systemy demokratyczne regionu Morza Czarnego.(abstrakt oryginalny)
EN
Views on the institution of direct democracy have changed during the period of democratic transition. The various advantages and positive effects of direct democracy have been confirmed by the practice of some democratic countries. Its educational and political activation value for society was also noted, without which civil society cannot form. The referendum is especially treated as the purest form of correlation between the views of society and the decisions of its representatives. In a situation where two representative bodies are present - the parliament and the president - a referendum is considered a means of resolving disputes between them in important state affairs. The referendum is nowadays becoming more than just a binding or consultative opinion on a legislative act, especially a constitution. First and foremost, it is important to see the extension of the type and scope of issues that are subject to direct voting. Apart from the traditional, i.e., constitutional changes, polarising issues that raise considerable emotion have become the subject of referenda. Problems of this type include, in particular, moral issues, membership in international organisations, and so-called 'New Policy'. This article presents the role and importance of the referendum as an institution shaping the democratic systems of the Black Sea Region.(original abstract)
XX
Referendum z 4 grudnia 2016 r. ukazało wiele mankamentów funkcjonowania systemu konstytucyjnego Republiki Włoskiej. Wyniki referendum nie dały podstaw do zmiany fragmentów Konstytucji z 1948 r. Przypuszczać należy, że jedną z przyczyn niepowodzenia zwolenników zmian było bardzo złe wyjaśnienie celów i sensu wspomnianego referendum. W wyjaśnianiu tym brali udział przede wszystkim politycy, zwracając uwagę głównie na argumenty o charakterze politycznym, pomijając problematykę techniczno-prawną. Tymczasem wiele spraw konstytucyjnych powinno być przedmiotem poważnej debaty. Przede wszystkim chodzi o rolę partii politycznych we współczesnym państwie, o konieczność nowego podejścia do roli suwerena, o takie zmiany w prawie wyborczym, które umożliwiłyby odgrywanie pierwotnej roli przypisanej wyborcom przez konstytucję. Wskazana problematyka oparta jest na przykładach włoskich, ale jest ona tak samo ważna w odniesieniu do wszystkich państw Unii Europejskiej i struktur ponadnarodowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The referendum of December 4, 2016 revealed many shortcomings in the functioning of the constitutional system of the Italian Republic. The results of the referendum did not give rise to amendments to the 1948 Constitution. It should be presumed that very bad explanation of the purpose and meaning of the referendum. Was one of the reasons for the failure of the supporters of the change. Explanations were made mainly by politicians, paying particular attention to the political arguments, aside from technical and legal issues. Meanwhile, many constitutional issues should be the subject of serious debate. First and foremost, it is about the role of political parties in a modern state, the need for a new approach to the role of a sovereign, and such changes in electoral law that would allow the voters to play the primary original, assigned to the voters by the Constitution. Discussed problems are based on Italian examples, but they are equally important for all European Union countries and supranational structures.(original abstract)
XX
Dokonując oceny legalności akcji strajkowej przez pryzmat referendum strajkowego, autorka szczególną uwagę poświęca kwestii głosowania przeprowadzonego wyłącznie wśród pracowników, których praw lub interesów spór zbiorowy dotyczy, z pominięciem innych pracowników zakładu pracy oraz formy głosowania w sprawie strajku. Ponadto analizuje problematykę podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia referendum, przedmiotu referendum, terminu zorganizowania referendum i czasu jego ważności. Problematyka ta nie była do tej pory przedmiotem refleksji naukowej, a na jej potrzebę wskazuje praktyka zbiorowych stosunków pracy i rosnąca w ostatnim czasie liczba strajków. (abstrakt oryginalny)
EN
Conducting the analysis of the legality of industrial action taken after strike ballots, the author pays particular attention to the issue that arises when the ballot is exclusively conducted among the employees whose rights and interests are the aim of the industrial dispute, ignoring the interests of other employees. Moreover, the author analyses the problem of the body which is entitled to conduct the industrial action ballot, the subject, date and validity of the industrial action ballot. Thus far, this subject matter has not been under scientific discussion, but given the practice of collective industrial relations and the growing number of strikes, it seems a necessity. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy form demokracji pośredniej i bezpośredniej - jako sposobów rozstrzygania w sprawach lokalnych przez wspólnoty samorządowe. Przedmiotem rozważań jest pytanie, czy w każdej sprawie gminy (powiatu, województwa samorządowego), zwłaszcza w zakresie objętym kompetencjami wyłącznymi organów właściwej jednostki samorządu terytorialnego, można podejmować rozstrzygnięcia w drodze referendum. Główna tezą autora artykułu jest to, że formy demokracji bezpośredniej mają jedynie uzupełniające znaczenie wobec mechanizmów przedstawicielskich (wybory, kompetencje organów, odpowiedzialność osób wybranych w skład organów stanowiących i wykonawczych) i nie mogą ich zastępować czy wypierać. (abstrakt oryginalny)
EN
The article applies to the indirect and direct forms of democracy-as methods in which self-government communities resolve local issues. The subject of the considerations is the question of whether, in the case of every municipality (county, self-government voivodship), especially regarding the scope of the exclusive powers of the competent territorial self-government unit, decisions can be made via a referendum. The author's main argument is that forms of direct democracy are only of complementary significance to representative mechanisms (elections, the powers of the bodies, the responsibility of the people elected to the legislative and executive bodies) and cannot replace or displace then. (original abstract)
XX
Warunkiem skuteczności, a tym samym ważności, referendum odwoławczego jest udział w nim co najmniej 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Warunek ten jest rzadko spełniany, w związku z czym referenda, mimo zwykle zdecydowanego poparcia propozycji referendalnej, często są nieważne. W wielu przypadkach wynika to ze strategii odwoływanych organów, polegającej na wzywaniu swoich zwolenników do niebrania udziału w głosowaniu, co stanowi zaprzeczenie demokracji. Autor w opracowaniu zastanawia się nad możliwymi zmianami konstrukcji referendum odwoławczego, w szczególności zaś progu frekwencyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The condition for effectiveness and, similarly, validity of the referendum on the recall, is the participation in it of at least Vs of the number of people taking part in the election of the body being recalled. This condition is rarely satisfied and, therefore, despite the usually decided support of the referendum's proposition, referenda are often void. In many cases, this arises from the strategy of the bodies to be recalled, involving their request for their supporters not to vote, which is in conflict with democracy. In the article, the author considers the possible changes in the structure of the referendum, especially the turnout threshold. (original abstract)
EN
This article presents a new phenomenon in the European Union. Namely, the country abandonment from the EU Structures. The first country which made that, was the United Kingdom, as the result of the referendum form 23rd June 2016. Slightly more than half of the British people decided to leave EU. The day after the announcement of the Brexit results, media from all over the world began to comment on the unexpected results of the referendum. It has started a discussion about what will happen next? Many publicists and analysts asked how will European Union function without the one of the most important countries in Europe? What consequences await the British departing from the structures of the European Union? Is there a danger for "domino effect" in which other countries will try to leave the European Community?(original abstract)
XX
Artykuł nie wyczerpuje wszystkich aspektów prawnych funkcjonowania demokracji bezpośredniej na szczeblu lokalnym. Jest jedynie próbą zarysowania tendencji ewolucji prawnych reguł tej formy demokracji. (fragment tekstu)
XX
Autor niniejszego artykułu zajmuje się kwestią referendum w słowackim porządku prawnym, która od dawna jest przedmiotem licznych debat specjalistów w Republice Słowackiej. Jest to instytucja prawna, która na Słowacji jest stosunkowo problematyczna, ponieważ regulacja prawna dotycząca referendum jest pod wieloma względami napisana niejasno i rodzi wiele pytań z punktu widzenia praktycznego jej stosowania. Z tego powodu w pierwszych częściach artykułu autor analizuje ogólnie regulacje prawne dotyczące referendum w Republice Słowackiej i stawia pytania, na które słowacka nauka prawa nie daje jasnych odpowiedzi. Jednocześnie analizuje ostatnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Republiki Słowackiej, które wzbogaciło omawiane zagadnienie o kilka nowych i niezbędnych odpowiedzi. (abstrakt oryginalny)
EN
The author of this paper deals with the issue of the referendum in the Slovak legal order, which has long been the subject of numerous professional debates in the Slovak Republic. It is a legal institution that is relatively problematic in Slovakia because the legal regulation concerning the referendum is written in many respects vaguely and raises many questions from a practical-application point of view. For this reason, in the first chapters, the author examines the legal regulation of the referendum in the Slovak Republic in general and outlines the questions to which Slovak legal science does not have clear answers. At the same time, the author analyses the latest decision of the Constitutional Court of the Slovak Republic, which has enriched the issue in question with some new and necessary answers. (original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.