Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Oszustwa ubezpieczeniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The subject of this article are insurance crime and instruments to counteract them. Insurance fraud covers both criminal offenses and economic crimes, whose common feature is that they infringe the interests of the insurance sector, regardless of their source. Only in the U.S. and UK alone, the losses resulting from insurance frauds are run in billions. Insurance fraud is a complex phenomenon with complicated phenomenology and etiology. The study focuses on innovative instruments for counteracting insurance fraud. The research process required the application of the following research methods and techniques: literary critical analysis, desk research method, observation, qualitative methods, and techniques of graphic presentation of the research results.(author's abstract)
XX
W 2004 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, nastąpił znaczny spadek liczby przestępstw ubezpieczeniowych - z 4422 przypadków do 3428. W Polskiej Izbie Ubezpieczeń zostały opracowane wyniki dotyczące przestępstw popełnionych z art. 286 i 298 k.k. na szkodę ubezpieczycieli. W przypadku przestępstw popełnionych przez klientów zakładów wyszczególniono następujące rodzaje ubezpieczeń będące podstawą popełnienia przestępstwa: OC komunikacyjne, autocasco, OC rolników, od kradzieży z włamaniem, od ognia i innych zdarzeń, ubezpieczenia mieszkań. (abstrakt oryginalny)
EN
In the rangę of Part II Insurance 3428 frauds have been reported in 2004 from which above 93 per cent (3196 cases) have been committed by insurers' clients. In ap- prox 7 per cent of cases insurers' employ- ees and agents have been involved. Taking the whole number of the detected frauds into account, six insurers have detected 97,5 per cent of all cases of frauds (TUiR Warta(original abstract)
XX
Jednym z karnoprawnych aspektów zwalczania przestępczości socjalnej jest skutecznie przeprowadzone postępowanie, prowadzące do udowodnienia popełnionego przestępstwa. Opracowanie łączy w sobie zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne nawiązujące do metod, za pomocą których weryfikuje się podejrzenia popełnienia wyłudzenia świadczenia socjalnego. Artykuł zwraca uwagę na specyfikę procesu dowodowego w tych sprawach. Poszukiwanie i gromadzenie dowodów przestępstw socjalnych koncentrują się wokół konkretnej osoby, której przyznano świadczenie. Oprócz dobrej znajomości przepisów regulujących przyznawanie świadczeń działania te wymagają także niezbędnej wiedzy z zakresu prawa karnego, zwłaszcza gdy chodzi o oszustwo, które jest najczęściej popełnianym przez sprawców przestępstwem socjalnym. Rola instytucji socjalnych w udowodnieniu popełnionych przestępstw jest bardzo ważna - to one uczestniczą w inicjowaniu procesu zbierania potrzebnych dowodów. Dokładnie przedstawiono zależności pomiędzy świadczeniami nienależnie pobranymi a towarzyszącymi im praktykami wyczerpującymi znamiona oszustwa. Poza informacjami o wykryciu popełnionego nadużycia wspomniane instytucje dysponują większą wiedzą specjalistyczną z zakresu prawa socjalnego niż organy ścigania. (abstrakt oryginalny)
EN
One aspect of criminal law in the combating of social security crime is the effective conducting of proceedings leading to proof of the committed crime. The study combines theoretical and practical issues, referring to the methods used to verify the suspicions of committing a fraudulent social benefit claim. The article draws attention to the specificity of the evidence process in such cases. The search for and gathering of evidence as to social security crimes is focused around the individual who has been awarded the benefit. Apart from a good knowledge of the provisions regulating the granting of benefits, it requires also the necessary knowledge of criminal law, especially when it comes to fraud, which here is the most frequently committed social security crime. The role of social security institutions in proving crimes committed is extremely important for they participate in initiating the process of assembling the necessary evidence. The relationship between social security benefits received improperly and the accompanying practices which can be considered as fraudulent is herein thoroughly presented. Apart from the fact of detecting the committed abuse, social security institutions have a much greater specialist knowledge in the field of social law, than is the case for law enforcement agencies and the courts themselves. (original abstract)
XX
Przestępczość ubezpieczeniowa jest jaskrawym przykładem zagrożenia, które może wpływać negatywnie na prawa lub obowiązki ubezpieczonych, gdyż działania lub zaniechania mające na celu wyłudzenie odszkodowania uderzają ostatecznie w interesy konsumentów. Przejawia się to choćby poprzez wzrost składki ubezpieczeniowej oraz stosunek zakładów ubezpieczeń do osób poszkodowanych. Pozyskiwanie informacji dotyczących strat ponoszonych przez zakłady ubezpieczeń w związku z działaniem przestępców ubezpieczeniowych ma na celu wskazanie rozmiaru tego procederu oraz szacunkowe wyliczenie wielkości tych strat. Artykuł przedstawia wybrane aspekty zjawiska, jakim jest przestępczość ubezpieczeniowa. We wstępie wyjaśniono pojęcie przestępczości ubezpieczeniowej oraz zarysowano ogólną problematykę zjawiska. W dalszej kolejności zidentyfikowano problem naruszeń prawa przez klientów firm ubezpieczeniowych oraz źródła jego pochodzenia. Dalsza część artykułu przedstawia przykłady oszustw ubezpieczeniowych - zarówno popełnionych w Polsce, jak i w wybranych krajach europejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
Insurance crimes are a glaring example of risk, which may adversely affect the rights or obligations of the insured because the act or omission aimed at receiving unjustified compensation reflects consumer interests. It influences the amount of premium paid as well as insurers' attitude towards customers. Obtaining information on the losses incurred by insurance companies in connection with the operation of insurance criminals aims at identifying the size of such practice and the estimated calculation of the size of the losses. The article presents selected aspects of insurance crimes. In opening remarks the author explains the concept of insurance fraud and outlines the general issues of this phenomenon. Subsequently, the problem of violations of the law by the clients of insurance companies and the source of its origin was identified. The rest of the article presents examples of insurance frauds - whether committed in Poland and selected European countries. (original abstract)
5
Content available remote Znamiona przestępstwa oszustwa ubezpieczeniowego w polskim prawie karnym
75%
XX
Problem przestępczości ubezpieczeniowej od kilku lat budzi w kraju coraz większy niepokój, stanowiąc przedmiot zainteresowania nie tylko organów ścigania, lecz także całego rynku ubezpieczeniowego. Przestępstwa ubezpieczeniowe związane są ze znacznymi kosztami społecznymi oraz stratami samych zakładów ubezpieczeń, akcjonariuszy i ubezpieczonych. Przepisy karne dotyczące zakładów ubezpieczeń powinny chronić sytuację finansową ubezpieczycieli, gdyż przestępstwa ubezpieczeniowe mogą znacznie utrudnić prowadzenie działalności gospodarczej i wręcz doprowadzić do bankructwa zakładów ubezpieczeń. W tym celu należy przepisy już istniejące udoskonalać. Treść art. 298 k.k. jest źródłem wielu rozbieżności interpretacyjnych. Nie można jasno stwierdzić bez żadnych wątpliwości, jaka jest pełna interpretacja oszustwa ubezpieczeniowego. Sytuacja ta hamuje zatem stosowanie przepisów prawa i możliwość odwoływania się do wskazanego artykułu k.k. Konieczna wydaje się zmiana, która uszczegółowi opis znamion strony przedmiotowej czynu zabronionego. (abstrakt oryginalny)
EN
Insurance crimes aroused growing interest in Poland for several years not only within law enforcement, but the whole of the insurance market due to its rate of growth, the incidence and associated significant social costs and loss of: insurers, shareholders and policyholders. Penalty provisions concerning insurers should protect their interests, in particular their financial situation, against such crimes as they may greatly hinder their activities and lead to bankruptcy. Despite the fact that the legislature with the introduction of Article 298 of the Polish Penal Code considered it reasonable to protect the interests of insurance companies due to the specific functions that they perform, this provision is not specific enough to assure protection. This article presents the interpretation of an offense of insurance fraud. Article 298 of the Polish Penal Code has as many divergences of interpretation as the content allows. It cannot be made clear beyond any doubt, what is the full interpretation of insurance fraud. This situation thus inhibits the application of this law and its appeal. Thus it is important to change this provision to refine different interpretations. (original abstract)
XX
Przepis art. 298 kodeksu karnego, przewiduje karę od 3 miesięcy do lat 5 dla osoby umyślnie powodującej zdarzenie będące podstawą do wypłaty odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, w celu uzyskania takiego odszkodowania. Jest to niemal dosłowne powtórzenie wcześniejszej regulacji prawnej zawartej w art. 4 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego.(fragment tekstu)
XX
Enumeratywnego zestawienia wszelkich typów przestępstw, możliwych do popełnienia na szkodę ubezpieczyciela, niepodobna dokonać bez ryzyka pominięcia jakichś nietypowych zdarzeń, skierowanych zwłaszcza przeciw dobrom trudno mierzalnym w postaci konkretnych strat (np. ujawnienie przez maklera poufnej informacji dot. ubezpieczyciela jako inwestora z naruszeniem art. 119 ustawy z 22.03. 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi...). Zdarzeń takich, możliwych do ukonkretnienia jako szkodliwe także dla ubezpieczyciela, może być bardzo wiele z uwagi na liczne role tego podmiotu i jego organów oraz pracowników w obrocie krajowym i zagranicznym. (abstrakt oryginalny)
XX
Szczegółowej analizie poddano zagadnienie przestępczości ubezpieczeniowej. Przedstawiono skalę zjawiska oraz scharakteryzowano sprawców i motywy ich działania. Omówiono rodzaje przestępstw ubezpieczeniowych oraz rolę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w procesie weryfikacji szkód i przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej.
EN
The problem of insurance crimes has existed since the birth of insurance companies. At present it is a serious problem that the insurance companies are fighting. The ingenuity of the insurance frauds seems to be unlimited and new methods of swindling compensation are appearing again and again. The size of this occurrence is constantly increasing which is a result of the existance of organised crime groups, which often comprise of insurance agents, loss handlers, technical experts and police officers. Therefore battling this problem by taking action which aims to restrain, and eventually stop this occurrence is very important. (original abstract)
9
Content available remote Zagrożenie przestępczością socjalną w obszarze ubezpieczeń społecznych
75%
XX
Artykuł przedstawia nieznaną dotąd szerszemu odbiorcy problematykę przestępczości socjalnej, z którą boryka się m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz założeń teoretycznych koncepcji przestępczości socjalnej prezentuje skróconą wersję badań ogólnokrajowych nad przypadkami przestępstw, ujawnianych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w latach 2010-2014. Badania obejmowały geografię zjawiska przestępczości i jego natężenie w czasie, rodzaje ujawnionych przestępstw, rodzaje wyłudzonych świadczeń, straty majątkowe powstałe w wyniku popełnionych przestępstw, sposoby ujawniania przestępstw, informacje o sprawcach przestępstw oraz skrót najważniejszych wniosków końcowych. Jest to pierwsze w Polsce kompleksowe badanie dotyczące przestępczości socjalnej jako takiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents issues, ones previously unknown to a wider public, of social crime occurring within the activities of the Social Insurance Institution. In addition to suppositions on the theoretical concepts of social crime, it summarizes national surveys for crime cases exposed at the Social Insurance Institution, for the period 2010-2014. The study includes a geography of crime phenomena and its intensity in time, the types of crimes exposed, the forms of benefit fraud, the financial losses incurred as a result of criminal offenses, methods of crime exposure, information on the perpetrators of crimes and a summary of end conclusions. This constitutes the first comprehensive study of social crime in Poland. (original abstract)
XX
Przestępczość socjalną należy uznać za szczególną odmianę szeroko pojmowanej przestępczości gospodarczej. W ramach prowadzonych rozważań teoretycznych zwrócono uwagę na zależności występujące pomiędzy nimi. Główny wątek prowadzonych rozważań koncentruje się na poznaniu różnic i ustaleniu podobieństw w definicjach przestępczości socjalnej i gospodarczej. Temu celowi posłużyło zaprezentowanie różnych koncepcji przestępczości gospodarczej budowanych na przestrzeni lat. Sprecyzowano zasadnicze kierunki zagrożeń rodzajem przestępczości wymierzonej w system ubezpieczeń społecznych, pomoc społeczną, instytucje rynku pracy oraz wsparcie finansowe rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Na uwagę zasługują zdiagnozowane czynniki sprzyjające popełnianiu przestępstw socjalnych, porównywane na tle ich odpowiedników właściwych dla przestępczości gospodarczej. Artykuł zawiera kilka innych elementów pozwalających na dokonywanie ukierunkowanych porównań na tej płaszczyźnie. (abstrakt oryginalny)
EN
Social security crimes need to be considered as a specific manifestation of economic crime broadly understood. In these theoretical considerations attention is drawn to the connections between them. The main consideration is concentrated on establishing the differences and similarities in definitions of economic and social security crime. This aim is served by a presentation of various concepts of economic crime built up over the course of time. Defined are the fundamental directions of criminally-orientated threats directed at the social insurance system, social help, institutions of employment as well as financial support for the rehabilitation of the disabled. Of note are the factors identified that are favourable to the committing of social crimes herein compared to their equivalents within the area of economic criminality. The article also contains other elements allowing for channelled comparisons to be made between these two phenomena. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki badania przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce, które zostały przeprowadzone w 2009 roku. Polska Izba Ubezpieczeń takie badania przeprowadza cyklicznie od 2002 roku. Dane uzyskane na podstawie badania pogrupowano w ujęciu ilościowym i wartościowym w podziale na usiłowania i skuteczne wyłudzenia. Czyny klientów podzielono na dwie kategorie: przywłaszczenia składek oraz inne czyny zabronione.
EN
The year 2008 was very profitable for the Polish insurance sector, especially life insurance companies, which developed by a whopping 50%. Unfortunately, some dishonest customers of insurance companies are inclined to seek compensation by claiming the death of an insured person. The Polish Insurance Chamber carried out an analysis of insurance fraud in Poland among all Polish insurance companies. They reported that in 2008 90 cases of fraud occurred, to the tune of 3.6 million PLN. That figure is only the tip of the iceberg where insurance fraud is concerned. In 2008 only one person tried to defraud Polish life insurance companies by signing false policies, which were worth about 10 million PLN. To protect against such crimes, Polish life insurance companies have implemented anti-fraud measures based on exchanging insurance data and randomly checking the veracity of claims and the accidents that led to them. (original abstract)
XX
Przestępstwo jest w środowisku ubezpieczeniowym powszechnie uznawane za jedną z istotnych przyczyn szkód aktualizujących obowiązek odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela, w przypadku uszczerbku w dobrach ubezpieczonych, będącego następstwem czynu kryminalnego. Umyślne bądź nieumyślne czyny skutkujące owe szkody zwykło się określać mianem przestępstw ubezpieczeniowych bądź przestępstw na szkodę ubezpieczyciela, wiążąc te określenia z takim zachowaniem, które powoduje pomniejszenie jego aktywów majątkowych w wyniku wypłaty nienależnego odszkodowania, bądź innego bezpośredniego zamachu na składowe majątku przedsiębiorstwa ubezpieczyciela (kradzieży, rozboju, podpalenia, itp.).(abstrakt oryginalny)
XX
Absentyzm chorobowy to zjawisko nadużywania zwolnień lekarskich i wykorzystywania ich niezgodnie z przeznaczeniem. Obecnie problem ten stanowi jedno z największych wyzwań dla systemu zabezpieczenia na wypadek choroby. Celem niniejszego artykułu jest diagnoza opinii i postaw pracowników etatowych wobec tego zjawiska w Polsce. Na tej podstawie podjęta została próba ustalenia skali, przejawów oraz uwarunkowań absentyzmu chorobowego. Materiał źródłowy pochodzi z badania sondażowego przeprowadzonego w 2021 r. metodą CAWI. Uzyskane wyniki sugerują, że tolerancja dla nadużywania zwolnień lekarskich jest w Polsce dość wysoka, zwłaszcza w niektórych zbiorowościach (wśród najmłodszych pracowników oraz wśród pracowników negatywne oceniających swoją sytuację materialną). (abstrakt oryginalny)
EN
Sickness absenteeism is the abuse of sick leaves and their misuse. Currently, this problem is one of the greatest challenges for the health insurance system. The aim of the article is to diagnose social attitudes towards this phenomenon in Poland. On this basis, we evaluate its scale, types and determinants. The data comes from a CAWI survey conducted in 2021. Obtained results sugest that the tolerance for fraud is quite high, especially in some groups (among the youngest employees, and among workers negatively perceiving own financial situation). (original abstract)
XX
Autor podejmuje problematykę przestępczości na rynku finansowym, charakteryzując ogólne założenia, co do kwestii bezpieczeństwa ekonomicznego, uwarunkowań ekonomicznych tego stanu oraz przeprowadza szczegółową charakterystykę przestępczości na rynku finansowym. Bezpieczeństwo ekonomiczne jest warunkowane - zdaniem autora - zachowaniem odpowiednich parametrów ekonomicznych, stanowiących jednocześnie gwarancje stabilności rynku finansowego. Istotnym pozostaje zagadnienie przestępczości o charakterze ekonomiczno-finansowym na tym rynku i strat z tego tytułu. Na podstawie analizy danych statystycznych autor charakteryzuje skalę i dynamikę tych przestępstw oraz dokonuje interpretacji danych. Metoda badawcza ilościowa pozwala na określenie skali oraz wielkości danych badanego zjawiska. Została także przeprowadzona typologia tych przestępstw oraz omówiono obowiązujące regulacje prawnokarne. W konkluzji wskazuje się na znaczny i dynamiczny wzrost przestępstw prania pieniędzy, co - zdaniem autora - może świadczyć o wykorzystywaniu rynku finansowego do legalizacji środków pochodzących z przestępczej działalności.(abstrakt oryginalny)
EN
The author addresses the issue of crime in the financial market, providing general characteristics of the premises of economic security, the economic determinants of this condition, as well as conducting a thorough analysis of the crime in question. In the author's opinion, economic security is conditioned by the maintenance of appropriate economic criteria, which at the same time constitute a guarantee of financial market stability. The issue of economic and financial crime on this market and losses resulting from such crime remains important. Based on the analysis of statistical data, the author characterises the scale and dynamics of such crimes and interprets the data. The quantitative research method makes it possible to determine the scale and data volume of the phenomenon under study. Moreover, a typology of these crimes is also provided and the applicable criminal law regulations are discussed. In conclusion, a significant and dynamic increase in money laundering offenses is presented, which - according to the author - may indicate the use of the financial market to legalise the proceeds of criminal activity.(original abstract)
XX
Niniejszy artykuł zawiera krytyczną analizę oszustwa ubezpieczeniowego przy wykorzystaniu ujęcia komparatystycznego. W ocenie autora nie ulega wątpliwości, że polskie rozwiązanie wymaga zmian. Różny może być jednak ich zakres. Pomocna w formułowaniu wniosków de lege lata oraz postulatów de lege ferenda może być optyka na ten typ czynu zabronionego w obcych porządkach prawnych. W związku z powyższym w części pierwszej skupiono się na analizie dogmatycznej przestępstwa z art. 298 § 1 Kodeksu karnego oraz na jego odpowiednikach w subsydiarnym modelu w Niemczech, Austrii i Finlandii. Szczegółowy wywód poprzedza proces modelowania odpowiedzialności za realizację oszustwa asekuracyjnego, uwzględniający specyfikę przestępczości gospodarczej oraz różnorodne podejścia ustawodawców europejskich. W podsumowaniu pokuszono się o sformułowanie wstępnych wniosków, wynikających z przeprowadzonych analiz. W tym miejscu należy podkreślić, że finalne konkluzje zostaną zamieszczone w drugiej części opracowania, po uwzględnieniu rozważań dotyczących modelu samoistnego. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents a critical analysis of insurance fraud with a legal comparative perspective. In the author's opinion, it is beyond doubt that the Polish solution needs change. Nonetheless, the scope of this change may vary. A look at this type of prohibited act regulated in foreign legal systems may be helpful in formulating conclusions for the Polish law as it stands and proposals for the law as it should stand. Considering the above, part one of this article focuses on the legal-dogmatic analysis of the crime under Article 298 § 1 of the Polish Penal Code, and its counterparts in the subsidiary model (i.e., in Germany, Austria and Finland). A detailed study precedes the process of modelling the liability for the commission of an insurance fraud, taking into account the specificity of economic crime and the various approaches taken by European legislatures, while preliminary conclusions resulting from the analyses carried out have been formulated in the summary. However, it should be pointed out at this point that the presentation of the final conclusions will take place after the discussion regarding the independent model, which will be presented in part two of the article. (original abstract)
XX
Omówiono zagadnienie ubezpieczenia komunikacyjnego, a dokładniej ryzyka wyłudzania odszkodowań z tego tytułu. Zaprezentowano wyniki badań dotyczące zjawiska wyłudzania. Badaniem objęto 74 ekspertów zarządzających procesem likwidacji szkód w 10 największych towarzystwach ubezpieczeniowych. Tematem badań była ocena czynników zagrażających rozwojowi sektora ubezpieczeniowego.
EN
The characteristic of motor insurance causes that this type of insurance is very suspectible to frauds. The main reason of that situation is: the type of insured object and the range of covered risks. The perpetrators of insurance frauds can obtain indemnities under false pretences, without having any sophisticated knowledge or incuring the risk of a penalty. They simply use regulation gaps. The aim of this paper is to present the analysis of insurance criminality in motor insurance. This analysis is the result of research project in which the biggest Polish insurance companies participated. The analysis includes the estimation of insurance criminality scale considering various types of methods used by the perpetrators. The research results are also compared with data collected from the Polish police and insurance companies. The conclusions presented in this paper are also a result of the author's professional experience in motorization and insurance branch. (original abstract)
XX
Omówiono przepisy karne ustawy ubezpieczeniowej, ustawy o ochronie obrotu gospodarczego i przepisy karne kodeksu handlowego chroniące interesy ubezpieczonych.
EN
Until now the interests of the insured (consumers of insurance services) have not been properly and sufficiently protected which is proved by the already numerous bankruptcies of insurance companies and the legal situation of the insured connected with this. The author characterises possible threats, indicates acts (behaviours) also of criminal character leading to unfavourable situation of the consumers of insurance services. Moreover, he characterises legal-punitive measures of protecting the insured, taking into account the changes introduced by a new codification of penal regulations from 1997. Analysing legal-punitive protection, the author puts forward de lege ferenda postulates the aim of which is to improve the situation and increase the effectiveness the already existing penal regulations. At the same time the author underlines the necessity to study the areas and behaviours which require adequate legal regulations and penalization. (original abstract)
XX
Obecnie etyka w biznesie jest podstawą prowadzenia działalności gospodarczej. Prężnie rozwijające się firmy tworzą wzór postępowania, który staje się ich wizytówką, a postawy etyczne mają wpływ nie tylko na odbiorców i przedsiębiorców, ale również na pracowników. Pomimo to, w pewnych dziedzinach obrotu gospodarczego często dochodzi do nadużyć. Do takich dziedzin należy rynek odszkodowawczy. Jak wynika z bieżących raportów Polskiej Izby Ubezpieczeń, kwota wyłudzania odszkodowań od 2015 roku stale rośnie, a w 2017 roku przekroczyła już 200 mln złotych2. Mając na uwadze powyższe, niezbędne jest zbadanie relacji pomiędzy działalnością gospodarczą w zakresie ubezpieczeń, etyką biznesu a odpowiedzialnością karną na tle art. 286 § 1 k.k. i art. 298 § 1 k.k. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays, business's ethics is crucial for running a business. Fast growing companies create patterns of behaviour, which is their etiquette, their culture. The ethical attitude has an effect on others, including other entrepreneurs and employees. Despite this fact, there are some frauds. One of such frauds occurs in market compensation. Current reports of Polish Chamber of Insurance shows that extortoon insurance's rate is getting bigger since 2015. At 2017, the rate is over 20 mln PLN. It is highly recommended to explore relationships between running a business in the field of the insurance, business's ethics and criminal responsibility. (original abstract)
XX
W artykule zbadano pojęcia zdarzenia oraz wypadku ubezpieczeniowego na tle konstrukcji przestępstwa tzw. oszustwa asekuracyjnego wskazanego w art. 298 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny. Wykładnia tych pojęć prowadzi autorkę do wniosku, że znamiona czynu zabronionego nie zostały precyzyjnie sformułowane, co może prowadzić do unikania odpowiedzialności przez sprawców oszustw asekuracyjnych, a w konsekwencji - do ponoszenia strat finansowych przez zakłady ubezpieczeń.(abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses the concept of "incident" and "insurance accident" against the construction of the so-called crime of insurance fraud indicated in article 298 of the Act of 6 June 1997 Criminal Code. The analysis of these definitions leads the author to the conclusion that the features of insurance fraud have not been precisely formulated, which may cause avoiding liability by criminals and in consequence financial losses suffered by insurance companies.(original abstract)
XX
Przedmiotem analizy jest ocena całości systemu ochrony ubezpieczeniowej mieszkańców wsi - ich zdrowia i życia oraz majątku i praw majątkowych. Szczególną uwagę autorka poświęciła wyodrębnionej w 1990 r. z ZUS Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
EN
Author estimates the differences between the organization of the financial system of farmers insurance and the basic rules of safety. The next problem is a burden of insurance in connection with the cost of production. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.