Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 166

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Sklepy internetowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie algorytmu wdrażania i eksploatacji sklepu internetowego. Tak rozumiany cel obejmuje wskazanie kolejności podejmowanych działań, ich zakresu, jak również punktów krytycznych, wymagających jednoznacznej decyzji. (fragment tekstu)
EN
The article proposes a pattern of implementation and operation an electronic store. There's no doubt that establish and run the Internet store is risky business in term of changeability of the virtual space. The presented scheme organizes all activities and measures into five stages: defining conception and plan, making a decision regarding the localization of a server and a kind of the electronic store, defining Web Usability, promotion of the store and on-going operations as a final stage.From a practical perspective, this paper has demonstrated the pattern that is useful for enterprises which are going to establish and then develop of a successful electronic store. (original abstract)
XX
Podczas gdy handel tradycyjny skupia się na dość standardowej ofercie, e-handel dzięki swojej wirtualności daje możliwość dotarcia z niestandardową ofertą wszędzie, gdzie ludzie korzystają z Internetu. Sklep internetowy może być prowadzony z dowolnego miejsca i zapewnia działalność w skali całego kraju. Rozwój w sieci to szansa dla lokalnych sklepów, często zlokalizowanych na obszarach pozamiejskich. W sytuacji, gdy duże sieci handlowe eliminują niewielkie sklepy, Internet może stać się szansą dla sklepów hobbystycznych. Branża e-commerce to miejsce zarówno dla sportowych zapaleńców, którzy korzystając z doświadczenia doradzają w wyborze profesjonalnego sprzętu, jak i sprzedawców ręcznie robionej biżuterii czy specjalistycznego sprzętu medycznego.(fragment tekstu)
EN
This article is an empirical study which presents the results of studies made on the basis of Polish and foreign secondary sources of information. The article includes basic characteristics and determinants of e-commerce development in Poland and Europe. E-commerce in Poland has a very high growth prospects, the best in Europe. It is important that businessman's running internet stores are aware of what determines the success of the companies on the Internet. Internet expands the spatial extent of many companies. Foreign markets are attractive to many companies. The article indicates success factors of Polish online stores in terms of communication with a foreign customer: available websites language versions, abroad delivery conditions, terms of payment for overseas customers, other requirements of the international transaction.(original abstract)
XX
W pracy przedstawione pewną koncepcję sklepu internetowego O nazwie INTERTECH, który wykorzystywany jest do prezentacji i sprzedaży produktów firmy handlowej. Założeniem budowy tego sklepu internetowego było to, że ma być on przejrzysty, czytelny a zarazem ma spełniać nowoczesne standardy prezentacji informacji. Podano strukturę tego sklepu, narzędzia informatyczne wykorzystane do jego realizacji oraz kolejne etapy budowy sklepu INTERTECH. (abstrakt oryginalny)
EN
In paper selected conception of INTERTECH web shop is presented. It's purpose is to present and sell products of commercial firm. The construct foundation of that web shop was that it has to be explicit and clarify as well as to fulfill all modern standards of information presentation. The structure of this web shop, software tools used during it creation and successive phases of INTERTECH web shop construction are described. (original abstract)
XX
Artykuł podejmuje kwestię elastyczności przedsiębiorstwa. W warunkach nieprzewidywalności, nieciągłości i złożoności elastyczność stanowi ważny komponent budowania konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest wykazanie znaczenia działań uelastyczniających dla rozwoju przedsiębiorstwa internetowego. Aby osiągnąć tak nakreślony cel, autor przeanalizuje przesłanki imperatywu elastyczności przedsiębiorstwa (w szczególności przedsiębiorstwa internetowego), jak również dokona analizy studium przypadku sklepu internetowego pod kątem podjętych działań uelastyczniających.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper takes up the question of enterprise flexibility. In terms of unpredictability, discontinuity and complexity, firm flexibility is an important component of building competitiveness and business performance. This article aims to indicate the importance of doing flexible measures to stimulate company development. The first part of the paper is devoted to the analysis of business need for flexibility (particularly pertaining to online businesses). The second part of the paper concerns the analysis of an e-shop case study. Studies on this theme have focused on the identification of measures to improve the flexibility of the organization, which could also be inspirations for other online stores.(original abstract)
XX
Ograniczenia w wykorzystaniu Internetu w Polsce przez klientów detalicznych czy firmy prowadzące działalność za pośrednictwem tego medium mogą mieć różnorodny charakter. Charakterystyczna jest niska jakość niedoinwestowanej infrastruktury sieciowej i co się z tym wiąże problemy z szybkością łączy oraz wysokimi cenami serwowanymi przez dostawców usług internetowych. Nie lepiej wygląda poziom kompetencji użytkowników, który często spowodowany jest nieświadomością i niewiedzą o możliwościach oraz sposobie funkcjonowania handlu w Internecie. W artykule skupiono się na problemach związanych z zawieraniem i realizacją transakcji internetowych zaczynając od znalezienia i dokonania wyboru produktu, poprzez wykonanie zamówienia, dokonanie opłaty, aż po dostawę produktu do klienta. (abstrakt oryginalny)
EN
Limitations of using the Internet in Poland by retail customers or companies running activities via this medium can have a diverse character. The characteristic feature is a poor quality of the underinvested network infrastructure and related problems with the speed of connections, as well as high prices imposed by Internet Service Providers. The level of users' competences is not much better, what is often caused by lack of awareness and knowledge on potentiality and the way of trade functioning in the Internet. The article is focused on problems connected with concluding the Internet transactions starting from finding and making choice of the product, through completing an order, making the payment, to delivering the product to the customer. (original abstract)
XX
Handel należy do rodzajów działalności, które wykorzystaniu technologii informacyjnych zawdzię-czają szybki wzrost produktywności. Rośnie liczba produktów, które można digitalizować (książki, muzyka, filmy, gry), łatwiejsza jest komunikacja między firmą i jej klientami oraz partnerami bizne-sowymi. Największe zmiany w sferze handlu związane ze wzrostem udziału e-commerce w sprzedaży detalicznej zaobserwować można na rynkach odzieży, książek, elektroniki i sprzętu AGD. Wyraźnym trendem jest też rosnący udział m-commerce, który definiuje się jako część e commerce, która odbywa się z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Trade is one of the types of activities that owe a rapid increase in productivity because of the use of information technology. The number of products that can be digitized (books, music, films, games) is growing, as well as the communication between the company and its clients business partners is easier. The biggest changes in the sphere of trade associated with the increase in the share of e-commerce in retail sales can be observed on the markets of clothing, books, electronics and house-hold appliances. A clear trend is also the growing share of m-commerce, which is defined as part of e commerce, which takes place with usage of mobile devices(original abstract)
XX
Celem artykułu jest systematyzacja wiedzy dotyczącej innowacyjnych działań przedsiębiorstw w sektorze e-commerce. W artykule dokonano przeglądu rozwiązań o charakterze praktycznym stosowanych w tym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem kanałów oraz modeli sprzedaży przez Internet. Diagnozie poddano również ewolucyjne aspekty e-commerce, z uwzględnieniem przyczyn rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to systematize the knowledge of innovative solutions in the field of e-commerce. In recent times, there is a noticeable rise in the popularity of Internet shopping. The awareness of online sales channels and models and their adaptation to the possibilities and preferences of the entrepreneur can ensure the efficient running of the online store and result in increased sales. (original abstract)
XX
W artykule zawarto analizę oprogramowania dla e-commerce z podziałem na komercyjne i darmowe oraz różne modele opłat za sklepy internetowe. Przedstawiono problemy związane z wyborem oprogramowania i aktualne trendy w tym zakresie w Polsce. Analizy dokonano w oparciu o przegląd możliwości e-sklepów oferowanych przez producentów oprogramowania i elektroniczne platformy handlowe, raporty e-commerce oraz badania własne autorów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article contains an analysis of the software for an e-commerce with division for commercial, free, and different charges ' models for e-shops. There were presented problems related to the choice of software and current trends in that matter in Poland. The analysis was based on a review of e-shops ' software offered by producers and commercial electronic platforms, e-commerce reports and authors' own research. (original abstract)
9
Content available remote Sklepy internetowe - doskonalenie obsługi klientów
60%
XX
Handel internetowy, prócz produktów, oferuje klientom specyficzną usługę, która stała się ważną kartą przetargową między handlem tradycyjnym a wirtualnym. Łatwość robienia zakupów, dostęp do wszelkich potrzebnych informacji na temat oferty i warunków sprzedaży przez 24 godziny, niższe ceny, wymiana opinii na temat produktu z innymi klientami, indywidualizacja komunikacji to główne czynniki zachęcające klientów do zakupów internetowych . Wymienionym czynnikom popytowym rozwoju tego handlu odpowiadają znikome bariery wejścia na rynek elektroniczny. Celem artykułu jest zaprezentowanie na tle rozwoju handlu internetowego procesu doskonalenia obsługi klientów dokonujących zakupów przez Internet.(fragment tekstu)
EN
The paper presents growth of e-commerce in Poland in comparison to other countries. It shows e-shops functioning rules and classification criteria. The author also presents commonly used payment methods and protection programmes implemented in order to increase safety of buying and account protection. The paper concludes with an analysis of success factors for e-shops.(original abstract)
10
60%
XX
Celem artykułu jest weryfikacja tezy, że wpływ kryzysu gospodarczego na rozwój polskiego handlu w Internecie jest niewielki. Analizę przeprowadzono na podstawie dostępnych danych i raportów, sytuacji na rynku e-commerce. Ponadto podano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w sierpniu 2010 roku we współpracy z firmą Internet Standard. Kwestionariusz składający się ponad 40 pytań przesłano do ponad 7 tysięcy sklepów internetowych, lecz uzyskano około 400 odpowiedzi.(fragment tekstu)
EN
This publication focuses on the topic, which is now one of the most popular topics among Internet users - e-commerce. The study provides information on the e-commerce and the development of e-commerce during the current economic crisis. The Internet is systematically evolving medium. Internet strongly influenced the behavior of its users. Currently, the Internet has also become one of the most effective distribution channels Polish trade, which are the most popular form of online shops and auction platforms. E-commerce is one of the few developing market independently of new barriers. In the future, you can expect the further intensive development of e-commerce, especially in the Polish market.(original abstract)
11
Content available remote Bariery wykorzystania sklepów internetowych przez seniorów
60%
XX
Przeprowadzone badania wskazują, że w obszarze e-commerce dla seniorów drzemie duży potencjał. Osoby starsze coraz częściej korzystają z Internetu i nie chcą w tym obszarze pozostawać w tyle za młodszą częścią społeczeństwa. Wykazują również istotne zainteresowanie e-commerce. Osoby starsze zdają sobie sprawę ze swoich potrzeb i chciałyby, aby były one dostrzeżone przez środowisko. Pomimo istnienia w sieci sklepów, których oferta jest skierowana do seniorów,wydaje się, że nie realizują one w pełni swoich zadań. Procedura zakupów jest zbyt skomplikowana. Przeprowadzone badania o charakterze pilotażowym miały na celu wskazanie głównych barier i problemów, z jakimi borykają się osoby starsze chcące zrobić zakupy w sieci. Należy mieć nadzieję, że projektanci i administratorzy e-sklepów będą dostrzegać te ograniczenia, tak aby nowo powstające punkty sprzedaży uwzględniały specyfikę i charakter obsługi przez osoby starsze(fragment tekstu)
EN
For some time the quantity of transactions realized on electronic markets grows up. This demand is generated by relatively young people. Simultaneously is observed the ageing process of the society. The people in postproductive age also try to make use of new solutions and technologies. In the article were presented research findings carried out in January 2013, which focused on utilization of Internet shops by seniors. In research were identified main barriers and problems which are met by older persons in this area. There were also indicated suggestions of changes in the e-shop platforms, so they would become more friendly for this group of society.(original abstract)
XX
Badanie komunikacyjnych strategii i taktyki zajmuje ważne miejsce w strategicznym zarządzaniu. Znaczenie tego artykułu polega na tym, że zainteresowanie współczesnej nauki biznesową administracją pod kątem wyszukiwania wzorców i mechanizmów wpływu komunikacji na odbiorców stale rośnie. W artykule zostały zidentyfikowane strategie i taktyki komunikacyjne stosowane w reklamie anglojęzycznych zasobów internetowych. Zidentyfikowano dwie strategie komunikacji dla haseł sklepów internetowych: 1) strategię pobudzania konsumenta do wyboru towaru lub usługi; 2) strategię pozycjonowania organizacji na rynku. Opisano także różne taktyki komunikacyjne, za pomocą których te dwie strategie mogą być realizowane. Są to: taktyka postępowania z konsumentem; taktyka oznaczenia grupy docelowej; taktyka niejednoznaczności/jednoznaczności wyrażenia, treści i referencji; taktyka przedstawiania zalet i wad organizacji; taktyka podkreślenia kompetencji, doświadczenia, tradycji i wartości; taktyka nazewnictwa towarów i usług; taktyka użycia nazwy sklepu. W artykule podjęto próbę określenia, która z taktyk jest najbardziej efektywna. Zaproponowane wersje są oparte na wynikach wywiadów językowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The study of communication strategies and tactics occupies an important niche in strategic management. The relevance of this article lies in the fact that the interest of modern business administration science in the search for patterns and mechanisms of communication influence on the recipient is growing constantly. Communication strategies and tactics in the advertising of English-language web-recourses have been determined. We have defined two communication strategies for onlinestores slogans: 1) a strategy of encouraging the consumer to choose the appropriate goods or service; 2) a strategy of positioning the organisation in the market. Also various communication tactics, with the help of which those two strategies can be realised, have been described. They are: tactics of appeal to the consumer; tactics of target group indication; tactics of ambiguity/disambiguity of the expression, content and references; tactics of demonstration of the organisation's advantages and disadvantages; tactics of emphasizing competence, experience, traditions and values; tactics of goods and services naming; tactics of using the store's name. In this article we try to identify which of them is the most effective. The proposed versions are based on the results of linguistic interviewing. (original abstract)
XX
Rozwój handlu elektronicznego w Polsce wpływa na wszystkie branże, w tym także na turystykę. Globalizacja, starzenie się społeczeństwa oraz rozwój technologii stwarzają nowe możliwości w aspekcie wypoczynku. Coraz więcej biur podróży i innych serwisów internetowych oferuje swoje usługi w cyfrowej przestrzeni handlu internetowego. Klienci tradycyjnych punktów sprzedaży nieznacznie niżej od e-klientów oceniają ogólne zadowolenie z obsługi, szybkości realizacji zamówienia oraz łatwości wyszukiwania informacji. Natomiast istotne różnice występują w ocenie cen ofert turystycznych - klienci wykorzystujący internet uzyskują niższe koszty w porównaniu z poszukującymi ofert w tradycyjnych punktach sprzedaży. Celem niniejszego opracowania jest ocena stopnia zadowolenia klientów ze współczesnych fi rm funkcjonujących w branży turystycznej w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The development of e-commerce in Poland, affects all sectors including the tourism sector. Globalization, an aging population and technological developments create new possibilities in terms of leisure. More and more travel agencies and other websites are offering their services in the digital space commerce. The customers of traditional outlets evaluate overall satisfaction with the service, the speed of the contract and the ease of finding information slightly lower than e-customers. In contrast, there is a signifi cant differences in the evaluation of the prices of tourist offers, where customers using the internet get lower costs compared to their counterparts seeking offers in traditional retail outlets.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano wyniki badania ilościowego opartego na podejściu scenariuszowym - scenariusze dotyczą strategii migracji klientów do kanału internetowego opartej na zachętach i karach. Celem publikacji jest ocena znaczenia bodźców cenowych w procesie adaptacji przez konsumentów do nowych warunków korzystania z usługi telekomunikacyjnej - zapewnienia pomocy technicznej w kanale internetowym. Pytanie kluczowe dotyczy wpływu zachęt cenowych na postawę względem usługodawcy (intencję zakupu usług, opór, postrzeganą swobodę decyzji oraz rekomendowanie oferty). Pierwsza część artykułu stanowi tło teoretyczne do wyników badań. W końcowej części artykułu sformułowano wnioski oraz praktyczne implikacje.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of a quantitative study (scenario-based method) - scenarios refer to incentives/punishments-based E-channel migration strategy. The aim of the publication is to evaluate the importance of price incentives in the process of adaptation by consumers to the new conditions of telecommunications service (to obtain technical assistance in the internet channel during post-purchase stage). Key question refers to the impact of price incentives on the attitude towards the service provider (customer's purchase intention, resistance, perception of his/her freedom and positive WOM). The fi rst part of the article is the theoretical background to research results. In the fi nal part of the article conclusions and practical implications are formulated.(original abstract)
XX
Idea mediów społecznościowych opiera się na komunikacji C2C. Popularyzacja takich platform, jak Facebook czy Instagram wśród użytkowników Internetu zachęca firmy do korzystania z mediów społecznościowych jako narzędzia promocji i budowania relacji z odbiorcami. Jest to szczególnie ważne w przypadku producentów końcowych towarów i podmiotów świadczących usługi lokalne, przez możliwość interakcji z odbiorcami i tworzenia pożądanego wizerunku. Celem artykułu jest identyfikacja poziomu wykorzystania mediów społecznościowych na przykładzie Facebooka przez 42 najlepiej oceniane sklepy internetowe w Polsce. W doborze sklepów korzystano z badań przeprowadzonych przez jedną z czołowych stron internetowych porównujących sklepy i ceny produktów w e-commerce. Analizę przeprowadzono zarówno w zakresie komunikacji jednokierunkowej, rozumianej jako częstotliwość publikacji treści marketingowych, ale także poziomu interakcji z użytkownikami. Badanie obejmuje branżę, w której działa sklep internetowy. (abstrakt oryginalny)
EN
The idea of social media is based on C2C communication. The popularisation of platforms such as Facebook or Instagram among Internet users encourages businesses to use social media as a tool for promotion and building relationships with recipients. This is particularly important in the case of producers of final goods and entities providing local services, through the possibility of interacting with recipients and creating the desired image. The aim of this article is to identify the level of use of social media on the example of Facebook through 42 best-rated online stores in Poland. In the selection of stores, we used research conducted by one of the leading websites comparing stores and prices of products in e-commerce. The analysis was carried out both in terms of one-way communication, understood as the frequency of publication of marketing content, but also the level of interaction with users. The study includes the industry in which the online store operates. (original abstract)
XX
Artykuł opisuje zastosowanie testu użyteczności do analizy kryteriów jakościowych architektury informacji ze szczególnym uwzględnieniem elementów systemu wyszukiwania informacji. Obiektem badania jest zastosowany system wyszukiwania informacji w popularnym polskim portalu Merlin.pl. Pod względem wymagań jakościowych główny nacisk położony jest na odbiorców końcowych, czyli klientów sklepów internetowych, co zgodne jest z podejściem UCD. Publikacja zawiera definicję architektury informacji oraz opis poszczególnych kryteriów. W pracy opisano charakterystykę, procedurę realizacji oraz zastosowanie testu użyteczności do analizy kryteriów jakościowych architektury informacji. Publikacja zawiera wyniki z przeprowadzonego badania metodą testu użyteczności na grupie wyselekcjonowanych ekspertów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the application of the usability test for the analysis of information architecture qualitative criteria with particular emphasis on elements of searching system. The object of study is the system used to find information in a popular Polish portal Merlin.pl. In terms of the quality requirements of the focus is on end users, customers of online stores, which is consistent with the UCD approach. The publication includes a definition of information architecture and a description of each criterion. This paper describes the characteristics, implementation process and the application of the usability test for the analysis of information architecture qualitative criteria. The publication contains the results of a study by usability test on a group of selected experts. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł dotyczy kreowania wartości dla klienta w sferze handlu elektronicznego. W pierwszej części artykułu wyjaśniono pojęcia handel elektroniczny i wartość dla klienta. Wskazano na podstawową formę e-handlu, którą stanowią sklepy internetowe, oraz na główne atrybuty wartości dla klienta. W toku dalszych rozważań przedstawiono obszary, w których dochodzi do kreowania wartości dla e-klienta. (abstrakt oryginalny)
EN
This article concerns mainly basic factors creating value for the customers in e-commerce. At the beginning the concept of e-commerce and value for the customer are briefly defined. The definition of e-commerce, in addition, includes presentation of the most popular concept in the field of Internet sale, i.e. the Internet shop. The definition of value for the customer is supported by presentation of the basic attributes of that term. Further on, the main factors creating value for the customer in e-commerce are presented, including a short explanation of each of them. (original abstract)
18
Content available remote Eksploracja danych transakcyjnych sklepu internetowego
60%
XX
Przy stale rozwijającym się rynku handlu elektronicznego właściciele sklepów internetowych oraz podmioty prowadzące działalność handlową w modelu Omnichannel muszą szukać przewag konkurencyjnych nie tylko w najniższej cenie oferowanych usług i produktów, ale również w innych obszarach. Dogłębne poznanie potrzeb i przyzwyczajeń klientów oraz ich preferencji zakupowych pomaga w dostarczeniu oferty dopasowanej do potrzeb klienta. Dzięki temu można zwiększyć lojalność klientów, co docelowo wpłynie pozytywnie na rentowność prowadzonych działań handlowych. Eksploracja danych jest procesem, przy pomocy którego można lepiej poznać swoich klientów. Artykuł ten skupia się na problemach, jakie można rozwiązać przy użyciu mechanizmów eksploracji danych. Prezentuje metodykę przyjętą w projekcie RTOM1 oraz pokazuje przykłady procesów przeprowadzonych w narzędziu Orange i w systemie Hadoop przy użyciu silnika Spark i biblioteki MLlib.(abstrakt oryginalny)
EN
With the ever-growing e-Commerce market, online shop owners and Omnichannel merchants need to find a competitive advantages not only at the lowest prices of services and products but also in other areas. In-depth knowledge of the needs and habits of customers and their purchase preferences will help to deliver a tailor-made offers. This enables to increase customer loyalty, which ultimately will have a positive impact on the profitability of our trading activities. Data exploration is a process by which we can better understand our customers. This paper focuses on the problems we can solve using Data Mining mechanisms. It shows the methodology adopted in the RTOM project and it shows examples of processes in Orange software and Hadoop platform using the Spark engine and the MLlib library.(original abstract)
XX
Artykuł porusza problematykę personalizacji w branży polskich i słowackich drogerii internetowych. Za cel obrano identyfikację podejścia oraz sposobu stosowania personalizacji w handlu elektronicznym w wybranej branży. Poza przeglądem literatury zastosowano takie metody badawcze, jak obserwacja rynku, obserwacja elektroniczna i metoda "tajemniczego klienta", realizowana za pomocą listu elektronicznego wysłanego do wybranych polskich i słowackich drogerii internetowych z zapytaniem ofertowym o personalizowane produkty i usługi. Na tej podstawie zidentyfikowano podejście do realizacji zamówień personalizowanych w polskich i słowackich przedsiębiorstwach branży drogerii internetowych oraz podobieństwa i różnice na dwóch krajowych rynkach w opisywanym segmencie. Artykuł powstał w oparciu o badania i pracę magisterską Autorki, napisaną pod kierunkiem prof. Doroty Jelonek.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issue of personalization in the Polish and Slovak Internet drugstores industry. The goal was to identify and approaches and methods of using personalization in e-commerce on the example of Polish and Slovak drugstores. In addition to the review of literature, research methods such as market observation, electronic observation and the "mystery shopper" method were implemented by means of an electronic letter sent to selected Polish and Slovak drugstores with a request for personalized products and services. On this basis, an approach to the implementation of personalized orders in Polish and Slovak enterprises of the Internet drugstore industry was identified, as well as similarities and differences on two domestic markets in this segment. The article was based on the author's research and master's thesis, written under the guidance of prof. Dorota Jelonek.(original abstract)
20
Content available remote Online Grocery Shopping : the Customers´ Perspective in the Czech Republic
60%
EN
Research background: Online shopping is becoming popular among most customers thanks to quickness and easy shopping, and also due the COVID pandemic. Companies are aware of the great interest of customers and, as a consequence, e-commerce is expanding. There has been a significant increase in online grocery purchases due to economic growth in the past few years. Online shopping attracts a lot of research interest, individual authors and this is a widely discussed topic. It should be borne in mind that online purchasing of food has its own peculiarities compared to the segment of electronics or fashion from the perspective of everyday needs. Purpose of the article: The aim of the study is to analyze specific consumer behaviour in online purchasing of groceries. This study takes into account the age and purchasing preferences of online grocery purchasers. Methods: The study was conducted using quantitative research. Data (n = 171) was obtained by using a questionnaire survey done in the Czech Republic. The questionnaire survey contained 17 questions. For the statistical evaluation, Chi-square test and Pearson's correlation test were used. For the statistical evaluation, Chi-square test and Pearson´s correlation test were used. Findings & value added: The results of the study indicate that there is a relationship between the age of customers and online purchase in the grocery field. However, customers who use the e-shop for grocery purchase are still reluctant to buy perishable goods (meat, pastries) and prefer goods that are packed directly by the manufacturer. The study sheds light on understanding the customers' purchasing behaviour and their preferences in terms of quality of service, payment terms, delivery conditions, and range of assortment. (original abstract)
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.