Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 779

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wojsko
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
EN
The aim of the paper is to analyze and evaluate the Polish-American alliance during the presi-dency of Donald Trump in the perspective of the concept of offensive bandwagoning. In Po-land, the United States is invariably perceived as the main external guarantor of security. For this reason, Poland's security policy is clearly pro-American. The Polish authorities from the Law and Justice party and the US administration of President Donald Trump were brought together by many factors, including ideological closeness, disputes with Western European political elites, relativizing the principles of the rule of law and democracy, and a similar view of the geopolitics of Central and Eastern Europe. I argue that in recent years the Polish-American alliance was deepened, but at the same time the asymmetry in relations between the states increased. Even more than usual, symptoms of clientelism were noticeable in Po-land's security policy towards the US, which was a consequence of the implementation of the offensive bandwagoning concept. I also argue that the tightening of Polish-American alliance was detrimental to the cohesion and solidarity in NATO and the EU, which was against the basic interests of Poland's security. During the research, the method of text source analysis was used. The research could support decision-makers in developing the basic principles of Poland's security policy towards the United States.(original abstract)
XX
Jest to raport amerykańskiego sekretarza obrony zawierający założenia dotyczące doktryny i efektów wojskowych Stanów Zjednoczonych na najbliższe kilkanaście lat.
XX
Sił zbrojne Algierii, Maroka, Mauretanii i Tunezji są stosunkowo słabo opisane w polskiej literaturze naukowej. W każdym z tych czterech państw stan i możliwości rozwoju potencjału militarnego są inne, każde z nich w inny sposób doświadczyło Arabskiej Wiosny. Ponadto państwa te były w ciągu ostatnich kilku lat rosnącym rynkiem uzbrojenia i dokonywały istotnych zmian jakościowych w swoich siłach zbrojnych. Szczególnie Algieria i Maroko dbają o rozwój własnego przemysłu obronnego. Sam opis stanu sił zbrojnych wymienionych państw oraz międzynarodowej współpracy wojskowej jest interesujący z powodu ukazania różnic w podejściu do rozwoju potencjału militarnego przez państwa z tego samego regionu, stojące przed podobnymi zagrożeniami. (abstrakt oryginalny)
EN
The armed forces of Algeria, Morocco, Mauritania and Tunisia are relatively poorly described in Polish scientific literature. In each of these four countries, the state and capabilities of military potential development are different, all of them finally experienced the Arab Spring in various ways. In addition, these countries have been a growing arms market in the last few years and have made significant quality changes in their armed forces. In particular, Algeria and Morocco care for the development of their own defense industry. The description of the state of the armed forces of these countries and international military cooperation is interesting because it shows the differences in the approach to the development of military potential by states from the same region facing similar threats. (original abstract)
XX
Obecność wojskowa na terytorium Republiki Białorusi ma dla Federacji Rosyjskiej istotne znaczenie geopolityczne. Rosja przywiązuje dużą uwagę do utrzymania na swoich granicach stref buforowych, państw klienckich oraz posiadających ograniczoną suwerenność. Celem niniejszego artykułu jest analiza specyfiki obecności wojskowej Federacji Rosyjskiej na terytorium Białorusi. W prezentowanym artykule, stosując analizę czynnikową, zweryfikowano dwie hipotezy. Po pierwsze, utrzymanie kontroli nad terytorium Białorusi ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa militarnego Rosji, ale jednocześnie wpływa negatywnie na poziom stabilności państw Europy Środkowo- Wschodniej. Po drugie, Federacja Rosyjska nie posiada na terytorium Republiki Białorusi stałej bazy bojowej, a jej obecność wojskowa ogranicza się tylko do wykorzystania infrastruktury militarnej i transportowej. Jest ona niezbędna do szybkiego rozmieszczenia i rozwinięcia formacji sił zbrojnych oraz rotacyjnego stacjonowania jednostek uderzeniowych. Ze względów politycznych stała obecność wojskowa umożliwia utrzymanie Białorusi w strefie wpływów Federacji. Jednak pod względem militarnym ważniejsze jest wykorzystanie infrastruktury wojskowej i transportowej przez Rosję, w celu szybkiego przerzucenia i rozwinięcia formacji uderzeniowych na terytorium Republiki. (abstrakt oryginalny)
EN
A military presence on the territory of the Republic of Belarus is highly significant for the Russian Federation geopolitically. Russia is very par- ticular about having buffer zones, client and neighbouring states with limited sovereignty on its borders. The aim of this article is to analyse the specificity of the Russian Federation's military presence in Belarus. In the following arti- cle, two hypotheses have been verified using factor analysis. Firstly, sustaining control over the territory of Belarus is of particular importance for the military safety of Russia, while at the same time, it detrimentally affects the stability of the Central and Eastern Europe countries. Secondly, the Russian Federation does not have a permanent military base within Belarusian territory and its military presence is solely confined to the use of military and transport infra- structure, which is indispensable for rapid accommodation and deployment of the Armed Force formations as well as for the rotation of strike forces. Due to political reasons, a permanent military presence enables Russia to keep Be- larus within its area of influence. Nevertheless, in military terms, the utilisation of military and transport infrastructure in order to rapidly deploy strike forces within the territory of the Republic is far more important.(original abstract)
XX
Spojrzenie na działalność public relations w sferach militarnych prezentuje kolejny podrozdział autorstwa Pawła Koconia i ppłk. Marka Bodziany, którzy upatrują potrzebę odpowiednich działań PR w przypadku pokojowych misji wojskowych. Jednakże podkreślają oni, że podstawą procesów public relations, zmierzających do wytworzenia właściwego wizerunku przedsięwzięć militarnych, takich jak misje zagraniczne sił zbrojnych, są regulacje prawne, a w szczególności instrukcje Paktu Północnoatlantyckiego, do którego przynależy Polska. Co ważne, nie tylko język stricte wojskowy, czy sztuka wojenna, są wykorzystywane w praktyce PR, ale także zauważyć można tendencję przeciwną - PR okazuje się potrzebny również w pokojowej działalności sił zbrojnych. (fragment tekstu)
6
Content available remote Rola sił zbrojnych w procesie budowania pokoju - casus Bośni i Hercegowiny
80%
XX
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie roli sił zbrojnych w procesie budowania pokoju na przykładzie Bośni i Hercegowiny. Z względu wciąż niewystarczający poziom zainteresowania polskich badaczy zagadnieniem budowy pokoju, Autorka w pierwszej części artykułu przybliży kwestie teoretyczne omawianego zagadnienia. Budowanie pokoju ma miejsce w państwach, które nie są stabilne, co może powodować wybuch wewnętrznego konfliktu. Destabilizacja danego państwa może powodować zagrożenie dla całego regionu. Dlatego istotne w procesie budowania pokoju jest zaangażowanie organizacji międzynarodowych. W myśl powyższego, bardzo ważna w omawianym procesie zdaje się być rola sił zbrojnych. Przeprowadzone przez Autorkę badania uprawniają ją do stwierdzenia, że nie w każdym przypadku siły zbrojne są wystarczającym narzędziem procesu budowania pokoju.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the role of the armed forces in peacebuilding on the example of Bosnia and Herzegovina. Due to the relative lack of interest of Polish researchers in building peace, in the first part of the article the author presents the theoretical issues of the discussed problem. Peacebuilding is carried out in the countries that are not stable, which may bring about internal conflicts. The destabilization of a given country may pose a threat to the entire region, which is why it is important to involve international organizations in building peace. It seems that the role of the armed forces seems to be important in the above process. However, the research has shown that the armed forces are not in each case a sufficient tool in the process of building peace.(original abstract)
EN
The paper describes original design of a container workshop to perform maintenance of the Czech Republic's land combat vehicles in field conditions. The presented workshop consists of two ISO 1C size range containers with special equipment. The first container is called a "working unit" and the other one is a "special purpose unit". During combat activities the containers would be arranged in L shape with rolled out roof. In the second part of the paper is to present original proposal kit for a temporary repair of the land combat vehicles. Battle damage repair kit was introduced into the Army of the Czech Republic this year. (original abstract)
XX
Artykuł analizuje prawne aspekty związane z zapewnianiem bezpieczeństwa w ruchu drogowym obcych transportów wojskowych przemieszczających się przez terytorium Polski. Strukturę artykułu wyznaczają poszczególne etapy przemieszczenia drogowego, poczynając od warstwy planistycznej, poprzez wydawanie zgody na transport drogowy i jego realizację. Pracę zamykają krótkie wnioski.(abstrakt oryginalny)
EN
The article analyzes the legal aspects relating to security in traffic of foreign military transports moving through Polish territory. The structure of the article is composed of three parts, corresponding to various stages of road military movement, from the planning to the execution phase. The last part of the article contains brief conclusions.(original abstract)
9
Content available remote Specyfika komunikacji w środowisku wojskowym
80%
XX
Zasady komunikacji dotyczą każdego człowieka i w każdej dziedzinie jego życia znajdują zastosowanie. Autorka opracowania wskazuje na podobieństwo, podczas okolicznościowych wystąpień publicznych, stylu wypowiedzi żołnierzy ze stylem dziennikarskim czy naukowym, wskazując na wspólny oszczędny i konkretny profil wypowiedzi. Stawia ponadto tezę, że różnorodność stylu wypowiedzi kadry kierowniczej w wojsku cechuje głównie kod parajęzykowy (tzn. melodyka, ton, brzmienie głosu itp.) nie zaś zwięzłość, prostota oraz brak redundancji. Te, zdaniem autorki, cechują generalnie dzisiejsze społeczeństwo oparte na szybkim, obrazowym komunikowaniu się, obecnym np. w mediach, co wymusza używanie języka krótkiego, wręcz skrótowego. Zasada prostoty obowiązuje zatem w każdej specjalizacji publicznego użycia języka (prócz zastosowań literatury pięknej, aktorstwa i sztuki artystycznej) i tym samym nie może być zarezerwowana tylko dla środowiska armii. W opracowaniu poruszono kwestię wulgaryzmów i zasadności zgłębiania zasad sztuki komunikacji wśród kadry kierowniczej wojska. Skupiono się zatem na właściwościach szeroko rozumianych kompetencji komunikacyjnych związanych z ekspozycją publiczną oficera.(abstrakt oryginalny)
EN
Principles of the communication concern every man and in every field of his life are finding application. The author of the study shows, during occasional public appearances, the statement of soldiers the style to resemblance with the journalistic style whether scientific, pointing at the shared economical and specific profile of the statement. Moreover a paralinguistic code is putting the thesis that the diversity of the style in the army is characterizing statements of the senior staff mainly (i.e. melodic pattern, tone, sound of the voice and the like) not whereas the conciseness, the simplicity and the lack of the redundancy. These, in opinion of the author, are characterizing the today's society based on fast, vivid announcing generally oneself, for those present e.g. in the media what is forcing into using the short, simply brief tongue. And so the principle of the simplicity is applicable in every specialization of public using the tongue (apart from applications of the literature, the acting and the art) and in the process cannot be booked only for the environment of the army. In the study an issue of vulgarisms and legitimacies of exploring principles of the art of the communication amongst the senior staff of the army were addressed. And so they concentrated on the properties of widely understood communications competence associated with the public exposition of the officer.(original abstract)
XX
W okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie stacjonowali w wielu krajach europejskich, azjatyckich i afrykańskich, nawiązując stosunki z lokalnymi społecznościami. II Korpus Polski od stycznia 1944 do grudnia 1946 r. przebywał we Włoszech, a następnie został przetransportowany do Wielkiej Brytanii. W czasie pobytu na Półwyspie Apenińskim żołnierzy Korpusu początkowo witano z entuzjazmem i radością jako wyzwolicieli, a zachowanie Polaków i życzliwy stosunek do zubożałej wojną ludności wpływały na pozytywne relacje. Po zakończeniu walk przedłużający się pobyt żołnierzy polskich na ziemi włoskiej zaczął wywoływać u Włochów zniechęcenie i wrogość, a część społeczeństwa, inspirowana głównie przez środowiska lewicowe, zaczęła domagać się przeniesienia II Korpusu Polskiego do Wielkiej Brytanii. Ostatnie oddziały polskie opuściły Włochy w grudniu 1946 r. Pobyt na Wyspach Brytyjskich około 230 tys. żołnierzy PSZ i widmo pozostania dużej liczby z nich spowodowały znaczny opór ze strony Brytyjczyków, obawiających się przede wszystkim konkurencji na rynku pracy, a w konsekwencji bezrobocia. Kampanię przeciwko osiedlaniu się żołnierzy polskich w Wielkiej Brytanii prowadziły przede wszystkim związki zawodowe, a społeczeństwo brytyjskie wielokrotnie dawało wyraz niezadowolenia z napływu obcych. Ostatecznie ponad połowa żołnierzy PSZ zdecydowała się pozostać na Zachodzie, z czego większość na Wyspach Brytyjskich. (abstrakt oryginalny)
XX
Poruszono problem posiadania sił zbrojnych przez Japonię w oparciu o Konstytucję z 1946 r. Autor zwrócił uwagę na wpływ Stanów Zjednoczonych i Związku Sowieckiego na rozwój japońskich sił zbrojnych. Rozwój ten zanalizowano do lat osiemdziesiątych XX wieku.
EN
The author makes at attempt at the presentation of the above problem in the time span of a few dozen years, beginning with the year 1946. The author analyzes how significant it was in the period of occupation and in the period following the regaining of the full independence by Japan. In the article the author emphasizes not only the evolution of the stance of the Japanese side, but also the stance of the of the United States, which exerted a decisive influence as regards the expansion Japanese armed forces. The author also presents the stance of the Soviet Union on the issues of remilitarization of Japan and the attempts made by the Far East Committee to make the future remilitarization of Japan impossible. In addition, the author attempts to present, in as much detail as possible, Japan's arguments which referred to the existing international documents, and to emphasize the internal and external significance of the problem for the Far East.(Original abstract)
12
80%
EN
This article examines several options of Polish military contingent redeployment from the allied operation in Afghanistan. There is a detailed analysis of potential transport corridors, transit times, costs, security of personnel and military equipment. Based on the above mentioned analysis air transport for personnel is recommended. There are also several variants of military equipment movements taking into account its importance, sensitivity and size. (original abstract)
XX
W artykule przybliżono problematykę planowania i organizowania wojskowych transportów nienormatywnych w Siłach Zbrojnych RP. Realizując zadania w tym zakresie, wojsko działa w oparciu o Zezwolenia na przejazd drogowy. Problem badawczy stanowi wskazanie i opracowanie możliwości usprawnienia podsystemu transportu i ruchu wojsk w zakresie planowania i organizowania tego typu przejazdów. Dlatego też w opracowaniu przedstawiono kolejne jego etapy, aby odszukać te elementy procesu, których usprawnienie może znacząco wpłynąć na podniesienie sprawności podsystemu. Głównym celem była analiza dostępnych dokumentów i instrukcji w celu znalezienia odpowiedzi na pytanie: Czy planowanie i organizowanie wojskowych przejazdów drogowych pojazdami nienormatywnymi można usprawnić. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper, the author presents the issues related to the oversized transport in Polish Armed Forces. The movement of military vehicles takes place in accordance with both civil and military legal regulations. Therefore, this paper presents the subsequent stages of the planning procedures, the manner of issuing military movement credit, it discusses how to mark military column and vehicles and pilot military movement. The main goal was to analyze the regulations, doctrines and military instructions in order to establish whether the planning of military movement with oversized load can be improved. (original abstract)
14
Content available remote Voennyjj mjatezh v turcii: vnutrennie i vneshnie faktory a takzhe posledstvija
80%
XX
Niniejszy artykuł stanowi analizę tła, głównych czynników wewnętrznych oraz konsekwencji, jak również środków, jakie przedsięwzięły władze tureckie w celu zapobieżenia efektom destabilizacyjnym puczu, który miał miejsce w Turcji w lipcu 2016 roku. Autorzy analizują w nim zaistniałe wydarzenia, czynniki, które wpłynęły na niepowodzenie puczu oraz możliwe reakcje odwetowe ze strony sił antyrządowych. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper constitutes an analysis of the background, the main external factors and the consequences of the coup as well as the measures undertaken by the Turkish authorities to prevent the destabilizing effects of the rebellion which took place in Turkey in July 2016. The authors analyses the nature of events occurring in the country, the factors conditioning the failure of the aforementioned rebellion and the conditions for the possible attempts at revenge by the anti-government forces. (original abstract)
EN
The aim of this article is to identify the lessons and challenges concerning e-learning in military organisations. The study analyses the cases of the U.S. Armed Forces and NATO distance learning programmes. Firstly, it points out cultural, technological, organisational and financial barriers to develop efficient and effective e-learning solutions in the military environment. Secondly, it discusses the challenges to measure the effectiveness of such initiatives. Thirdly, it presents the NATO attempts to combine technological, economic and pedagogical issues in one comprehensive e-learning concept. Then, it discusses the potential of e-learning technologies applicability in the Polish Armed Forces. Finally, it provides the recommendations for the Polish Armed Forces how to plan and implement distance learning solutions.
EN
To train a high-quality security service member it requires forming a disciplined, literate patriot and expert with moral and juridical values. This article explains a problem of morality and professional ethics preferably. Performing the profession of a security service member one has to daily solve situations requiring professional qualities as well as juridical and moral capabilities. (original abstract)
17
Content available remote Odpowiedzialność za wydanie i wykonanie rozkazu
80%
XX
W związku z powyższym warte omówienia są zarówno kwestie odpowiedzialności dowódców, a więc osób wydających rozkazy, jak i sytuacja osób działających w ich ramach i na ich podstawie. (fragment tekstu)
EN
'On the issue of responsibility for issuance and execution of an order' is the study dedicated to an important, although little explored in Polish conditions, problem of orders. The complexity, due to a different basis of liability and its multi-subject, is presented according to two aspects. The first one is liability for issuing the order, the other is liability for enforcement of the order. Due to the strict bound of basic issues related to the matter of responsibility for the issuance and enforcement of the order with criminal responsibility, the article is recognized from an international legal and criminal standpoint, shown mainly on the basis of the jurisprudence of international tribunals. A general emphasis is put on a discussion and familiarization with matters relating to the fields of command responsibility and superior order defense, which are the essential notions concerning matters of individual responsibility for the issuance and enforcement of orders.(original abstract)
XX
Artykuł przedstawia analizę obecnego systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego, ze szczególnym uwzględnieniem zadań logistycznych, wraz z ich oceną i propozycjami modyfikacji. W opracowaniu skupiono się przede wszystkim na obszarach, które wpływają na jakość zabezpieczenia logistycznego wdrażanego do sił zbrojnych sprzętu wojskowego. Przedstawiono również perspektywy funkcjonowania systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego, jakich można oczekiwać po wprowadzeniu zmian w systemie dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Wojskowa Akademia Techniczna, od kilku lat aktywnie uczestniczy w kształtowaniu systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego, w ramach prowadzonych kursów doskonalących, studiów podyplomowych i projektów badawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents an analysis of the current system of armament procurement, with particular emphasis of logistical tasks, as well as its evaluation and modification proposals. The study focuses mainly on the areas that affect the quality of logistic support of implemented armament. It also presents the perspective of the armament acquisition system, expected after changes in the command the Armed Forces system. Military University of Technology, from many years actively participates in the development of armament acquisition system, in the framework of courses, postgraduate studies and research projects. (original abstract)
XX
W artykule przybliżono główne założenia i kierunki reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. W jej ramach rozpoczęło funkcjonowanie nowopowstałe Dowództwo Generalne, a swoją rolę w systemie zmieniły: Dowództwo Operacyjne (teraz Dowództwo Operacyjne RSZ) oraz Sztab Generalny. Celem tej transformacji jest rozdzielenie funkcji planowania, dowodzenia ogólnego oraz dowodzenia operacyjnego. Jednocześnie, zgodnie z założeniem reformy o zmniejszeniu kierowniczych struktur szczebla centralnego, zostały rozwiązane Dowództwa poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, a w ich miejsce powstały podległe pod DG RSZ inspektoraty. Artykuł przedstawia ogólną strukturę i zadania jakie zostały im przypisane.(abstrakt oryginalny)
EN
The article brings closer to the main principles and directions for the reform of the leading and command system of the Polish armed forces. Under this reform the newly established General Command started functioning, and the Operational Command and the General Staff changed their roles in the system. The aim of this transformation is to separate the function of planning as well as of general and operational command. At the same time, under the assumption of the reform reducing managerial structures of the central level, the commands of the particular armed forces were dissolved, and in their place arose inspectorates subordinate to the General Command of the armed forces. The article presents the overall structure and tasks that have been assigned to them.(original abstract)
XX
Artykuł zawiera opis rozwiązań stosowanych w cywilnej logistyce, których adaptacja i zastosowanie na współczesnym polu walki jest przy obecnym stanie techniki możliwe, a które przyczynić się mogą do wzrostu potencjału bojowego Sił Zbrojnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes solutions used in civilian logistics, whose adaptation and application in the contemporary battlefield is in present state possible, and can contribute to an increase in combat potential. (original abstract)
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.