Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy opisano hybrydowe układy polimerów skoniugowanych i platynowców, otrzymane przez działanie na polimery wodnymi roztworami: PdCl2, PtC4, H2PtCI6, K2PtCl4 i RhCl3. Jako matryce polimerowe zastosowano: polianilinę, jej pochodne zawierające podstawniki w pierścieniu benzenowym (poli(o-metoksy anilinę), poli(o-toluidynę), poli(o-chlo-roanilinę)) oraz polipirol domieszkowany jonami chlorkowymi i hydroksylowymi. Badania właściwości fizykochemicznych zsyntezowanych układów pozwoliły stwierdzić, że między jonami platynowców a polimerami skoniugowanymi zachodzą reakcje kwasowo-zasadowe, redoksowe, nie można także wykluczyć koordynacji jonów platynowców przez atomy - donory elektronów obecne w łańcuchach polimerów (N, O). Stwierdzono, że przebieg tych reakcji zależy od rodzaju polimeru, a także od typu chlorokompleksu platynowca dominującego w środowisku reakcyjnym. Ilustrację możliwości zastosowania otrzymanych układów w katalizie heterogenicznej stanowią przedstawione w pracy wyniki badań ich aktywności katalitycznej w reakcjach uwodornienia 2-etylo-9,10-antrachinonu oraz konwersji alkoholu izopropylowego.
EN
In the work hybrid systems of conjugated polymers and platinum group metals obtained by treatment of the polymers with aqueous solutions of PdCl2, PtC4, H2PtCl6, K2PtCl6 and RhC3 are described. Polyaniline, its ring-substituted derivatives, namely poly(o-methoxyaniline), poly(o-toluidine), poly(o-chloroaniline) as well as polypyrrole doped with chloride and hydroxyl ions have been used as polymer matrices. Studies of physico-chemical properties of the systems obtained have made it possible to find out that between the polymers and platinum group metals acid-base and redox reactions can take place. Coordination of metal ions by polymer molecules with the participation of electron donor atoms (N, 0) can not be excluded, either. It has been shown that the course of the reactions occurring in the system depends on the type of the polymer as well as on the type of the platinum group metal chlorocomplex dominating in the solution. Possible applications of the conjugated polymer - platinum group metal systems obtained are illustrated in the work by the studies of their catalytic activity in hydrogenation of 2-ethyl-9,10-anthraquinone and isopropyi alcohol conversion.
EN
Palladium ions were incorporated into two polyaniline derivatives, namely poly(o-methylaniline) and poly(o-methoxyaniline) by doping of the polymers in the PdCl2-HCl-H2O solutions of various HCl concentrations. It was found that the type of polymers - Pd2+ interactions and, consequently, the type of palladium species introduced into the polymers depends on the composition of the doping solution.
PL
Jony palladu wprowadzono do dwóch pochodnych polianiliny: poli(o-metyloaniliny) i poli(o-metoksyaniliny) poprzez domieszkowanie polimerów w roztworach PdCl2-HCl-H2O o różnym stężeniu HCl. Stwierdzono, że typ oddziaływań polimerów z jonami Pd2+, a - w konsekwencji - także rodzaj cząstek palladu wprowadzonych do polimerów zależą od składu roztworu domieszkującego.
EN
Polypyrrole doped with Cl ions (PpyCl) was treated with aqueous PdCl2 - HCl solutions of various HCl concentration. It was found that palladium was incorporated into PpyCl. XRD and XPS studies showed that part of Pd2+ was reduced to Pd0. It was concluded that the possible mechanism of interactions between palladium ions and PpyCl involved an oxidative doping of Ppy with incorporation of palladium-containing anions as counterions. The doping level of Ppy with palladium-containing anions depended on the HCl concentration in the PdCl2 solution.
EN
Preceramic polysiloxanes have been obtained by cross-linking of linear vinylmethylsiloxane copolymers of regular chain microstructure with linear and cyclic hydrogensiloxanes. It has been found that the efficiency of cross- linking process (studied by IR spectroscopy) and the yields of the ceramic materials obtained after pyrolysis of cross-linked polymers (determined by TG analysis) depend on the chain microstructure of the polymer subjected to cross-linking as well as on the type of cross-linking agent applied.
EN
Polyanilinc (PANI)-Pt and polypyrrolc (PPy)-Rh compositcs obtained by chcmical reduction of Pt4' or Rh3* ions preformed in the prescncc of the polymers have been used as catalysts of eyclohexcnc oxidation by molecular oxygen under mild conditions. It has been found that PPy-Rh is more active than PANI-Pt in the first stage of the reaction resulting in 2-cyclohcxcnc-1-hydroperoxide. Differences in selectivity of the second stage of cyclohcxcnc oxidation yielding cyclohcxene epoxide, 2-cyclohexcnone and 2-cyclohexcnol over both catalysts have been also observed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.