Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5055

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 253 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Enterprise management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 253 next fast forward last
1
Content available remote Design-Based Thinking Method in Business Management
100%
XX
Szybki rozwój technologiczny, geograficznie nieograniczone rynki oferują klientom ogromne możliwości zaspokojenia ich potrzeb przy wyborze i zakupie produktów lub usług, a firmy muszą korzystać z nowych i kreatywnych metod, takich jak design-based thinking, aby zidentyfikować oczekiwania konsumentów i stworzyć produkt lub usługę, które spełnią ich potrzeby. Celem artykułu jest przedstawienie metody design-based thinking i jej zastosowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem(abstrakt oryginalny)
EN
Rapid technological development, geographically unrestricted markets, offer customers great opportunities to meet their needs when choosing and purchasing products or services, and companies need to use new and creative methods such as design-based thinking to identify consumer expectations and create a product or service that meets consumer needs. The aim of this article is to present the method of design-based thinking and its application in managing the company. The methods of analysis and synthesis the scientific literature used revealed that design-based thinking can help to create added value by using the company's available resources and improving existing processes at all levels of the company(original abstract)
XX
Coraz częściej środowisko geograficzne jest nie tylko stymulantą rozwoju przedsiębiorstw korzystających z jego zasobów, ale staje się barierą ze względu na swoją ograniczoność i zmniejszającą się dostępność zasobów różnego typu. Globalne i lokalne konsekwencje korzystania ze środowiska przyrodniczego, które pozostaje dobrem wspólnym, przyczyniły się do sformułowania zasad rozwoju zrównoważonego uwzględniającego nie tylko kwestie ekonomiczne, ale także środowiskowe i społeczne. Konieczność dostosowania zasad funkcjonowania podmiotów do wymogów rozwoju zrównoważonego spowodowała szereg konsekwencji, dotyczących przede wszystkim kosztów prowadzonej działalności. Przyczyniło się to do szerszego włączenia kwestii środowiskowych do procesu zarządzania w przedsiębiorstwie. W ramach ogólnej funkcji zarządzania wyróżniono zarządzanie środowiskowe obejmujące te aspekty ogólnej funkcji zarządzania, które dotyczą opracowania, wdrożenia i realizacji polityki oraz celów środowiskowych i organizacji. Celem opracowania jest identyfikacja środowiskowych determinant i barier funkcjonowania przedsiębiorstw oraz wskazanie znaczenia zarządzania środowiskowego dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
EN
Geographical environment can be non only a development stimuli for those enterprises that use its resources but can also limit company development. Global and local consequences of excessive usage of nature led to the notion of sustainable development. Adjustment to sustainable development conditions requires very often additional costs. The paper presents the concept of environmental management. Its instruments enable a company to optimize management of nature resources and enhance preservation of ecosystem functions.(author's abstract)
XX
Autorka omawia sześć prawidłowości w zarządzaniu, które jej zdaniem warunkują sukces przedsiębiorstwa. Są to: ewolucja jakości, trafne decyzje, kompleksowe spojrzenie, wiedza, partnerstwo, cel.
XX
Zidentyfikowanie czynników wpływających na działanie przedsiębiorstwa i wybór odpowiedniego rozwiązania wspomagającego zarządzanie nie jest jednak jedynym problemem, z jakim spotykają się decydenci w podmiotach gospodarczych. Sam wybór rozwiązania systemu wspomagającego podejmowanie decyzji jest bowiem początkiem trudnej drogi do sukcesu, jakim jest niewątpliwie otrzymanie w odpowiednim czasie potrzebnych zasileń informacyjnych pozwalających podjąć możliwie najlepszą decyzję, zapewniającą właściwe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Należy przy tym pamiętać, że czynniki wpływające na podmiot gospodarczy podlegają zmianom, a to często pociąga za sobą konieczność dokonywania zmian w całym systemie zarządzania. Wdrożone rozwiązania muszą być więc ciągle doskonalone.Wdrażanie nowych rozwiązań zmieniających organizację przedsiębiorstwa, jak i ich modyfikacja, pociąga za sobą powstawanie nowych problemów związanych m.in. z pracownikami. (fragment tekstu)
EN
Changes occurring in enterprises, under conditions of frequent changes in surroundings and open markets, require from managers to make decisions which are based on substantial information about business activity. This article presents results of research on using and implementing methods which are helpful in managing companies. Research was carried out in 25 enterprises in 2005. The conclusions concern for example problems of implementation of cost accounting and management accounting methods, factors limiting controllership, reengineering in management and the main direction of improvement management methods in those enterprises. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł inicjuje cykl trzech komunikatów naukowych z realizacji projektu badawczego KBN pn.: "Bank metod i modeli dla potrzeb zarządzania". W pierwszym artykule przedstawiono zadania banku metod i modeli dla potrzeb zarządzania, w kolejnym, drugim, artykule zaprezentowana będzie postać i treść tegoż banku, w trzecim, ostatnim artykule omówiona zostanie metodologia projektowania takich banków.
XX
Laboratorium ERP Politechniki Warszawskiej jest wyposażone w 16 stanowisk roboczych połączonych w sieć lokalną z dostępem do sieci ogólnouczelnianej. Dodatkowo zainstalowany ekran i kamera wyświetlacza pozwala na elastyczną realizację dwóch głównych celów funkcjonowania laboratorium, tj. szkolenia aktywizującymi i innowacyjnymi metodami oraz testowania innowacyjnych rozwiązań w obszarze metod i koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. (fragment tekstu)
EN
Innovation generating in ERP Laboratory is presented in two areas: 1. Training according to UML method - Unified Modeling Language, personalization and knowledge management. 2. Innovation Management for aiding of the R&D processes by testing possibilities of the new solutions. Analysis possibility of the innovation changes as a pattern for enterprises evolution. It is taking into account Intelligent Manufacturing Systems IMS, Virtual Enterprises VE, and Flexible Manufacturing Systems FMS. Analysis also contains the following integrated systems i.e. Total Quality Management TQM, Service Management ITIL/ITSM and mutually integrated discrete and process production. Also is described "Minimalist Requirements Strategy". (original abstract)
EN
The article presents the author's concept of a conscious organisation being a response to the changes in the underlying management paradigms and the author's extensive experience in the management area. The paper presents assumptions and the context of the conscious organisation concept origins, its theoretical model and implications for the management practice. The approach presented is based on a holistic underlying paradigm; consequently, it is of interdisciplinary nature. It combines observations and conclusions from the management area, psychology, sociology, quantum physics and philosophy. It appears that in the era of transformational changes and inadequacy of current paradigms in many areas of science, it may be the right, be it revolutionary, direction for the management theory and practice. (original abstract)
XX
Depcze po piętach, śledzi każdy krok, zagląda przez ramię. Obserwuje, skrzętnie notuje, analizuje i wyciąga wnioski. Dla obserwowanego utrapienie i ogromny stres. Dla firmy jedna z możliwości poznania tych obszarów w organizacji, które wymagają naprawy. Człowiek cień - angażowany po to, by zbadał, jak rzeczywiście wygląda praca danego menedżera czy specjalisty. I po to, by w konsekwencji ją ulepszyć. (fragment tekstu)
XX
Artykuł omawia istotę nowoczesnego zarządzania, wymagania stawiane zarządzaniu, model zarządzania europejskiego.
10
Content available remote Przesłanki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
80%
XX
Rozwój gospodarczy, internacjonalizacja oraz procesy globalizacji stawiają przed podmiotami gospodarczymi coraz to nowe wymagania, które wynikają m.in. ze zwiększającej się wymiany międzynarodowej (towarowej, usługowej, kulturalnej itp.), rozwoju zakresu działalności, przyspieszenia tempa obrotu towarowego, przepływu informacji, znoszenia barier oraz rosnących współzależności między państwami. Umiejętność sprostania wymogom nowoczesnego gospodarowania oraz kształtowania pozytywnych relacji z szeroko rozumianym otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym odgrywa w działalności współczesnego przedsiębiorstwa istotną rolę, decydując w znacznym stopniu o jego pozycji rynkowej. Przedsiębiorstwa coraz częściej zwracają również uwagę na konieczność społecznej akceptacji ich działalności oraz kształtowania pozytywnego wizerunku w otoczeniu, który ma istotne znaczenie w działalności każdego podmiotu gospodarczego, a w szczególności podmiotu świadczącego usługi. Decyduje on o tym jak dany podmiot jest postrzegany i oceniany przez otoczenie z punktu widzenia relacji ze środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym, oferty usługowej, wiarygodności i zaufania do firmy itp. Podmioty gospodarcze coraz częściej wpisują w strategię działania cele wiążące się z przejmowaniem odpowiedzialności za zarządzanie ich wpływem na sferę społeczną i środowisko naturalne. (fragment tekstu)
EN
Modern processes such as internationalization, globalisation or regionalization together with increasing social and ecological awareness result in new challenges emerging before organizations. The ability to live up to the requirements of modern business environment includes, among others, the realization of the concept of socially aware and responsible organization. Functioning of modern enterprises is characterized by changes in all aspects of their activities. Those changes result from transformation of social and economic environment and they influence the hierarchy of the resources which in turn decide about effectiveness and competitiveness of the companies. In this paper the author presents the selected issues concerning law regulations and CSR standarization. (original abstract)
11
Content available remote Zarządzanie przedsiębiorstwem uzdrowiskowym-aspekty organizacyjno-ekonomiczne
80%
XX
W turystyce uzdrowiskowej, która zawsze cieszyła się powodzeniem wśród Polaków, w ostatnich latach jeszcze bardziej widoczne są tendencje wzrostowe. Ze względu na coraz bardziej urozmaiconą ofertę usługową, zmianie ulega również profil klienta lecznictwa uzdrowiskowego. Ze względu na oferowane usługi lecznicze w Polsce wyróżnia się cztery poziomy referencyjne. Pierwszy obejmuje kliniki i szpitale uzdrowiskowe, drugi poziom związany jest głównie z usługą tzw. wczesnej rehabilitacji, a także uzdrowiskowym leczeniem szpitalnym. Leczenie sanatoryjne to trzeci poziom, a czwarty obejmuje tylko ambulatoryjną usługę uzdrowiskową. Każdy poziom wymaga innej organizacji, innego zarządzania, w tym tak ważnego zarządzania personelem
EN
Spa tourism - has always been popular amongst Poles and foreign patients. On ac-count of the more and more varied service offer, a customer profile of the spa health care is also changing. In Poland, due to the services offered, there are four reference levels. The first in-cludes the clinic and Spa hospitals, the second level is mainly associated with the ser-vice. Early rehabilitation and sanatorium hospital treatment; spa treatment is the third, and the fourth level includes only an outpatient Spa services. Authors of the article, on the example of two chosen spas (Ciechocinek SA and Świnoujście SA) described organizational-economic aspects. Ciechocinek is the biggest lowland health resort in Poland, Świnoujście is a seaside resort. On the development of selected by the authors of the spas influential is the amount their activities as well as the economic situation, which was presented in the article. In the climatic health resort of Świnoujście revenue growth net sales show a changing trend in each of the periods of net revenue were higher than the production costs. However, Ciechocinek is spa which in the analysed period brought about losses, but the caused profit were a sale of components of the non-current asset or subsidies.(original abstract)
XX
W ostatnich latach widoczna jest szczególna potrzeba opracowania nowego paradygmatu w naukach o zarządzaniu, który uwzględniałby uniwersalne wartości ogólnoludzkie, etyczne i duchowe. W pracy zaprezentowano charakterystykę paradygmatu jedności w zarządzaniu, który wynika z duchowości jedności stanowiącej podstawę wszelkich działań i zachowań członków Ruchu Focolari. Przedstawiono także założenia i efekty zarządzania przedsiębiorstwami ekonomii komunii w oparciu o ten paradygmat realizowanego już od ponad 20 lat w wymiarze ogólnoświatowym. Wnioskiem z pracy jest propozycja rozszerzenia aplikacji paradygmatu jedności w innych naukach społecznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The necessity of a new paradigm in the management sciences which takes into account the universal human values, ethics and spirituality is especially visible nowadays. In the paper the main characteristic features of the paradigm of unity based on spirituality of unity elaborated and realised in the Focolari Movement are presented. The realisation of management based on the paradigm of unity in the economy of communion businesses in the worldwide dimension since more than 20 years is also presented in the paper. The possibility of using the paradigm of unity in other social sciences is a conclusion of the article.(original abstract)
XX
W artykule omówiono funkcje i strukturę systemu komputerowego. Przedstawiono charakterystykę wybranych agend systemu.
EN
The paper is a synthetic presentation of one of the latest generations of the computerized management systems, the so-called assistant computer system. The genesis and principles of the system, its aim, main functions, and the structure are presented. The selected functions connected with the information processes are characterized and the potentialities of the system are shown.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest pokazanie roli mierników w całym procesie budowania zbilansowanej karty wyników w Inter Mind sp. z o.o., a szczególnie uzasadnienie stwierdzenia, że właściwy dobór tych mierników może pomóc w zarządzaniu za pomocą ZKW. (fragment tekstu)
EN
The Balanced Scorecard is an indispensable tool which gives an opportunity to implement flexible, innovative methods of management, to control the efficiency and effectivity, to verify if the aimed goals have been achieved, to point a person who would be responsible for achieving set targets and to combine all those aspects and manage them. The reason for writing this article is to show the importance of constructing the measures of results in the whole process of building the Balanced Scorecard in Inter Mind Co. Special attention is dedicated to give reasons for a statement that an appropriate selection of measures of results is indispensable in proper management due to the Balanced Scorecard. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono przesłanki wyboru kierunku badań i założenia projektu badawczego zogniskowanego wokół kategorii pojęciowej - narodowe style zarządzania. Ponadto zaprezentowano komentarz do założeń badawczych, odzwierciedlający punkt widzenia autora, a także wnioski z przeprowadzonych badań wstępnych. Zdaniem autora badania pozwolą rozpoznać specyficzne cechy polskiego narodowego stylu zarządzania i cechy NSZ w innych krajach Europy Centralnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents reasons underlying the choice of research direction and the research project assumptions focused on the conceptual category - national management styles. Additionally, there are presented comments to research assumptions reflecting the author's standpoint, as well as conclusions based on the conducted preliminary studies. In the author's opinion the performed analysis will facilitate defining qualities specific for Polish national management style and also NMS in other Central European countries.(original abstract)
XX
Scharakteryzowano działalność Kompanii Spirytusowej "Wratislavia" Polmos Wrocław S.A. Zwrócono uwagę na zarządzanie przedsiębiorstwem zorientowane na wzrost jego wartości.
XX
Na przykładzie przedsiębiorstwa usługowo-produkcyjnego "Eltur-Serwis" Spółka z o.o. z siedzibą w Bogatyni, omówiono proces wdrażania systemu wspomagającego zarządzanie.
XX
Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia ograniczeń i problemów na jakie mogą się natknąć przedsiębiorstwa, które chcą skutecznie wdrożyć i stosować koncepcję TC. Niestety wciąż brakuje badań na temat aplikacji TC w polskich przedsiębiorstwach, mimo że odnotowano już pierwsze jego wdrożenia. Trudno jest zatem jednoznacznie wskazać jakie działania należy podejmować, a których unikać, aby skutecznie stosować tą metodę w polskich firmach. (fragment tekstu)
XX
Przedsiębiorstwo, aby sprawnie funkcjonowało musi posiadać dokładne informacje dotyczące wielkości i struktury kosztów przypadających na konkretny produkt. Poniesione, na konkretny produkt, koszty są związane z osiągnięciem określonego celu, którym jest zysk na sprzedaży. Zamierzeniem niniejszej pracy jest analiza jednego rodzaju kosztu, kosztu pracy. Stanowi on bowiem krytyczną zmienną, o doniosłym znaczeniu w systemach ekonomicznych, w związku z czym procesy decyzyjne sterujące tą zmienną mogą stanowić istotne narzędzie zarządzania. (fragment tekstu)
XX
Wyjaśniono rolę i znaczenie ośrodków odpowiedzialności w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Przedstawiono typy oraz cechy charakterystyczne tychże ośrodków.
first rewind previous Strona / 253 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.