Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 495

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Armed conflicts
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
EN
The article defines elementary terms like UAV (Unmanned Aerial Vehicle) and URAV (Unmanned Reconnaissance Aerial Vehicle), describes categories and divisions of URAV and characterizes other categories of URAV. The article proposes the possibilities of tactically and operationally effective URAV applications in favor of the Air Force and Army employment. The article also addresses the elementary frame of tactical-technical requirements for the feasible and operational URAV on tactical level in the Slovak Armed forces service. (original abstract)
XX
Przedstawiono przyczyny i przebieg konfliktu bośniackiego oraz próby rozwiązana tej sytuacji. Zdaniem autora ześrodkowanie na Bałkanach interesów zachodnioeuropejskich, rosyjskich i amerykańskich komplikowało sytuację i nie wpłynęło na podjęcie skuteczniejszych działań.
XX
Ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie, w tym w krajach Zatoki Perskiej, wskazują na rosnące znaczenie wojny zastępczej między głównymi mocarstwami regionalnymi, Arabią Saudyjską i Iranem. Konflikt tego typu opiera się na prowadzeniu określonych działań militarnych, gospodarczych i politycznych w sąsiednich krajach, co pozwala uniknąć konwencjonalnego starcia między głównymi przeciwnikami. Polaryzacja irańsko-saudyjska jest szczególnie widoczna na przykładzie konfliktu jemeńskiego, w którym ścierają się różne frakcje polityczne i wpływy głównych stron zaangażowanych w kryzys. (abstrakt oryginalny)
EN
Recent developments in Yemen demonstrate growing proxy wars between the regional powers: Saudi Arabia and Iran. This type of conflict relies on warfare in neighboring countries instead of direct combats with the enemy. In fact, the alternative conflicts avoid disastrous consequences of conventional war and they put pressure on opponents. The polarization between the two geopolitical blocks is evident especially in the context of rivalry between different political factions supported by Teheran or Riyadh. Besides, all sides involved in the conflict try to dominate on the Yemeni political scene and the Middle East. However, the analysis presented in the paper demonstrates that the conflict in Yemen creates various threats for the stability of the Gulf and worldwide security. (original abstract)
XX
Bliski Wschód był pierwszym regionem zimnowojennej konfrontacji między mocarstwami globalnymi. Zimna wojna trwała tam 44 lata, od 1946 do 1990 r., i wywarła silny wpływ na historię regionu. Państwa Bliskiego Wschodu, pod presją obydwu mocarstw, musiały opowiedzieć się po jednej ze stron konfliktu globalnego. Jednocześnie poszukiwały pola manewru w celu realizacji własnych interesów; stosunki między nimi odgrywały równie ważną rolę w kształtowaniu lokalnej historii, co oddziaływanie czynników spoza regionu. Sytuacja była w tym zakresie zróżnicowana - jedne państwa trwały konsekwentnie przy swoich wyborach; inne - zmieniały orientację w polityce zagranicznej, starając się wykorzystać jak najlepiej konfrontację między mocarstwami do osiągnięcia swoich celów. (abstrakt oryginalny)
EN
The Middle East was the first region of the Cold War confrontation between global powers. The Cold War lasted in the region 44 years, from 1946 to 1990 and exerted a strong influence on its history. The Middle East countries were under strong pressure from both powers and had to agree on one side of the global conflict. At the same time, they searched for room for maneuver to realize their own interests and relations between them played an equally important role in shaping the history of the region as the impact of factors outside the region. The situation varied in this respect - some countries had lasting consequences in their choices; others - changed the orientation in foreign policy, trying to use the confrontation between the powers in the best possible way to achieve their goals. (original abstract)
EN
This work examines events from Cameroon's life since becoming a nation to foster understanding of the worrisome political situation the country has been traversing since 2016. Bitter and unhappy with their treatment since joining the French-speaking part, many citizens of the minority English-speaking part feel fed up and desire a breakup. I show that apart from constituting an aspect of its pride, Cameroon's history is also a source of tricky challenges the country has been wrestling with since inception. I contend that issues of this kind will always be around if those in the country's cockpit fly it to a destination other than what satisfies and respects the two people - especially the one that moved the English-speaking part to opt for a joint destiny. Instead of toying with truth to score personal political points, authorities should yield to truth, operating in good faith to correct errors and heal hurt hearts so that both people will willingly, not by force, accept to work together. Contrary actions will risk the future. Happiness moves people to look at their history with pride finding things to build while pain stirs frustration and fury, moving them to search for flaws to fix or fight. I hold that both parts face almost the same challenges from unmet needs to emaciating struggles of survival. However, the English-speaking part has unique plaques that ache terribly and have nothing to do with the country's general cry of lagging development. They touch on its identity and survival, unleashing pain many out of its shoes might fail to feel and so unable to understand the degree of excruciation. I caution that though it has been a show of two regions, the likelihood of someday evolving into a ten-region revolution is certain if wise and inclusive actions are not applied. Apart from groaning in their own pain, many among the other eight are sympathetic to the predicament of the lamenting two, expressing fury, first, against the denial by highly placed authorities of the existence of any problem, and second, in their ruthless and brutal treatment of those who complain or challenge their stance. Anger increased as people's patience waned. Their calm will not last if things stay unchanged. When arguments evolve and accommodate their worries they will get on board pushing the heat to levels officials will have problems containing without facing the temptation of fighting the people they are in office to protect. I end with recommendations the state and activists might find useful. They highlight measures that can help in a heterogeneous society like Cameroon to preserve peace and save it from becoming a scene of mayhem and butchery. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule przedstawiono główne obszary relacji Turcji z Rosją i Ukrainą oraz politykę Ankary realizowaną w kontekście konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Celem analizy jest ukazanie roli Turcji w wojnie Rosji z Ukrainą, a także wskazanie najważniejszych szans i zagrożeń, jakie wynikają z niej dla tego państwa. W procesie badawczym wykorzystano podejście deskryptywno-eksplanacyjne, które ma pomóc odpowiedzieć na następujące pytania: Jak kształtują się relacje turecko-rosyjskie i turecko-ukraińskie? Co wpływa na politykę Ankary i jej postawę wobec stron wojny na Ukrainie? Jaka jest rola Turcji w kryzysie rosyjsko-ukraińskim? Jakie szanse i zagrożenia niesie za sobą wojna na Ukrainie dla Turcji? Główna hipoteza badawcza zakłada, że działania Turcji, podejmowane w kontekście konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, są typowym dla tego państwa balansowaniem i opierają się na dwóch głównych zamierzeniach: dyplomacji w celu wzmocnienia bezpieczeństwa i własnej pozycji w regionie oraz zintegrowanej i wielowymiarowej polityce zagranicznej, która daje możliwość pełnienia istotnej roli w sprawach o znaczeniu globalnym. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the main areas of Turkey's relations with Russia and Ukraine, as well as Ankara's policy implemented in the context of the Rus- sian-Ukrainian conflict. The aim of the analysis is to show the role of Turkey in the war between Ukraine and Russia, as well as to indicate the most important opportunities and threats that result from it for this state. The research process uses a descriptive-explanatory approach to help answer the following questions: How are Turkish-Russian and Turkish-Ukrainian relations shaped? What influences Turkey's policy and its attitude towards the Russian-Ukrain- ian conflict? What is the role of Turkey in the Russian-Ukrainian crisis? What opportunities and threats does the war in Ukraine bring for Turkey? The main research hypothesis is that Turkey's actions taken in the context of the Russian-Ukrainian conflict are a balancing act typical of this state and they are based on two main assumptions - diplomacy to strengthen security and Turkey's position in the region, and an integrated and multidimensional foreign policy that gives the opportunity to implement important role in matters of global importance.(original abstract)
XX
Artykuł porusza problem dążeń Rosji do rewizji wytworzonego w czasach radzieckich układu geopolitycznego na przykładzie Krymu. Ukazane zostały działania zarówno lokalnych środowisk politycznych, jak i władz centralnych Rosyjskiej SFRR, a później Federacji Rosyjskiej, mające na celu rewizję dotychczasowych granic i włączenie Półwyspu Krymskiego do Rosji. Przedział czasowy artykułu obejmuje lata od upadku Związku Radzieckiego do układu między Rosją i Ukrainą z 1997 roku.(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the problem of Russia's aspirations to revise the geopolitical system created in Soviet times using Crimea as an example. It shows the activities of both local political circles and the central authorities of the Russian SFSR, and later the Russian Federation, aimed at revising the ex- isting borders and integrating the Crimean peninsula into Russia. The article covers the years from the collapse of the Soviet Union to the 1997 agreement between Russia and Ukraine.(original abstract)
XX
Unia Europejska nadal dysponuje dużym potencjałem do odgrywania wiodącej roli w zakresie bezpieczeństwa regionalnego i światowego. Dotychczasowe zaangażowanie państw członkowskich w konflikty zbrojne potwierdza powyższe i jednocześnie wskazuje, iż arbitrem w tego rodzaju uwarunkowaniach mogą być raczej takie podmioty jak UE i NATO aniżeli pojedyncze kraje. W świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych należy również zadbać o skuteczną realizację celów Wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE.(abstrakt oryginalny)
EN
The European Union has still potential to play a leading role in regional and global security. The former involvement of EU member states in armed conflicts confirms the stated above, and at the same time points out that arbitrators may be international entities such as the EU and NATO rather than individual states. In the light of internal and external threats, the objectives of the EU Common Security and Defense Policy should be effectively addressed.(original abstract)
9
Content available remote Terror and Insecurity: The Impact of Boko Haram Crisis on Nigeria's External Image
80%
EN
The use of terror as a ratio for resolving internal fundamental differences is not uncommon in neo-colonial societies. This is not saying that flashes of same are not recogn ised in the developed environment. The prevalence of this alternative appears as old as the political history of Nigeria. This work underscores the theoretical and historical basis of rebellion in Nigeria primarily focusing on the rise, fundamental philosophy and the vision of the Boko Haramists. The central thesis of this work is that Boko Haram activities have negative effects on Nigeria's external image and fundamentally, it exposes the nature and dynamics of Nigeria's security problems. The work contributes in part to the literature on this issue but significantly, it situates the problems within strategic logic which amplifies the degeneration of the problems and the incessant rebellion against the Nigerian State.(original abstract)
10
Content available remote Armed Rebellion and the Future of Self-Determination in the Niger Delta
80%
EN
Armed rebellion has remained a constant decimal in the relation between the states and rebel groups in contemporary strategic discourse. The resolve by the Niger people of Nigeria to resort to arms and their agitations appear to have found deeper understanding within the context of history. This paper takes a historical look at the foundations of the agitations of the people of the Niger Delta and the ultimate decision to address their displeasure through the use terror or armed rebellion. It addresses the philosophy underpinning self-determination programmes of the Niger Delta militants and the responses of Nigerian state to the agitations of the Niger Delta militants. The paper therefore concludes that the use of arms as the ultimate ratio may remain the future of relationship in the Niger Delta because of the fundamental defects in the policies of the Nigerian state. (original abstract)
11
Content available remote Izraelska koncepcja uderzenia wyprzedzającego i wojny prewencyjnej
80%
XX
Stosowanie uderzenia wyprzedzającego oraz prewencyjnych działań wojennych od lat 50. XX w. stanowiło podstawę izraelskiej doktryny obronnej. Ich elementy można odnaleźć także we współczesnej izraelskiej koncepcji prowadzenia działań zbrojnych, pomimo asymetryzacji i zmiany charakteru zagrożeń militarnych. W niniejszym artykule wprowadzone zostało podstawowe rozróżnienie pojęciowe pomiędzy uderzeniem wyprzedzającym a wojną prewencyjną. Analizie poddane zostały ich założenia teoretyczne oraz realizacja w praktyce przez Siły Obronne Izraela, na wybranych przykładach z historii tego państwa. Ocenie poddano także skuteczność tego typu rozwiązań w osiąganiu celów militarnych i politycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
Since the 1950s, pre-emptive strike and preventive use of force have constituted the core of the defense doctrine of Israel. Elements of such military actions can be also found in the current Israeli warfare concept, in spite of assymetrization and changing character of the contemporary military threats. The presented paper attempts to distinguishes the pre-emptive strike and the preventive war. It analyses their theoretical objectives as well as the practical use by the Israel Defense Forces, based on several cases from the history of modern Israel. The author also attempts to evaluate military and political effectiveness of such use of force.(original abstract)
12
Content available remote Gibridnaja wojna : suszcznostʹ i bazowyje stratiegii
80%
EN
The main features of arising of a hybrid war were considered, a comparative analysis of the development and progress of "regular"(conventional) and hybrid wars was conducted. Some aspects regarding the formation of a new approach to understanding the phenomenon of hybrid war were elucidated. New classification of armed conflicts is proposed: international armed conflict, armed conflict not of an international character and armed conflict of the hybrid character (hybrid war). That is why it is proposed to consider the hybrid war as a special type of the conflicts of modernity. It is proposed to distinguish the term "hybrid war" and the term "hybrid threats" as elements of aggressor's preparation to the outbreak of war. Attempt to formulate the complex definition of hybrid war was made for future development of the concept of hybrid wars. (original abstract)
XX
Bezzałogowe statki powietrzne wykorzystywane są obecnie w praktycznie wszystkich konfliktach zbrojnych na świecie. Większość operacji z ich udziałem nakierowanych jest na zbieranie informacji wywiadowczych i rekonesans. W coraz większym stopniu wykorzystywane są również w misjach bojowych. Wraz z upowszechnieniem się maszyn bezzałogowych pojawił się problem legalności ich stosowania w świetle norm ius in bello. Jednym z zagadnień wzbudzających liczne kontrowersje jest status osób sterujących tego rodzaju samolotami. W pierwszej części opracowania krótko przedstawiona została najnowsza historia wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych na polu walki. Następnie zaprezentowane zostały teoretyczne założenia związane z prawem konfliktów zbrojnych, w szczególności źródła prawa międzynarodowego oraz podstawowe definicje potrzebne do rozstrzygnięcia głównego problemu badawczego. W dalszej kolejności analizie poddane zostały możliwe scenariusze klasyfikacji operatorów statków bezzałogowych w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego. Artykuł uzupełniono o wnioski końcowe i podkreślono możliwe rozwiązania. (abstrakt oryginalny)
EN
Unmanned aerial vehicles are one of the most popular means of warfare in modern armed conflicts. Most of them are used in intelligence, surveillance and reconnaissance missions, but for some time they have also been deployed into war zones in order to attack hostile troops. Consequently, a number of questions arise relating to their legality in terms of ius in bello. One of the most controversial aspects concerns the status of a drone operator in international humanitarian law. The article presents briefly the modern history of unmanned aerial vehicles. It also provides some theoretical background, especially the sources of international law of war, and some basic definitions of the different participants of modern conflicts. The main part presents some possible solutions to the research problem and highlights different approaches to some issues. This paper has been complemented with conclusions. (original abstract)
XX
Rosyjska interwencja w Syrii jest pierwszym od 1991 roku aktem o znacznej skali bezpośredniego zaangażowania Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w konflikcie militarnym na terytorium nie wchodzącym w skład byłego Związku Radzieckiego a zarazem pierwszą operacją w historii FR (i wcześniej ZSRR), w którym wiodącą rolę - zarówno w składzie skierowanego tam kontyngentu wojskowego, jak i w odniesieniu do rezultatów działań - odegrały siły powietrzne. W niniejszej publikacji zwrócono uwagę na genezę oraz przedstawiono poszczególne fazy zaangażowania samolotów bojowych przywołanego rodzaju sił zbrojnych w początkowym etapie rosyjskiej interwencji, jak również dokonano próby oceny powodów wyjątkowej skuteczności wspomnianej operacji na przebieg całej wojny.(abstrakt oryginalny)
EN
The Russian intervention in Syria has been the first act of a considerable scale since 1991 of a direct involvement of the Armed Forces of the Russian Federation in a military conflict on a territory not included in the former Soviet Union. At the same time, it became the first operation in the history of the Russian Federation (and formerly the USSR) in which a leading role - both in the composition of the military contingent addressed there, as well as in relation to the results of actions - played the air force. This publication focuses on the genesis and the different phases of the engagement of combat aircraft of the mentioned type of armed forces in the initial stage of Russian intervention, as well as an attempt to assess the reasons for the exceptional effectiveness of the operation on the course of the entire war.(original abstract)
15
Content available remote Unrestricted Warfare and its Consequences for the International Security
80%
EN
The purpose of the article is to explain the significance of the unrestricted warfare led nowadays in consequence to fulfill revisionist ambitions of some states in the world and consequences of that for the international security. Current course of wars, including unrestricted wars, is diverging much from the described theory of the phenomenon. The article shows the terminological dilemmas concerning the category of wars and against their background identify of the unrestricted warfare. It concentrates on the unrestricted warfare theory explanation and describes its evolution. (original abstract)
EN
The countries of NATO's eastern flank representing the so-called Bucharest Nine include Poland, Romania, Bulgaria, Estonia, Lithuania, Latvia, Slovakia, the Czech Republic, and Hungary. Over recent decades, NATO has adapted to new challenges and threats to the security environment. This article attempts to examine the ongoing armed conflict between Russia and Ukraine from the perspective of NATO's eastern flank countries as well as to answer the following research questions: are NATO member states adequately responding to the threats arising from the armed conflict between Russia and Ukraine, and will NATO be revitalised as a result of Russia's revisionist policy?(original abstract)
XX
Niniejszy artykuł poświęcony jest rozważaniom nad znaczeniem i funkcją obrazów wojny w powieści graficznej oraz ich miejsca w budowaniu pamięci zbiorowej i prawdy historycznej. Perspektywa ta jest komplementarna wobec nauk o polityce, bezpieczeństwie oraz nauk prawnych. W tekście przeanalizowano obrazy przedstawiające historię oblężenia Sarajewa oraz wojny w Bośni i Hercegowinie, w powieści graficznej Faks z Sarajewa Joego Kuberta. Badania komiksu przeprowadzone zostały w świetle teorii obrazów wojny Susan Sontag, wyłożonej w Widoku cudzego cierpienia. Okazjonalnie przywoływano pracę Joego Sacco Strefa bezpieczeństwa Goražde, aby wskazać na istotne korelacje w strukturze narracji. Zwrócono również uwagę na miejsce reportera w dyskursie wizualnym związanym z konfliktami zbrojnymi.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is devoted to discussing the meaning and function of the depiction of war in graphic novels and its place in the creation of collective memory and historical truth. This proposed perspective is complementary to the study of armed conflict as conducted by political, security and legal sciences. The paper's main theme is the history of the siege of Sarajevo and the war in Bosnia and Herzegovina, as portrayed in Joe Kubert's graphic novel Fax from Sarajevo. The study has been conducted in light of the war image theory, proposed by Susan Sontag in Regarding the Pain of Others. In some instances an additional graphic novel was invoked - Joe Sacco's Safe Area Goražde: The War in Eastern Bosnia 1992-1995 - to indicate significant correlations in narrative structure. Lastly, the article underlines the place and role of the reporter in visual discourse related to armed conflict.(original abstract)
EN
The outbreak of the Russian-Ukrainian war in 2022, seen by many analysts as a 'proxy war' between the United States and the Russian Federation, can be seen as another manifestation of tensions developing in East-West relations since at least 2008. However, the Russian-Ukrainian war has far-reaching implications beyond the Euro-Atlantic region. Thus we will be most interested in how it has affected the Middle East and North Africa (MENA). (fragment of text)
XX
Artykuł omawia problematykę związaną z sytuacją polityczną w regionie Zatoki Perskiej. Region ten od ponad roku targany jest kilkoma poważnymi kryzysami, takimi jak izolacja Kataru i interwencja zbrojna w Jemenie, które w pewnej mierze osłabiły skuteczność Rady Współpracy Państw Zatoki. Równolegle z kryzysami poszukiwane są rozwiązania mające wzmacniać dwa najsilniejsze państwa Rady Współpracy Arabskich Państw Zatoki, czyli Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie, które aktywnie pogłębiają swoje bilateralne relacje. Artykuł stara się odpowiedzieć na pytanie, czy kryzysy w regionie, któremu towarzyszą wysiłki zmierzające do ich zniwelowania okażą się właściwe i skuteczne. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issue of the political developments in the region of the Gulf. This region for than a year have been now rocked by a number of serious crisis, as the isolation of Qatar and the military intervention in Yemen. These have weakened the effectiveness of the Gulf Cooperation Council. Simultaneously with the tensions there are eff orts to seek strengthening the two most powerful countries of the Gulf Cooperation Council, Saudi Arabia and the United Arab Emirates, that have been lately coordinating and deepening their bilateral relations. The article aims at answering the question whether the eff orts to counter the on-going crisis will be effective and well-thought of. (original abstract)
XX
Artykuł ma na celu udowodnienie, że Islamska Republika Iranu od powstania wykorzystywała tzw. kwestię palestyńską do wzmocnienia swojej pozycji na Bliskim Wschodzie Islamska Republika Iranu i intensyfikowała swoje zaangażowanie, kiedy sytuacja międzynarodowa stawała się niekorzystna dla Iranu. W interesie władz Iranu po 1979 r. nie leżało i nie leży - wbrew powtarzanym deklaracjom - zakończenie konfliktu bliskowschodniego, lecz jego przedłużanie i eskalacja. Stając na czele wspólnego frontu państw muzułmańskich przeciwko Izraelowi, Iran pragnie kreować się w regionie na głównego obrońcę interesów i wartości świata islamu. Postawa Teheranu wobec Palestyńczyków i Izraela jest przykładem niezwykłej metamorfozy irańskiej polityki zagranicznej, która była wynikiem zmian zachodzących w samym Iranie. Iran pragmatycznie i utylitarnie wykorzystuje kwestię palestyńską do realizacji swoich partykularnych celów politycznych. W opozycji do swojej własnej propagandy władze irańskie same wielokrotnie podjęły tajne rozmowy z Izraelem. Dodatkowo niejednokrotnie sugerowały amerykańskiej administracji, że są w stanie ograniczyć wsparcie dla Palestyńczyków, jeżeli zostaną zrealizowane ich żądania. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the article is to prove that the Islamic Republic of Iran from its beginning pragmatically used the so-called the Palestinian issue to strengthen its position in the Middle East and intensified its involvement when the international situation became disadvantageous for it. The facts showed that the Iranian authorities after 1979 were not interested in - despite of repeated declarations - ending the Middle East conflict, but its extension and escalation. Spearheading a common front against Israel Muslim countries, Iran wants to present itself in the region as the main defender of the interests and values of the Islamic world. Tehran's attitude towards the Palestinians and Israel is an example of an extraordinary metamorphosis of Iran's foreign policy, which was the result of changes taking place in Iran itself. It consisted in the transition from a "silent alliance" with Israel to recognize the Jewish state as one of the major - apart from the United States - enemies of the Islamic Republic. In opposition to its own propaganda, the Iranian authorities have repeatedly taken secret talks with Israel. Additionally, they have suggested USA that they are able to reduce support for the Palestinians if their demands will be met. Iran pragmatic and utilitarian uses of the Palestinian question to pursue their particular political objectives. (original abstract)
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.