Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 280

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Airports
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
XX
Przedmiotem artykułu jest Port Lotniczy Charles de Gaulle pod Paryżem. Przedstawiono krótki zarys jego rozwoju, jego infrastrukturę techniczną i działalność eksploatacyjną.
EN
The paper has been written on the basis of the materials collected during a several months' stay in the Paris Region. It is a thorough report including all the problems in the history of the 30-years-old airport. On January 13, 1964 the Council of Ministers of France accepted the localization and decided to start building the greatest and most modern airport in France, by standards of the 21st century. The work began in 1966 and according to the building programme it was to continue for tens of years. The airport was continuously extended with the use of the latest technical achievements. Now it covers the area of about 6.500 ha. It is a very busy and rapidaly developing town integrally connected with the Paris Region. The paper consists of several threads which include: a short outline of the airport development, the state of the airport in 1993 (runways and taxi tracks, navigation equipment, traffic organization in the airspace of Paris, Terminal 1, freight terminal, airport service centre, technical base, fuel system, air and weather protection, connections, operation of the airport).(original abstract)
XX
Lotniska powinny funkcjonować w każdej porze roku i w każdych warunkach pogodowych. Wymaga to ogromnego zaangażowania służb lotniskowych, specjalistycznego sprzętu oraz różnego rodzaju środków chemicznych do odladzania elementów pola manewrowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Airports should operate in all seasons and in all weather conditions. This requires a huge commitment of airport services, specialized equipment, and various chemicals for de-icing elements maneuvering. (original abstract)
3
Content available remote Ewolucja i zróżnicowanie systemów wielolotniskowych na świecie
80%
XX
Systemy wielolotniskowe stanowią współcześnie konkurencyjne rozwiązanie dla koncepcji aerotropolis jako sposobu organizacji węzła komunikacji lotniczej wielkich miast. W ramach artykułu dokonano identyfikacji systemów wielolotniskowych na świecie. Przedstawiono cechy ich rozmieszczenia oraz wyniki analizy ścieżki rozwoju. Wzięto pod uwagę pierwotną funkcję obiektów tworzących taki system oraz ich przemiany. Dzięki temu możliwe było zarysowanie genezy systemów wielolotniskowych oraz ich zróżnicowania. Pracę kończy próba oceny walorów systemu wielolotniskowego w porównaniu z koncepcją aerotropolis. (abstrakt oryginalny)
EN
Multi-airport systems work as the competition for aerotropolis concept as the solution for organizing aviation nodes for great cities. As a part of the paper Author identified multi-airport systems in the world. Features of their location and the results of development paths analysis are presented. Author took under consideration primary functions of objects that build such system with their further transition. This approach gave the possibility to outline multi-airport systems genesis and differentiation. Paper is finished with the attempt to evaluate the advantages of multi-airport systems compared to the aerotropolis concept. (original abstract)
EN
The air transport market is followed by the development of competitive processes. One of the instruments of competition is broadly understood as aviation service. Most often it is defined as a typical transport service. However, due to the specific nature of the branch, it is necessary to indicate the services that accompany the transport service, including airport services. They are carried out by airports and all parties cooperating with the airport. Airports, increasing the catchment area, increasing the network of air connections, must manage the quality policy. The quality policy should be analyzed by the airports at the level of: passenger satisfaction, customer retention, passenger loyalty, and loss of customers. The main purpose of the article is to assess the quality of services offered by airports in Poland. In accomplishing such a goal, the work structure was defined. In the first part, quality issues in air transport were analyzed, then airport services were determined, and then in the last part, based on author's research, opinions of passengers using Polish airports on airport quality were presented.(author's abstract)
5
Content available remote "Business Case" Activities in Aviation. Evidence from Research at Katowice Airport
80%
XX
Podczas wykonywania badań w ramach europejskich programów związanych z implementacją nowych technik i technologii w lotnictwie, okazało się niezbędne przygotowanie analizy biznesowej w formie dokumentu "Business Case". W wyniku zrealizowania trzech międzynarodowych projektów oraz walidacji przyjętych założeń podczas zajęć warsztatowych, został zaakceptowany i przyjęty na forum europejskim teoretyczny model sporządzania tego dokumentu. Na tej podstawie konieczne było przygotowanie odpowiedniego rozwiązania modelowego w każdym państwie. W artykule przedstawiono zarys teoretyczny przyjętego modelu jako metody analizy handlowej, która powinna być zastosowana w transporcie lotniczym, podczas wprowadzania nowych technik i technologii. Algorytm wykonania dokumentu "Business Case" został przedstawiony w kolejnych częściach materiału a jego walidacja nastąpiła podczas międzynarodowego projektu SHERPA (Support ad-Hoc Eastern Region Pre-operational Actions w GNSS), w ramach którego implementowano 21 procedur podejścia RNAV GNSS na polskich lotniskach.(abstrakt autora)
EN
During performing researches as part of the European programs associated with the implementation of new techniques and the technology in aviation, it turned out that it is necessary to prepare a "Business Case" document. During the completion of three international projects, as part of workshops, there were accepted certain theoretical models of drawing these documents up. There was a need to prepare the appropriate model solution for every country. The article is presenting such model as well as method of business analysis which should be applied in the air transport during the implementation of new techniques and the technology. The algorithm of execution of the "BUSINESS CASE" was presented in the following sections of the material - its validation took place during the international project SHERPA (Support ad-Hoc Eastern Region Pre-operational Actions in the GNSS).(author's abstract)
XX
Wstęp: We współczesnej, szybko się zmieniającej globalnej gospodarce, lotniska odgrywają ważną rolę w socjalnym, kulturalnym i ekonomicznym rozwoju społeczności oraz w budowaniu nowych mostów pomiędzy różnymi rynkami. Rozwój zrównoważony oznacza zachowanie balansu pomiędzy ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi procesami oraz postępem we wszystkich tych trzech wymiarach na optymalnym poziomie. Dlatego też pomiar jak i zarządzanie zrównoważonej działalności odgrywa istotną funkcję w kontroli lotnisk. Zachowanie zasada zrównoważonego rozwoju w inwestycjach lotniskowych, będących odpowiedzią na zwiększający się popyt na ich usługi może być realizowany efektywnie w ramach zracjonalizowanej struktury. Struktura ta powinna odpowiadać zasadom rozwoju zrównoważonego, który to będzie odgrywał coraz istotniejszą rolę i zwiększał swoje znaczenie. Celem pracy jest opracowanie oprogramowania oceny rozwoju zrównoważonego lotnisk poprzez analizę działalności zrównoważonej obejmującą wiele zmiennych. Metody: Do przeprowadzenia analizy działalności zrównoważonej lotniska, istotne jest uwzględnienie ekonomicznych, społecznych oraz środowiskowych czynników, które są trzema podwymiarami rozwoju zrównoważonego we wszystkich strategicznych, taktycznych i operacyjnych procesach i mechanizmach decyzyjnych. W celu przeprowadzenia analizy, zastosowano metody DEMATEL oraz OMAX (Objectives Matrix), umożliwiające uwzględnienie tych wszystkich czynników równocześnie, poprzez zastosowanie wskaźników wagowych. Wyniki: Najważniejszym czynnikiem dla lotniska Antalya, jak również o największym znaczeniu, jest czynnik ekonomiczny. Współczynniki działalności zrównoważonych dla lotniska Antalya zostały obliczone dla lat 2018 oraz 2019. Działalność lotniska w 2019 była większa aniżeli w 2018. Wnioski: Największym osiągnięciem tej pracy jest opracowanie "aplikacji oceny działalności zrównoważonej" dla zarówno krajowych jak i międzynarodowych lotnisk. Praca ta przyczynia się również do pogłębienia prac badawczych nad działalnością innych lotnisk oraz porównania ich działania z poprzednimi ich osiągnięciami. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: In today's rapidly changing global economy, airports have an important role in the social, cultural, and economic development of societies and in building bridges between interconnected markets. Sustainability requires a balance between economic, social, and environmental processes and performance-based progress in efforts on all three dimensions at an optimum level. Therefore, sustainable performance measurement and management is an important function for the control of airports. The suitability of investments in airports to respond to the increasing needs and expectations of the future can be realized through a rational structure that operates technologically, effectively, and efficiently. The need for this structure to be sustainable with above-average performance further increases the importance of the issue. This study aims to develop a sustainable performance software for airports by conducting a sustainable performance analysis based on multiple variables. Methods: For sustainable performance analysis at airports, it is important to include economic, social, and environmental parameters, which are the three sub-dimensions of sustainability, in all strategic, tactical, and operational processes and decision-making mechanisms. For the performance analysis of airports, the DEMATEL Method, and the Objectives Matrix (OMAX) Method, which evaluates all the criteria together, were used to weight various performance indicators. Results: The most important criterion at Antalya Airport, which is also the most affected by other criteria, is "economic". Sustainable performance scores of Antalya Airport for 2018 and 2019 were calculated. The airport's performance in 2019 is higher compared to 2018. Conclusions: The biggest achievement of this research is thought to be developing a "Sustainable Performance Software" for national and international airports. This study will also contribute to the emergence of studies that will reveal the performances of other airports and compare their past performances with their current and national performances. (original abstract)
XX
Region warmińsko-mazurski ma rozpoznawalną markę w kraju i zagranicą. Dużym sukcesem zakończyła się kampania promocyjna "Mazury Cud Natury", która w wydatny sposób wpłynęła na poprawienie postrzegania walorów turystyczno-przyrodniczych Warmii i Mazur. W ramach dofinansowania środkami Unii Europejskiej w regionie powstała sieć ponad 100 hoteli, które posiadają ponad 10 tysięcy miejsc noclegowych o wysokim standardzie świadczonych usług. Jednocześnie region cieszy się złą opinią dotyczącą słabej dostępności komunikacyjnej. Uruchomienie lotniska regionalnego może stać się szansą na wykorzystanie posiadanego potencjału. Aby jednak tak się stało należy podjąć działania zmierzające do: - zbudowanie systemu współpracy branży turystycznej, - powołanie regionalnego operatora produktu, - powstanie i rozwój lokalnych produktów turystycznych, - opracowanie 7 dniowych pakietów All Inclusive , HB i innych, - określenie głównych kierunków przyjazdów turystów i oszacowanie ilości turystów zainteresowanych wycieczkami lotniczymi, - dotarcie do biur podróży i przewoźników lotniczych, - opracowanie nowego produktu turystycznego "Samolotem na Warmię i Mazury", - wydanie wspólnego katalogu produktowego wycieczek lotniczych do regionu, - opracowanie nowych lokalnych produktów turystycznych oferowanych w bazie hotelowej, - wspólna promocja produktów turystycznych. Działania te muszą zostać podjęte natychmiast i zostać zakończone najpóźniej do końca 2015 roku. Tylko wtedy będzie szansa, że po uruchomieniu lotniska uda się wdrożyć w życie nowy produkt turystyczny "Samolotem na Mazury", z którego korzyści będzie mieć cały region. (fragment tekstu)
EN
A region's potential to attract both tourists and investments to a great extent de-pends on its accessibility and its transport infrastructure. Warmia and Masuria is a very attractive tourist destination. A new regional airport is supposed to stimulate further de-velopment of the region, facilitating greater and easier access for tourists both from Po-land and abroad, and thus contributing to the further development of the tourism indus-try in the region. For this purpose a regional operator has been appointed to market the tourism product "To Masuria by Plane" and render its services to both tourists and local hotels.(original abstract)
XX
Obecnie chcielibyśmy zwrócić uwagę naszych Czytelników na niektóre aspekty i potencjalne obszary wykorzystania blockchain w transporcie lotniczym. W tym kontekście warto powołać się na dane opublikowane przez największy portal statystyczny na świecie - Statista. (fragment tekstu)
9
Content available remote Determinants of Management of the Modern Landside Areas
80%
EN
Modern airports and neighboring areas are characterized by functional integration, conducive to the targeted space management. Airports, in addition to strictly aerial functions, participate in non-aeronautical business activities. Such business activity generates economic benefits for all participants of the market environment and in many airports they exceed revenues from basic activity. The determinants of the scale and directions of development of landside areas are external factors (location, spatial, geopolitical, formal and legal) and internal (market, economic, marketing, environmental, other) individualized for particular airports. The dynamic development of processes and their effects justify the purposefulness of the problem and its exemplification. For its presentation, the method of verifying source literature and accumulated research material was used. (original abstract)
10
Content available remote Interaction of Airports and Landside Areas Development
80%
EN
Contemporary airports are the centers of diffusion of global technological achievements and shaping socio-economic relations. As multifunctional transport hubs, they activate the socio-economic potential of space management structures. Increased flows of people, means of transport and investments located around them strengthen the competitiveness of urban areas and their regions. Airports generate jobs and the development of prestigious activities in their environment. Large-scale structures are created around modern airports - landside areas, and they are becoming carriers of targeted development of contemporary space development structures. There are various interactions between the development of airports and related, landside zones, strengthening the development and importance of both structures. The aim of the study is to present the conditions, scope and effects of mutual developmental links between airports and areas surrounding them, including the airport in Gdansk. (original abstract)
XX
W pracy zaprezentowano metodę prognozowania, bazującą na minimalizacji błędu ex anie. Zmienną niezależną w tym modelu jest liczba ostatnich n lat, uwzględnionych w procesie predykcji. Zmieniając liczbę obserwacji /?, poszukuje się minimum wartości błędu ex anie. Wartość prognozy zostaje wyznaczona dla modelu zapewniającego najmniejszą wartość błędu względnego ex ante. Metoda zostanie przedstawiona na przykładzie predykcji liczby pasażerów obsłużonych w portach lotniczych w Polsce w 2008 roku. Opracowując prognozę, sprawdzono przydatność trendu wykładniczego, potęgowego oraz parabolicznego. W pracy zostanie wykorzystany trend wykładniczy, który zapewniał najmniejszą wartość błędu predykcji(fragment tekstu)
EN
In this paper the forecast method draws on minimization of ex ante error. By changing the number of n recent years used in prediction process the minimum value of ex ante error is sought. For the optimum number of years the forecast value is detennined. The method is illustrated with the prediction of the number of passengers attended at Polish airports in 2008.(author's abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest analiza działań marketingowych operatorów portów lotniczych. Omówione zostaną czynniki wpływające na aktywizację tych działań, specyfika usług świadczonych przez porty lotnicze i jej wpływ na działania marketingowe oraz rodzaje działań marketingowych podejmowanych najczęściej przez podmioty zarządzające portami lotniczymi.(fragment artykułu)
EN
Till the end of the eighties of the twentieth century the European airports ran their activities under strongly regulated conditions of the air transport services market. The restrictive bilateral agreements on the air communications contained clauses that specified between which airports the links could have been opened, and defined the size and split of the offered transport capacities. Countries that have been parties to those agreements pointed out carriers, who had been allowed to service those links, and approved ticket prices. Carriers had been obliged to conclude trade agreements that significantly limited competition among them. Airports had been treated as utilities operating under the non-profit rule, and enjoyed a monopolistic position. Under such conditions the necessity to undertake marketing activities by the airport management had been limited. Under the changing market conditions, the airport operators see a need to take on marketing activities aimed at sales intensification, traffic increase, development of air links, and attracting of new customers. The production approach is replaced by the marketing approach, in which the starting point is the market and the customers' needs - passengers and carriers in particular. The author examines the marketing activities taken up by the airport operators. He discusses factors that stimulate those activities, and are decisive for the specific nature of services provided by airports and its impact on the marketing activities initiated by the entities that manage the airports. Without a marketing plan and corresponding marketing activities in the even more competitive market the performance of airports would become poorer and poorer. Their weakening position would be exploited by the strong airlines that would force out their terms. Marketing held by an airport is the services marketing that embraces both the institutional marketing and the consumer marketing.(original abstract)
XX
Współczesne porty lotnicze z gałęziowych punktów i węzłów transportowych przekształcają się w multifunkcjonalne obiekty gospodarcze. Aktywizują one społeczno-gospodarczy potencjał struktur zagospodarowania przestrzeni. Porty lotnicze stały się ogniskami dyfuzji tendencji globalnych osiągnięć technologicznych, przestrzennodemograficznych i kształtowania nowych, społeczno-ekonomicznych relacji. Jako miejsca nasilonej koncentracji przepływów ludności i lokalizacji inwestycji wzmacniają konkurencyjność współczesnych obszarów zurbanizowanych. Generują nowe miejsca pracy i prestiżową działalność w ich otoczeniu. Wokół współczesnych portów lotniczych powstają strefy okołolotniskowe, obszary o nowej użyteczności przestrzeni. Są one nośnikami nowoczesnego, ukierunkowanego rozwoju współczesnych struktur miejskich i regionalnych. Strefy okołolotniskowe, na zasadzie sprzężenia zwrotnego wzmacniają znaczenie i rozwój portów lotniczych. Porty lotnicze z otoczeniem cechują synergiczne współzależności rozwoju oraz osiągane korzyści. Celem opracowania jest prezentacja uwarunkowań, zakresu i efektów wpływu funkcji miastotwórczej oraz regionotwórczej portów lotniczych na rozwój stref okołolotniskowych na przykładzie portu lotniczego w Gdańsku. (abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary airports transformed from branch points and transport nodes into multifunctional buesiness objects. They are the leading force behind the socio-economic potential of space management structures. Aviation has become the focus of diffusion of trends in global technological, spatial and demographic development and the formation of new socioeconomic relationships. As a place of intensified concentration of population flows and investment locations, they strengthen the competitiveness of modern urbanized areas. Around modern airports are created "perimeter areas" of new usability of space. They are carriers of modern, focused development of modern urban and regional structures. The airport's zones, on the basis of feedback, reinforce the importance and development of airports. Airports are characterized by synergistic interdependence of development and benefits. The aim of the study is to present the determinants, scope and effects of the influence of the metropolitan function and the region-forming airports on the development of the airport-related area on the example of the Gdansk airport. (original abstract)
XX
Wobec procesów konkurencyjnych zachodzących na rynku usług transportowych, porty lotnicze odcięte od reszty systemu transportowego miast, w których są zlokalizowane, mają znacznie niniejsze perspektywy rozwoju niż porty dobrze połączone z systemem transportowym tych miast. Rozumiejąc tę prawidłowość przedsiębiorstwa transportu lotniczego, dążąc do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty oraz zwiększenia dostępności swoich usług, zaczynają współpracować z samorządami miast odpowiedzialnymi za kształtowanie oferty połączeń kolejowych i autobusowych w miastach. Port lotniczy określany jest jako miejsce, w którym dokonuje się obsługi pasażerów, ładunków oraz samolotów, a ponadto z geograficznego punktu widzenia stanowi element wiążący transport lotniczy z siecią osadniczą. Funkcja lotniska w dużej mierze zależy od położenia geograficznego i usytuowania względem ośrodka, gdzie znajdują się potencjalni pasażerowie. W ujęciu międzygałęziowym port lotniczy pełni rolę węzła transportowego, gdzie istotną rolę odgrywa obsługa głównych i dowozowo-odwozowych środków transportu oraz przedmiotu przewozu - pasażera i ładunku. Zatem z punktu widzenia zintegrowanego systemu transportowego w porcie lotniczym, jako węźle transportowym istnieje potrzeba dostosowania systemu dowozowo-odwozowego do ilości i częstotliwości odlotów i przylotów samolotów. (fragment tekstu)
XX
Intensywny rozwój turystyki w ostatnich dziesięcioleciach był możliwy dzięki zmianom zachodzącym w infrastrukturze turystycznej. Dały się one zaobserwować we wszystkich sektorach uczestniczących w obsłudze ruchu turystycznego. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj jednak transport - jako jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki. Ciągłe inwestycje mające na celu podnoszenie komfortu świadczonych usług, choćby poprzez skrócenie czasu podróży, umożliwiły dotarcie do odległych zakątków świata. Odległość, stanowiąca jeszcze do połowy poprzedniego stulecia podstawową determinantę podróży, przestała być czynnikiem hamującym, zwłaszcza w obliczu rozwoju transportu lotniczego. Możliwość szybkiego i wygodnego przemieszczania się na długich dystansach otworzyła nowe, poprzednio odległe i niedostępne kraje. Popularyzacja usług lotniczych, osiągnięcia techniczne oraz wzrost konkurencji wewnątrz tego segmentu transportu przyczyniły się do znacznego obniżenia kosztów podróży samolotem. Tym samym turystyka międzynarodowa stała się zjawiskiem powszechnym i rozwinęła się na skalę masową.(fragment tekstu)
EN
The aim of this article is to assess the impact of International Airport John Paul II in Krakow - Balice to the size of tourism in Krakow. This test is conducted on the basis of comparative analysis: registered passenger traffic volume is compared with tourist traffic volume recorded in Krakow. This study is extremely important because demonstrates the mutual dependencies that exist between these quantities. It also demonstrates that the airport is one of the main determinants of tourist potential of the city. The author analyzes it by using analysis based on passenger traffic statistics collected by the International Airport and the study of tourism in Krakow, carried out by the Malopolska Tourist Organization.(author's abstract)
16
Content available remote Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju portu lotniczego Rzeszów-Jasionka
80%
XX
Turystyka jest jednym z najważniejszych działów gospodarki światowej. Charakteryzuje się ona dużą dynamiką rozwoju, jest ważnym sektorem zatrudnienia i w coraz większym stopniu wpływa na światową gospodarkę. Według prognoz UN WTO międzynarodowy ruch turystyczny na świecie będzie coraz większy i do 2020 roku może objąć nawet 1,6 mld osób (ok. 7% mieszkańców globu), przynosząc ok. 2 bln USD przychodu. W dalszym ciągu będą w nim dominować mieszkańcy Europy (do 14%). Prawdopodobnie będzie się jednak zmieniać struktura ruchu turystycznego. Jedną z głównych zmian będzie zwiększenie udziału w ruchu turystycznym wyjazdów długodystansowych - poza zamieszkiwany region. Według prognoz, w 2020 roku mogą one stanowić prawie ¼ wszystkich podróży.(fragment tekstu)
EN
According to UN WTO forecasts, world tourist traffic will be increasing and by 2020 it may involve as many as 1.6 billion people (about 7% of world population). However, the structure of tourist traffic will be changing. One of the main changes will be an increased share of long-distance travels in the traffic - travels beyond the region inhabited. In the air carrier market an intensified fight for the customer may be observed. A positive aspect of that is the preparation of attractive, tempting offers which allow the passengers to reach various parts of the globe by air (quickly and safely). The Rzeszów-Jasionka Airport is sometimes called "Podkarpacie's window on the world". It serves not only passengers from the Podkarpacie region, but also from neighbouring ones, and even neighbouring countries, as was shown by a tourist traffic study from 2009. This study presents the dynamics and structure of traffic at the Rzeszów-Jasionka Airport (basing on data from the Airport's management) and characterises the structure of people using the Airport's services (basing on tourist traffic study in the Podkarpacie region from 2009).(original abstract)
XX
W opracowaniu zaprezentowano pojęcie i klasyfikację infrastruktury punktowej transportu lotniczego ze szczególnym uwzględnieniem definicji infrastruktury scentralizowanej. Podkreślono znaczenie i konieczność inwestycji infrastrukturalnych w gdańskim porcie lotniczym. W ostatnich latach w Porcie Lotniczym Gdańsk przeprowadzono wiele bardzo istotnych, z usługowego punktu widzenia, inwestycji, zapewniających podniesienie jakości i niezawodności świadczonych usług. Do najważniejszych z nich zaliczyć można m.in. drogę kołowania, przedterminalową płytę postojową, płytę do odladzania, drogę patrolowo-techniczną, nowy terminal pasażerski T2 oraz nowoczesny system transportu i kontroli bagażu. System ten stanowi istotny element infrastruktury logistycznej lotniska, zapewniając szybką i bezawaryjną obsługę pasażerów i ich bagaży oraz pracowników i usługodawców pracujących na terenie terminala T2. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the concept and classification of nodal infrastructure in air transport with particular regard to the definition of centralized infrastructure. The importance and the necessity for infrastructure investments at Gdańsk Airport are highlighted. In recent years, there has been a number of investments carried out at Gdańsk Airport improving quality and reliability of the services provided at the airport. The most important projects include: new taxiway, apron construction, de-icing apron, patrol and service road, construction of the second passenger terminal T2 as well as modern baggage transport and control system. The system is an important component of logistics infrastructure at the airport providing fast and reliable services for both passengers as well as employees and contractors working at Terminal 2. (original abstract)
18
Content available remote Characteristics of Tourist Flows in Rzeszow -Jasionka Airport
80%
XX
W opracowaniu omówiono ruch turystyczny na Lotnisku Rzeszów - Jasionka. Zwrócono uwagę zarówno na jego stronę ilościową jak i jakościową. Badania przeprowadzono w roku 2013 wśród podróżnych i pracowników administracji lotniska. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, a w niej techniki ankiety z autorskim kwestionariuszem ankiety oraz wywiadu bezpośredniego i analizy dokumentów. Wśród dorosłych pasażerów rozdano 800 ankiet, z czego uzyskano 683 poprawnie wypełnionych. W badaniach uwzględniono liczbę obsłużonych pasażerów, ich wiek, wykształcenie, częstotliwość podróży, sposób dojazdu do lotniska i motywy podróży. Pytano także o określenie najsłabszych stron lotniska i elementy jego otoczenia. Zwrócono uwagę na odmienne postrzeganie wielu cech i elementów składowych podróży przez kobiety i mężczyzn. Opracowanie zakończone aplikacyjnymi wnioskami(abstrakt autora)
EN
The paper presents a discussion upon the tourist flows at Rzeszow-Jasionka Airport. Both its quantitative and qualitative features were considered. The study was conducted in 2013 among travelers and administrative staff of the airport. The method of diagnostic survey including poll techniques with original questionnaire, direct interviews, and analysis of documents. Among adult passengers, 800 questionnaires were distributed, of which 683 were properly filled. The study took into account the number of serviced passengers, their age, education, frequency of traveling, the way of airport reaching, and travel motives. Respondents were also asked about the weakest traits of the airport and elements of its environment. A special attention was paid to a different perception of many features and components of travel by men and women. The paper was completed with applicable conclusions.(author's abstract)
XX
Konflikt wokół rozbudowy Okęcia wróży koniec ery monopolu państwowych lotnisk. Obecnie PPL jest monopolistą. Pobierają najwyższe opłaty lotniskowe i wnioskuje o ich podwyższenie. Dodatkowo samo przedsiębiorstwo nie jest wolne od wszelakich afer i konfliktów. Po wyborach parlamentarnych Polskie Porty Lotnicze (PPL) czekają radykalne zmiany.
XX
Współczesne porty lotnicze, będące prężnymi ośrodkami wymiany handlowej, miejscami pracy i bezpośrednich spotkań coraz większej liczby ludzi, osiągają rozmiary wymagające spójnej koncepcji techniczno-ekonomicznej, architektonicznej i funkcjonalno-przestrzennej. Prestiżowa architektura terminali reprezentuje dynamikę i potencjał ekonomiczny lokalnych społeczności, a układy urbanistyczne kompleksów zabudowań lotniskowych coraz częściej świadomie nawiązują do form miejskich. Lotniska są jednak nadal postrzegane jako anonimowe nie-miejsca nieposiadające głębszych symbolicznych i społecznych znaczeń, gdzie ludzie obok siebie koegzystują, nie tworząc żadnej wspólnoty. Czy porty lotnicze istotnie są pozbawionymi wartości i własnej historii negatywnymi nie-miejscami, czy też miejscami nowego typu, wymagającymi właściwego odczytania ich utajonych społecznych sensów i znaczeń w kontekście globalnych procesów urbanizacyjnych? Koncepcja nie-miejsc antropologa Marca Augé, której socjologowie przeciwstawiają teorię atmosfer filozofa-estetyka Gernota Böhmego, czy teoria obrazu miasta Kevina Lyncha wspierająca argumentację analityków procesów ekonomicznych airport city i aerotropolis pokazują, że lotnisko jako społeczno-przestrzenny fenomen wymaga interdyscyplinarnej analizy. Badacze różnych specjalności poszukują teoretycznych narzędzi, również w obszarze estetyki i teorii architektury, zdolnych do wyjaśniania złożonych zjawisk współczesności. (abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary airports, which are bustling commercial centres, workplaces and locations where ever-growing numbers of people meet face-to-face, have grown to such sizes that they require a consistent technical and economic, architectural as well as functional and spatial concept. The impressive architecture of airport terminals represents the dynamism and economic potential of local communities while urban layouts are more and more frequently deliberately designed to evoke urban forms. However, airports continue to be perceived as anonymous non-places, devoid of any deeper symbolic and social meanings, where people just co-exist next to one another, but do not form a community. Are airports really negative non-places devoid of any value and their own history or are they places of a new type requiring that their hidden social meanings and senses be properly read in the context of global urbanisation processes? The anthropologist Marc Augé's concept of non-places, which sociologists contrast with the theory of atmospheres propounded by the philosopher and aesthetician Gernot Böhme's, or Kevin Lynch's theory of the image of the city supporting arguments put forward by airport city and aerotropolis economic process analysts, demonstrate that the airport as a social and spatial phenomenon calls for an interdisciplinary analysis. Researchers from various disciplines are looking for theoretical tools, also within the field of aesthetics and architectural theory, that can explain complex phenomena of contemporary times. (original abstract)
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.