Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 131

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Enterprise theory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
XX
Wykorzystując teorię ewolucji K.Darwina, autorzy dokonują próby wyjaśnienia zachowania prorynkowego przedsiębiorstwa.
2
Content available remote Przedsiębiorstwo w ujęciu menedżerskich teorii firmy
100%
XX
Dominująca rola korporacji we współczesnej gospodarce oraz powszechnie obserwowana oligopolizacja rynków zrodziły praktyczną potrzebę sformułowania teoretycznej koncepcji przedsiębiorstwa wyjaśniającej sposób funkcjonowania dużych firm, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowego celu firmy oraz roli jaką odgrywają na rynkach. W niniejszej pracy zaprezentowano trzy koncepcje przedsiębiorstwa, uwzględniające zmieniające się warunki funkcjonowania firmy, które sformułowane zostały w nurcie menedżerskim: model przedsiębiorstwa maksymalizującego zrównoważoną stopę wzrostu R. Marrisa, model maksymalizacji przychodu ze sprzedaży W.J. Baumola oraz model O.E. Williamsona, opisujący preferencje menedżerów w podejmowaniu dyskrecjonalnych decyzji. Celem publikacji jest prezentacja mało znanych polskiemu czytelnikowi, alternatywnych wobec tradycyjnej neoklasycznej koncepcji przedsiębiorstwa, menedżerskich teorii firmy oraz ich krytyczna ocena, a także wskazanie aplikacyjnych walorów menedżerskiego ujęcia postępowania przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
The dominant role of corporations in modern economy and observed widespread oligopolization are the sources of practical need for the theoretical concept of the enterprise explaining the operations of large companies, with a particular focus on their primary objectives and aims, and the role they play in the markets. In this paper three concepts of the enterprise are discussed that take into account the changing conditions of the company. All the discussed concepts were formulated based on the managerial theory approach: the model of an enterprise that maximizes the sustainable growth rate of R. Marris, the model of an enterprise that maximizes revenue from the sales of W.J. Baumol and the model of O.E. Williamson that describes the preferences of managers in discretionary decision- making process. The aim of the publication is to present the managerial theory of the firm, which is alternative to traditional neoclassical concept of enterprise, their critical evaluation and an indication of application possibilities. (original abstract)
XX
Artykuł wskazuje na rosnące znaczenie zjawiska współpracy i coraz większą jego popularność w teorii i w praktyce. Dostępne ujęcia teoretyczne współpracy przedsiębiorstw są przedstawione i zestawione razem w sposób sugerujący ich komplementarne wykorzystanie. Ukazana jest też niekompletność poszczególnych ujęć teoretycznych z osobna. Autor sugeruje, że pełniejszy wgląd w to zjawisko jest możliwy dopiero przy wykorzystaniu kilku ujęć teoretycznych razem.(abstrakt oryginalny)
EN
The author points to the growing significance and popularity of the co-operation phenomena both in the theoretical and practical background. Particular theoretical approaches to company co-operation are presented in a manner suggesting their complementariness. It is also shown that taken seperately they can only partially explain company co-operation. The author suggests that a more comprehensive insight is available only upon a simultaneous use of many theoretical approaches together.(original abstract)
XX
Celem opracowania jest prezentacja i krytyczna ocena głównych założeń i poglądów teorii menedżerskich i teorii behawioralnej. Jako punkt wyjścia przyjęto teorię neoklasyczną, gdyż stanowi ona punkt odniesienia dla pozostałych koncepcji.
XX
Praca Jerzego Boehlke jest niezwykle obszerną monografią (616 stron), podejmującą zagadnienie ujęcia firmy we współczesnej myśli ekonomicznej- zasługuje wysoką ocenę. Jednocześnie dostrzegalne są także jej słabsze strony. Ponadto opracowanie skłania do zgłoszenia pewnej liczby wątpliwości i uwag polemicznych.(fragment tekstu)
XX
W artykule omówione zastały ewolucyjne koncepcje przedsiębiorstwa mieszczące się w nurcie biologicznie zorientowanej ekonomii ewolucyjnej. Przedstawiono biologiczne analogie zastosowane w dyskusji nad neoklasyczną teorią firmy, model R.R. Nelsona i S. Wintera oraz kompetencyjna (ewolucyjna) koncepcja przedsiębiorstwa.
XX
Głównym celem autorki było przedstawienie ekonomicznych aspektów upadłości przedsiębiorstwa. Opracowanie składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej autorka przedstawiła teoretyczne przyczyny upadłości przedsiębiorstwa. Dokonała przeglądu teorii przedstawicieli wybranych szkół ekonomicznych, m.in. Marshalla, Schumpetera oraz reprezentantów instytucjonalizmu. Wskazała również najczęściej występujące przyczyny bankructw przedsiębiorstw. W drugiej części artykułu opisała kwestie szczegółowe związane z występowaniem upadłości przedsiębiorstw w Polsce, także według województw czy w podziale na branże.
EN
The main purpose of this article was to present economic aspects of enterprise bankruptcy, both in the theory and practice. This paper consists of two czapters. First of all, the Author focused on Bankruptcy in the theory of enterprises considering e.g. A. Marshall, J. Schumpeter and others views. Secondly, the main causes of enterprises bankruptcy have been pointed out as well as their total number in Poland, also by voivodships and branches. (original abstract)
XX
W piśmiennictwie ekonomicznym pojawia się wiele różnych definicji przedsiębiorcy. Prezentację poglądów ograniczono do najbardziej cenionych autorów, którzy w swoim czasie wnieśli istotny wkład do teorii przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy, przedsiębiorczości i zarządzania.
EN
There are a lot of different entrepreneur's definitions in economic literature. A presentation related to exchange of views is limited to the most prized authors who brought a contribution to theory of enterprise, entrepreneur, entrepreneurship and management was also given.(AŁ)
XX
Wskazano zasadnicze przesłanki negocjacji prowadzonych przez firmę – wynikających z teorii przedsiębiorstwa. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego firma negocjuje, zwracając uwagę na: cechy przedsiębiorstwa, różnego rodzaju modele i teorie firmy uwzględniając podejście kontraktowe i teorię agencji.
EN
The purpose of this article is to identify the fundamental premises of negotiations conducted by firms resulting from enterprise theory and which make the firm both a party to, but also the environment of, negotiations. To this end, the author attempts to answer the question as to why a firm conducts negotiations, considering each of the following in turn: - attributes of an enterprise as a special type of organisation, - various types of models of the firm, and - enterprise theories. He does this with particular consideration to the contract approach and agency theory, which create a convenient basis for describing negotiations at a firm as a method of closing deals among stakeholders as parties to contracts, specifying the essence of their mutual relations. The presented approach constitutes a convenient starting point for analysing the detailed conditions of negotiations in further research. (original abstract)
XX
Autor bazując na teorii przedsiębiorcy i jego trzech grupach funkcji pokazuje ich znaczenie dla różnych modeli zachowań firmy. Różne rozumienie przedsiębiorcy i jego funkcji jest podstawą do budowy różnych teorii funkcjonowania przedsiębiorstwa.
EN
Autor basing oneself on the theory of contractor and his functions shows their meaning for different models are working in the firms. (original abstract)
11
Content available remote Role i uprawnienia reprezentantów w negocjacjach w kategoriach teorii agencji
75%
XX
Jednym z istotnych problemów wymagających rozwiązania w procesie planowania negocjacji prowadzonych przez przedsiębiorstwo (lub w przedsiębiorstwie) jest sprecyzowanie zakresu działania jego reprezentantów. Celem referatu jest wskazanie możliwości rozwiązania tego problemu poprzez wykorzystanie wybranych kategorii teorii agencji. W referacie przedstawiono zatem syntetyczne ujęcie tej teorii, a następnie propozycję opisu i analizy dwóch istotnych zagadnień szczegółowych, związanych z wzmiankowanym problemem agencji w negocjacjach, tj. określanie ról oraz ustalanie zakresu uprawnień reprezentantów przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
EN
The paper aims at pointing out the possibilities of applying agency theory to the description and analysis of representation problem within corporate negotiations. Therefore the basic ideas of agency theory have been characterized at first. Then, by applying that theory the suggestions for solving two particular issues stemming from the representation problem in negotiations were discussed. Namely, the roles played by an agent in negotiations were described as well as the rules of delegating authority (commitment power) to the representative were presented. (original abstract)
12
Content available remote Układ wielkości organizacyjnych jako obiekt badań
75%
XX
Celem referatu jest zaprezentowanie propozycji stworzenia układu wielkości organizacyjnych, który pozwoliłby na pełniejsze realizowanie funkcji nauki o organizacji i zarządzaniu, porównywanie badań naukowych oraz precyzyjniejsze formułowanie teorii lub twierdzeń naukowych. Na początku rozwoju nauki o organizacji i zarządzaniu, a więc w pierwszych latach XX wieku, badacze skupiali się na zakładzie wytwórczym w aspekcie technicznym, fizjologicznym i ekonomicznym, a także psychologicznej stronie relacji międzyludzkich. Z biegiem lat ilość sub-dyscyplin i specjalności naukowych wzrastała, ale każda z nich zamykała się hermetycznie na pozostałe, nie pozostawiając obszaru porozumienia i wspólnych, kompleksowych dociekań. Wiele teorii naukowych zostało stworzonych bez dbania o zastosowanie reguł semiotycznych oraz praw logiki formalnej. Z jednej strony przedstawiciele większości szkół zarządzania reprezentują pogląd bliski empiryzmowi. Przedstawiciel tego kierunku epistemologicznego, August Comte twierdził, że prawdziwą i zdrową naukę stanowią prawa dotyczące faktów. Z drugiej strony, w podejściu badaczy widoczny jest głęboki humanizm, charakteryzujący się tym, że w poznaniu rzeczywistości (organizacyjnej - przyp. autora) chodzi o określenie uwarunkowań, determinant i źródeł zastanych faktów w otaczającym człowieka świecie. Obserwując wyniki badań dotyczących zjawisk zachodzących w organizacji można zadać pytanie: czy wnioski wyciągane na podstawie danych empirycznych, weryfikujących hipotezy lub teorie naukowe, należą ciągle do sfery nauki, a w szczególności do dyscypliny nauk o organizacji i zarządzaniu? Autor referatu przedstawia propozycję rozwiązania tego dylematu w postaci układu wielkości organizacyjnych, wraz z podstawami ontologicznymi i epistemologicznymi takiego podejścia. (fragment tekstu)
EN
In the paper there is a description of a system of organizational terms which could be built in order to assert an ability to compare and verify different scientific theories and results of research. The idea is based on SI system in technical sciences. Additionally an author presents many different views on basic assumptions in the management science. (original abstract)
XX
Opracowanie ma na celu zestawienie dotychczasowych poglądów reprezentowanych w literaturze krajowej i zagranicznej dotyczących zachowań przedsiębiorczych.
EN
The paper has gathered and reviewed contemporary opinions on entrepreneurial behaviour, which have been presented in national and foreign literature.(J.W.)
XX
Celem artykułu jest prezentacja menedżerskiej teorii firmy O. Williamsona oraz wykazanie, że jej założenia są aktualne i użyteczne w analizie funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. (fragment tekstu)
EN
In this article there are presented alternative model of the enterprise developed by O. Williamson. The firm in the contemporary economy is a composit organization, which is characterized by separation between owners and management. The managers aim at the maximization of the own utility. The managerial utility function includes such variables as salary, security, power, status, prestige, professional exellence. Of these variables only salary are measurable. Williamson argues that staff expenditures, managerial emoluments and discretionary investment are measurable in money terms and will be used as proxy-variables to replace the non-operational concepts appearing in the managerial utility function. Williamson argues that managers have discretion in pursuing policies which maximize their own utility rather than attempting the maximization of profit which maximizes the utility of owner-shareholders. (original abstract)
EN
In the present article I examine the largest and most elaborated group of theories of the firm, namely the contract theory of the firm, systemizing and comparing the main ascertainments of each theory. Introducing the development process from the neoclassical theories of economics to the contract theory of the firm, I highlighted the conception of Knight and Coase is made the theories attain its nowadays known form. By analysing classical and modern authors in details my piece of work gives answers to the three big questions of the theory of the firm - what is the cause of the existence of the firms, what determines the boundaries of the firm and what determines the internal structure of the firm according to these theories? (original abstract)
EN
Around the 1980's the critiques about contract theories of the firm were getting more intense, and consequently the so-called evolutionary and competence-based theories of the firm were born. Although forming less homogeneous groups, these theories focus basically on different questions: they primarily wanted to explain the heterogeneity of firms; they were eager to know why firms differ. In the present work I examine the critical remarks of the contract theories and the newly developed - earlier as well as present-day - theories of the major schools of economic thought. (original abstract)
XX
Przedstawiono najważniejsze założenia i twierdzenia ewolucyjnej teorii firmy przy zastrzeżeniu, że znajduje się ona w stanie rozwoju. Cel ten jest uzasadniony także tym, że w polskiej literaturze ta problematyka jest poruszana bardzo rzadko i marginalnie, najczęściej na tle omawiania szkoły ewolucji w ekonomii.
EN
The paper presents the evolutionary theory of the firm as one of lastly emerging among partial theories of the firm. The author points to the strong relation between this theory and the evolutionary economy as well as to the importance of routines in this theory. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest próba analizy problemu związku wiedzy teoretycznej i praktycznej w nauce o przedsiębiorstwie przez identyfikację wyzwań stojących przed teorią i praktyką przedsiębiorstwa, relacji między nimi oraz dylematów rozwoju nauki o przedsiębiorstwie. (fragment tekstu)
EN
Multidimensional relations between theoretical and practical knowledge are one of the problems concerning the development of enterprise science which - balancing between them - performs not only cognitive function (describes changeable reality), but also normative function (resulting) from practical character of effects of research on science in enterprise. The article focuses on connection between theoretical and practical knowledge in enterprise science, emphasizes enterprise theory and practice challenges, identifies relations between them, and indicates symptoms of the present phase of enterprise science development. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono klasyfikację przyczyn upadłości, wywodzącą się z teorii przedsiębiorstwa. W świetle tej teorii przyczyny upadłości podzielono na trzy grupy: neoklasyczne, finansowe i związane z nadzorem korporacyjnym. Następnie zbadano przyczyny upadłości polskich spółek giełdowych. Analiza wykazała, że podstawową przyczyną upadłości badanych przedsiębiorstw są problemy związane ze strukturą finansowania, ale również z celowym i świadomym działaniem menedżerów na szkodę przedsiębiorstwa.
EN
The theory of enterprise characterizes three competing approaches to the principal cause of financial distress: neoclassical, financial and corporate governance. Distinctive types of bankruptcy influence the companies and their environment differently. An analyses of the bankrupt Polish public companies confirmed that financial causes are the most common. The detailed review disclosed inadequate corporate governance quality. The high rate of bankruptcies that are unfavorable for a country's economy strengthen the need for controlling the economics entities by means of modern business failure prediction models. Early response to the coming difficulties could help to avoid bankruptcies caused by defective management. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest dokonanie przeglądu teorii, w których odniesiono się do problemu dezinwestycji. Punkt wyjścia stanowi paradygmat eklektyczny Dunninga. Rzeczywiście wydaje się, że pewne "odwrócenie" paradygmatu daje dobre podstawy do interpretacji dezinwestycji. Jest ona wynikiem oddziaływania jednego z czterech czynników: dostosowania do równowagi, uniknięcia ryzyka, rewizji preferencji inwestorów oraz naprawy błędu. Dostosowanie do równowagi opisuje dezinwestycje jako reakcję na dokonane zmiany w otoczeniu. Następnie omówiono teorie internalizacji, lokalizacji i nowej geografii ekonomicznej. W kolejnej części przedstawiono teorie przedsiębiorstwa oraz koncepcje zarządzania, w których można odnaleźć determinanty dezinwestycji. Należą do nich: teorie alternatywne, finansów przedsiębiorstwa, opcje rzeczywiste, przewaga konkurencyjna i kluczowe kompetencje, strategiczna odnowa organizacji oraz outsourcing.
EN
The aim of this paper is to revise the theory in which a reference was made to the issue of divestment. The starting point of the deliberations is the eclectic paradigm of Dunning. It seems that a certain 'reversal' of the paradigm provides a good basis for the interpretation of divestment which is the result of an exposure to one of the four factors: equilibrium adjustment, risk avoidance, revision of investors' preferences and error correction. Then, theories of internalisation, location and the new economic geography are discussed. In the next section theories and concepts of management companies where the determinants of divestment can be found are presented. These include alternative theories, companies finances, real options, competitive advantage and core competencies, strategic renewal and outsourcing.(original abstract)
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.