Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 118

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Logistics customer service
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The services sector of Courier Expressways and parcel (CEP) is one of the fastest-growing service sectors. This is due to a specific evaluation of quality by customers in the final stage of the supply chain - what has been called the last mile problem. Logistics customer service is a key tool for building the company's competitiveness in the market. This article evaluates the effectiveness of X-Press Couriers customer service focused primarily on timely delivery of services and the number of complaints filed. Acquisition of information on this subject was allowed by access to the complaint database and the Trucker system. The characteristics of the courier business in Poland and the assessment of cooperation with Polish companies of TSL was done. On the basis of the research conducted by the SGH Center for Economic Counseling and Expertise, the impact of KEP on Polish companies was illustrated. Data provided by the X-Press Couriers division of Cracow allowed us to focus on one of the most important logistic measures of customer service, ie the timeliness of service. The presented data is based on the knowledge gained while working in this company and on the collected statistics.(author's abstract)
XX
Omówiono zagadnienie logistycznej obsługi klienta w kontekście sieci.
EN
Logistic customer service plays a very significant role in the success of companies. However, it is not fully recognized. In particular this concerns the way in which quality of customer service is created in the whole process. The mechanism of such services is particularly insufficiently known in network organizations. Different types of networks create differentiated conditions in this field. Of particular importance may be the nature of relations between the networks' elements. This means that a network organization can provide a client with a better service than ordinary enterprises but it may also hinder the course of such a process. (original abstract)
XX
The paper contains the results of research carried out in a food company. There are presented dual approach to the assessment of the logistics customer service quality level. For the internal analysis there was applied ranking method based on a survey conducted among employees, while the external analysis was based on Servqual method.(abstrakt oryginalny)
EN
W opracowaniu zawarto wyniki badań przeprowadzonych w wybranym przedsiębiorstwie branży spożywczej. Zaprezentowano dualne podejście do oceny poziomu jakości logistycznej obsługi klienta. Do analizy wewnętrznej zastosowano metodę rankingową opartą na ankiecie przeprowadzonej wśród pracowników przedsiębiorstwa, natomiast analizę zewnętrzną przeprowadzono na podstawie Servqual.(original abstract)
XX
W ostatnich latach możemy obserwować wzrost stopnia intensywności konkurowania, co zmusza przedsiębiorstwa do większej koncentracji na kliencie, jego potrzebach i jakości obsługi. Na obsługę klienta należy spojrzeć jak na całościowy proces, który obejmuje zarówno sferę logistyczną jak i marketingową. Z powodu wielowymiarowej natury obsługi klienta oraz ze względu na duże zróżnicowanie potrzeb poszczególnych rynków, w każdej działalności biznesowej konieczne okazuje się zidentyfikowanie elementów obsługi klienta przed, w trakcie i po sprzedaży. (abstrakt oryginalny)
EN
In recent years, we can observe the increase in the intensity of competition, forcing companies to better focus on the customer, his needs and the quality of service. The customer service is seen as a holistic process that includes both the sphere of logistics and marketing. It is because of the multivariate nature of customer service and because of the widely differing requirements of specific markets that it is essential for any business to have a clearly identified elements of customer service before, during and after the sale.(original abstract)
EN
Customer service is one of the leading elements of modern logistics. The issues connected with the quality of services as well as to the level of customer service are the subject of interest of many researchers. Based on the literature of the subject, it can be safely stated that the most of the available papers focus on the theoretical aspect of this matter. Therefore, in the following work one can see an attempt of presenting the process of implementing logistic customer service based on one of the leading courier companies in Poland. Dynamic Parcel Distribution (hereinafter referred to as DPD) is a company that owns nearly 30% of shares in the Polish courier market. The significant position of the national leader in the courier service business obliges the company to conduct the responsible and efficient customer service that is adjusted to the demands of the buyers. The purpose of this study was to investigate how logistic customer service improves the relationship between company and its customers. The evaluation of research findings will result in proposing solutions that will aim to improve the processes connected with the customer service in the DPD Company. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano wyniki badań nad realizacją wybranych zadań zarządzania logistyczną obsługą klienta dotyczących sposobów przeprowadzania pomiarów poziomu logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwach zarobkowego transportu ładunków w województwie śląskim. Badanie sondażowe zostało przeprowadzone wśród 147 przedsiębiorstw zarobkowego transportu samochodowego ładunków, funkcjonujących na terenie województwa śląskiego. Następnie uwzględniając całokształt przeprowadzonego postępowania badawczego podjęto próbę zbadania zależności obszarów logistycznej obsługi klienta, występujących w badanych przedsiębiorstwach, od wielkości tych podmiotów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of research on the implementation of selected logistics management tasks of customer service related to the methods to measure the level of logistic customer service in enterprises of commercial cargo transport in the Silesian province. The survey was conducted among 147 enterprises of commercial cargo transport operating in the Silesian Voivodeship. Next, having regard to the entirety of the research procedure carried out, an attempt was made to examine the dependence of the logistics areas of customer service occurring in the surveyed enterprises, on the size of these entities. (original abstract)
7
75%
XX
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z logistyczną obsługą zamówień klienta na przykładzie niedużej firmy dystrybucyjnej Dan-Pol. Przedstawiono również, jak zmieniały się na przestrzeni 12 lat wielkości zamówień w badanej firmie. Osiągnięcie oczekiwanego wzrostu sprzedaży w przedsiębiorstwie wymaga połączenia skutecznego zarządzania firmą z profesjonalną obsługą klienta. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the basic information and problems of logistics customer service are provided and explained on the example of small distribution company Dan Pol. The author also presents how the size of orders was changing over a span of twelve years. The achievement of expected increase of sales depends on efficient management of the company along with professional customer service. (original abstract)
8
Content available remote Zastosowanie teorii kolejek w logistyce
75%
XX
W artykule zaprezentowano zastosowanie teorii kolejek na przykładzie bramki autostradowej. Przeprowadzono analizę w zakresie zmian intensywności przepływu zgłoszeń oraz zmiany średniej liczby oczekujących i czasu ich oczekiwania w systemie w zależności od szybkości ich przybywania. Analiza podstawowych parametrów jednokanałowego systemu obsługi pozwala ocenić funkcjonowanie systemu.(fragment tekstu)
EN
The subject of the work is the presentation of the application of the theory of queues in logistics. Used for example to allow for an assessment of the control system. The subject of research is the phenomenon in which there are problems with mass support for customers. The issue is linked to the application of the elements of the theory of mass service in order to improve the logistic processes. In addition, the work efficiency was examined using the curves experience, to evaluate the progress of the devices after improving their operation. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia aspekty logistyczne polskiego handlu elektronicznego. Rynek ten jest bardzo młody i rozdrobniony. Sklepy nie ograniczają się wyłącznie do sprzedaży poprzez jeden kanał internetowy. Szybkość dostarczenia zakupów do klienta zapewnia przede wszystkim bliska kooperacja sklepów z ich własnymi dostawcami i regularne uzupełnianie stanów magazynowych. Sklepy współpracują z wyspecjalizowanymi firmami kurierskimi i pocztą dając klientom możliwość wyboru sposobu dostawy. Rozwój elektronicznych systemów płatniczych także znacząco wpływa na skrócenie czasu dostawy i bezpieczeństwo transakcji. (abstrakt oryginalny)
EN
Article presents logistical aspects of Polish e-commerce. This market is veryyoung and fragmented. Shops do not limit their operations to sales through one internet channel. Speed of delivery of items to the client can be ensured thanks to close cooperation between shops and their suppliers as well as regular replenishment of inventory. Shops cooperate with specialized courier conrpanies and post offices which in turn give clients a choice of delivery manneroku. Development of electronic payment systems has significant impact on reducing time of delivery and security of such a transaction. (original abstract)
XX
Właściwa logistyczna obsługa klienta zajmuje drugie miejsce, zaraz po jakości produktu, wśród pożądanych atrybutów dostawcy i określa się ją jako najważniejszą funkcję systemu logistycznego. Celem artykułu jest analiza logistycznej obsługi klienta w wybranym przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania poszczególnych jej elementów i standardów. (abstrakt oryginalny)
EN
Proper logistic customer service is the second, after the product quality of the supplier's desirable attributes and is qualified as the most important function of the logistic system. The aim of this paper is the analysis of logistic customer service in a chosen company, with particular emphasis on identification of its elements and standards. (original abstract)
11
Content available remote Logistyczne aspekty rozwoju e-commerce
75%
XX
Celem niniejszej publikacji była analiza badań nad e-commerce. Szczególną uwagę poświęcono kwestiom związanych z logistyką i logistyczną obsługą klienta. Autorzy przeanalizowali wyniki badań statystycznych. Niektóre z wyników badań zestawiono w formę kilkuletnią. Autorzy porównali wyników badań, w których respondentami byli użytkownicy Internetu oraz badań firm związanych z e-commerce. Omówione zostały najważniejsze problemy wskazywane przez osoby zajmujące się handlem elektronicznym. Autorzy zaproponowali kilka zmian w badaniach nad e-commerce. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this publication was to analyze e-commerce research. Particular attention was paid to issues related to logistics and logistic customer service. The authors analyzed the results of statistical surveys. Some of the research results have been compiled in a several-year form. The authors compared the results of research, in which respondents were internet users and research of companies related to e-commerce. The most important problems identified by people involved in e-commerce were discussed. The authors proposed several changes in e-commerce research. (original abstract)
XX
Identyfikacja i analiza elementów logistycznej obsługi klienta dokonana poprzez zastosowanie metody zdarzeń krytycznych CIT, bazującej na analizie opisów zdarzeń krytycznych, stanowi cel główny niniejszego artykułu. Elementy skategoryzowane w 22 obszarach obsługi logistycznej i pogrupowane w 5 zespołach tematycznych, wynikały z satysfakcjonujących i niesatysfakcjonujących doświadczeń klientów z obsługą logistyczną, oferowaną przez badane przedsiębiorstwa transportu samochodowego ładunków województwa śląskiego. Najważniejsze sklasyfikowane kategorie obsługi logistycznej były wyznacznikami dostępności i jakości usług, infrastruktury, taboru, obsługi posprzedażnej oraz doradztwa logistycznego, oferowanych klientom przez badane jednostki gospodarcze. (abstrakt oryginalny)
EN
Identification and analysis of logistics customer service elements carried out with the use of Critical Incident Technique (CIT), based on the analysis of critical events descriptions, is the main objective of this article. Elements categorized in 22 areas of logistics service and grouped into five thematic units, resulted from satisfactory and unsatisfactory experiences of customers concerning logistics services, offered by the surveyed transportation companies of Silesian Voivodeship. The most important classified categories of logistics services were determinants of the availability and quality of services, infrastructure, rolling stock, aftersales and logistics consulting, which the surveyed entities offered to their customers. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu są innowacje zaistniałe w obszarze logistyki oraz logistycznej obsługi klienta oraz ich wpływ na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw. Artykuł przybliża pojęcia innowacji, logistyki oraz logistycznej obsługi klienta. Ponadto zawarto w nim przykłady wdrożonych innowacji takich jak: zastosowanie dronów w łańcuchu dostaw w celu redukcji czasu dostawy, zastosowanie roweru kurierskiego w dostawach miejskich w celu redukcji czasu dostaw oraz usługa click & collect, polegająca na możliwości odbioru zakupów dokonanych online w sklepie stacjonarnym, ewentualnie w paczkomacie. Celem artykułu przybliżenie wdrożeń wybranych innowacji, w kontekście logistycznej obsługi klienta oraz logistyki. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is the innovations in the area of logistics and logistics customer service and their impact on the competitive advantage of enterprises. The article shows the concept of innovation, logistics and logistic customer service. The article also includes examples of implemented innovations such as: use of drones, use of cubicycles and click & collect service. All these solutions help the customer save time - and companies help reduce service costs. For this reason companies become more competitive. The article also talks about limitations in the possibilities of introducing the presented solutions. (original abstract)
XX
Celem badań zaprezentowanych w artykule jest analiza skuteczności zadań realizowanych przez przedsiębiorstwo flagowe sieci dystrybucji wyrobów hutniczych przy uwzględnieniu różnego stopnia dyferencjacji produktów realizowanego w tym przedsiębiorstwie. W artykule wskazano, że obsługiwane przez przedsiębiorstwo flagowe segmenty odbiorców różnią się preferencjami odbiorców w zakresie logistycznej obsługi klienta. Na tej podstawie zaproponowano ustalanie standardów i doskonalenie procesów realizacji zamówienia. Celem tak przyjętej koncepcji jest ograniczanie luk w obsłudze klienta.(abstrakt oryginalny)
EN
Effectiveness analysis of tasks performed by the flag enterprise of the distribution network of steel products (at taking into account the different degree of the differentiation of products) are a purpose of the article. In the centralized distribution network a flag enterprise is a node witch coordinating material flows. Allocated segments differ in standards of logistic customer service. Limiting gaps in the customer service is an aim of the adopted concept of examinations.(original abstract)
XX
Logistyczna obsługa klienta jest kluczowym narzędziem budującym konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. W niniejszym artykule dokonano oceny efektywności obsługi klienta firmy X-Press Couriers ukierunkowanej w głównej mierze na terminowości realizowanych usługi i liczbie złożonych reklamacji. Zdobycie informacji na ten temat umożliwił wgląd do bazy reklamacji oraz systemu Trucker. Dokonano także charakterystyki branży kurierskiej w Polsce, oceny współpracy z polskimi przedsiębiorstwami TSL oraz na podstawie badań przeprowadzonych przez Centrum Doradztwa i Ekspertyz Gospodarczych SGH zobrazowano wpływ branży KEP na polskie spółki. Dane udostępnione przez krakowski oddział firmy X-Press Couriers pozwoliły skupić się na jednym z najistotniejszych mierników logistycznej obsługi klienta, czyli terminowości usług. Przedstawiane dane bazują na wiedzy zdobytej podczas pracy w tej firmie oraz na zgromadzonych danych statystycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Logistics customer service is a key tool for building the company's competitiveness on the market. This article assesses the effectiveness of customer service of X-Press Couriers company targeted mainly on the timeliness of ongoing services and the number of complaints. The Trucker system allowed obtaining necessary information. There has also been the characteristics of the courier industry in Poland, the assessment of the cooperation with Polish enterprises TSL and according to research conducted by the Center for Economic Consultancy and Expertise SGH illustrated the impact of the industry on the Polish CEP company. Data provided by the Krakow a division of the X-Press Couriers allowed to focus on one of the most important indicators customer service logistics, or timeliness of services. Data presented are based on the knowledge gained while working in the company and collected statistical data. (original abstract)
XX
Intensywnie postępujące zmiany na globalnym rynku i zwiększające się wymagania klientów w zakresie jakości oraz dostępności produktów powodują konieczność sprostania wyzwaniu, jakim jest zapewnienie odpowiedniego poziomu logistycznej obsługi klienta. Istotny wpływ na możliwość jej uzyskania ma współpraca partnerów, w tym małych i średnich usługodawców z dużymi podmiotami gospodarczymi w łańcuchach dostaw. Praktyka gospodarcza potwierdza, że to właśnie współpraca jest źródłem największej wartości i korzyści dla klientów. Stąd też istotne jest dokonanie identyfikacji charakteru relacji małych i średnich usługodawców z ich klientami w heterogenicznej strukturze łańcucha dostaw. (abstrakt oryginalny)
EN
The intense changes in the global market and increasing requirements of customers in terms of quality and product availability make it necessary to address the challenge of ensuring an adequate logistics customer service. In order to obtain its satisfying level, the small and medium-sized service providers should establish close cooperative relationships with larger supply chain partners. The feedback derived from the business environment confirms that this cooperation is, indeed, the source of the greatest value and benefits for customers. Therefore, it is important to identify the nature of the relations between small and medium-sized service providers and their customers in a heterogeneous structure of supply chains. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano proces obsługi klienta w autoryzowanych serwisach samochodowych obejmujący fazę przedtrasakcyjną, transakcyjną i potransakcyjną. Zaproponowano ocenę transakcyjnej części obsługi klienta uwzględniając poziom niezawodności, wygody, czasu i komunikacji i przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań. Artykuł kończą wnioski z przeprowadzonej analizy i zaproponowane działania usprawniające.(fragment tekstu)
EN
The article presents the customer service process in authorized car services including actions before, during and after transaction. Proposed to assess the transactional part of customer service using the level of reliability, convenience , time and communication and shows the results of the research. The article ends with the conclusions of the analysis and proposed improvement actions.(original abstract)
XX
Satysfakcja klienta jest niezwykle trudna do zmierzenia. O zadowoleniu klienta możemy mówić, gdy firma sprzedaje właściwy produkt po właściwej cenie przy odpowiednich warunkach i w odpowiedni sposób dostarcza go klientowi. Dbanie o wysoki poziom obsługi klienta ma swoje podłoże w wielu przesłankach:- klienci przywiązują się do firmy/marki, w związku z tym ich zadowolenie sprawia, że są lojalni wobec naszej firmy,- niezadowolony klient w błyskawicznym tempie informuje o tym innych uczestników rynku,- łatwiej jest utrzymać dotychczasowego klienta niż pozyskać nowego,- korzystniejsza ze względów finansowych jest sprzedaż produktu naszym dotychczasowym klientom niż poszukiwanie nowych.Dbając o klienta, należy pamiętać o zasadzie - jeden usatysfakcjonowany klient powie o tym dwu innym osobom, jeden zaś niezadowolony klient poinformuje o tym fakcie dziesięciu innych uczestników rynku. (fragment tekstu)
EN
The main target of performance of еvery companies, especially functioning on strongly-competitive market, is keeping and gaining new clients. The priority is to get 100% of harmony of customer response's policy with customer's expectations. In this case, the companies use the measures in order to State the level of this harmony. In this article the author shows the review of measures used in appraising of logistic customer response's quality. (original abstract)
XX
Artykuł opracowany został w oparciu o wyniki badań własnych, przeprowadzonych na próbie 147 przedsiębiorstw zarobkowego transportu samochodowego ładunków na terenie województwa śląskiego. Uwzględniając rezultaty badań sondażowych dotyczących uwarunkowań zakresu logistycznej obsługi klienta w badanych przedsiębiorstwach oraz wyniki pomiaru mierników logistycznej obsługi klienta, konkretyzujących jej poziom wewnątrz badanych podmiotów, przeprowadzono pomiar zależności pomiędzy wybranymi zagadnieniami obu analiz. Spośród mierników logistycznej obsługi klienta, wybrano najistotniejszy w percepcji wytwórców usług transportowych badanych przedsiębiorstw, tj. miernik dostępności. (abstrakt oryginalny)
EN
Article was developed on the basis of the results of the survey research, conducted on a sample of 147 commercial cargo motor transport enterprises located in the Silesian Voivodeship. Taking into account the results of research on the scope of logistics customer service in the investigated enterprises and performance measurement indicators of logistics customer service which express its level within the study subjects, there was investigated the correlation between the selected issues both analyzes. Among the measurement indicators of logistics customer service, it was selected the most important in the perception of surveyed transport companies, availability measurement indicator. (original abstract)
XX
Głównym celem publikacji jest dokonanie klasyfikacji kryteriów oceny jakości obsługi imprez masowych ze szczególnym zaakcentowaniem roli i znaczenia logistycznej obsługi klienta. W artykule przedstawiono definicję imprezy masowej, logistyki imprez masowych oraz logistycznej obsługi klienta imprez masowych. Opisano cechy usług oraz ich interpretację w kontekście organizacji imprez masowych. Zidentyfikowano czynniki, które mogą mieć wpływ na kreowanie wizji przedsięwzięcia przez jego potencjalnych uczestników. Ponadto przedstawiono model jakości usług, który przybliża sposób, w jaki może dojść do utraty jakości podczas realizacji przedsięwzięcia. W zakończeniu publikacji określono determinanty jakości usług, mogące mieć wpływ na ostateczną ocenę imprezy masowej przez jej uczestników. (abstrakt oryginalny)
EN
The principal objective of this publication is classifying the criteria for assessing the quality of mass events taking into particular consideration the function and the significance of logistics customer service. In this paper, the definition of a mass event, the logistics of mass events, and also logistics services for a mass event customer were presented. The characteristics of services, and also the interpretation of them in the context of organizing mass events, were also described. The factors which may exert influence upon creating the vision of an undertaking by potential participants in it were identified. Furthermore, the service quality model which provides insight into the manner of possible quality loss while conducting an undertaking was presented. In the final part of the publication, the determinant of the quality of services which may exert influence upon the ultimate assessment of a mass event by participants in it were described. (original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.