Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 272

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Microbiology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
XX
W dostępnej literaturze pojawiają się doniesienia świadczące o tym, że ograniczona dostępność składników pokarmowych w środowisku wzrostu drobnoustrojów indukuje ich oporność na czynniki antymikrobiologiczne. Celem przeprowadzonych doświadczeń była weryfikacja tej hipotezy badawczej. Określono wpływ ograniczonej dostępności składników pokarmowych w medium hodowlanym, na oporność drobnoustrojów Enterococcus faecalis, Proteus vulgaris i Pseudomonas aeruginosa na działanie wybranych środków dezynfekcyjnych: formaldehydu, nadtlenku wodoru oraz IV-rzędowych soli amoniowych. Wyznaczenie minimalnych stężeń hamujących wzrost drobnoustrojów w 90 % (wskaźnik MIC90%, ang. minimal inhibitory concentration) i minimalnych stężeń bójczych (wskaźnik MBC, ang. minimal bactericidal concentration) badanych środków dezynfekcyjnych wykonano metodą zawiesinową. Analizę zmian profilu białek ogólnych drobnoustrojów przeprowadzono metodą elektroforezy jednokierunkowej w warunkach denaturujących (SDS-PAGE). Na podstawie przeprowadzonych badań nie stwierdzono wpływu ograniczonej dostępności składników pokarmowych w pożywce oraz czasu trwania hodowli na wzrost oporności drobnoustrojów poddanych działaniu wybranych środków dezynfekcyjnych. Najskuteczniejsze działanie bójcze wobec Enterococcus faecalis wykazały IV-rzędowe sole amoniowe, a w przypadku komórek Proteus vulgaris i Pseudomonas aeruginosa ekspozycja na formaldehyd. Stwierdzono także, że hodowla komórek Pseudomonas aeruginosa, prowadzona na podłożu o ograniczonej dostępności składników pokarmowych, indukowała zmiany profilu białek ogólnych tych drobnoustrojów. (abstrakt oryginalny)
EN
In the reference literature available, there are reports that the limited availability of nutrients in the culture medium of micro-organisms induces their resistance against antimicrobial factors. The objective of the conducted experiments was to verify this research hypothesis. The effect was determined of the limited availability of nutrients in a culture medium on the resistance of Enterococcus faecalis, Proteus vulgaris, and Pseudomonas aeruginosa against the action of three selected disinfection agents: formaldehyde, hydrogen peroxide, and quaternary ammonium salts. A suspension method was applied to determine MIC90% (minimal inhibitory concentration), i.e. minimal concentration levels inhibiting the growth of micro-organisms in 90% disinfection agents studied, and MBC (minimal bactericidal concentration), i.e. minimal, bactericidal concentration levels. The analysis of changes in the profile of total proteins of micro-organisms was performed using a single-direction electrophoresis method under denaturing conditions (known as SDS-PAGE method, i.e. sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis). Based on the experiments accomplished it was found that neither the limited availability of nutrients in the culture medium nor the time of incubation had any impact on the increase in the resistance of microorganisms treated by the three selected disinfectants. The quaternary ammonium salts proved to have the most effective bactericidal activity against Enterococcus faecalis, whereas in the case of Proteus vulgaris and Pseudomonas aeruginosa cells - the formaldehyde agent. It was also found that the incubation of Pseudomonas aeruginosa cells grown in a medium with a limited availability of nutrients induced changes in the profile of general proteins of this micro-organism. (original abstract)
XX
Celem pracy było określenie zdolności wybranych bakterii fermentacji mlekowej do przeżywania w modelowym soku żołądkowym oraz w bulionie hodowlanym. Ponadto zbadano ich zdolność do wiązania cholesterolu w zastosowanych warunkach. W celu porównania zbadano przeżywalność pałeczek kwasu mlekowego z preparatu farmaceutycznego Nutriplant. Wykazano, że szczepy probiotyczne (ze szczepionek BA, LA-5, preparatu Nutriplant oraz pałeczki i bifidobakterie z kultury ABT-2) charakteryzowały się lepszą przeżywalnością w modelowym soku żołądkowym oraz wiązały więcej cholesterolu w tych warunkach niż kultury tradycyjne (obecne w szczepionkach: Culture de yoghurt concentree Type 1, CHN-19, TAO 40, O-Culture R-603 i paciorkowce z kultury ABT-2). W modelowym soku żołądkowym największą ilość cholesterolu związały bakterie ze szczepionek LA-5 (0,11 g/dm3 ), BA (0,07 g/dm3 ), ABT-2 (0,03 g/dm3 w przypadku pałeczek mlekowych i bifidobakterii oraz 0,02 g/dm3 w przypadku streptokoków) i bakterie z preparatu Nutriplant (0,03 g/dm3 ). Pozostałe szczepionki związały znikome ilości cholesterolu (0,002-0,007 g/dm3 ). Wiązanie cholesterolu w bulionie MRS lub M17 było większe niż w modelowym soku jelitowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this research was to determine the ability of some selected lactic acid bacteria to survive in a model gastric juice and in a culture broth. Moreover, their cholesterol binding ability under those conditions was investigated. For the purpose of comparing, the viability of lactobacilli contained obtained from a 'Nutriplant' pharmaceutical preparation was examined. It was proved that the probiotic strains (obtained from the starter cultures: BA, LA-5, Nutriplant pharmaceutical preparation, and lactobacilli & bifidobacteria from ABT-2) had better viability in the model gastric juice, and they bound more cholesterol under those conditions than the traditional starters (present in the starter cultures such as: Culture de yoghurt concentree Type 1, CHN-19, TAO 40, O-Culture R-603, and streptococci from ABT-2). In the model gastric juice, the highest amount of cholesterol was biding by 314 Małgorzata Ziarno, Beata Margol bacteria from the starter cultures of LA-5 (0.11 g/dm3 ), BA (0.07 g/dm3 ), ABT-2 (0.03 g/dm3 in the case of lactobacilli and bifidobacteria, and 0.02 g/dm3 in the case of streptococci), as well as by bacteria from the Nutriplant pharmaceutical preparation (0.03 g/dm3 ). Others starter cultures assimilated only very slight amounts of cholesterol (0.002-0.007 g/dm3 ). The cholesterol binding was better in the MRS or M17 broth than in the model gastric juice. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzące do wyselekcjonowania, spośród 20 kultur Lactobacillus acidophilus, szczepów o zdolności produkowania związków białkowych, charakteryzujących się aktywnością przeciwbakteryjną. Wykazano, że związki takie produkowane były przez szczepy oznakowane jako: 0.3, B, 336. Tworzone przez te kultury związki białkowe charakteryzowały się aktywnością antagonistyczną w stosunku do: Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 Badania zmierzające do charakterystyki chemicznej i optymalnych warunków działania tych związków są kontynuowane. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the work was to screen bacteriocin-producing strains from among 20 Lactobacillus aci dophilus strains. It was found that such compounds are produced by strains with the symbols 0.3, 336, B. The protein compounds showed antagonistic activity towards Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococ cus aureus ATCC 25923, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 strains. The studies aimed at the charac terization of chemical properties of these compounds and optimal conditions for their action are continued. (original abstract)
4
100%
EN
Probiotic bacteria possess great potential for producing antimicrobial substances that inhibit and control pathogenic bacteria in the human gastrointestinal tract. The aim of this study was to determine the anti-adherence properties of the probiotic Lactobacillus strains Lb. rhamnosus ŁOCK 0900, Lb. rhamnosus ŁOCK 0908, and Lb. casei ŁOCK 0919 (individually and in a 1:1:2 mixture) against the reference pathogens Clostridium difficile (ATCC 9689), Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Listeria monocytogenes (ATCC 19115), and Staphylococcus aureus (ATCC 6538) using the Caco-2 human colon adenocarcinoma cell line. The mixture of probiotic strains inhibited the adherence of all pathogens, from 10.2% for E. faecalis ATCC 29212 to 97.2% for L. monocytogenes ATCC 19115. Of all the tested probiotic strains, Lb. casei ŁOCK 0919 reduced the adherence of S. aureus ATCC 6538 to the greatest extent (by 45.9%). These results suggest that adherence inhibition may involve competition for eukaryotic cell receptors and probiotic bacteria could protect the host cells from pathogen colonization and disease. (original abstract)
5
Content available remote Acid Whey as a Medium for Cultivation of Conventional and Non-Conventional Yeasts
100%
EN
The aim of this study was to investigate the capacity of different yeast strains to grow on acid whey and assimilate different carbon sources. Twenty different yeasts (with GRAS status) were tested, sourced from the LOCK105 Culture Collection (Poland) and the National Collection of Yeast Cultures (Great Britain). The acid whey, from cows was characterized in terms of it main chemical components (carbohydrates, organic acids, aminoacids, FAN, total nitrogen) using HPLC techniques and chemical methods. The best producer of biomass (of conventional yeast strains) was S. cerevisiae Ja64 (biomass yield 1.16 g of dry mass/l), while among non-conventional yeasts the highest increase of biomass showed the strain D. hansenii, reaching the biomass yield of 1.12 g of dry mass/l. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono podstawowe informacje na temat unieruchamiania komórek drobnoustrojów. Scharakteryzowano właściwości alginianu jako najpowszechniej stosowanego materiału do unieruchamiania komórek oraz omówiono podstawowe techniki kapsułkowania materiałów komórkowych. Przedstawiono także przykłady praktycznego wykorzystania kapsułkowanych komórek. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper, the basic information on cell immobilization by encapsulation was described. Properties of the alginate, the most popular material used for immobilization, were characterized. The main encapsulation techniques were reviewed, as were some examples of the encapsulated cell applications.(original abstract)
XX
Wirusy postrzegamy jako bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia, tymczasem zdecydowana ich większość nie jest chorobotwórcza dla ludzi. Na poziomie ekologicznym wirusy wykonują podstawowe zadanie, regulując populacje gatunków żywicieli i zapewniając ich równowagę w ekosystemach. Mają ogromne znaczenie w procesach ewolucyjnych na Ziemi, są oceniane najbardziej kreatywne genetycznie ze wszystkich znanych nam czynników. Endogenne wirusy w naszym DNA, są jednym z kluczowych elementów sterujących naszą odpornością. Są dzisiaj jednymi z najbardziej obiecujących środków terapeutycznych do leczenia niektórych chorób, w tym nowotworów. Bez wirusów życie i planeta, jaką znamy, przestałyby istnieć. (abstrakt oryginalny)
EN
We treat viruses as very dangerous to our health, while the vast majority of viruses are not pathogenic to humans. At the ecological level, viruses perform a basic task of regulating populations of host species and ensuring their balance in ecosystems. They are of great importance in the evolutionary processes on Earth and are judged to be the most genetically creative of all known factors. Endogenous viruses in our DNA are one of the key elements that control our immunity. They are today one of the most promising therapeutic agents for the treatment of certain diseases, including cancer. Without viruses, life and the planet as we know it would cease to exist. (original abstract)
8
Content available remote Selekcja bakterii z rodzaju lactobacillus wydajnych w syntezie egzopolisacharydów
100%
XX
Egzopolisacharydy (EPS) bakterii z rodzaju Lactobacillus charakteryzują się korzystnymi właściwościami prozdrowotnymi, dzięki którym mogą być stosowane jako funkcjonalne składniki żywności. Ich wykorzystanie na skalę przemysłową jest jednak utrudnione ze względu na wysoki koszt oraz niską wydajność produkcji. Odpowiedni dobór szczepów wydajnych w syntezie EPS może znacznie zwiększyć szansę ich wykorzystania w technologii żywności. Celem pracy była selekcja szczepów bakterii z rodzaju Lactobacillus zdolnych do wydajnej syntezy egzopolisacharydów zarówno w formie śluzu, jak i otoczek polisacharydowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz makro- i mikroskopowych spośród 58 szczepów wytypowano trzy szczepy z gatunku Lactobacillus rhamnosus (ŁOCK 0943, ŁOCK 0935 oraz OM- 1) o najkorzystniejszych cechach wpływających na właściwości reologiczne podłoża hodowlanego. W pracy wykazano, że szczepy te mogą stanowić wydajne narzędzie w produkcji bakteryjnych egzpolisacharydów. Badane bakterie syntetyzują EPS w ilości 68 ÷ 137 mg/l w zależności od rodzaju źródła węgla. Zatem skład podłoża hodowlanego jest jednym z czynników determinujących wydajność syntezy EPS przez bakterie z rodzaju Lactobacillus. (abstrakt oryginalny)
EN
Exopolysaccharides (EPS) produced by bacteria of the Lactobacillus genus are characterized by beneficial health-promoting properties owing to which EPS can be used as functional food ingredients. However, their utilization on an industrial scale is made difficult by high costs of their production and low productivity. A way to increase the prospect of utilizing EPS in food technology is to properly select strains that are efficient in the synthesis thereof. The objective of the research study was to select Lactobacillus strains capable of efficiently synthesizing EPS both in the form of slime and capsular polysaccharides. Based on the macro- and microscopic analyses, three Lactobacillus rhamnosus strains (LOCK 0943, ŁOCK 0935, and OM-1) were selected from among 58 lactobacilli strains; they had the most beneficial properties to impact the rheology of the culture medium. The study showed that those strains could be an effective tool in the production of bacterial exopolysaccharides. The tested bacteria synthesized 68 to 137 mg/L of EPS depending on the type of carbon source. Thus, the composition of the culture medium is one of the factors to determine the efficiency of EPS synthesis by Lactobacillus bacteria. (original abstract)
EN
The main charter of this work is the organism Physarum polycephalum, in particular plasmodium, Physarum's vegetative phase. During this latter form, the organism is more active and moves searching for food. Plasmodium behaves like a giant amoeba, and more interestingly, its way of foraging can be interpreted as a computation. By comparing the reaction of this organism with attractors and repellents, knowing its capability of solving computational problems with natural parallelism, we dedicated the present work to study the behavior of Physarum polycephalum slime mold under different conditions. (original abstract)
XX
Organizm człowieka jest dobrym środowiskiem dla rozwoju wielu mikroorganizmów. Spełniają one wiele pożytecznych funkcji, a zaburzenia w ich funkcjonowaniu mogą prowadzić do sytuacji groźnych dla zdrowia nosiciela. Ich liczbę szacuje się na 100 tysięcy miliardów. Autorki omawiają ich występowanie i skutki ich obecności w poszczególnych partiach organizmu ludzkiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The human organism is a good environment for the development of a number of microorganisms. They fulfill many useful functions and disturbances in their functioning can lead to situations dangerous for the carrier. The population of microorganisms is estimated at 100 thousand billions. The authors discuss the occurrence of the microflora and the effects of microflora presence on specific parts of the human organism. (original abstract)
XX
Celem przeprowadzonych badań było określenie wzrostu i działania zakwaszającego (zdolności fermentowania) bakterii z rodzaju Lactobacillus w środowisku, do którego dodano fruktooligosacharydy i galaktozylopoliole. Bakterie hodowano w pożywce MRS, w której źródłem węgla była glukoza. W części prób glukozę w pożywce MRS zastąpiono fruktooligosacharydami i galaktozylopoliolami. Metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC określono zawartość kwasu mlekowego i octowego, wyprodukowanego przez badane szczepy bakterii Lactobacillus. Na podstawie doświadczenia stwierdzono, że bakterie z rodzaju Lactobacillus rosły w środowisku, do którego dodano preparaty fruktooligosacharydów i galaktozylopolioli. Wydajność biomasy Lactobacillus w środowisku z fruktooligosacharydami wynosiła od 0,57 g/l do 1,21 g/l, natomiast w środowisku z galaktozylopoliolami: od 0,37 g/l do 0,63 g/l. W zależności od źródła węgla, wartości pH zawierały się w zakresie od 4,7 do 5,5, przy czym wartość początkowa pH wynosiła 5,7. Stosunek stężeń molowych kwasu octowego i mlekowego, wyprodukowanych przez Lactobacillus, mieścił się w zakresie od 0,02 do 0,3 i wykazywał tendencję do zwiększania się wraz ze wzrostem stopnia polimeryzacji oligomerów. Badane szczepy bakterii z rodzaju Lactobacillus dwukrotnie lepiej wykorzystywały p-fruktooligosacharydy jako źródło węgla niż (3-galaktozylopoliole. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the investigation conducted was to determine the growth and acidifying activity of Lactobacillus species in a medium with fructooligosaccharides and galactosylpolyols preparations. The bacteria cultures were developed using an MRS nutrient with glucose as a source of carbon. The glucose was substituted by fructooligosaccharides and galactosylpolyols in the MRS medium. An HPLC method was used to determine the content of lactic and acetic acids as produced by Lactobacillus species. The experiments proved that the bacterial strains of Lactobacillus species grew on a medium with added preparations of fructooligosacchaides and galactosylopolyols. The biomass yield of Lactobacillus sp. in a medium with fruktooligosaccharides varied from 0.57 g/1 to 1.21 g/1, and as for the medium with glactosylopolyols: from 0.37 g/1 to 0.63 g/1. Depending on the species types and the source of carbon, the pH values ranged between 4.7 and 5.5 against the initial value of 5.7. The molar concentration ratio between the acetic and the lactic acids produced by Lactobacilus species ranged from 0.02 to 0.3 and had a tendency to increase along with the rise in the degree of polymerization of oligomers. The galactosylpolyols are a source of carbon for the bacterial strains of Lactobacillus and their acidifying activity is weaker than the same activity of preparations of fructooligosaccharides. (original abstract)
XX
Jedną z możliwych do zastosowania metod ulepszania wytwarzających etanol bakterii Zymomonas mobilis jest fuzja sferoplastów. Celem badań była optymalizacja jej pierwszego etapu tj. otrzymywania i regeneracji sferoplastów. Najlepsze efekty uzyskano prowadząc sferoplastyzację przy użyciu penicyliny w ilości 100 i 200 j./ml oraz 3 procent glicyny. Określono też warunki regeneracji sferoplastów. Stwierdzono, że zastosowanie sorbitolu i mannitolu w stężeniu 0,9 M jako stabilizatorów osmotycznych warunkuje otrzymanie pełnowartościowych komórek.
13
80%
XX
Przedstawiono aktualny stan wiedzy o kierunkach i możliwościach stosowania roślinnych olejków eterycznych w utrwalaniu żywności. Zwrócono uwagę na mechanizm oddziaływania składników olejków eterycznych na mikroorganizmy patogenne oraz wskazano czynniki decydujące o ich skuteczności. W celu jej doskonalenia opisano procedury stosowane w przygotowaniu nanoemulsji olejów eterycznych. Podano przykłady metod ich otrzymywania oraz zastosowania w utrwalaniu żywności. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the current state of knowledge on directions and possibilities of the use of plant essential oils in food preservation. Attention is drawn to the mechanism of action of essential oils components on pathogenic microorganisms and indication of the factors in determining their effectiveness. An overview of the procedures used in the preparation of essential oils nanoemulsions is provided. The examples of methods for their preparation and use in food preservation are also presented. (original abstract)
14
Content available remote Ciepłooporność Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis
80%
XX
W latach 90. XX w. ukazały się pierwsze publikacje wskazujące, że Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Map) są bardziej ciepłooporne niż M. bovis i przeżywają pasteryzację mleka HTST. Od tego czasu ukazało się wiele prac potwierdzających obecność Map w produktach mlecznych. Obecność żywych komórek tych drobnoustrojów stwierdzono w próbkach rynkowego mleka pasteryzowanego, a także w serach. Badania nad ciepłoopornością Map są niełatwe ze względu na uciążliwość hodowli, a porównanie i interpretacja danych literaturowych z tego zakresu są utrudnione z uwagi na różnice w stosowanych metodach eksperymentalnych. W badaniach przeprowadzanych z użyciem mleka ogrzewanego w probówkach, kapilarach lub w pasteryzatorach laboratoryjnych wykazano, że pasteryzacja w temp. 63 ºC/30 min, jak i HTST zmniejszają liczbę Map o 4 - 7 rzędów logarytmicznych. Rozbieżne wyniki otrzymywano w doświadczeniach prowadzonych w warunkach pasteryzacji przemysłowej. Istnieje kilka hipotez oporności cieplnej Map w mleku, m.in. tworzenie skupisk komórek, adaptacja fizjologiczna prowadząca do nabycia ciepłooporności oraz fizykochemiczne zmiany we wnętrzu komórki. (abstrakt oryginalny)
EN
In the 1990s, first publications appeared where it was indicated that Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Map) was more heat resistant than M. bovis and it could survive the HTST pasteurization of milk. Since then, there were many research studies published to confirm the presence of Map in dairy products. It was found that live cells of those micro-organisms were present in samples of marketed pasteurized milk and, also, in cheeses. It is not easy to study the thermal resistance of Map, because the cultivation of Map is an arduous process, and comparing and interpreting the data contained in the reference literature is impeded for reasons attributable to differences among experimental methods applied. The analyses performed with the use of milk heated in tubes, capillary tubes, or in laboratory pasteurizers proved that the pasteurization at a temperature of 63 ºC/30 minutes as well as HTST caused the count of Map cells to decrease by 4 to 7 logarithmic orders. When the experiments were carried out under the conditions of industrial pasteurization, the results obtained were divergent. There are several hypotheses on the thermal resistance of Map in milk, among other things, the formation of clusters of bacteria, physiological adaptation of bacteria that allows them to acquire heat resistance, and physical-chemical changes inside the cells. (original abstract)
XX
Nie tylko nowy gatunek, ale też zupełnie nowy rodzaj - czyli wyższą taksonomicznie jednostkę - cyjanobakterii odkrył zespół naukowców kierowany przez polską badaczkę prof. dr hab. Iwonę Jasser z Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Biologii. Ta niepodobna do żadnego znanego wcześniej gatunku sinica zamieszkuje geotermalne źródło Gór Pamiru Wschodniego (Tadżykistan). Zdaniem jej odkrywców może się ona okazać nie tylko nową linią ewolucyjną sinic, ale także potencjalnym producentem cennych substancji bioaktywnych. (abstrakt oryginalny)
XX
Stan mikrobiologiczny kosmetyków zależy od stanu higienicznego używanych do produkcji surowców, wody, opakowań, czystości sprzętu, aparatury, pomieszczeń, higieny osobistej personelu, czystości i skuteczności procesów mycia i dezynfekcji oraz dodatku środków konserwujących. Zdaniem wielu autorów kosmetyki i preparaty toaletowe nie powinny zawierać bakterii chorobotwórczych a zwłaszcza Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Eschericha coli i rodzaju Salmonella. Wymagania dla wszystkich kosmetyków ograniczają ogólną liczbę drobnoustrojów do 10000 w lg badanego artykułu kosmetycznego, przy nieobecności bakterii chorobotwórczych. Przy kosmetykach przeznaczonych dla pielęgnacji niemowląt ogranicza się występowanie pleśni do 100 lg. Szeroko podjęta higiena produkcji jest więc jedyną drogą do uzyskania bezpiecznych pod względem mikrobiologicznym kosmetyków.
EN
All cosmetics become microbiologically infected. The microbiological state of cosmetics depends on a variety of factors, such as: sanitary state of raw materials, water, packages, purity of equipment and rooms, personal hygiene of the staff, and preservative additives. According to many authors cosmetics and toilet preparations should not contain pathogenic bacteria and the number of saprophytic bacteria should not exceed 10,000 per gram or cubic centimeter. Broadly understood hygiene of production is the only way to obtain microbiologically safe cosmetics. (original abstract)
17
Content available remote UVA Radiation Enhancement of β-carotene Yields in Rhodotorula mucilaginosa
80%
XX
Badano wpływ promieniowania UVA i VIS na biosyntezę β-karotenu przez drożdże Rhodotorula mucilaginosa. Określano wpływ promieniowania charakterystycznego na wzrost biomasy, zużycie substratu i produkcję β-karotenu we wgłębnej hodowli okresowej prowadzonej w bioreaktorze. Zastosowano trzy różne rodzaje źródeł światła: VIS - 15 W, zakres długości fali od 400 do 800 nm, największa emisja przy 420 nm; UVA1 - 18 W, zakres długości fali od 350 do 430 nm, największa emisja przy 370 nm; UVA2 - 20 W, zakres długości fali od 350 do 575 nm, największa emisja przy 350 nm. W kulturach prowadzonych za pomocą promieniowania UVA otrzymano najwyższe stężenie β-karotenu i karotenoidów, odpowiednio 63,20 μg/gs.m. i 0,97 mg/gs.m. W hodowlach napromieniowanych lampą VIS uzyskano niższe stężenie β-karotenu (43,60 μg/gs.m) i karotenoidów (0,83 mg/gs.m). Promieniowanie ultrafioletowe ze szczytem emisji promieniowania przy 370 nm promowało produkcję β-karotenu i karotenoidów w komórkach drożdży Rhodotorula mucilaginosa.(abstrakt oryginalny)
EN
The influence of UVA and VIS radiation on the β-carotene biosynthesis by yeast Rhodotorula mucilaginosa was studied. The impact of radiation characteristic on biomass growth, substrate consumption and β-carotene production in submerged batch culture in bioreactor was studied. Three different types of light sources were used in the experiment: VIS - 15 W, wavelength range from 400 to 800 nm, the largest emission at 420 nm; UVA - 18 W, blue light, wavelength range of 350 to 430 nm, the largest emission at 370 nm; UVA - 20 W, wavelength range from 350 to 575 nm, the largest emission at 350 nm. In cultures conducted with UVA - 18 W radiation the highest β-carotene and carotenoids cellular concentration were achieved, respectively 63.20 μg/gd.w. and 0.97 mg/gd.w.. In cultures subject to VIS radiation a lower β-carotene concentration at 43.60 μg/gd.w. and the total carotenoids concentration at 0.83 mg/gd.w. was obtained. The ultraviolet radiation with the emission peak of radiation at 370 nm promoted the β-carotene and carotenoids production in yeast Rhodotorula mucilaginosa.(original abstract)
18
Content available remote The major clinical outcomes of diabetic foot infections: One center experience
80%
EN
Diabetes mellitus with its limb and life-threatening complications such as diabetic foot infection and amputation are increasing at epidemic rates all over the world. The objective of this study was to determine the rate of lower extremity amputation, the risk factors and the bacteriologic profile for diabetic foot lesions. The records of all 84 patients with diabetic foot infections of a large general hospital over a 4-year period were retrospectively included. The most commonly isolated pathogens were Staphylococcus aureus (39%), Pseudomonas aeruginosa (14%), Proteus mirabilis (14%), Escherichia coli (14%), Group B streptococci (12%), and Klebsiella pneumonia (8%). The variables, independently associated with higher foot infections, were inadequate diabetic regulation (93%), peripheral neuropathy (88.1%), peripheral vascular disease (73.8%), smoking (56%), past history of ulcer (28.5%), penetrating injury (20.3%), inadequate foot wear (15%) and Charcot osteoartropathy (10.7%). The general amputation rate was 38.1%. Diabetic foot ulcers and its complication rates including infection, gangrene and lower extremity amputation in Turkey are still high. Preventive care of the foot in patients with diabetes mellitus is extremly important. Therefore early diagnosing of risk factors for diabetic foot infections in the primary care setting and their adequate therapy under multidisciplinary approach should not be neglected.
XX
W pracy analizowano charakter zmian teksturalnych spowodowanych korozją materiału w próbkach pobranych z betonu w wybranych kolektorach ścieków w Kaliszu. Na powierzchni betonu narażonego na działanie ścieków stwierdzono zmiany w jego budowie. Udowodniono obecność w badanych materiałach bakterii redukujących siarczany. Największe zmiany zaobserwowano w analizowanych próbkach betonu pobranych z miejsc, w których stwierdzono występowanie najbardziej zaawansowanej korozji mikrobiologicznej.(abstrakt oryginalny)
XX
Celem badań było określenie wpływu dostępności składników odżywczych w środowisku wzrostu na biosyntezę egzopolisacharydów (EPS) przez Bacillus megaterium. Określano także zależność pomiędzy ilością produkowanych EPS a adhezją bakterii do powierzchni stali nierdzewnej (304L). W celu oszacowania ilości syntetyzowanych egzopolisacharydów zastosowano metodę polegającą na oddzieleniu ich za pomocą fal ultradźwiękowych i spektrofotometrycznym oznaczeniu po kwaśnej hydrolizie. Badanie adhezji Bacillus megaterium przeprowadzono nową, nieopisywaną dotąd w literaturze, metodą szacowania stopnia adhezji wg 9-stopniowej skali. Wykazano, że w większości wariantów doświadczenia biosynteza egzopolisacharydów wystąpiła w największym stopniu w początkowych etapach hodowli (4. i 8. godzina). Przy braku źródła azotu w pożywce, przez pierwsze 24 godz. hodowli nie stwierdzono obecności pozakomórkowych węglowodanów. Ich wzmożoną produkcję odnotowano dopiero w 48 godzinie trwania procesu i to na bardzo wysokim poziomie (0,035 mg EPS/106 jtk). W większości wariantów doświadczenia wykazano korelację pomiędzy ilością syntetyzowanych egzopolisacharydów na poszczególnych etapach hodowli a adhezją komórek Bacillus megaterium do powierzchni stali nierdzewnej. Zaobserwowano także pojawienie się wyższych stopni adhezji przy niskiej produkcji zewnątrzkomórkowych polisacharydów, co może świadczyć o tym, że w takich warunkach inne czynniki, oprócz biosyntezy egzopolisacharydów, odgrywają istotną rolę w procesie adhezji drobnoustrojów do powierzchni nieożywionych. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this investigation was to determine the effect of availability of nutritious components in a culture medium on the biosynthesis of exopolysaccharides (EPS) Bacillus megaterium. Furthermore, a dependence between the amount of EPS produced and the adhesion of bacteria to stainless steel surface (304L) was defined. For the purpose of determining the amount of EPS synthesized, they were separated by ultrasonic waves and, after the acid hydrolysis accomplished, a spectrophotometric assay was applied. The adhesion of Bacillus megaterium was investigated by an absolutely novel method of estimating degrees of adhesion on a nine-degree scale; so far, this method has not been mentioned in any literature. It was proved that in the majority of experimental cases, the highest level of the EPS biosynthesis occurred at the beginning of this process (during the 4th and 8th hour). When the source of nitrogen was unavailable during the initial 24 hours of the process, no extracellular carbohydrates were present. An intensified production of carbohydrates was reported only during the 48th hour of the process ensuing, with a very high production level (0,035 mg EPS/ 106 cfu). In the majority of experimental cases, it was proved that a correlation existed between the amount of synthesized exopolysaccharides, at each individual stage of development of the bacterial culture, and the adhesion of Bacillus megaterium cells to a stainless steel surface. Additionally, it was reported that the adhesion degree of bacteria was higher during a low production of extracellular polysaccharides. Tis fact shows that, besides the biosynthesis of exopolysacchariodes, some other factors play a significant role in the adhesion of micro-organisms to abiotic surfaces. (original abstract)
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.