Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Ryszard Jodzis był również tłumaczem języka francuskiego i rosyjskiego, przewodnikiem turystycznym PTTK oraz pułkownikiem Wojska Polskiego.
PL
Inżynier architekt, entuzjasta radiotechniki, pionier polskiej radiofonii, spiker pierwszej polskiej audycji radiowej (1 lutego 1925 r.), dyrektor pierwszego radia w Polsce (PTR), propagator radia.
PL
Brał udział w trzech wojnach i dwóch powstaniach. Był specjalistą łączności wojskowej, Dowódcą Łączności Naczelnego Wodza w 1939 r., Dowódcą Wojsk Łączności Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1939-1945, generałem brygady, komendantem Centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu, wykładowcą Wyższej Szkoły Wojennej i Akademii Sztabu Generalnego. Był ofiarą represji stalinowskich w Wojsku Polskim w latach 1951-1955.
PL
Tadeusz Malarski był: inżynierem mechanikiem, doktorem fizyki, pionierem radiotechniki, profesorem Politechniki Lwowskiej i Politechniki Śląskiej, ponadto świetnym organizatorem, obrońcą Ojczyzny (1918-1921), pierwszym dowódcą radiostacji we Lwowie i dowódcą radiostacji w Przemyślu, specjalistą w dziedzinie fizyki i chemii koloidów.
PL
Inżynier elektryk, pionier polskiej radiotelegrafii i radiotechniki, porucznik łączności, wykładowca, autor podręczników i artykułów naukowych. W latach 1919-1923 współorganizator radiotechnicznych placówek badawczych i przemysłu radiotechnicznego, kierownik Wojskowych Warsztatów Radiotelegraficznych w Forcie Mokotowskim w Warszawie, uczestnik Zjazdu Założycielskiego SEP (1919), członek założyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Radiotechników Polskich (1921).
PL
Józef Chmielarz (1904-1979) - mgr inż. elektryk, specjalista instalacji i urządzeń elektrycznych, wykładowca akademicki, projektant układów sterowania automatycznego, napędów, sygnalizacji i blokady przemysłowej, działacz harcerski i akademicki, w czasie wojny konspirator, działacz SEP od 1938 r.
PL
Inżynier elektryk. Twórca wrocławskiej szkoły naukowej Materiałoznawstwa Elektrycznego i Elektrotechnologii. Pionier technologii materiałowej, wynalazca i znakomity organizator. Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej (PWr). Inicjator budowy dwóch gmachów Politechniki Wrocławskiej (D1 i D2) przy Pl. Grunwaldzkim, na byłym lotnisku Luftwaffe.
PL
Anatol Gosiewski (1928-2005), prof. dr hab. teorii i zastosowań sterowania optymalnego, programowania oraz sterowania robotów i manipulatorów wykładowca, dydaktyk i organizator.
PL
Inżynier elektryk, konstruktor, profesor Politechniki Warszawskiej, bardzo dobry organizator i dydaktyk.
PL
Inżynier elektryk, jeden z pionierów polskiego przemysłu elektrotechnicznego, wybitny konstruktor maszyn i aparatów elektrycznych, działacz SEP, przemysłowiec. Pionier pojazdów o napędzie elektrycznym w Polsce.
PL
Inżynier elektryk, doktor habilitowany, profesor, specjalista metrologii elektrycznej, konstruktor, wykładowca, autor skryptów, artykułów i książki, działacz i członek honorowy PTETiS.
PL
W latach 70. ub. wieku następował rozwój metod symulacyjnych w badaniach naukowych układów dynamicznych i projektowaniu urządzeń. Stało się to dzięki rozwojowi techniki komputerowej i szerszym udostępnieniu komputerów w jednostkach badawczych oraz projektowych. Rozwój badań symulacyjnych następował tak samo szybko jak rozwój techniki komputerowej. Autor od końca lat 60. intensywnie rozwijał badania symulacyjne systemów automatyki i układów elektromechanicznych. Zaobserwował duże zainteresowanie symulowaniem układów dynamicznych w kraju, a organizując cykliczne konferencje pt. Metody Matematyczne w Elektrotechnice, postanowił rozpocząć cykl konferencji SPD. Konferencje SPD znalazły wielu zainteresowanych i w ciągu 19 lat, 10 tych konferencji zgromadziło ponad 1036 uczestników z różnych działów techniki, od elektryki po lotnictwo.
EN
In the 1970s, the development of simulation methods in scientific research of dynamical systems and design of devices took place. It happened thanks to the development of computer technology and the wider availability of computers in research and design units. The development of simulation research was as rapid as the development of computer technology. Since the end of the 1960s, the author has intensively developed simulation studies of automation and electromechanical systems. He noticed a great interest in simulating dynamical systems in the country, and by organizing cyclical conferences entitled Mathematical Methods in Electrical Engineering (MME), decided to start a series of SPD conferences. The SPD conferences found many interested, and in 19 years, 10 of these conferences gathered over 1000 participants from various technical fields, from electrics to aviation.
PL
Władysław Dudek – dr hab. inż. elektryk, profesor AGH i Politechniki Krakowskiej, był: organizatorem, wychowawcą, projektantem, wielkim patriotą. Był żołnierzem AK, uczestnikiem działań partyzanckich przeciw okupantom niemieckim.
PL
Kazimierz Jackowski był inżynierem mechanikiem i elektrykiem, świetnym organizatorem. Po studiach był członkiem Zarządu Towarzystwa Elektrotechnicznego przy Towarzystwie Techników w Warszawie (1913-1915). Został wcielony do armii rosyjskiej (1915) i brał udział w I wojnie światowej. W 1918 wstąpił do Wojska Polskiego i był pierwszym szefem radiotelegrafii, później inspektorem przemysłu wojennego. W czasie wojny polsko-sowieckiej organizował oddziały łączności. Był działaczem SEP, twórcą Kursów Radiotechniki, współzałożycielem Instytutu Tele i Radiotechnicznego (ITR). Był jednym z założycieli i pierwszym prezesem SRP (1921) oraz jednym z autorów włączenia SRP do SEP (1929). Organizował i był dyrektorem Muzeum Techniki i Przemysłu. Został zamordowany przez Sowiety w Katyniu.
EN
Kazimierz Jackowski was a mechanical and electrician engineer, a great organizer. After graduation, he was a member of the Board of the Electrotechnical Association at the Association of Technicians in Warsaw (1913-1915). He was drafted into the Russian Army (1915) and participated in the WW1. In 1918 he joined the Polish Army and was the first head of radio telegraphy, later he was an inspector of the war industry. During the Polish-Soviet war, he organized communication troops. He was an activist at SEP, creator of Radio Engineering Courses, co-founder of the Tele and Radio Research Institute (ITR). He was one of the founders and the first president of the SRP (1921), and one of the authors of the inclusion of the SRP into the SEP (1929). He organized and was the director of the Museum of Technology and Industry. He was murdered by the Soviets in Katyn.
PL
Jerzy Ignacy Skowroński był inżynierem elektrykiem, pionierem technologii materiałowej, wynalazcą i świetnym organizatorem. Odbudowywał i organizował energetykę dolnośląską i Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej (PWr). Zorganizował Katedrę Wysokich Napięć. Dyplom inżyniera elektryka i doktorat uzyskał w Politechnice Warszawskiej i tam pracował do 1939 r. Podczas II wojny światowej brał udział w tajnym nauczaniu i pracował w FAE u inż. K. Szpotańskiego. Był pionierem uruchomienia i odbudowy energetyki dolnośląskiej od 4/1945 do 3/1946. Był jednym z pionierów odbudowy i organizowania Wydziału Elektrycznego PWr w latach 1946-1952. Jako dziekan, zainicjował budowę dwóch gmachów PWr (D1 i D2) przy Pl. Grunwaldzkim. Stworzył wrocławską szkołę naukową Materiałoznawstwa Elektrycznego i Elektrotechnologii, utworzył Wrocławski Oddział Instytutu Elektrotechniki (1948).
EN
Jerzy Skowroński was an electrical engineer, material technology pioneer, inventor and great organizer. He rebuilt and organized the Lower Silesian power industry and the Faculty of Electrical Engineering at the Wrocław University of Science and Technology (WUST). He organized the Department of High Voltages. As a student, he participated in the Polish-Soviet war (1920). He obtained an electrical engineer diploma and a doctorate at the Warsaw University of Technology and worked there until 1939. During World War II, he participated in secret teaching and worked at FAE with Eng. K. Szpotański. He was a pioneer in launching and restoring the Lower Silesian power industry from 4/1945 to 3/1946. He was one of the pioneers of the reconstruction and organization of the Faculty of Electrical Engineering at the WUST in 1946-1952. As dean, he initiated the construction of two buildings of the WUST (D1 and D2) at Pl. Grunwaldzki. He founded the Wrocław scientific school of Electrical Materials Science and Electrotechnology, and established the Wrocław Branch of the Institute of Electrical Engineering (1948).
PL
Inżynier technolog, wybitny działacz gospodarczy w okręgu łódzkim, a po I wojnie światowej – ogólnopolski. Jeden z pionierów elektryfikacji Polski, współzałożyciel i dyrektor polskiego koncernu elektrotechnicznego Siła i Światło 5 grudnia 1918 r., poseł na Sejm II RP w latach 1922-1927.
PL
Inżynier elektryk, profesor zwyczajny, inicjator i współautor prac nt.: urządzeń elektrycznych, norm, przepisów i słownictwa elektrycznego. Aktywny działacz PPS, patriota, więzień caratu. Kierownik Zakładu Urządzeń Elektrycznych PW. Autor wielu książek i artykułów technicznych.
PL
Doc. mgr inż. Witold Kotowski – był projektantem laboratoriów, organizatorem zakładów uczelnianych, działaczem stowarzyszeniowym.
PL
Józef Machowski (1930-1997) inż. elektryk, prof. dr hab., teoretyk i praktyk, wychowawca młodzieży akademickiej, gorący patriota, zasłużony działacz PTETiS, miłośnik sztuki - artysta – fotograf oraz malarz-amator.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.