Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 257

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metody statystyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
1
100%
EN
To analyze the partial discharge signals in power cables, statistics method is investigated according to the experiment data of defect models. Phase resolved partial discharge graphics and associated pulse distributions are acquired to show the characteristics of defect PD events. 28 statistical parameters are extracted and employed to find the different representation of the defect models in power cables. The results show that statistics method and are useful and effective in the partial discharge signals analysis.
PL
Do analzy sygnału częściowego wyładowania w kablach użyto metod statystycznych. Rozkład statystyczny impulsu wyładowania pozwala na określenie defektu. 28 parametrów statystycznych zostało wydobytych i wykorzystanych do określania rodzaju defektu w kablu. Wyniki wskazują że metody statystyczne są dobrym narzędziem analizy sygnału częściowego wyładowania.
2
Content available Metody statystyczne analizy skladowych plonu
94%
EN
Paper reviewed the methods of yield component analysis. Mostly the methods taking into account a form of relationship between yield and ifs components were considered; the elaboration presented interpretation possibilities of the methods and their statistical appropriateness (without considering complex mathematical formulas). Some of presented methods are just of historical significance, while the others being quite new and not well known. Moreover, sequential and non-sequential cases of the components development were treated independently. Besides the discussion on the methods, some recommendations regarding the choice of appropriate method to yield component analysis were given. Finally it was concluded that there are no methods hoth convenient in interpretation and appropriate from the statistical point of view.
PL
W prezentowanej pracy zaproponowano algorytm szacowania ilości gazu buforowego oraz pojemności czynnej PMG wyrażonej w jednostkach energii. Zaprezentowany algorytm opiera się na szacowaniu ilości gazu w jednostkach energii metodami statystycznymi i dotyczy podziemnych magazynów gazu utworzonych w sczerpanych złożach wysokometanowych. PMG tego typu zlokalizowane są na południu Polski. Opracowana metoda realizowana jest w trzech krokach. W pierwszym – oszacowaniu podlega gaz znajdujący się w buforze pierwotnym. W drugim kroku oszacowanie dotyczy gazu w buforze dotłoczonym. W trzecim – szacuje się ilość energii odpowiadającą pojemności czynnej PMG. Zaprezentowano wyniki oszacowania ilości gazu; zostały one zilustrowane na przykładzie teoretycznym, dla którego zaburzone dane zaczerpnięto z jednego PMG w Polsce.
EN
The paper presents an algorithm for the estimation of the UGS cushion gas expressed in energy units. The presented algorithm is based on statistical methods and concentrates on gas storages developed in depleted high methane gas fields. These types of gas storages are located in the southern part of Poland. The method is implemented in three steps. The primary cushion gas is estimated in the first step. The second step concerns the estimation of the gas energy injected into the gas storage to enlarge cushion. The last third step estimates the amount of energy corresponding to the working volume of UGS. The estimation results are illustrated on the example of theoretical data which were created based on a real data taken from one of UGS located in Poland.
EN
An exam is the final way to assess the learning outcomes of each subject during the studies. The results of an exam are usually described by the percentage of students who successfully passed the exam; more detailed analysis is omitted. In the paper the results of the Descriptive Statistics exam are analyzed in detail using correspondence analysis methods.
7
Content available remote Ewolucyjna analiza wielokryterialna w zagadnieniach technicznych
94%
PL
W pracy przedstawiono spójny system metodologiczny komputerowo wspomaganej analizy wielokryterialnej, której efektem końcowym jest wyznaczenie "rozwiązań najlepszych" nierważliwych na preferencje przypisywane poszczególnym kryteriom przez ekspertów i decydentów. Zaproponowane podejście opiera się na wielokrotnej selekcji i skończonego zbioru rozwiązań niezdominowanych, przy czym wynikowy podzbiór otrzymany przy selekcji jedną z metod stanowi podzbiór wejściowy do kolejno zastosowanej metody (ewolucyjność zewnętrzna). W celu realizacji nowej idei poszukiwania "rozwiązań najlepszych" opracowano autorski system komputerowego wspomagania decyzji, który nazwano Ewolucyjnym Systemem Analizy Wielokryterialnej. Stworzony system obejmuje cztery jakościowo różne metody analizy wielokryterialnej: Metodę Wartości Progowej, Metodę Definiowania Punktu Idealnego, Metodę Przedziału Nierozróżnialności (stosując zmodyfikowaną operację mutacji) oraz Metodę Wyznaczania Rozwiązań Kompromisowych (posługując się zmodyfikowaną operacją krzyżowania). Do realizacji metod wchodzących w skład Ewolucyjnego Systemu Analizy Wielokryterialnej zbudowano stosowne algorytmy i ich implementacje komputerowe. Przeprowadzone testy algorytmów oraz badania porównawcze otrzymanych wyników i rezultatów metod opisanych w literaturze, potwierdziły przydatność opracowanyc algorytmów do zastowania w analizie wielokryterialnej. W pracy zamieszczono sześć różnych przykładów wykorzystania Ewolucyjnego Systemu Analizy Wielokryterialnej do zastosowań technicznych przy: (1) analizie postoptymalnej wyników otrzymanych przy zastosowaniu metod z wbudowanymi procedurami optymalizacyjnymi - przykład projektowania jednostopniowej przekładni walcowej, (2) analizie rezultatów będących efektem zastosowania metod bez wbudowanych algorytmów optymalizacyjnych - przykład wyboru projektu dozwojenia elektromagnesu nadprzewodnikowego pełniącego funkcję separatora cząstek ferromagnetycznych, wybór optymalnych wymiarów projektowanych segmentów łożysk wzdłużnych smarowanych hydrodynamicznie, (3) analizie wyników badań obiektów, które zostały zaprojektowane i poddane testom ekspoatacyjnym - przykład wyboru projektu rozpylacza wtryskiwacza paliwa, ocena konstrukcji wibroizolatorów do posadowienia frezarki, (4) ocenie właściwości eksploatacyjnych par ciernych - przykład wpływu zasilania ekologicznym olejem napędowym na zużycie rozpylaczy.
EN
The tesis shows a coherent methodological system of computer-aided multicriterial analysis, whose end effect is the determination of optimal solutions intensive to the preferences ascribed to individual criteria by experts and decision-makers. The proposed approach is based on the multiple selection of a finite set of nondominated solutions, such that the output subset archieved during selection by one of the methods is the input bubset of the method applied next (external evolution). In order to realise a new idea of the search for optimal solutions an authoring system of computer aid in decision-making was prepared, called an Evolutionary System of Multicriterial Analysis. The system includes four qualitatively different methods of mulitcriterial analysis: the Boundary Value Method, the Ideal Point Definition Method, the Undifferentiation Interval Method (using a modified mutation operation) and the Compromise Solution Determination Method (using a modified crossing operation). The first method is known from the literature, the remaining three are authoring methods of multicritarial analysis. For the realisation of the methods included in the Evolutionary System of Multicriterial Analysis appropriate algorithms and their computer implementations were constructed. The algorithm tests carried out, as well as comparative studies of the results obtained and the results of the methods described in the literature, confirmed the applicability of the constructed algorithms in multicriterial analysis. The thesis includes six different examples of technical applicability of the Evolutionary Systems of Multicriterial Analysis in: (1) postoptimal analysis of the results obtained by using methods with inbuilt optimisation procedures - example of designing a one-speed cylindrical gear, (2) analysis of the results of applying methods without in-built optimisation algorithms - example of selecting the design of winding a superconductor electromagnet as separator of ferromagnetic particles; selecting the optimal dimensions of designed elements of hydrodynamically lubricated silding thrust bearings, (3) analysis of the results of testing objects designed and subjected to operational tests - example of selecting the design of a fuel injector nozzle; evaluation of the construction of vibration insulators used in the foundation of a milling machine, (4) evaluation of the operational properties of friction couples - example of the influence of using ecological fuel on the wear of the fuel nozzle.
PL
Celem artykułu jest opis metod opracowywania wskaźnika wolumenu usług, zwanego także wskaźnikiem produkcji usług (Index of Services Production — ISP), oraz ich zastosowania w praktyce polskiej. Przedstawiono wpływ, jaki na szeregi czasowe wskaźników produkcji usług administracyjnej obsługi biura ma sposób pomiaru wartości obrotów (według produktu i według działalności, zależnie od wielkości przedsiębiorstw). W opracowaniu wykorzystano cztery metody obliczeń ISP, a następnie porównano szeregi czasowe wskaźnika uzyskane dla okresu badawczego 2010—2014 przy uwzględnieniu zastosowanych podejść. Na podstawie wyników przeprowadzonych prac ustalono, że każda z metod obliczania wskaźnika wolumenu usług odpowiada na inne potrzeby informacyjne, dlatego też przy wyborze metody liczenia wskaźnika powinno się uwzględniać cel podejmowanych analiz.
EN
The aim of the article is to describe the methods for compiling the services volume index, named also as the index of services production (ISP), as well as its implementation in Polish practice. The influence, which the method for measuring turnover value (by product or by activity, regarding the size of enterprise) has on time series of production index for office administrative and support activities, was presented. In the research four methods for compiling the ISP were used and then the time series of indices computed for research period 2010—2014 were compared regarding the applied approaches. Based on the results it was settled that each method for computing the services volume index meets different information needs. Therefore, when the method for index computing is chosen, the purpose of undertaken analyses should be considered.
10
Content available remote Use of cluster method for in situ tests
94%
EN
Cluster analysis is a statistical technique used for dividing data into groups of similar traits. This method can be used in these fields where the tests provide a set of data with a priori unknown division into groups and undefined distribution of variables, which make the method different from discrimination analysis. This makes it very useful for all kinds of subsoil research. Grouping of data with cluster analysis can be carried out in a vertical profile, but there are also examples of using it in separating areas of soil with similar parameters on a given plane. In both cases, the method of calculations is the same, and only the researcher’s approach changes: one can treat this task as an axial or plane problem. The quality of the picture obtained depends on the quality of the data collected and frequency of measurements. All kinds of in situ tests, particularly static penetration test (CPT, CPTU), open up wide possibilities. As indicated by the CPTU results supported by cluster analysis can constitute a basis for separating homogeneous layers in subsoil. Among the most important advantages of this technique of profile analysis are: no need for initial knowledge on the number of layers obtained in the final stage, possibility of taking many variables into account at the same time and relatively simple calculating techniques.
PL
Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów jest nadrzędnym zadaniem zarządzania jakością. Pozwala to bowiem na uzyskanie produktów zgodnych z ustalonymi wymaganiami. Istotną rolę odgrywa przy tym także ustalenie odpowiednich wielkości pomiarowych, właściwy ich pomiar oraz w nie mniejszym stopniu prawidłowe przetwarzanie i interpretacja uzyskanych danych. Umiejętne zastosowanie odpowiednich metod statystycznych pozwala na właściwy nadzór nad procesem. Celem artykułu jest przeprowadzenie statystycznej oceny procesu paczkowania na przykładzie firmy zajmującej się produkcją wyrobów cukierniczych. Przeprowadzona analiza pozwoliła na ocenę wspomnianego procesu pod kątem wypełniania przez niego ustalonych wymagań.
EN
Ensuring the correct processes course is the chief task of quality management. This allows one to receive products conforming to the requirements laid down. Establishing proper measured quantities, proper measurement of these quantities, and to a lesser degree of processing and interpreting the received data correctly also plays a significant role. Appliance of proper statistical methods allows one to control a process well. The aim of this article is to conduct the statistical evaluation of the process of pre-packaging in the company producing confectionery serving as an example. The analysis conducted allowed us to evaluate the above-mentioned process in terms of whether it fulfilled the requirements laid down.
PL
Za paradoksalny należy uznać fakt, że typowe nieprawidłowości pojawiające w przedsiębiorstwach produkcyjnych lub dostarczających usługi mają charakter przypadkowy, a mimo to powszechnie nie kojarzy się tego z potrzebą użycia metod statystycznych.
PL
Omówiono organizacyjne problemy wdrażania metod statystycznych w zarządzaniu jakością. Zwrócono uwagę przede wszystkim na dwa aspekty: wyszkolenie i umotywowanie kadry przedsiębiorstwa oraz zapewnienie odpowiedniego zaplecza sprzętowego. Zaproponowano zarys metodyki wdrażania metod, która pozwoli zaangażować w pracę nad ich stosowaniem całą załogę przedsiębiorstwa.
EN
The organizational problems of introducing statistical methods in quality management are discussed. The note of two aspects: training and supporting staff as well as securing suitable equipment is taken into account. The outline of the methodology of the introduction of the statistical methods is proposed. It should make possible to engage the hole staff in the work about these methods.
PL
Przedmiotem badań była porowatość, parametr zbiornikowy wyznaczony na podstawie profilowań geofizyki otworowej oraz wybrane wyniki analiz laboratoryjnych, pochodzące z otworów z rejonu: Międzychodu, Sowiej Góry, Grotowa i Lubiatowa. Sprawdzono, czy możliwe jest uzyskanie bardziej wiarogodnych zależności między wynikami profilowań geofizyki otworowej i porowatością, pracując na danych zgrupowanych w obszarach wydzielonych facji - barierowej, lagunowej oraz na przedpolu platformy węglanowej. Na zbiorach danych przetestowano użyteczność metod statystycznych: analizy składowych głównych i analizy skupień. Analizę składowych głównych wykorzystano do redukcji zbioru dostępnych wyników geofizyki otworowej oraz wyboru grupy najbardziej informatywnych profilowań [2]. Analizę skupień próbowano wykorzystać do identyfikacji grup danych, związanych ze zróżnicowaniem facjalnym.
EN
Porosity, as a reservoir parameter determined on the basis of well-logs and seleted results of core analysis from Międzychód, Sowia Góra, Grotów and Lubiatów regions were the subjects of statistical processing. It was checked if we can get more credible relations between porosity and results of logs working on data grouped according to facies - barrier, lagoon and carbonate platform foreland. On the basis of the available data sets the usefulness of the statistical methods: Principal Components Analysis, PCA, and Cluster Analysis, CA, were tested. PCA was used for reducing of number of used well-logs and for selecting the group of logs providing the best information. CA was applied for identifying groups of data associated with different facies.
EN
The evaluation process of measured data in terms of vibration diagnosis is problematic for timeline constructors. The complexity of such an evaluation is compounded by the fact that it is a process involving a large amount of disparate measurement data. One of the most effective analytical approaches when dealing with large amounts of data is to engage in a process using multidimensional statistical methods, which can provide a picture of the current status of the flexibility of the machinery. The more methods that are used, the more precise the statistical analysis of measurement data, making it possible to obtain a better picture of the current condition of the machinery.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.