Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 186

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Nierówności płacowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
It is demonstrated empirically in the world literature that irrespective of economic, cultural or historical factors income distributions follow universal patterns in different countries and exhibit an exponential (Boltzmann-Gibbs) distribution for low and middleclass incomes and power-law (Pareto) distribution for the highest incomes. In this article we present calculations based on a survey cyclically conducted by Council for Social Monitoring confirming these findings for income distributions in Poland. Obtained parameters of Pareto and Boltzmann-Gibbs distributions are statistically significant and indicate increasing income inequalities in Poland in the years 2003-2011 (which is somehow contradictory to the Eurostat data showing that the trend of increasing income inequalities in Poland reversed after 2005).
EN
The concept of inequality is interpreted in different ways and to the use of different measurement methods. The key is proper selection of tools that will truly look at the national inequalities and respond to the emerging dilemma: gender and height. It is also the basis for the revision of the Washington Consensus and to present a positive or negative correlation resulting from the Kuznets law. The paper presents a theoretical discussion of the methods of measuring income inequality, which, depending on your choice to decide on the scale of income disparities.
3
Content available remote Międzynarodowe nierówności płacowe w branżach usługowych Unii Europejskiej
100%
XX
W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań dotyczące problematyki nierówności płacowych w układzie międzynarodowym. Dysproporcje w tym wymiarze uznaje się za jeden z podstawowych wyznaczników nierównomierności rozwojowych determinujących poziom dobrobytu społecznego. Idea powstawania i funkcjonowania ugrupowań integracyjnych, takich jak Unia Europejska, zakłada stopniową konwergencję społeczno-gospodarczą obejmującą również wyrównywanie się poziomu wynagrodzeń. W opracowaniu analizą objęto więc zróżnicowanie poziomu wynagrodzeń pomiędzy 28 państwami Unii Europejskiej. Diagnoza dysparytetów dotyczyła 12 sekcji działalności gospodarczej włączanych w ramy sektora usług. W krajach wysoko rozwiniętych sektor ten absorbuje największą część zasobów siły roboczej, a tym samym w znacznym stopniu determinuje rozkład wynagrodzeń. Celem analiz jest określenie skali dysproporcji płacowej w poszczególnych rodzajach działalności usługowej i wskazanie tych branży, które w największym stopniu kreują nierówności zarobków. Realizacja tego zadania opiera się na wykorzystaniu danych statystycznych udostępnianych przez Eurostat. Weryfikacja dysproporcji płacowych bazuje na takich miarach statystycznych, jak średnia, mediana, współczynnik zmienności, współczynnik asymetrii i współczynnik Giniego. Uzyskane wyniki wskazują, że relatywnie najmniejsze nierówności dotyczą branży nowoczesnych, wykorzystujących technologie ICT i w znacznym stopniu zliberalizowanych. Największe dysproporcje międzynarodowe dostrzegane są zaś w tradycyjnych dziedzinach usługowych i wynikają z trudności w przezwyciężeniu barier strukturalnych oraz opóźnień procesów integracyjnych. Dostrzega się ponadto współwystępowanie niskiego poziomu wynagrodzeń i znacznej skali dysproporcji międzynarodowych w ich wysokości, jak również relację odwrotną korzystną dla branży nowoczesnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Some results of research concerning wage inequality in an international dimension are presented in the study. Such disproportion is concerned as one of main indices of developmental disparities that determine social welfare. An idea of creation and functioning of integration areas, such as European Union, assumes existence of socio-economic convergence which also covers equalization of remunerations' level. The analysis in the study covered, therefore, disproportions in earnings between 28 EU countries. A diagnosis of the disparity concerned 12 sections of economic activity that constitute a service sector. In highly developed countries the sector absorbs a main part of human resources and thus essentially determines distribution of earnings. The aim of the analyses is to specify a scale of the earning disparities and to indicate the branches which to the biggest extend create the inequality. To realize the task there were used statistical data extracted from Eurostat database. To verify the earning disparities there were used measures such as a mean, a median, indicator of variability, indicator of asymmetry, Gini coefficient. The results indicate that relatively the smallest inequality concerns the most modern branches, that use ICT and are highly liberalized. The biggest international disparities are observed in traditional service branches and result from difficulties in overcoming structural barriers and delays in integration processes. Moreover, a low level of remunerations goes along with a big scale of international disparities in their level and the opposite relationship, which is favourable for the modern branches, can be perceived as well. (original abstract)
XX
Dla współczesnego świata zjawisko silnie rosnącego zróżnicowania dochodowego czy też koncentracji dochodowej towarzyszy procesowi ogólnie spadającego przeciętnego tempa wzrostu gospodarczego. Niewątpliwie ważny jest kierunek zmian jaki zachodzi w rozkładzie dochodów - bogacenie się bogatych i ubożenie ubogich gospodarstw domowych - który prowadzi do zwiększenia rozwarstwienia społecznego. Pojęcie nierówności bywa też interpretowane w różny sposób, a do jego pomiaru są wykorzystywane różne metody. Kluczowy zatem staje się odpowiedni dobór narzędzi, które pozwolą rzetelnie spojrzeć na nierówności krajowe i odpowiedzieć na pojawiający się dylemat: równość czy wzrost. Będzie to również podstawa do rewizji Konsensusu Waszyngtońskiego oraz ukazanie korelacji pozytywnej lub negatywnej wynikającej z prawa Kuznetsa. (fragment tekstu)
EN
The concept of inequality is interpreted in different ways and to the use of different measurement methods. The key is proper selection of tools that will truly look at the national inequalities and respond to the emerging dilemma: gender and height. It is also the basis for the revision of the Washington Consensus and to present a positive or negative correlation resulting from the Kuznets law. The paper presents a theoretical discussion of the methods of measuring income inequality, which, depending on your choice to decide on the scale of income disparities. (original abstract)
5
Content available remote Financial Sector Transformation and Income Inequality : an Empirical Analysis
75%
EN
This paper examines the relationship between financial sector transformation and income inequality. We construct an econometric model of income concentration for a panel of 16 OECD countries in the years 1995-2009. From our study, financial sector transformation, measured individually by three indicators (GDP share of stock market value traded, bank income and private credit), emerges as a nexus of complex and interconnected phenomena, which are strongly associated with the concentration of income at the top of the distribution. (original abstract)
6
75%
XX
W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań nad sektorowymi aspektami nierówności między państwami członkowskimi UE w latach 2004-2013. Szczególną uwagę zwrócono na kształtowanie się międzynarodowych dysparytetów w tworzeniu wartości dodanej brutto oraz zróżnicowań płacowych w poszczególnych rodzajach działalności. Relacje między miarami nierówności dochodowych i płacowych stanowiły podstawę do przybliżenia wzorców w zakresie nierówności kapitałowych. Tym samym identyfikacji poddano znaczenie pracy i kapitału w kreowaniu nierówności międzypaństwowych w kontekście strukturalnym. Istotną przesłanką generowania nierówności są różnice strukturalne między poszczególnymi gospodarkami. Stwierdzenie to zostaje wzmocnione obserwowanymi w UE znacznymi różnicami w udziale wynagrodzeń w wartości dodanej brutto pomiędzy poszczególnymi branżami. Pozostają one najwyższe w usługach publicznych, zaś najmniejsze w obsłudze nieruchomości i rolnictwie. Ponadto dezagregacja nierówności na zróżnicowania wewnątrz- i międzybranżowe sugeruje wzrastające znaczenie odmienności strukturalnych dla ich kreacji. Szczególnie zasadny wniosek ten pozostaje w odniesieniu do kapitału. Tendencje zmian wskaźników nierówności dochodowych i płacowych w UE dowodzą różnicującego charakteru kapitału i wyrównującego oddziaływania zaangażowania czynnika pracy. Uwzględnienie aspektów branżowych zwraca uwagę, że najbardziej dynamicznie rozwijające się rodzaje działalności cechują się szczególnie wysoką skalą nierówności dochodowych i wyraźnie niższą płacowych. Wskazuje to ponownie na tendencję do wzmocnienia znaczenia kapitału w generowaniu dysparytetów w UE. Kapitał kreuje największe nierówności przede wszystkim w usługach finansowo-ubezpieczeniowych czy informacyjno-komunikacyjnych. Z drugiej strony nierówności płacowe pozostają zasadniczym problemem w odniesieniu do tradycyjnych rodzajów działalności, w tym rolnictwa i budownictwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The study presents results of research on sectoral aspects of inequality between the EU countries in a period 2004-2013. A special attention was paid to international disparities in gross value added and earnings in different kinds of economic activity. Relations between indicators of income and wage inequality constituted a base to indicate patterns in capital inequality. Thus, a role of labour and capital in the creation of international inequality in the structural context was identified. Structural differences between the specified economies are an essential condition in the generation of inequality. This remark is supported by the observed differences within the EU in a share of earnings in gross value added between branches. The differences are the strongest in public services and the weakest in real estate and agriculture. Moreover, disaggregation of inequality into inter and between branch differences suggests an increasing influence of structural differences on the creation of inequality. This conclusion is especially important concerning capital. Tendencies in income and wage inequality in the EU prove that capital has a differentiating character, while engagement of labour has an equalizing influence. Considering branch aspects it is possible to point out that the most dynamic kinds of activity are specified by especially high income inequality and clearly lower wage inequality. It once more indicates tendencies to strengthen a role of capital in the generation of disparities in the EU. Capital creates the strongest inequality mainly in finance and insurance and information and communication services. On the other hand, wage inequality is an essential problem concerning traditional kinds of activity, such as agriculture and construction. (original abstract)
XX
Celem badania był podział osób pracujących w Polsce (w roku 2009) na grupy ze względu na otrzymywane wynagrodzenia przy uwzględnieniu wybranych cech pracownika. Prowadzona analiza miała odpowiedzieć na pytanie, czy w odniesieniu do wynagrodzeń płeć jest cechą dyskryminującą na rynku pracy w Polsce. Badania wyraźnie wskazują na występowanie zjawiska segregacji poziomej, tzn. zawodów mocno sfeminizowanych, takich jak edukacja, opieka zdrowotna i socjalna. Wynika z nich również, że kobiety częściej legitymują się wyższym wykształceniem i częściej podejmują pracę na część etatu. Analiza przy wykorzystaniu drzew klasyfikacyjnych dowiodła, że płeć jest ważną cechą różnicującą grupy i mającą wpływ na wynagrodzenie.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is the construction of homogenous groups of employees in Poland (in 2009) due to received wages, taking into account selected characteristics. Investigation was provided to answer the question whether gender was a discriminate feature on the labor market in Poland. The research showed the presence of horizontal segregation, i.e. strongly female-dominated professions, such as education, health and social care. It was also proved that women were better educated and took part-time job more often than men. The analysis employing classification trees showed that gender was an essential discriminate feature and influenced wages.(original abstract)
8
Content available remote Regional Structure of Wages in Poland over the Period 1995-2009
75%
EN
In this paper, we test empirically for the increasing returns-based agglomeration and investigate the impact of the economic integration with the European Union on regional wage inequalities in Poland. In our study, we use the wage data for 16 Polish regions over the period of 1995-2009. Our results are consistent with the predictions of the core-periphery models of the New Economic Geography. In particular, we find that wages decrease as one moves away from the Mazowiecki capital region, as well as from the border with Germany. (original abstract)
EN
In this article the issue of economic inequality, in particular subjective opinions of the public acceptance and aversion of economic inequalities have been presented. Based on own survey a statistically significant correlations between the assessments of inequality and the assessments of satisfaction with the achieved quality of life, salaries or having savings were analyzed. Is also presented - in terms of time - changes of the measure of income inequality in Poland.
XX
Analiza dynamiki realnych wartości miar decylowych wynagrodzeń netto w latach 1992-2006 wykazuje, że w Polsce stałemu wzrostowi siły nabywczej wynagrodzeń wysokich często towarzyszy stagnacja, a nawet spadek siły nabywczej wynagrodzeń niskich. W odniesieniu do płac jest to efekt sprzeczny z głoszoną w środowiskach liberalnych propozycją, aby instytucjonalne struktury społeczne zapewniały największe korzyści dla najmniej uprzywilejowanych. (abstrakt oryginalny)
XX
Główna tezą pracy jest stwierdzenie, iż elastyczne formy zatrudnienia nie spełniają do końca pokładanych w nich nadziei i w niektórych sytuacjach mogą wręcz utrwalać nierówności między płciami na rynkach pracy. w pracy wykorzystane zostały wtórne dane ilościowe pochodzące z baz Eurostatu, dane z drugiego badania jakości życia Europejczyków, jak również dane zebrane przez Eurobarometr w badaniach opinii publicznej.(fragment tekstu)
EN
Referring to statistical data and public opinion analysis in the EU the article shows that flexible working arrangements, which are often seen as one of the primary tools of the EUs gender equality policy in the labor market sector not always fulfill the expectations.This is because of the major inequalities in usage of this working forms, their strong feminization, the different usage of the free time gained due to the flexible working arrangements by men and women and strong social variables conditioning the traditional division of household duties.(original abstract)
Equilibrium
|
2014
|
tom 9
|
nr nr 4
133-152
EN
The relationship between the public health status and income inequality has been taken into consideration in the last two decades. One of the important questions in this regard is that whether the changes in income inequality will lead to changes in health indicators or not. To answer this question, life expectancy is used as a health indicator and the Gini coefficient is used as an income inequality indicator. In this study, the relationship between income inequality and the public health has been investigated by panel data in Eviews software during 2000-2011 in 65 low-and middle-income countries. By using panel data and considering fixed effects and heterogeneity of sections, the relationship between income inequality and public health status is a significant negative relationship. (original abstract)
13
Content available remote Is There a Growing Social Acceptance of Earnings Inequalities in Poland?
75%
EN
In our studies, we deal with the estimating of the optimal ranges of earnings-the optimal Gini indexes which are favourable to the maximisation of GDP growth in Poland. We suspect that the optimal Gini coefficients expressing the whole of society's acceptance of earnings inequalities can increase. In the article, we formulated a hypothesis on society's habituation to increasing earnings disparities. We verified the hypothesis on the basis of the model of economic growth using data from 1970 to 2007. We carried out econometric studies in two stages. In the first stage, we estimated the optimal Gini coefficients for short subsequent sub-periods. In the second stage, we studied the character of changes in the optimal Gini coefficients. In the studies, we proved the hypothesis on society's habituation to increasing earnings disparities. The optimal Gini coefficients increase along with the increase of differences in earnings and the increase of the economic level per capita. The growth of the optimal Gini coefficients may be slowed down. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest przeprowadzenie dekompozycji nierówności wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w Polsce wzdłuż całego ich rozkładu, na podstawie "Europejskiego badania dochodów i warunków życia" (EU-SILC) w roku 2014. W badaniu wykorzystano możliwość oszacowania warunkowej funkcji rozkładu za pomocą elastycznych modeli hazardu ze zmiennymi objaśniającymi. Zastosowane podejście pozwoliło na wyjaśnienie struktury nierówności dochodowych pomiędzy dwiema badanymi grupami osób oraz na wyprowadzenie wniosków dotyczących wpływu indywidualnych cech osób na obserwowane różnice. Zaobserwowano, że wraz ze wzrostem płac zwiększały się nierówności w zarobkach kobiet i mężczyzn. Rozmiar oraz udział części niewyjaśnionej przez model rosła dla coraz wyższych grup dochodowych, natomiast część wyjaśnioną charakteryzowały wartości ujemne. Świadczy to o tym, że kobiety mają cechy bardziej poszukiwane przez pracodawców. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this research is to decompose the gender pay gap in Poland along its distribution, based on the European Survey of Income and Living Conditions (EU-SILC) in 2014. The possibility of estimating conditional cumulative distribution function using a flexible hazards models with independent variables was applied in the analysis. The used method allowed to explain the structure of income inequalities between men and women and to infer the influence of individual person's characteristics on the observed differences. It was recognised that the increase in gender inequalities was accompanied by the income growth. The size and share of the unexplained by the model part grew with the amount of income, while the elucidated one was characterised by negative values. It proves that women share characteristics that are more preferred by employers. (original abstract)
15
75%
XX
The paper presents results of research about wage inequality across European Union member states. It aims at specifying the importance of sectoral features of the countries as a source of differentiation in a level of remunerations. To achieve this goal Theil index concerning the average wages and salaries per employee in EU members was calculated. Its disaggregation into within and between sectoral components enabled to conclude about the importance of structural pattern of development for wage differentiation. The analysis proved that sectoral characteristics are responsible for about 1/3 of the wage inequality across EU countries. However, the most important source of the differentiation is a general level of socio-economic development. Moreover, considering changes in a level of wage inequality in the period 2004-2013 there was drawn a conclusion about a convergence of remunerations in EU induced mainly by equalization of the general level of development. Thus the importance of structural features as a source of inequality has grown. The research also allowed to indicate the most modern branches as the ones with the lowest level of wage inequality across EU countries. More traditional kinds of activity, primarily agriculture, were experiencing the highest level of differentiation in remunerations in the whole period of the analysis(abstrakt oryginalny)
EN
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań nad nierównościami płacowymi pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Celem artykułu było określenie znaczenia sektorowych charakterystyk tych państw jako źródła zróżnicowań poziomu wynagrodzeń. Dla realizacji tego zamierzenia obliczono wartości indeksu Theila dla średnich wynagrodzeń na pracującego w krajach UE. Dezagregacja tego współczynnika na składowe wewnątrz- i międzysektorowe umożliwiła wnioskowanie na temat znaczenia strukturalnego wzorca rozwoju dla zróżnicowań płacowych. Analizy wskazały, że charakterystyki sektorowe odpowiadają za około 1/3 nierówności płacowych istniejących pomiędzy państwami UE. Najważniejszym źródłem zróżnicowań jest jednak ogólny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Ponadto, biorąc pod uwagę zmiany poziomu nierówności płacowych w okresie 2004-2013, wyciągnięto wniosek o występowaniu konwergencji wynagrodzeń w UE, wynikającej głównie z wyrównywania się ogólnego poziomu rozwoju. W efekcie wzrosło znaczenie cech strukturalnych jako źródła nierówności. Badania pozwoliły również wskazać na najbardziej nowoczesne branże jako te o najniższym poziomie nierówności płacowych pomiędzy państwami UE. Bardziej tradycyjne rodzaje działalności, przede wszystkim rolnictwo, charakteryzowały się najwyższym zróżnicowaniem wynagrodzeń w całym okresie analizy(original abstract)
XX
Przeprowadzono badania wpływu nierówności płac na wzrost gospodarczy dla Polski w latach 1985-2007. Wykorzystano współczynniki Giniego charakteryzujące nierównomierność rozkładu płac. Relację między nierównościami płac a wzrostem PKB odwzorowano za pomocą paraboli oraz funkcji asymetrycznej. Wyznaczono optymalne współczynniki Giniego, 29% (dla paraboli) i 28% (dla funkcji asymetrycznej), przy których był maksymalizowany wzrost PKB. Oszacowano straty wzrostu PKB spowodowane nieoptymalnymi nierównościami płac. W latach 2004-2007 straty te się powiększały. W 2007 roku PKB byłoby wyższe o 2%, gdyby zróżnicowanie płac było optymalne. W świetle uzyskanych wyników hipoteza o przyzwyczajaniu się społeczeństwa do rosnących nierówności płac uległa potwierdzeniu. Wzrost wartości optymalnego współczynnika Giniego jest malejący i zbieżny asymptotycznie do 35%. Naszym zdaniem, 35% współczynnika Giniego określa długookresowy próg akceptacji społecznej dla wzrostu nierówności płac. (abstrakt oryginalny)
EN
We carried out researches of the impact of earnings inequalities on economic growth for Poland in the years 1985-2007. We used Gini coefficients characterizing the inequality of earnings. The relation between earnings inequalities and economic growth has been mapped with a quadratic function (parabola) and an asymmetric function. We calculated the optimal values of Gini coefficient, 29% (for the parabola) and 28% (for the asymmetric function), at which economic growth was maximized. We estimated the slow-down of the GDP growth at non-optimal earnings inequalities. In the years 2004-2007 the losses of the GDP growth were increasing. In the year 2007 the GDP would have been higher than 2%, if earnings inequalities had been equal to the optimal value. In the light of the achieved results it seems that we have also proved the hypothesis that the society is getting used to increasing inequalities in earnings. The optimal Gini coefficients were rising along with the growth of economic level per capita. We have assumed and confirmed that the growth of the optimal Gini coefficients was decreasing. We have estimated the limit of this growth at the level of 35%. In our view, 35% of Gini coefficient may indicate the threshold of the social acceptance for the earnings inequalities in the long term. (original abstract)
17
Content available remote Nierówności dochodowe w Polsce według rozkładów Pareto i Boltzmanna-Gibbsa
75%
XX
Celem opracowania jest przedstawienie specyfiki podziału społeczeństwa na biednych i bogatych w kontekście zróżnicowania dochodów za pomocą rozkładu Pareto i rozkładu Boltzmanna-Gibbsa, a także porównanie kształtowania się współczynnika Giniego oraz parametrów charakteryzujących rozkłady Boltzmanna- Gibbsa i Pareto w Polsce, obliczonych na podstawie badania rozkładów indywidualnych dochodów rozporządzalnych.(fragment tekstu)
EN
It is demonstrated empirically in the world literature that irrespective of economic, cultural or historical factors income distributions follow universal patterns in different countries and exhibit an exponential (Boltzmann-Gibbs) distribution for low and middleclass incomes and power-law (Pareto) distribution for the highest incomes. In this article we present calculations based on a survey cyclically conducted by Council for Social Monitoring confirming these findings for income distributions in Poland. Obtained parameters of Pareto and Boltzmann-Gibbs distributions are statistically significant and indicate increasing income inequalities in Poland in the years 2003-2011 (which is somehow contradictory to the Eurostat data showing that the trend of increasing income inequalities in Poland reversed after 2005).(original abstract)
XX
Płaca minimalna jest jednym z podstawowych narzędzi zapewnienia pracownikom godnego dochodu oraz redukowania jego nadmiernych nierówności. Jednak tradycyjne modele rynku pracy przewidują, że ustalenie płacy minimalnej powyżej poziomu oczyszczającego rynek doprowadzi do spadku zatrudnienia, zwłaszcza w przypadku najmniej wydajnych pracowników. W tym kontekście niedawne doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej są zastanawiające - w niektórych z nich płace minimalne znacznie wzrosły, co doprowadziło do zmniejszenia dysproporcji wynagrodzeń, ale jednocześnie wzrosło także zatrudnienie, a sektor nieformalny istotnie się skurczył. Trendy te nie okazały się jednak stabilne i po kilku latach wyraźnie się odwróciły. Celem artykułu jest identyfikacja mechanizmów, poprzez które płaca minimalna oddziałuje na zmienne rynku pracy, oraz ocena jej wpływu na zatrudnienie i nierówności dochodu. Do analizy wykorzystano dane głównych gospodarek regionu.(abstrakt oryginalny)
EN
The minimum wage is one of the most basic policy tools to provide workers with an adequate income and reduce excessive income inequalities. Traditional models of the labour market predict, however, that setting the minimum wage above the market-clearing level will lead to lower employment, especially for the least efficient workers. Recent experience in Latin American countries is in this context quite confusing - in some of them the minimum wage rose significantly, reducing wage disproportions, but at the same time employment increased and the informal sector shrank considerably. The trends were not stable, with a marked reversal visible in the last few years. The aim of the paper is to identify mechanisms through which the minimum wage affects labour market aggregates and to assess its impact on employment and income inequalities. Empirical data is analyzed for the region's biggest economies.(original abstract)
XX
Artykuł prezentuje nierówności płci na polskim rynku pracy w świetle podstawowych mierników zróżnicowania sytuacji społeczno-ekonomicznej pomiędzy płciami w sferze aktywności zawodowej, zatrudnienia, bezrobocia oraz wynagrodzeń ze wskazaniem na występowanie potencjalnych form dyskryminacji ekonomicznej. Za okres badawczy przyjęto lata 1989-2008.
EN
The main subject of the paper is to present the situation of women on the Polish labour market from 1989 till 2008 in comparison to the situation of men and in relation to the economic situation in Poland during this time. The main goal of the paper is to present gender inequalities on the Polish labour market in the light of the basic ratios of differentiation of social and economic situations among sexes in the sphere of economic activity, employment, unemployment and earnings along with indicating potential forms of economic discrimination against women. (original abstract)
XX
W artykule rozważono różne metody estymacji warunkowej funkcji dystrybuanty dla rozkładu dochodów za pomocą takich modeli regresji, jak dwumianowe modele logitowe, wielomianowe modele probitowe oraz modele hazardu. Koncepcje te pozwoliły na modelowanie prawdopodobieństwa tego, że dochody osoby nie przekroczą pewnego poziomu. Oszacowane dystrybuanty wraz z dystrybuantą kontrfaktyczną wykorzystano przy realizacji celu pracy, jakim była dekompozycja nierówności płacowych wśród kobiet i mężczyzn wzdłuż rozkładu dochodów. Całkowite różnice zdekomponowano na część wyjaśnioną i niewyjaśnioną. Wysoki udział dodatniej części niewyjaśnionej świadczy o tym, że rynek wyżej "wycenia" charakterystyki mężczyzn niż kobiet (efekt dyskryminacji), ujemne zaś wartości luki wyjaśnionej wskazują na redukcję nierówności dzięki "lepszym" charakterystykom kobiet. Wykorzystano dane empiryczne z badania EU-SILC dla Polski w 2014 roku.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper, we consider various estimation methods of conditional distribution functions for income distribution using regression models such as binomial logit, multinomial probit and hazard models. These concepts allow to model the probability that a person's income will not exceed a certain level. Estimated distribution functions and counterfactual distributions were used to achieve the goal of decomposition of income inequalities among men and women along the whole income distribution. The total differences were decomposed into the explained and the unexplained part. The high share of the positive unexplained part indicates a higher "valuation" by the market of men's characteristics than of women's (the effect of discrimination), while the negative values of the explained component show a reduction of inequality due to "better" characteristics of women. Empirical data from the EU-SILC study for Poland in 2014 were used.(original abstract)
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.