Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 153

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Unfair competition
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
The article concerns the issue of unfair competition. It covers the analysis of the notion of competition in economics, the issue of unfair competition in international agreements and in some foreign laws (French, German, Austrian, Swiss, Swedish, British and United States of America). The aim of this article is to answer the question if the unification of unfair competition law has occurred and to analyze the common features of unfair competition law as well as the differences among them.
EN
The article concerns the issue of unfair competition in the Polish law. It covers the evolution of the regulation of unfair competition in Poland from 1st World War to present day. The analysis concerns the Polish national prescriptions as well as the EU law. In the part concerning the Polish national prescriptions the article covers not only the analysis of the act of combating the unfair competition and the act of unfair business-to-consumer commercial practices but also the Polish Constitution, intellectual property law, the act of protection of databases as well as the act of protection of competition and consumers. In the part concerning the EU law the analysis concerns the primary and the secondary EU law. The aim of this article is to show the actual state of the Polish law of unfair competition.
EN
The article concerns the issue of jurisdiction in cases of unfair competition. It covers the analysis of the grounds of jurisdiction of the Polish court in such cases. The following sources of law are described in the article: Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (recast), international agreements in relation to which Poland is a party and the Polish Code of Civil Procedure. The analysis concerns the mutual relationship of the abovementioned sources of law as well as the meaning of the particular grounds of jurisdiction.
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu rumuńskiego i bułgarskiego ustawodawstwa o zapobieganiu i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Do artykułu dołączone są tłumaczenia tekstów prawnych dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji.
EN
The article presented current legislation in Romania and Bulgaria connected with prevention and fight against unfair competition. The article included translations of legislative text concern fight against unfair competition. (MP)
XX
Employee poaching, czyli w tłumaczeniu kłusownictwo pracownicze, oznacza przejmowanie przez przedsiębiorców pracowników konkurencyjnych firm. Zjawisko to ma na celu nie tylko pozyskanie wartościowych osób, lecz także jest wymierzone w konkurencyjne firmy i prowadzi do zakłócenia ich funkcjonowania na rynku. Wraz z doświadczonymi pracownikami przejmujący pracodawca ma bowiem możliwość pozyskania istotnych informacji na temat swojego konkurenta, jego klientów i know-how. Jakie środki może podjąć firma, aby minimalizować ryzyko negatywnych następstw tego zjawiska? (fragment tekstu)
XX
W art. 17f ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji został stypizowany czyn nieuczciwej konkurencji polegający na przekazaniu informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej z naruszeniem ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych albo niezażądaniu aktualizacji albo usunięcia informacji mimo zaistnienia takiego obowiązku zgodnie z tą ustawą. Celem artykułu jest wykazanie, że charakteryzowany delikt może zaistnieć między podmiotami prawa pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
Article 17f of The Act of 16 April 1993 on Suppression of Unfair Competition as an act of unfair competition qualifies submitting business information by a creditor to the business information office in violation of the Act of 9 April 2010 on providing access to business information and on business data exchange or a creditor's failure to update or delete business information despite the occurrence of an obligation to update or delete the same pursuant to the abovementioned Act. The aim of this work is to demonstrate that such an act of unfair competition could materialize between labour law entities. (original abstract)
XX
Niefortunne użycie pojęć "marży handlowej" i "pobierania innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży" w treści art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji doprowadziło do pojawienia się w orzecznictwie na gruncie tego przepisu szeregu paradoksów. Kierując się dyrektywami wykładni celowościowej sądy uznają, że kwoty, o które obniża się cenę sprzedaży towaru (w drodze zastosowania rabatów, upustów, bonusów, itp. mechanizmów jej kształtowania), a które kształtują wysokość "marży handlowej", należy traktować jako opłaty "inne niż marża handlowa", zaś zachowanie tych kwot przez nabywcę jest "pobraniem" opłaty, mimo iż żadne przesunięcie majątkowe nie ma w takiej sytuacji miejsca. Wykładnia ta jest słusznie krytykowana w doktrynie, gdzie postuluje się zaniechanie stosowania art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. na rzecz innych przepisów w sytuacjach, gdy konieczne byłoby uznanie opłat innych niż marża handlowa także za opłaty zawierające się w marży handlowej.(abstrakt oryginalny)
EN
Unfortunate employment of the terms 'commercial margin' and 'collecting fees other than commercial margin for accepting goods for sale' within Article 15.1 (4) of the Combating Unfair Competition Act 1993 has led to a number of paradoxes within the case law. Focusing on the aim of the regulation the courts are of the opinion that the amounts by which sale price is reduced (through rebates, bonuses and other mechanisms of price fixing), thus affecting the 'commercial margin', should be deemed to be fees 'other than commercial margin', while retention of these amounts should be deemed to amount to 'collecting' such fees, even though no value flow is present. This interpretation is rightly criticised in the legal literature, which calls for refraining from the application of Article 15.1 (4) (in favour of other regulations) where it would lead to determining that fees other than commercial margins are at the same time fees contained in the commercial margin.(original abstract)
XX
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 IV 1993 r. zapewnia przedsiębiorcom szeroką ochronę przed bezprawnymi działaniami zagrażającymi ich interesom. Każde zachowanie zakwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji podlega odpowiedzialności cywilnej. Dodatkowo ustawa wprowadza odpowiedzialność karną. W artykule skupiono się na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa i jego prawnokarnych konsekwencjach. (abstrakt oryginalny)
EN
The Act on Combatting Unfair Competition of April 16, 1993 ensures extensive protection against unlawful acts that violate or threaten an entrepreneur's interests. Every action that qualifies as an act of unfair competition constitutes a civil law liability. In addition, the act introduces criminal liability. This article focuses on the infringement of a business' confidential information and its penal consequences. (original abstract)
XX
Celem głównym artykułu jest analiza ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym pod kątem oceny obecności w niej czynników doskonalących jakość (wyrobów). Analiza została dokonana z perspektywy wpływu poszczególnych zapisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym na wybrane składniki podstawowego systemu marketingowego. Innym kryterium analizy regulacji prawnych o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom była weryfikacja obecności w niej idei doskonalenia oraz zorientowania na klienta. Dodatkowym celem artykułu było również przedstawienie przez autorów w sposób możliwie przystępny roli jakości w życiu codziennym człowieka. W pracy wykazano kreujący wpływ poszczególnych regulacji prawnych o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom na wybrane składniki podstawowego systemu marketingowego. Okazuje się, że badane regulacje prawne w największym stopniu oddziałują na takie elementy systemu marketingowego jak: komunikacja i produkt. Dowiedziono także, że regulacje prawne dotyczące zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych są zgodne z zasadami zarządzania jakością: orientacją na klienta i ciągłym doskonaleniem jakości. Ponadto autorzy zwrócili uwagę, że w obliczu rozwoju technologicznego i rosnącej świadomości nabywców budowa przez człowieka w jego działalności publicznej (w tym prawodawczej) coraz większych wartości utylitarnych staje się normalną powinnością cywilizacyjną. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the paper is to identify the factors improving the quality of products in the Act on counteracting unfair market practices. In the article the impact of the law regulations on the elements of the simple marketing system was examined. Another criterion for the analysis of legal regulations on the prevention of unfair practices was to verify customer orientation and presence of the idea of continuous improvement. The paper also shows the voice of the authors in the discussion on the universal role of quality. It turns out that there is an effect of legal regulations on combating unfair commercial practices as far as the components of the simple marketing system are concerned. These law regulations affect the elements of the marketing system, communication and product the most. The paper shows that the legal regulations on combating unfair commercial practices are consistent with the principles of quality management: customer orientation and continuous quality improvement. In the paper the authors point out that technological progress and the development of buyers' consciousness require the humans to build utilitarian values. It is believed to be a civilisational challenge. (original abstract)
10
Content available remote European Myriad of Approaches to Parasitic Commercial Practices
75%
EN
Research background: The Post-Lisbon EU aims at smart, sustainable, and inclusive growth on the single internal market, as indicated by the Europe 2020. The interplay of the competition and consumer protection on such a market is subject to harmonization. The Unfair Commercial Practices Directive has been made in order to achieve a full harmonization in this respect in 2007. However, EU member states share different social, political, legal and economic traditions and their approaches to unfair competition, in particular if committed via parasitic commercial practices, are dramatically diverse. In such a context, is it feasible, effective and efficient to install a full harmonization?Purpose of the article: The primary purpose of this article is to describe and assess approaches to unfair competition, in particular if committed via parasitic commercial practices, by the EU law and EU member states law. The secondary purpose is to study and evaluate possibilities for the feasible, effective and efficient harmonization, or their lack.Methods: The cross-disciplinary and multi-jurisdictional nature of this article, and its dual purposes, implies the use of Meta-Analysis, of the critical comparison of laws and the impact of their application, to the holistic perception of historical and national contexts, and to case studies. The primary and secondary sources are explored and the yield knowledge and data are confronted with the status quo. The dominating qualitative research and data are complemented by the quantitative research and data.Findings & Value added: The EU opted for an ambitious challenge to install via the Unfair Commercial Practices Directive a full harmonization of the regime against unfair commercial practices, including parasitic ones. The exploration pursuant to the duo of purposes suggests that the challenge is perhaps too ambitious and that the EU underestimated the dramatic diversity of approaches to unfair commercial practices, especially parasitic ones. (original abstract)
XX
Zawarte w artykule rozważania koncentrują się wokół problematyki opłat półkowych, jak potocznie nazywa się opisane w art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, inne niż marża opłaty pobierane za przyjęcie to- waru do sprzedaży. Celem rozważań jest pokazanie zmiany, która dokonała się w ostatnich latach w orzecznictwie sądów powszechnych dotyczącym tego zagadnienia. Ewolucja w sposobie interpretacji przedmiotowego przepisu, uwzględniająca argumentację Trybunału Konstytucyjnego z wyroku dotyczącego zgodności z Konstytucją zakazu opłat półkowych, przyczyniła się do ustalenia granic stosowania przepisu. Wnikliwa ocena stanu faktycznego, każdorazowo przeprowadzana przez sądy powszechne, chroni przed arbitralnością w orzekaniu na niekorzyść sprzedawców, co do niedawna stanowiło problem. Sądy są bardzo ostrożne przy wyrokowaniu, że w rozpatrywanej sprawie miał miejsce czyn nieuczciwej konkurencji.(abstrakt oryginalny)
EN
The article touches upon a problem of slotting fee, which is a common term used to describe any charges different than profit margin retrieved for accepting the wares into sale, as foreseen in the article 15.1.4 of Act on combatingUnfairCompetition.The purpose of this study was to show that the case-law concerning this matter has changed within the past few years. The evolution in the way the article in question is being interpreted, which remains in line the Constitutional Court's indications included in its judgment concerning the constitutionality of the aforementioned provision, has contributed to finding the limits to the application of the slotting fee prohibition. A detailed assessment of the legal and factual situation carried out by the courts in each case, protects sellers from arbitrary judgments, which used to be the problem in the past. The courts are being very cautious while stating that in the case at hand an act of unfair competition took place.(original abstract)
XX
Ofiarą fałszerzy padają produkty, które osiągnęły sukces. Podrabianiu towarów sprzyja istnienie luk prawnych i opieszałe działania powołanych do ochrony marek instytucji.
13
Content available remote Przyznawanie immunitetu i redukcja kar dla uczestników karteli
75%
XX
Nielegalne porozumienia pomiędzy przedsiębiorstwami, dotyczące ustalania wysokości ceny na swoje produkty, limitów produkcyjnych bądź podziału rynku, zdarzają się na całym świecie w wielu branżach. Takie porozumienia są na ogół korzystniejsze dla przedsiębiorstwa, niż nieustanna konkurencja, oczywiście pod warunkiem, że nie zostaną szybko wykryte. Komisja Europejska od lat zajmuje się wykrywaniem i nakładaniem kar na członków karteli. Nie jest to zadanie proste, trudno jest zdobyć przekonujące dowody na istnienie nielegalnego porozumienia. Od paru lat głównym instrumentem zwiększającym wykrywalność karteli w Unii Europejskiej stała się możliwość przyznania immunitetu (zwolnienia od kary) firmom, które co prawda były uczestnikami kartelu, ale zakończyły swój udział w tym przedsięwzięciu i zdecydowały się współpracować z Komisją Europejską. Artykuł opisuje warunki, jakie firma musi wypełnić, aby został jej przyznany immunitet lub choć częściowa redukcja kary. W ostatnim rozdziale umieszczono kilka przykładów karteli z Unii Europejskiej, w których KE dokonała obniżenia kar. (fragment tekstu)
EN
Secret cartels are the most serious violation of competition rules. They lead to higher prices, less choice for consumers and have a negative impact on the whole European industry. The detection, prohibition and punishment of cartels is one of the highest priorities of the European Commission in the field of competition policy. The Commission in 1996 adopted for the first time a Leniency Notice providing for immunity or reduction from fines for companies that help it in the detection and prosecution of these cartels. This article presents what the undertaking should do to grant an immunity or reduction from fines which would otherwise have been imposed. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest omówienie rekomendacji OECD wydanych na tle projektu Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) odnośnie do relacji regulacji CFC z innymi działaniami w ramach tego projektu. Analiza wytycznych przedstawionych przez OECD do projektu BEPS pokazuje, iż nie mają one charakteru holistycznego, czyli nie przewidują one wyraźnej hierarchizacji tych wytycznych, oraz że oddziaływanie regulacji CFC na zjawisko BEPS ma większości przypadków charakter subsydiarny względem tych innych podstawowych rekomendacji, jak przykładowo wskazówek dotyczących neutralizacji hybrydyzacji podatkowej, ograniczenia potrącalności podatkowej płatności finansowych czy też zwalczania szkodliwych reżimów podatkowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is to present the OECD's recommendations issued within the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project as regards the relation between CFC regulations and the other action points from this project. The analysis reveals that such recommendations do not have a holistic nature, i.e. they do not envisage an explicit hierarchy between them, and that the impact of CFC regulations on the BEPS phenomenon has in majority of cases a subsidiary character in light of the primary recommendations, such as, for instance, the ones on neutralizing tax hybrid-ization, limiting tax deductibility of financial payments or fighting harmful tax regimes.(original abstract)
XX
Polskie prawo dopuściło możliwość stosowania reklamy porównawczej. Co zyskują klienci? Jak wykorzystują to reklamodawcy?
XX
Odpowiedzialność z tytułu prowadzenia działalności konkurencyjnej unormowana jest w kilku aktach prawnych: w kodeksie handlowym, w ustawie z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U.nr 41 poz.324 z późniejszymi zmianami, w ustawie z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz.211) oraz w prawie spółdzielczym (Dz.U.z 1995 r. nr 54 poz.288 z późniejszymi zmianami). Autor komentuje te ustawy.
XX
W stworzeniu strategii walki z patologiami w kontaktach urzędnik - biznes, pomóc ma doroczny raport o stanie skorumpowania państwa i gospodarki, którego pierwsza edycja powstaje na zamówienie wicepremiera Balcerowicza. Wykonawcą będzie polski oddział Transparency International. Zamierza ona prześwietlić podejrzane transakcje oraz pilnować uczciwych reguł gry przy przetargach publicznych.
XX
W artykule zawarto wskazówki jak zapobiegać negatywnym skutkom odejścia menedżera z pracy. Przykładem takiej praktyki jest podkupywanie menedżera z innej firmy, który następnie - posiadając wiedzę o kwalifikacjach, zaletach i organizacji personelu swojego dotychczasowego pracodawcy - wyciąga od niego najzdolniejszych pracowników. Zaprezentowano tutaj środki zaradcze, które mogą pomóc w takich sytuacjach.
XX
Problem stosunku ochrony przyznawanej w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do praw własności intelektualnej widoczny jest w trzech płaszczyznach. Pierwsza to płaszczyzna określająca możliwości i celowości poszukiwania w przepisach ustawy uzupełniającej ochrony dla przedmiotów własności intelektualnej podlegających ochronie przepisami ustaw szczególnych. Druga to płaszczyzna dopuszczalności przedłużenia lub rozszerzenia ochrony dla wytworów działalności intelektualnej, które nie korzystają z ochrony ustaw szczególnych. Natomiast trzecia to płaszczyzna możliwości zastosowania przepisów ustawy niejako w konflikcie z przepisami ustaw szczególnych, regulujących ochronę własności intelektualnej.
EN
The author presented three aspects of relation between unfair competition and intellectual ownership rights. (MP)
XX
Obowiązek lojalności po ustaniu stosunku pracy ma ograniczony charakter, nie wynika bowiem z istoty stosunku pracy i wzajemnego zaufania stron, lecz jest gwarantowany przez odrębne regulacje - ustawę z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub dodatkową umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Ustawa chroni jednak wyłącznie przed konkurencją nieuczciwą, czyli niejako kwalifikowaną nielojalnością ze strony byłego pracownika, nakierowaną na wyrządzenie byłemu pracodawcy szkody. Może się ona wiązać z wykorzystywaniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub przejmowaniem klientów lub pracowników. O ile nie towarzyszy temu niedozwolone namawianie lub nieuczciwe intencje, składanie przez byłego pracownika ofert pracy lub współpracy do pracowników lub klientów dotychczasowego pracodawcy nie jest zabronione, ponieważ stanowi dopuszczalny przez orzecznictwo sposób pozyskiwania klientów lub pracowników na wolnym rynku. Ochronę nie tylko przed nielojalnością kwalifikowaną pozwala uzyskać zawarcie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia na podstawie art. 1012 k.p. Wykładnia przepisów Kodeksu pracy potwierdza dużą swobodę pracodawcy, ograniczoną jedynie obowiązkiem zapłaty pracownikowi stosunkowo niskiego odszkodowania w wysokości nie niższej niż 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed rozwiązaniem umowy o pracę. Należy jednak pamiętać, że umowa o zakazie konkurencji nie może ograniczać prawa pracownika do wykonywania swojego zawodu. Tym samym obowiązek lojalności pracownika po ustaniu stosunku pracy ogranicza się do niepodejmowania działalności konkurencyjnej, w tym działalności nieuczciwej wobec byłego pracodawcy. Kodeks pracy pozwala pracodawcy także bronić się przed działaniem nielojalnym ze strony pracownika odchodzącego z pracy poprzez zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy w biegnącym okresie wypowiedzenia. Od 2016 r. nie wymaga to zgody pracownika. (abstrakt oryginalny)
EN
Duty of loyalty after a termination of employment contract is limited. It does not result from employment relationship, based on mutual confidence and trust, but is guaranteed by separate regulations - Unfair Competition Act of 1993 (UCA) or an additional covenant, introducing non- -competition clause after termination of employment contract. UCA protects only against unfair competition, in other words, a qualified disloyalty of an ex-employee, aimed at causing damage to a former employer. It may involve a disclosure of trade secrets or a takeover of customers or employees. However, as long as this is not accompanied by unlawful soliciting or dishonest intentions, a submission of job or cooperation offers to employees or clients of a former employer is not prohibited, as it is considered a way of acquiring clients or employees on a free market. Wider protection can be granted by concluding a covenant with non-competition clause after a termination of employment contract, provided by Article 1012 of the Labour Code (LC). The LC grants a wide freedom to the employer in assessing whether to conclude such a covenant, limited merely to the obligation to pay to the ex-employee a relatively low compensation in the amount not lower than 25% of the remuneration received before the termination of the employment contract. However, a non-competition clause cannot prevent the ex-employee from earning his living. Thus, the obligation of loyalty after the termination of the employment contract is limited to the prohibition of competitive activity, including unfair competition. LC also allows the employer to protect his interests against disloyalty of an employee who is about to leave his employment by forcing a gardening leave. Since LC Amendment of 2016, it does not require the employee's consent. (original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.