Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W latach 1986-1990 badano, w ramach trzech ścisłych doświadczeń polowych, sześć prostych mieszanek trawiastych, zestawionych w różnych wariantach z pięciu gatunków wysokich traw pastewnych. Mieszanki wysiewano trzema sposobami: jako wsiewkę w jęczmień jary, z 5% dodatkiem życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam.) oraz w "czystym siewie". Wśród porównywanych gatunków traw, wysoko konkurencyjne w stosunku do pozostałych komponentów mieszanek, okazały się rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius /L./ Beauv. ex J. et C. Presl) i kupkówka pospolita (Dactylis glomerata L J. Niższym poziomem konkurencyjności cechowały się stokłosa obiedkowata (Bromus catharticus Yahl i kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis L.), a najniższym - tymotka łąkowa (Phleum pratense L.). O wielkości uzyskanych plonów suchej masy decydowały głównie rajgras wyniosły i kupkówka pospolita, natomiast ogólnie najkorzystniejszy skład chemiczny charakteryzował stokłosę obiedkowatą. Przeprowadzone badania wykazały zasadność stosowania wsiewek traw w jęczmień jary, który znacznie ograniczał zachwaszczenie, umożliwiając jednocześnie uzyskanie w roku siewu plonu ziarna i niekiedy "ściernianki". Życica wielokwiatowa, stosowana jako dodatek do mieszanek, decydowała o ich wydajności w roku siewu, ograniczała jednak udział w runi poszczególnych gatunków traw i wpływała ujemnie na wydajność niektórych zestawów w latach pełnego użytkowania.
EN
Three strict field experiments were carried out in 1986-1990 to study six simple grass mixtures composed in different variants of five species of high forage grasses. The mixtures were sown using three methods: as an additional component sown into spring barley, with 5% addition of Italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam.), and in "pure sowing". Tall oatgrass (Arrhenatherum elatius /L./ Beauv. ex J. et C. Presl) and cocksfoot (Dactylis glomerata L.) proved to be highly competitive in relation to other grass species, components of the mixtures. Prairie grass (Bromus catharticus Vahl.) and meadow fescue (Festuca pratensis' L.) were less competitive, while the lowest competition was noted in the case of timothy (Phleum pratense L.). Dry matter yields were determined most of all by the prairie grass and cocksfoot, but prairie grass was characterized by the most satisfactory chemical composition. Studies showed that grasses should be sown into spring barley. This procedure limited the infestation with weeds and made it possible to obtain grain yield in the year of sowing, and sometimes also the first yield of the grasses sown into protective plant. Italian ryegrass used as an additive in the mixtures determined their yield in the year of sowing, but it restricted percentage of particular grass species in the sward, and had an adverse effect on the yield of some mixtures in the years of their fuli utilization.
PL
W pracy zawarte są wyniki sześcioletnich badań przeprowadzonych w ramach doświadczenia poletkowego, założonego na glebie brunatnej w Bartążku k. Olsztyna. Porównywano produkcyjność stokłosy obiedkowatej (Bromus unioloides) i kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata) w monokulturach oraz w mieszance: 50% stokłosy + 50% kupkówki. Monokultura stokłosy zapewniła uzyskanie wysokich plonów jedynie w pierwszym i drugim roku po zasiewie. Trawa ta w mieszance z kupkówką pospolitą okazała się gatunkiem o niskim stopniu konkurencyjności. Badania potwierdziły wysoką wydajność kupkówki uprawianej w warunkach polowych, gdyż średnie plony suchej masy znacznie przekraczały 10 t/ha. Życica wielokwiatowa wysiana jako roślina ochronna z kupkówką pospolitą, skutecznie podniosła wydajność w roku siewu, natomiast stosowanie dodatku życicy przy wysiewie stokłosy obiedkowatej okazało się nieuzasadnione.
EN
The paper presents the results of a 6-year field experiment on brown soil, carried out in Bartążek near Olsztyn. Productivity of prairie grass (Bromus unioloides) and cocksfoot (Dactylis glomerata) was compared in the monoculture and in the mixtures 50% prairie grass and 50% cocksfoot. Monoculture of prairie grass resulted in high yields only in the first two years after sowing. This grass mixed with cocksfoot proved to be characterized by low competitiveness. The studies confirmed high productivity of cocksfoot in field cultivation: average yields of dry matter exceeded 10 t/ha. Italian ryegrass sown as a protective plant with cocksfoot increased the yield in the first year. On the other hand it was not effective when sown together with prairie grass.
PL
Celem niniejszej pracy była ocena jakości wybranych produktów handlowych z owoców i kwiatów bzu czarnego pod względem ich właściwości bioaktywnych. Badaniom poddano dostępne na rynku produkty obejmujące soki, syropy, dżem, mus oraz konfiturę. Ocenę przeprowadzono na podstawie pomiarów aktywności przeciwutlenlającej, zawartości polifenoli ogółem oraz zawartości i profilu antocyjanów. Aktywność przeciwutleniającą była wysoce skorelowana z zawartością polifenoli w badanych produktach. Najwyższe wartości tych parametrów wykazywał jeden z pięciu soków, który był bezpośrednio tłoczony z owoców ekologicznych. Najmniej związków fenolowych, a tym samym najsłabsze właściwości przeciwutlenlające stwierdzono w przypadku syropów, a zwłaszcza syropu z kwiatów bzu czarnego. Najwyższą zawartością antocyjanów, w zależności od zastosowanej metody badawczej, charakteryzował się wspomniany sok oraz dżem, natomiast najmniejsze ilości tych związków bądź ich brak odnotowano w konfiturze, musie i syropie farmaceutycznym.
EN
The aim of this study was to evaluate the quality of selected commercial products made from elderberry fruits and flowers, in terms of their bioactive properties. The research covered products available on the market, including juices, syrups, jam, mousse and confiture. The evaluation was based on measurements of antioxidant activity, total polyphenols content, as well as anthocyanins content and profile. The antioxidant activity was highly correlated with the content of polyphenols in the tested products. The highest values of these parameters were shown by one of five juices, which was directly pressed from organic fruit. The least phenolic compounds, and thus the weakest antioxidant properties, were found in the case of syrups, especially elderflower syrup. The highest content of anthocyanins, depending on the test method used, was observed in the mentioned juice and jam, whereas the lowest amounts of these compounds or their absence were recorded in confiture, mousse and pharmaceutical syrup.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.