Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 128

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Small business
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
XX
Przedstawiono potrzebę powoływania instytucji mających na celu wspieranie młodej przedsiębiorczości.
XX
W artykule przedstawiono rolą małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej oraz analizę tej grupy firm ze względu na kryterium formy własnościowo-prawnej i liczebności zatrudnienia. Analizę tę odniesiono do zbiorowości firm funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article is presented the role of SME in Polish economy together with these firms group analysis taking the legal-proprietary form and employment quantity into consideration. This analysis is referred to the community of firms which operate on the territory of Łódź region. (original abstract)
XX
Przedstawiono program przyjęty przez Radę Ministrów dnia 11 maja 1999 r. pod nazwą: "Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw". Program ten ma na celu zwiększenie konkurencyjności sektora MSP, wzrost eksportu sektora MSP oraz wzrost nakładów inwestycyjnych w tym sektorze.
EN
The programme adopted by the Cabinet on the 11th of May 1999 concerning the trends of the government's activities towards small and medium-sized enterprises is described. The purpose of the programme is to increase the competitiveness of small and medium-sized enterprises sector, to increase export and the number of investments in the sector.(MN)
XX
Przedstawiono podstawowe przyczyny i korzyści rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Omówiono wybrane relacje ekonomiczne, charakteryzujące kondycję sektora MSP oraz czynniki ograniczające ich rozwój.
EN
The paper analyzes the development of a sector of small and medium-size enterprises in Poland in the period of political transformation. (short original abstract)
|
1998
|
tom 4
|
nr nr 775
207-218
XX
Małe i średnie przedsiębiorstwa - właśnie ze względu na skalę przedsięwzięcia - są w ograniczonym stopniu obecne na rynku. Ich zakres działania obejmuje najczęściej rynki lokalne, firmy te nie mają odpowiedniego wyposażenia kapitałowego, tak więc inwestowanie w nie wiąże się ze znacznym ryzykiem. Autor rozpatruje warunki, jakie muszą być spełnione, by rozwój tej grupy firm mógł dokonywać się w sposób zadowalający; wskazuje się na ograniczanie roli państwa jako producenta (artykuł dotyczy RFN), na konieczność usunięcia zbędnych przy tej skali produkcji obciążeń natury biurokratycznej, stwarzanie dogodnych warunków (przez państwo) do wprowadzania innowacji oraz popieranie eksportu omawianej grupy przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
XX
Opracowanie poświęcone jest analizie warunków określających powstawanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w różnych regionach Włoch. Przedstawiono też politykę Unii Europejskiej wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
EN
The European Union policy with relation to the small and medium-sized enterprises' sector has been presented. The paper has been devoted to the analysis of the conditions determining the setting up and development of small and medium-sized enterprises in various regions of Italy.(J.W.)
XX
W artykule przedstawiono podstawowe kryteria definicyjne małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawiono definicyjne kryteria jakościowe, ilosciowe i mieszane oraz wybrane problemy z ich stosowaniem.
EN
The article discusses the definition criteria of SMEs divided into three groups: qualitative, quantitative and mixed criteria, which is supported by examples. The application of all these criteria involves numerous difficulties. Those chosen from among them are analyzed in this article. (short original abstract)
|
|
nr nr 1
I-IV
XX
Jest to bibliografia adnotowana. Zawiera 35 artykułów z gazet i czasopism m.in. z "Rzeczpospolitej", "Pulsu Biznesu" i "Buduj Swoją Firmę".
EN
An annotated bibliography which includes 35 articles published in Polish newspapers.(MN)
XX
Autor stwierdza, że postępująca globalizacja będzie bardzo silnym mechanizmem selekcyjnym MSP w Polsce. Rozwój kompetencji przedsiębiorców uważa za czynnik decydujący o przetrwaniu i rozwoju lub upadku MSP.
EN
The author argues that the progressing globalization would make a very strong selective mechanism of small-and medium enterprises in Poland. The author considers the development of entrepreneurs' competencies to be the major factor deciding whether an enterprise would survive and develop or not.(MN)
XX
Przedstawiono genezę, założenia, cele i metody pracy i ocenę "Polsko-Szwajcarskiego Projektu Wspierania Wolnej Przedsiębiorczości" działającego w Polsce od 1991 roku.
XX
Przedstawiono raport z badań przedsiębiorczości w Polsce 1995. Badania dotyczyły small businessu: motywacji zakładania własnej firmy, trudności w jej prowadzeniu, preferowanej branży, płci i wykształcenia właściciela. Badaniami objęto 1050 firm.
XX
Artykuł poświęcony jest problematyce racjonalności gospodarowania a w niej roli małych firm rodzinnych.
XX
Omówiono uwarunkowania procesu prywatyzacji, podstawy prawne przekształcania przedsiębiorstw państwowych, przedmiot prywatyzacji i źródła jej finansowania.
|
2000
|
nr z. 14
96-103
XX
Omówiono istotę małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce oraz liczebność polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dokonano oceny zdolności akumulacyjnych tego sektora na tle szans i zagrożeń, jakie niesie dla funkcjonowania polskich przedsiębiorstw integracja z Unią Europejską.
EN
Discussed essence of small and medium sized enterprises in economy and number of this enterprises. Make an evaluation of accumulation abilities this sector at the background of changes and dangers, which bring for function of Polish enterprises integration with EU.(M.P.)
XX
Opracowanie przedstawia stan i strukturę organizacyjno-działową jednostek gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON oraz ich lokalizacji w układzie gmin województwa jeleniogórskiego wg stanu na 30.12.1992.
EN
Systemic changes in Polish economy result in quick development of varions forms of small enterprise. In the Jelenia Góra Province the enterprises are concentrated in townships to a great extent. The most common type is private sales enterprise. To stimulate the development of small enterprises in the countryside areas it is necessary to establish a favourable regional policy. (original abstract)
XX
Autor scharakteryzował ważniejsze cechy small businessu i ich rolę w przemianach gospodarczych.
EN
The article deals with essence and advantages of a small business in Polish economy. This part of economy is developing and it isn't quite efficient yet. Small business will be able to stimulate the economy as a whole but it requires a transformation and cooperation with big firms sector. Changes in this field should be simultaneous ones. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono strategie działania małych i średnich firm w Polsce ukierunkowane na rynek i klienta, obejmujące zespół skoordynowanych instrumentów marketingowych.
EN
The article presents activity strategies of small and medium sized enterprises in Poland. Those strategies guide to market and client and include comprehensive set of co-ordinate marketing instrument. (A.Ł.)
XX
Artykuł zawiera rozważania na temat odnoszenia sukcesu w zarządzaniu małą firmą. Menedżerowie, wiedza, umiejętność współpracy i wzbudzenia motywacji, wydajność i jakość pracy to klucz do sukcesu firmy.
EN
The subject of this paper is making success in small business. Head work, knowledge and a little luck are key to success. Confederations are focused on analysis of small business. (original abstract)
|
1999
|
nr nr 531
81-94
XX
W artykule przedstawiono wpływ polityki regionalnej na efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Wprowadzenie w Polsce polityki regionalnej nie zaspokoiło oczekiwań szeroko pojętej strefy handlowej. Jej zakres, forma wykonania i skuteczność są ciągle niesatysfakcjonujące w relacji do potrzeb ostatnio założonych małych i średnich firm. Autor zwraca uwagę na fakt, że polska przedsiębiorczość z małym kapitałem do dyspozycji może być łatwo pokonana przez aktywne kapitały zagraniczne jeśli nie otrzyma odpowiedniego wsparcia.
EN
The implemented in Poland regional policy does not meet the expectations of wide business circles. Its scope, forms of its execution and its effectiveness are still far from satisfactory in relation to the needs of the energing and already established small and medium-sized businesses. In the highly developed countries there is a wider use of instruments on the local level and there is also a greater intensity of activity to stimulate entrepreneurship. An understanding of the role that this policy ought to perform and directing activities in such a way as to make the best use of the opportunities inherent in it for the country's economic development should be a primary task and one of the priorities of the social and economic policy of the country. Polish entrepreneurship with the little capital at its disposal may be easily defeated by active foreign companies unless it is given an adequate support. (original abstract)
XX
Autor omówił rozwój małej przedsiębiorczości w Republice Białoruskiej na przestrzeni 1992 i 1993 roku.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.