Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  food producer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Dynamic changes of food producers in Bulgaria
100%
EN
The food and beverage production in Bulgaria has dramatically changed after the full EU membership in 2007. This change has affected not just the production structure, but also the import and export structure as well as overall production potential of the agri-food sector. The aim of the paper is to look inside the changes from the perspective of the single producer. This means to answer to the question: why has the Bulgarian agri-food production been getting worse? The analyses showed that food industry does not have the ability to move over the 1980s values. Partially this state is a result of misunderstanding by food processors how to manage their production more efficiently. The greatest potential for dynamic change of Bulgarian food industry is in the innovation inputs (development of new products and technologies improvement overall marketing). For food sector the major role, among all types of innovations, is played by product innovations.
PL
Produkcja żywności i napojów w Bułgarii zmieniła się dramatycznie po pełnym przystąpieniu do UE w 2007 roku. Zmiana ta wpłynęła nie tylko na strukturę produkcji, ale także na strukturę eksportu i importu jak też na całkowity potencjał produkcji sektora rolno-spożywczego. Celem artykułu jest wejrzenie w te zmiany z perspektywy pojedynczego producenta. Oznacza to odpowiedź na następujące pytanie: dlaczego bułgarska produkcja rolno-spożywcza pogorszyła się? Analiza pokazała, że przemysł spożywczy nie ma zdolności do przekroczenia poziomu produkcji z lat osiemdziesiątych XX wieku. Ważną przyczyną jest niezrozumienie przez przetwórców, że powinni zarządzać bardziej efektywnie produkcją. Największy potencjał dla zwiększenia dynamiki zmian w bułgarskim przemyśle spożywczym kryje się w innowacjach (rozwój nowych technologii i produktów, poprawa marketingu). Dla sektora spożywczego najważniejsze są innowacje produktowe.
EN
Article’s goal: to identify and carry out a comparative analysis of the changes that occurred in opinions and attitudes of Polish final customers towards unfair activities addressed to them by food producers in the years 2010-2012. Those activities were divided into 3 groups: related to the product, its packaging and advertising. Research approach: striving to achieve the main goal, the author used the analysis of findings of primary surveys, inclusive of the comparative analysis considering the time factor. Basic research findings: based on the findings of primary surveys the author drew the conclusion of a definite growth of the respondents’ radical attitudes in case of product-related activities, what indicates an increase in their sensitivity to such stimuli. At the same time, there took place an apparent growth in the respondents’ tolerance towards controversial activities related to packaging many of which were not any longer considered by a significant part of people as non-ethical, though still more than half of respondents coined most of those activities as unethical. Practical implications: results of the analysis of the changes taking place in the final customers’ opinions and attitudes should direct producers’ activities what is indispensable for implementation of the assumptions of the modern marketing orientation. Social implications: the emphasised in the article divergence between the postulated in the subject literature partner-like approach to customers and the actual behaviour demonstrated by manufacturers, which is aggravated by their non-ethical actions, precludes joint achievement of aims, as it is not then possible to establish a marketing commonwealth of market partners comprising the offerer and customers.
PL
W artykule zaprezentowano opinie i postawy nabywców wobec nieuczciwych działań producentów żywności. Wskazano na lukę między teoretycznymi założeniami odnoszącymi się do partnerstwa z klientami a praktycznymi działaniami producentów. Na podstawie wyników badań terenowych dokonano analizy postaw respondentów wobec trzech grup działań rynkowych (odnoszących się do produktu, jego opakowania i reklamy). Dokonano również analizy zmian postaw respondentów od roku 2010 do 2012. Stanowiło to główny cel rozważań. Podstawowe wyniki dotyczyły poziomu radykalizmu w przypadku postaw wobec działań związanych z produktami oraz wzrostu poziomu tolerancji w przypadku postaw wobec działań odnoszących się do opakowań, tym niemniej nadal większość respondentów uznawała te bodźce za nieetyczne. Zmiany w postawach nabywców powinny być wskazówkami dla producentów, by zbliżać się do zasad orientacji marketingowej.
RU
В своей статье автор представила мнения и отношения клиентов к нечестным действиям производителей продуктов питания. Указывается разрыв между теоретическими предпосылками, относящимися к партнерству с клиентами, и практическими действиями производителей. На основе результатов полевых исследований выявили и провели анализ отношений респондентов к трем группам рыночных действий (относящихся к продукту, его упаковке и рекламе). Провели тоже анализ изменений в отношениях респондентов от 2010 г. до 2012 г. Это была основная цель статьи. Основные результаты относились к уровню радикализма в случае отношения к связанным с продуктом действиям и повышения уровня толерантности в случае оношения к действиям, связанным с упаковкой; тем не менее большинство респондентов воспринимали эти стимулы как неэтические. Изменения в отношении покупателей должны стать для производителей указаниями, чтобы приблизиться к прави- лам маркетинговой ориентации.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.