Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1105

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Family
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
XX
Artykuł przybliża sylwetkę opiekunów zastępczych spokrewnionych. Autorki odwołują się do zagranicznych badań i publikacji, które opisują opiekunów w zakresie zmiennych demograficznych, socjoekonomicznych oraz psychospołecznych, jak np. wiek, wykształcenie, trudności w opiece nad dzieckiem. Prezentują również wyniki badań własnych przeprowadzonych na ponad 100 rodzinach zastępczych oraz przedstawiają przykładowe studium przypadku. Przedstawione wnioski niosą ze sobą implikacje praktyczne - pozwalają na lepsze rozumienie funkcjonowania rodzin zastępczych przez przybliżenie jej problematyki, co z kolei może wpływać pozytywnie na diagnostykę, pracę z rodzinami czy skierowany do nich system szkoleń. (abstrakt oryginalny)
EN
The article outlines kinship foster carers. The authors refer to foreign research and publications that describe carers in terms of demographic, socioeconomic and psychosocial variables such as age, level of education, difficulties with childcare. They also present the results of research conducted on more than 100 foster families and shows a case study. Moreover, they seek to deepen the analysis to outline the problems of foster families' functioning. (original abstract)
2
Content available remote Państwo wobec rodziny - studium przypadku
80%
XX
Rodzina już w starożytności uważana była za podstawową i najważniejszą grupę społeczną, na której opierało się całe społeczeństwo. Jednak, jak pokazuje rzeczywistość, już nie zajmuje ona w życiu współczesnego człowieka pierwszego miejsca. Na przestrzeni lat wykształciła się również inna, nowa hierarchia dóbr rodzinnych. W niniejszym artykule wskazano jakie obszary działalności Państwa (traktowanego jako: zbiór instytucji, podejmujących zadania dotyczące rzadkich zasobów, czyli są to "ludzie i urzędy") i tradycyjnej rodziny (opisanej w sposób ekonomiczny i społeczny) wymagają głębszego zbadania i pogłębionej refleksji. Na potrzeby niniejszego tekstu autorka przyjęła, że jego celem będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie: czy instytucja rodziny na przestrzeni czasu w Polsce traktowana była z odpowiednią "troską" przez Państwo? Ponadto spróbowała ustalić czy państwo stosowało jedną długofalową strategię względem rodziny, która pozwalałaby na jej rozwój i zniwelowała negatywne konsekwencje oddziaływania na nią "zagrożeń współczesności". (abstrakt oryginalny)
EN
The family was considered ancient in the antiquity as the most important and fundamental social group upon which society was based. However, as reality shows, it no longer occupies the place of modern humanity in the first place. Over the years, another new hierarchy of family goods has developed. This paper identifies what areas of the State's activity (treated as a collection of institutions that deal with rare resources, "people and offices") and a traditional family (described economically and socially) require deeper investigation and indepth reflection. For the purpose of this text, the author acknowledges that the purpose will be to answer the question: was the family institution over time treated with appropriate "care" by the State in Poland? In addition, she tried to determine whether the State used a long-term family strategy that would allow its development and mitigate the negative effects of its "current threats". (original abstract)
3
Content available remote Dylematy polityki rodzinnej
80%
XX
Głównym celem pracy jest przedstawienie problemów związanych z polityką rodzinną. Na początku przedstawiono pojęcie i uwarunkowania rodziny oraz definicję i rodzaje polityki rodzinnej. Omówiono obszary i instrumenty polityki rodzinnej.
EN
The main goal of the paper is to present problems of family policy. At the beginning definitions of family and next ideas and types of family policy were presented. Considering the possibilities of the state in the fields of improving the position of the family at various stages of its development the instruments of family policy were shown referring to the situation in Poland after the period of the economic transformation and the process of the accession to the European Union.
XX
Celem artykułu jest wskazanie istotnej roli rodziny w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, a szczególnie postaw obywatelskich młodego pokolenia. Rodzina znajduje się obecnie w sytuacji specyficznej. Z jednej strony zaobserwować można odchodzenie od wartości o charakterze tradycyjnym, z drugiej - podejmowanie prób odnalezienia się w nowoczesnym społeczeństwie. Jako metodę zbierania materiału zastosowano sondaż diagnostyczny na temat "Czy jesteśmy społeczeństwem obywatelskim", przeprowadzony wśród 441 respondentów. Przedstawiona analiza problemu jest jedynie próbą zasygnalizowania roli rodziny w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego oraz zwrócenia uwagi na znaczenie kapitału społecznego wyznaczającego specyfikę i potencjał tej kategorii społecznej. Społeczeństwo obywatelskie powinno mieć swój początek już w rodzinie.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to identify the important role of the family in shaping civil society and citizenship especially of the younger generation. The family is currently in a specific situation. On the one hand, moving away from the traditional value in nature, but on the other trying to find oneself in a modern society can be observed. As a method of collecting the material a diagnostic survey "Are we civil society" conducted among 441 respondents was used. The analysis of the problem is merely an attempt to indicate the role of the family in creating a civil society and drawing attention to the importance of social capital defining the specificity and potential of this social category. Civil society should have its origin in the family.(original abstract)
XX
Introduction: Among bereaved families, numerous tensions, stressors, and anxieties that are direct consequences of the loss of close relatives can be observed. Effective mitigation of these concerns depends heavily on the depth of the feeling of loneliness as well as on various factors that determine it. Purpose: To determine the impact of the death of a parent on children’s feelings of loneliness within their own families. Material and methods: A total of 10 families (6 mothers, 4 fathers, and 15 children) from the city of Białystok who had been in mourning during the two-year period were included in this qualitative research. The case study method was applied in addition to the following research techniques: structured interview, narrative interview, the Rotter Incomplete Sentences Blank projective technique, and an analysis of children’s activity products (essay entitled “My Family”). Results: The youngest children were characterized by less-intense feelings of loneliness, as they do not yet understand the irreversibility of death, whereas children at ages 12 to 14, aware of human life’s stability and persistence, felt the state of loneliness significantly more deeply. To cope with its presence, the children and their families usually used informal social support (parents, grandparents, siblings, or friends) rather than seeking the help of qualified social service professionals. Conclusions: Talking with children about death and remembering a deceased parent with them are integral parts of the mourning process. Before children can accept their loss, they feel a great need for talking and having the company of other family members in experiencing their pain. There are a number of critically important tasks that a family in mourning needs to face, including the following: helping to understand the need for breaking personal ties with the deceased and reducing the internal tension caused by the loss; modifying former structure, duties, and family roles; and the need for the bereaved family, especially its children, to find new relationships in the outside world.
XX
Najbardziej naturalnym środowiskiem istnienia osoby ludzkiej jest rodzina jako wspólnota osób połączonych stosunkiem małżeństwa i/lub rodzicielstwa. Rodzina jest uniwersalnym środowiskiem życia wszystkich generacji, każdy może odnaleźć w niej swoje miejsce. Jedną z głównych funkcji rodziny jest wychowanie, czyli wspieranie wzrastania w człowieczeństwie. Podstawową zasadą konstytuującą życie rodzinne jest wzajemna miłość, rozumiana jako dbałość o dobro wspólne i równocześnie dobro każdej osoby uczestniczącej w życiu tej grupy. Wspólnota powstaje ze względu na dobro osób i ma wartość samą w sobie jako fenomen szczególnych relacji międzyludzkich "z serca do serca". Rodzina będąca wspólnotą osób jest jednym z najbardziej sprzyjających człowiekowi środowisk życia i wychowania. Zachodzące współcześnie przemiany życia rodzinnego (m.in. procesy indywidualizacji, detradycjonalizacji, pluralizacji) w istotny sposób zmieniają rodzinę jako wspólnotę wychowawczą. Poszukiwanie i wskazywanie takich wzorców, modeli życia rodzinnego, które w istotny sposób ułatwiają wychowanie osób wrażliwych i otwartych na drugiego człowieka i jego potrzeby wydaje się działaniem koniecznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The most natural environment for humans is family as a community of people connected by the relationship of marriage and/or parenthood. Family is a universal environment for all genera- tions in which everyone can find their place. One of the primary functions of family is education, which assists one in growing in a particular society. The fundamental principle that underlies family life is mutual love, understood as care for the common good and, at the same time, the good of every person participating in the life of this group. The community is formed for the sake of the well-being of people and has a value in itself as a phenomenon of individual mutual interpersonal relationships, the ones coming "from the heart". Family, as a community of people, is one of the most conducive environments for life and education. The contemporary changes in family life (including processes of individualisation, detraditionalisation, pluralisation) significantly change family as an educational community. Seeking and indicating such patterns, family life models, which significantly facilitate the upbringing of the people who are vulnerable and open to other people and their needs seems to be a necessary action to be undertaken. (original abstract)
EN
The topic of the article is family assistantship - a new form of family support, implemented in Poland as part of grassroots initiatives of non-governmental organizations and social assistance organizational units, in the period preceding the adoption of the Act on family support and foster care system (act)2. The appointment of a new professional role, the family assistant, in the social assistance system, or more broadly - in the context of care and assistance - was a real challenge to the current practices supporting the family in Poland: tasks, well-established forms of support, as well as the expectations and interests of helpers' professional environments, administration, local authority and other groups. The purpose of the sociological analysis of the processes of conceptualizing and implementing family assistantship in the social assistance system is to justify the thesis that family assistantship in the years 1990-2011 can be seen as a normative innovation (adaptive strategy) in social assistance and social work, which was a consequence of the revolt against the appearance of goals of social assistance and social work, and a response to the expectation of effective action, directed from various sides to social assistance, including from the professional environment of social workers, more and more active in the educational sphere. Also social policy, since the 1990s interested in the issue of the effectiveness of social assistance and social activity, has become an "external" source of inspiration for the institutional change introduced, which was the work of the (social) family assistant and its organizational model. In the presented text I am looking for answers to two questions: 1) what are the characteristic features of family assistantship as normative innovation? 2) what was the social order destabilisation in the years 1990-2011, incurred by including family assistantship in routine practices in social assistance centres? In preparing this study, I used my own research, observation and professional experience, as well as research carried out by other authors. In addition to the main goal, this article also pursues a minor goal. It is an attempt to synthesize dispersed empirical material on the subject of family assistantship, as well as the results of research relating to the processes of implementing institutional change, in an important context of care and assistance that is underrated in sociological reflection. (original abstract)
XX
Schyłkowy okres życia seniorów często wymaga pomocy osób trzecich. Pol - ska norma kulturowa zadanie związała z funkcjonowaniem rodziny. Przez 150 lat od połowy XIX w. rodzinnych opiekunów postrzegano w kategorii osób winnych zaniedbań w stosunku do seniorów w rodzinach. Po tym czasie opisywane są ich trudności związane z podjętymi zobowiązaniami. Dostrzeżony przełom w upodmiotowieniu opiekunów w analizach naukowych wynikał z realizacji w latach 2003-2005 grantu EUROFAMCARE oraz z upowszechnienia jego wyników dotyczących obszaru polskiego(abstrakt oryginalny)
EN
Polish cultural norm task related to the functioning of the family. The author took the effort to look for information in publications in an interdisciplinary perspective. For 150 years family caregivers have been recognized as guilty of negligence towards the elderly in the family. Nowadays caregivers describe their difficulties related to their care-giving commitments. This breakthrough in scientific analysis resulted from the implementation of the programme EUROFAMCARE in 2003-2005 and presentation of its results, which referred to Poland(original abstract)
XX
Powszechnie uważa się, że rodzina jest najlepszym środowiskiem opiekuńczo-wychowawczym dla dziecka. Jeżeli jednak rodzina staje się dla dziecka miejscem zagrażającym, a przebywanie w niej może doprowadzić do wielu zaburzeń - zachodzi konieczność zmiany środowiska. Najczęściej decyzją Sądu Rodzinnego dzieci umieszczane są w placówkach opieki całodobowej, które przejmują funkcje właściwe rodzinie. Pojawia się wówczas problem sieroctwa społecznego i szukania dróg jego kompensacji. W artykule autorka nakreśla problem sieroctwa społecznego, uwzględniając jego konsekwencje. Zwraca uwagę na trudności w funkcjonowaniu dzieci pozbawionych trwałej więzi uczuciowej. Jednocześnie analizuje jedną z możliwych dróg wsparcia tychże dzieci, poprzez nawiązanie relacji z "pozytywnym dorosłym." Szczególna w tym miejscu wydaje się rola rodziny zaprzyjaźnionej.(abstrakt oryginalny)
EN
It is a common belief that a family is the best environment for child care. If a home, however, becomes a threatening environment for the child and remaining there may lead to disorders, it is necessary to change the environment. Most frequently, Family Courts decide to place children in residential care facilities, which take over functions of a family. This entails the problem of social orphanhood and searching for ways to compensate for care. In this article, the author outlines the issue of social orphanhood and its consequences. She draws attention to difficulties experienced by children who have been deprived of a permanent emotional bond. Also, one of the possible ways of supporting these children through establishing a relationship with a "positive adult figure" is analysed. The role of a befriended family seems of particular importance here.(original abstract)
EN
In the study of family business there is no concrete data on the number of Mexican companies that are family owned, however in reviewing the Economic Census of the National Institute of Statistics and Geography [INEGI] it can be seen that provided staff busy donot receive a formal economic perception from owners, family and other unpaid worker, so that, by linking the concept of family business and the companies that have reported such staff , this study identifies the behavior of the family business considering the contribution to production by sector and hours worked, as well as by gender, concentration of owners, family and other unpaid workers by sector and firm size (micro, small, medium and large companies). This study provides reference the importance of the family business in Mexico’s economic output, setting a mapping behavior from a quantitative approach. It should be noted that this study is part of a doctoral research project in progress over the family business, which is why , it is important to have a reference of the macro context in which the organization is embedded study, presented at the following inquiry.
11
Content available remote Problemy wychowawcze współczesnej rodziny
80%
XX
Dzieciństwo jest najbardziej tajemniczym okresem w życiu człowieka. Świat dzieciństwa to mityczna kraina przez wielu z nas wspominana z rozrzewnieniem. W dobrym dzieciństwie niektórzy dostrzegają przedsmak Raju, który jawi się jako radosny błogostan przepojony miłością [Biernat, 2001: 42]. Większość rodziców pragnie dobrze wychować swoje dzieci, jednak pojęcie "dobrze" jest wartościujące i nie dla wszystkich oznacza to samo. Bardzo często rodzice zastanawiają się, co wpływa na to, czy nasze dziecko będzie "dobrym" człowiekiem, czy też nie. Od czego i kogo to zależy? Czy od samego dziecka, czy tylko od rodziców, a może od szkoły czy kolegów? Na te i podobne pytania nie ma prostej jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ kształtowanie osobowości jest procesem wieloczynnikowym i złożonym [Domańska, 1999: 21]. (fragment tekstu)
12
Content available Dziecko głodne oparcia i wartości
80%
EN
You can have a family and feel lonely. Most of us associate home with the family, a safe place, full of warmth and love. Unfortunately, as it turns out, it is not always so. Changes occurring in the world today are linked to the transformation of the family. Parents focus on paid work, career, consumerism, pushing offspring to the second place . Children left to themselves, deprived of affection, interest, care- more often feel lonely and „hungry” of affection and love. This phenomenon occurs not only in pathological families, but also increasingly in the so-called normal families.
XX
Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 3 listopada 1999 r., w którym szczegółowo omówiono kierunki działań w celu zmiany sytuacji demograficznej i struktury rodziny, poprawy sytuacji finansowej rodzin, poprawy warunków mieszkaniowych, wychowania młodego pokolenia, poprawy stanu zdrowia rodziny, pomocy rodzinom z osobami niepełnosprawnymi, opieki nad dzieckiem, pomocy rodzinom zagrożonym dysfunkcjami.
EN
Introduction: Scientific communities are beginning to recognize more and more tension, burden and sometimes joy associated with caring for child with autism. Purpose: To determine the impact of the disease on functioning of a family with an autistic child. Material and Methods: We analyzed 83 families with children diagnosed with autistic disease, including 30 Polish families, 25 families from Belarus and 28 families from France. Parents filled in a questionnaire assessing their knowledge about problems associated with raising an autistic child. Results: Parents from Poland found most difficult to accept the child's health condition, and families from France coped with the problem best. For all parents the dominant impression after hearing the diagnosis was shock, French parents were the least likely to associate the disease as a punishment for their sins, which in turn often occurred among respondents from Poland and Belarus. Parents from Belarus frequently complained about problems their autistic child had with learning (about ¾ of responses). While Polish parents surprisingly often recognized as the most onerous carrying out procedures related to the treatment of the child, they often complained about depression, sadness, insomnia. Respondents from Belarus most frequently could enjoy every day. Among the behaviours of autistic children differentiating the examined countries were: disobedience (by far the least indications in France), persistence (the lowest percentage in Belarus) and lies (parents from Poland most often complained about that). Among the parents' reaction to the annoying and stressful child's behaviour the attempts to admonish and explain were dominant, but these were parents from Poland, who frequently admitted that they shoutat the child. Conclusions: Among parents' reaction to the annoying and stressful child's behavior is an attempt to admonish and explain, moreover, Polish parents frequently admit to shout at the child. There are differences in the perception of the problems of parents of autistic children in selected countries, like Poland, France, and Belarus.
XX
Prezentowany tekst poświęcono wybranym czynnikom, które warunkują zmiany w zakresie rozwiązań mających na celu szeroko rozumiane wsparcie rodzin ze strony władz publicznych. W szczególności autorka skoncentrowała się na czynnikach wynikających z definicji podstawowych pojęć stosowanych w ramach polityki rodzinnej, czynnikach związanych z przeobrażeniami funkcji rodziny oraz przykładach oczekiwań, postaw i zachowań potencjalnych beneficjentów systemu pomocy rodzinie, które wpływają na charakter aktywności państwa w tym aspekcie. Ponadto, mimo iż opracowanie dotyczy przede wszystkim Polski, aby poszerzyć spektrum rozważań, przedstawiono też niektóre informacje dotyczące sytuacji w innych krajach UE. Do realizacji zaś tak postawionego celu badawczego jako metodę badawczą przyjęto analizę literatury przedmiotu.(abstrakt oryginalny)
EN
The presented text is devoted to selected factors that determine changes in the solutions to public support for families. The author focused on the factors connected to the definition of the basic concepts used in the family policy, factors related to the transformations of family functions and examples of expectations, attitudes and behaviors of potential beneficiaries of the family support that affect the nature of the activities of the state in this regard. Although the article relates primarily to a situation in Poland there are also presented some information about the situation in other EU countries. To accomplish this objective as a research method the analysis of literature was adopted.(original abstract)
XX
Program "Przeciw przemoc - wyrównać szanse" był realizowany od sierpnia 1997 r. do 31 marca 2000 r. z inicjatywy rządu RP, przy współudziale United Nations Development Programme. Artykuł omawia cele programu oraz zawiera ocenę jego realizacji.
XX
Kryzys państwa dobrobytu spowodował zmianę modelu funkcjonowania opieki społecznej. Jednym z jego elementów jest przenoszenie odpowiedzialności za rosnącą kategorię osób niesamodzielnych z profesjonalnych instytucji na ich rodziny. W ten sposób krystalizuje się kategoria nieformalnych świadczeniodawców usług opiekuńczych (caregivers), która jednak sama wymaga wsparcia w celu efektywnego wywiązywania się z przyjętych obowiązków. W niniejszym opracowaniu omówione zostały dwa zagadnienia: dotyczące wpływu konieczności zajmowania się osobami niesamodzielnymi na funkcjonowanie gospodarstw domowych oraz zapotrzebowania na usługi wspierające realizację funkcji opiekuńczych przez rodziny. Przedstawione zostały analizy danych z przeprowadzonych w 2010 r. we Wrocławiu badań gospodarstw zajmujących się niesamodzielnymi członkami rodzin. (abstrakt oryginalny)
EN
The crisis of welfare state has changed a model of functioning of social care. One of its elements is the transfer of responsibility for the growing category of dependent (disabled) people from professional institutions to their relatives. In this way there is crystallized the category of informal care providers (caregivers), which itself requires some support to effectively fulfill received duties. In the presented work there are discussed two questions: the impact of obligation of caregiving on the functioning of households and demand for services supporting the implementation of caregiving by the families. There are presented data analyses and outcomes from research made on the households dealing with depended family members in 2010 in Wrocław. (original abstract)
18
Content available remote Firmy rodzinne jako specyficzny rodzaj mikroprzedsiębiorstw w Polsce
80%
XX
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw uznawany jest za istotny element gospodarki, a wg P. Druckera nawet za "sól gospodarki rynkowej". Warto przy tym zaznaczyć, że podmioty tej skali mają w Polsce, w odróżnieniu do innych państw Europy Środkowo-Wschodniej, dłuższą tradycję działania. Znaczny udział ilościowy w sektorze MMŚP (mikro + MŚP) stanowią firmy mikro, zatrudniające do 10 osób i osiągające obroty do 2 mln euro, które w praktyce zakładane i zarządzane są przez jedną lub dwie osoby, a prowadzone również przez członków rodziny. W Polsce gwałtowny rozwój mikroprzedsiębiorstw rodzinnych nastąpił głównie po transformacji ustrojowej. Bezpośrednim impulsem do ich zakładania było uchwalenie - jeszcze przez ostatni PRL-owski rząd - liberalnej ustawy o działalności gospodarczej z 23 grudnia 1988 roku. W literaturze przedmiotu przedsiębiorstwo rodzinne zwykle traktuje się jako jednostki mikro, zależne finansowo, zarządzane przez właścicieli w sposób mało profesjonalny. Jeszcze do niedawna polskie firmy rodzinne miały znaczenie marginalne i lokowały się przede wszystkim w dziedzinach działalności prowadzonej na niewielką skalę: rzemieślniczej, handlowej czy rolniczej. Obecnie przedsiębiorstwa rodzinne sytuują się również wśród dużych podmiotów gospodarczych, przykładem są: producenci żywności (Roleski, Duda), handlu (Piotr i Paweł, Blikle) czy mediów (TVN), a ich znaczenie dla gospodarki rośnie.(abstrakt oryginalny)
EN
Family business is a company owned, controlled, and operated by members of one or several families. Most of companies from MicroSME (-enterprises) are family businesses. The objective of this article is to present and analyse polish micro family companies; to present their influence on polish economy.(original abstract)
19
Content available remote Rodzina "we wsparciu psychologicznym" - między koniecznością a potrzebą
80%
XX
Celem artykułu jest pokazanie znaczenia instytucji wsparcia psychologicznego w życiu współczesnej rodziny. Rodzina, bądź poszczególni jej członkowie, uczęszczają na terapię nie tylko w celach leczniczych, ale także po to, by otrzymać wsparcie, gdy znajdują się w kryzysie. Coraz częściej chcą i potrzebują rozwijać się pod względem emocjonalnym. Instytucja wsparcia psychologicznego staje się potrzebą, a nie tylko koniecznością. Artykuł ma na celu pokazanie również potrzeby organizowania nieformalnych "szkół dla rodziców", by mieć możliwość tworzyć, ulepszać i pogłębiać relacje wewnątrzrodzinne. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to show how important institutions of psychological support are in the life of the modern family. The entire family or its particular members attend therapeutic sessions not only to recover but also to get support when they are in crisis. More and more often they need and want to develop emotionally. Psychological support is becoming a need, not just a necessity. The author of this article also points out that there exists the need to set up a kind of informal 'school for parents', where they could establish, improve and strengthen the relationships existing within the family. (original abstract)
EN
The author leads a team of Czech and Slovak experts on pre-school music education. The article discusses the importance of positive family environment surrounding a preschool child. It introduces the educational method, In our family, which is based on the integration of artistic skills and on the five human senses. It emphasizes the role of music in the healthy development of individual personality. The author introduces the teaching aid called The Children’s House and other publications related to it.
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.