Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 855

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  woda pitna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
EN
Presence of HAA acids and their acceptable concentration. Research for HAA acids presence in Northern water supply system in Warsaw and for their appearance in the processes of ozonization and chlorination.
EN
Conditions for effective drinking water disinfection. Requirements concerning microbiological quality of water, concentration of compounds used for disinfection and its side effects.
PL
W artykule omówiono czynniki, które kształtowały obecny system system zaopatrzenia Wrocławia w wodę. Przedstawiono stan istniejący, w tym: zapotrzebowanie wody, źródła surowca, zasoby i ujęcia, jakość ujmowanych wód powierzchniowych, jakość produkowanej wody i wpływ stanu sieci wodociągowej na jakośc wody u odbiorców. Omówiono zamierzenia dotyczące poprawy jakości wody, w tym: modernizacji ujęć i urządzeń do oczyszczania oraz działania dla poprawy stanu sanitarnego sieci wodociągowej. Przedstawiono istotne zagrożenia dla ciągłości dostawy wody oraz omówiono sposoby ich eliminacji lub ograniczenia.
EN
The article presents factors which shaped the current water supply system in Wroclaw. It describes the present state including water demand, sources and intakes, the quality of surface water, the quality of produced water and the influence of the state of water supply system on the quality of the water received by the customers. The article discusses the plants to increase the quality of water (i.e. modernisation of intakes and purifying equipment) and to improve the sanitary conditions of the water supply system. The significant threats to the continuity of water supply have been shown and means of their elimination or limination have been given.
PL
W ostatnich latach coraz częściej zwracamy uwagę na jakość wody. Nic w tym dziwnego bo jej parametry mają ogromny wpływ na smak przygotowywanych w kuchni potraw kondycję skóry po kąpieli, a także efektywność i żywotność sprzętu AGD. Co decyduje o jakości wody i w jaki sposób można ją uzdatnić, by miała pożądane właściwości? - Przjrzyjmy się najczęściej wykorzystywanym w tym celu rozwiązaniom.
PL
Na rynku polskim dostępnych jest wiele odmian koagulantów glinowych, w tym także chlorków poliglinu. Koagulanty typu PAX są coraz powszechniejszymi produktami, jednak ich zastosowanie ciągle budzi wiele wątpliwości, zwłaszcza w sektorze produkcji wody pitnej.
EN
Disinfectional qualities of superacetic acid, its mutation propensity and toxicity. Influence of acid's working on installation.
EN
Analysis of schedules of a new Minister of Health instructions on bacteriological, physico-chemical and organoleptic conditions that should be met by drinking water. Analysis of a schedule concerning monitored indicators. Rules of quality control of drinking water and bathing centers water by Sanitary Inspection organs.
PL
Woda to niezwykle wdzięczny element, który można wykorzystać w aranżacji przestrzeni publicznej. Dlatego tym bardziej warto zdecydować się na wykorzystanie jej, do zaspokojenia potrzeby aktywnych użytkowników, stosując w miastach zdroje wody pitnej.
13
Content available remote Mikrobiologiczne aspekty jakości wody do spożycia
80%
PL
Przegląd aktualnego piśmiennictwa dotyczącego jakości wody produkowanej na stacjach uzdatniania w aspekcie jej stabilnosci biologicznej podczas rozprowadzania w sieci wodociągowej. Łańcuch związków przyczynowo-skutkowych decydujących o produkcji wody do spożycia bezpiecznej pod względem mikrobiologicznym. Najważniejsze mikroorganizmy potencjalnie chorobotwórcze oraz mikroorganizmy saprofityczne zagrażające jakości wody w sieci wodociągowej. Główne przyczyny pogarszania się jakości mikrobiologicznej wody rozprowadzanej w sieci. Konieczność działań prowadzących do zapobiegania wtórnemu rozwojowi mikroorganizmów w sieci wodociągowej, w tym procesów technologicznych prowadzących do obniżenia stężenia przyswajalnego węgla organicznego, a także procesów dezynfekcji łącznie z utrzymaniem odpowiedniego stężenia pozostałego środka dezynfekcyjnego. Metody badań mikrobiologicznych jakości mikrobiologicznej wód. Badanie liczby bakterii heterotroficznych pomocne do monitorowania skuteczności procesów uzdatniania wody i niekorzystnych zmian jej jakości podczas magazynowania i rozprowadzania w sieci wodociągowej.
EN
Review of the current literature on the quality of water produced by water treatment stations with respect to its biological stability during a distribution by water pipe networks. Chain of relations influencing the production of drinking water being microbiologically safe. Most important, potentially pathogenic and saprophytic microorganisms being dangerous for the quality of drinking water. Main reasons of the water quality degradation in the water distribution systems. Necessity of the measures towards the prevention of regrowth of microorganisms in the water distribution systems including technological processes leading to the decrease of biodegradable organic material as well as disinfection processes allowing to maintain the concentration of remaining disinfection medium. Investigation methods for and assessment of microbiological quality of water. Examination of the number of heterotrophic bacteria as a helpful tool for monitoring the efficiency of the water treatment processes and unfavorable changes of water quality during its storing and distribution in the water pipe networks.
14
Content available remote Instalacje dualne w halach wielkokubaturowych
80%
PL
Wodę pitną wykorzystywaną do spłukiwania toalet w halach można efektywnie zastąpić wodą deszczową lub szarą, redukując tym samym ilość ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej.
PL
O wodzie pitnej możemy mówić w różnych kontekstach, bo w końcu co oznacza, że jest ona pitna? Czy woda z ujęcia głębinowego jest pitna? Czy woda z ujęcia powierzchniowego jest pitna? Czy deszczówka jest pitna? W końcu - czy woda z kranu jest pitna? Jeśli się nad tym zastanowić, to sprawa zaczyna się komplikować, bo na niektóre z tych pytań odpowiedź jest twierdząca, a na niektóre z nich przecząca. Ponadto w danym przypadku może być raz tak, a innym razem inaczej. Od czego to więc zależy i jak sprawić, aby woda niezdatna do picia stała się wodą zdatną do picia? O tym poniżej, przy czym skupimy się na urządzeniach przeznaczonych do pracy przy bateriach, a nie na urządzeniach uzdatniających wodę na potrzeby urządzeń AGD (pralka, zmywarka, kocioł, itp.), chociaż to też jest woda pitna.
PL
W artykule przedstawiono krótka charakterystykę szkodliwości manganu i metod jego usuwania z wód. Następnie omówiono wyniki badań na d jedną z rzadko stosowanych metod odmanganiania, przy wykorzystaniu czystego tlenu, prowadzonych na stacji uzdatniania wody w Gliwicach Łabędach, gdzie ujmowane są wody należące do GZWP Gliwice.
EN
The introductory part of the paper provides a brief account about harmfulness of the manganese and of the available methods by which manganese is removed from water. The next it showed the research of manganese removal by clean oxygen from groundwater of GZWP Gliwice.
PL
Celem nowelizacji obowiązującego dotychczas rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (DzU Nr 203, poz. 1718, 2002 r.) by-to zwiększenie skuteczności nadzoru nad jakością wody, a w szczególności zapobieganie możliwym zagrożeniom dla zdrowia ludzi w przypadkach, gdy nie jest ona zgodna z wymaganiami. W artykule omówiono najważniejsze zmiany, jakie wprowadzono w nowelizowanym rozporządzeniu.
EN
The aim of revision of a valid decree of Minister of Health dated on 19th November 2002, concerning requirements for drinking water (Dz. U. No 203, pos. 1718, 2002) was to increase the efficiency of drinking water quality supervision and particularly preventing the possible health threats when the water quality does not meet the requirements. The most important changes introduced in the amended decree were discussed in the article.
18
Content available remote Rainwater as alternative source of water supply
80%
EN
All urban mains water is treated to drinking water standards despite the fact that only few percent of domestic water consumption is for drinking. Rainwater collected from roofs and stored in tanks is an excellent alternative water source for domestic uses such as toilet flushing, laundry and garden watering. This paper presents a general characteristics of rainwater utilization systems, key components and some design considerations.
PL
W przewodach doprowadzających wodę pitną stosowane są zawory regulacyjne spełniające bardzo różne funkcje. Najczęściej spotykaną funkcją regulacyjną jest z pewnością redukcja ciśnienia. Dotychczas stosowane były zawory redukcyjne, które ponad membraną lub tłokiem posiadały sprężynę, umożliwiającą ustawienie określonego ciśnienia wyjściowego. Obecnie coraz częściej zadanie to przejmują zawory regulacyjne sterowane przepływającym przez nie medium. W instalacjach wody pitnej regulacja zaworu głównego dokonywana jest przez zawór sterujący, znajdujący się w dobudowanym obwodzie sterowniczym, a przepływająca przez nie woda sieciowa stanowi „własne" medium sterownicze. W artykule wyjaśniona zostanie z jednej strony konstrukcja i zasada działania zaworów regulacyjnych sterowanych „własnym" medium, z drugiej strony przedstawione zostaną korzyści płynące z zastosowania tych zaworów przy renowacji sieci wodociągowych.
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.