Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skanowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano zagadnienia związane ze skanowaniem przestrzennych obiektów 3D. Celem pracy jest przedstawienie koncepcji kaskadowego systemu skanującego. Procedura skanowania jest podzielona na kilka etapów. Pierwszy etap - wstępny - polega na módalnej analizie obrazu mającej na celu dostarczenie informacji na temat pozycji obiektu na stole pomiarowym oraz porównanie jego geometrii z bazą danych. Drugi etap wykonywany jest tylko wtedy, gdy algorytm systemu uzna na podstawie analizy módalnej, że skanowany obiekt nigdy wcześniej nie był mierzony. Wówczas następuje procedura wstępnego skanowania (zgrubnego) oparta na laserowym pomiarze geometrii. Etap trzeci, a zarazem najwaniejszy realizowany jest przez zespól stykowych ramion pomiarowych z uwzględnieniem ścieżki przejścia głowicy pomiarowej wygenerowanej na podstawie wstępnej geometrii 3D.
EN
In this paper die problems of scanning of 3D objects is discussed. The objective of this work is present conception of the cascade 3D scanner system. The first step is localization and recognize of the object. Second step is to rough prescanning by use laser scanner. The last step is final scanning by use automatic arms with contact sensor.
PL
W pracy omówiono zagadnienie związane chwytu brył skanowanych przy pomocy ultradźwiękowego czujnika odległości przymocowanego do kiści robota przemysłowego IRp-6. Celem identyfikacji jest określenie wymiarów i położenia bryły tak, Aby mogła być uchwycona przez dwupalczasty chwytak robota W omawianym zadaniu uwzględnia się prostopadłościany i walce o twardych ścianach. Do skanowania użyto adaptacyjnego algorytmu skanowania brył wzdłuż ich krawędzi.
EN
Identification of 3D objects using ultrasonic distance sensor mounted on the wrist of an IRp-6 industrial robot is discussed. The purpose of identification is to find objects dimensions, position and orientation in order to enable grasping by a two-finger gripper. In the described task the class of object is limited to hard cubicoids and cylinders. Along-edges adaptive scanning algorithm has been used.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono krótki przegląd zrealizowanych przez autora projektów z zakresu inżynierii odwrotnej. Do ich realizacji użyto narzędzi pracujących w ramach współrzędnościowej techniki pomiarowej. Były to współrzędnościowa maszyna pomiarowa Zeiss Accura wyposażona w głowicę skaningową VastXT (metoda kontaktowa) oraz ramię pomiarowe wyposażone w laserową głowicę skaningową (metoda bezkontaktowa).
5
Content available remote Introduction to airborne laser scanning, a GPS-INS based technique
80%
EN
An overview is given of laser scanning, a young promissing technique for effective and fast DTM and DSM production. The paper highlights the basic functioning principles and the main products of laser scanning; moreover its relationhips with photogrammetry are taken into account.
PL
Artykuł stanowi podsumowanie wyników prac badawczych, dotyczących wykorzystania laserowego skaningu naziemnego w planowaniu i zarządzaniu eksploatacją i rekultywacją wyrobisk, w odkrywkowych zakładach górniczych, wydobywających kopalinę przy użyciu materiałów wybuchowych.
EN
The article is a presentation of the research results on the use of laser scanning for the planning and management of mining and reclamation in the opencast mining companies.
EN
In the paper the method of generation of geometrical model with complex shapes using scans of real object is described. Model boundary is described by smooth Bezier curves. Geometrical model of pelvis bone is an example of evolved method. These models can be used in the FEM analysis of strength and stiffness.
9
60%
PL
W artykule opisano metodę oceny dokładności kształtu płaskich części maszyn przez skanowanie komputerowe i porównanie wyników z wymaganiami konstrukcyjnymi. Przeprowadzono analizę czynników i istotności ich wpływu na dokładność pomiarów. Wskazano możliwości poprawienia dokładności pomiarów przez statystyczne przetwarzanie wybranych fragmentów obrazu z użyciem specjalnego oprogramowania. Zapisane w postaci pliku graniczne wymiary konstrukcyjne części i wyniki pomiarów w postaci obrazu ze skanera optycznego są automatycznie porównane ze sobą. Przeprowadzono dyskusję nad zakresem i możliwościami użycia w pomiarach, skanerów optycznych handlowych, jako urządzeń dla badania w procesie wytwórczym płaskich części maszyn o skomplikowanych kształtach.
EN
The method for precision estimating the shape of two-dimensional machine elements by computer scanning and comparison of the results with constructional requirements are presented in the paper. Constructional dimension of the part contour recorded in file and measurement results obtained as optical scanner image are compared automatically with each other. Possibilities of using optical commercial scanners for measurements of flat machine pieces of complex shape during manufacturing process are discussed. There is shown the possibility of improvement of the measurement accuracy by statistical processing the chosen image fragments with use of special software. It can be stated that the scanned image quality depends on the measured part features, the course of scanning as well as the way of bitmap conversion. From comparison of the results after their computer processing for a scanner of resolution 300x300 DPI one can conclude that the measurements are loaded with the constant deviation equal to 0,05 mm and the deviation proportional to the measured length. It is proved that the standard plate inclination angle towards the light source shift direction influences the deviation value. In order to decrease measurement errors in the scanning process, a monochromatic light source moving in two directions and lighting up the measured element surface uniformly should be used. The processing and the computer statistical analysis of measurement results of the scanned image, based on neural networks and intelligent recognising of the image will enable automatic determination of the piece geometry with the accuracy of 0,5 pixel of the used optical scanner resolution.
EN
The study refers to the application of a 3D reverse scanning method for the analysis of the progressing wear of forging tools as well as for the detection of forging flaws in a selected hot die forging process. With the use of the POLYWORKS software, two parameters were determined: the volume increase (positive volume), describing the tool wear, and the volume loss of the forging material (outside volume), pointing to the forging defects, e.g. in the form of underfills. Both parameters (positive and outside volume) are interdependent and, on their basis, it is possible to elaborate the performance characteristics in time, e.g. the tool wear curve and the curve pointing to the possibility of the presence of forging defects. The presented approach can constitute a useful and effective tool enabling a fast analysis of the current state of the tools and the quality of the forgings (without the necessity of a significant disturbance of the production process), and it can also be an instrument used to analyse the stability and properness of the production process.
PL
Artykuł dotyczy możliwości wykorzystania metody skanowania odwrotnego 3D za pomocą skanera laserowego w celu analizy postępującego zużycia warstwy wierzchniej narzędzi kuźniczych, jak również do detekcji wad odkuwek w procesie kucia matrycowego na gorąco koła czołowego. Za pomocą oprogramowania POLYWORKS wyznaczano dwa parametry: przyrosty objętości (positive volume) określające zużycie narzędzia oraz ubytki objętości materiału odkuwki (outside volume) wskazujące wadę odkuwek, np.: w postaci niewypełnienia. Oba te parametry (positive i outside volume) są od siebie niezależne i na ich podstawie można opracować charakterystyki eksploatacyjne w czasie, m.in. krzywej zużycia narzędzia oraz krzywej wskazującej na możliwość wystąpienia wad odkuwek. Zaprezentowane podejście może stanowić użyteczne i skuteczne narzędzie pozwalające na szybką ocenę bieżącego stanu narzędzi oraz jakości odkuwek (bez konieczności znaczącej ingerencji w proces produkcyjny), a także może być instrumentem analizy stabilności i poprawności procesu wytwarzania.
PL
Podstawowy material źródłowy dla opracowań fotogram etrycznych w technologiach cyfrowych stanowią skanowane zdjęcia lotnicze. Proces wtórnego pozyskiwania danych jakim jest zamiana postaci analogowej zdjąć lotniczych na postać cyfrową jest najważniejszą, praw dopodobnie krytyczną, choć często najm niej docenianą, procedurą w łańcuchu produkcyjnym fotogrametrii cyfrowej (Baltsavias, E). Świadomy dobór parametrów skanowania oraz strategii przetwarzania obrazu na tym etapie technologicznym zadecyduje o jakości danych cyfrowych, a w konsekwencji również o jakości produktu końcowego. W artykule zostanie przeanalizowany wpływ wybranych param etrów skanowania na jakość automatycznie wygenerowanego numerycznego modelu terenu przy użyciu fotogram etrycznej stacji cyfrowej. Do najistotniejszych parametrów procesu, w kontekście niniejszego zadania, zaliczono wybór sposobu skanowania (kanału), rozdzielczość oraz przyjęty stopień kompresji. Doświadczenia prowadzono na stacji cyfrowej ImageStation 2000, w programie ISAE (ImageStation Automatic Elevation) wykorzystując zdjęcia kolorowe w skali 1:26000 co pozwoli na zastosowanie uzyskanych wyników badań w produkcji krajowej. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów zostaną ukazane na tle dotychczasowych doświadczeń innych autorów.
PL
W pracy skupiono się na uzyskaniu pełnej informacji wymiarowej o wyprasce wtryskowej. Omówiono szczegółowo wpływ czynników zewnętrznych na dokładność pomiaru, wskazano również cechy wyrobu niekorzystnie z metrologicznego punktu widzenia. W dalszej części opisano zagadnienia modelowania, które pozwala skrócić czas opracowania narzędzi. Podsumowanie uzupełniono perspektywą rozwoju optycznych systemów skanowania 3D.
EN
This paper is focused on gathering full geometrical information about molding specimen. Details about the influence of environment end external factors on measuring accuracy are given, so as specimen features disadvantageous from metrological point of view. Next part refers to the problem of modeling that makes time of new molding tool work out much shorter. To sum up a possible, future researches on optical 3-D scanning systems is described.
PL
QR-kody odbierane są różnie. Jedni je chwalą, inni nienawidzą. W czasie, gdy między zwolennikami i przeciwnikami trwa wymiana argumentów, polscy przewoźnicy sprawdzają, jak wykorzystać je w praktyce.
PL
Skanowanie wyrobów kształtowanych w technologii przyrostowej na bazie materiałów polimerowych wymaga odtworzenia pełnej geometrii z zachowaniem tekstury i kolorów. W artykule rozważono możliwość zastosowania fuzji danych pozwalającej na łączenie informacji pochodzącej z dwóch przyrządów pomiarowych, różniących się charakterystyką metrologiczną, właściwościami i specyfiką pracy. Przedstawiono fragment badań mających na celu ocenę wpływu wybranych czynników zewnętrznych kształtujących warunki pracy konkretnych modeli skanerów na jakość otrzymanych wyników. Wnioski z przeprowadzonych badań będą mogły być uwzględnione podczas dokonywania pomiarów tymi przyrządami, w celu wypracowania odpowiednio korzystnych wyników fuzji.
EN
Scanning the parts manufactured additive technique based on polymer materials requires to recreate the full geometry while maintaining the texture and colors. In the article analyzed the possibility of using data fusion technology that allows to combine Information coming from two measuring Instruments with metrological different characteristics, different properties, as well different specification of working. The authors show a part of research on the influence of some external factors forming the working conditions of concrete scanner models on the quality of their results. It is assumed that the conclusions of this study can be taken into account while measuring of these Instruments, In order to develop the favorable results of the data fusion.
PL
Tradycyjnym sposobem przenoszenia drukowanych dokumentów do pamięci komputera jest skanowanie. Szybszym sposobem jest użycie cyfrowego aparatu fotograficznego. Wtedy jednak obraz może zostać zniekształcony, a oświetlenie może być nierównomierne, co utrudnia lub uniemożliwia dalsze przetwarzanie. Zaproponowana metoda automatycznej korekcji geometrii i oświetlenia pozwala poprawić jakość zdjęcia.
EN
The traditional way of transferring printed documents into the computer memory is scanning. A quicker way is to use a digital camera. But in this case the picture geometry may be distorted, and lighting may be uneven. This makes further processing difficult or impossible. The proposed method for automatic correction of geometry and lighting can improve the picture quality.
20
60%
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie techniki konsolidowania informacji na podstawie danych, pozyskanych z dwóch źródeł metodą skanowania, której rezultaty wykorzystano w procesie cyfrowego dokumentowania obiektu z uszkodzonymi powierzchniami. W pomiarach zastosowano dwa mobilne systemy współrzędnościowe: ramię pomiarowe firmy ROMER z laserową głowicą skanującą typu RS- 2, oraz system ScanBrightTM firmy SmartTech, wyposażony w skaner światła białego. W pierwszym przypadku oprogramowaniem zarządzającym i przetwarzającym dane był pakiet Geomagic Studio, w drugim oprogramowanie Mesh3d. Systemy te pozwalają rejestrować dane w formatach tekstowych, gdzie każdy pojedynczy próbkowany punkt opisany jest wartościami XYZ, a w oprogramowaniu Mesh3d dodatkowo składowymi koloru RGB, dlatego informacje zawarte w tych plikach w różnym stopniu odwzorowują mierzone powierzchnie.
EN
The article describes the use of the technology consolidating the information from data obtained by scanning from two different sources, the results of which were used in the process of visually reconstructing the part with damaged surfaces. The measurement uses two mobile coordinate systems: ROMER measuring arm, equipped with the laser scanner RS-2, and the system SmartBright SMARTTECH, having a white light scanner. In the first case as management software and data processing a package Geomagic Studio was used, in the second Mesh3d software. These systems allow you to register data in text format, where every single scanned point is described by coordinate values of XYZ, and additionally Mesh3d allows to record of the RGB color components.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.