Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  znaczniki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Identyfikacja narzędzi w technologii RFID
100%
PL
O technologii RFID, jako o nowoczesnym sposobie bezproblemowego identyfikowania oznakowanych obiektów, mówi się w Polsce i na świecie już od kilku dobrych lat. Postęp technologiczny w tej dziedzinie, dostarczający nam coraz to nowych rozwiązań, powoduje, że czas mówienia o RFID już się kończy. Teraz nadchodzi czas realizacji.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 4
7283--7292, CD2
PL
Przesył informacji stanowi jeden z kluczowych elementów współczesnych procesów logistycznych. Współcześnie w łańcuchach dostaw powszechnie stosowane są systemy akwizycji danych typu ADC oparte w głównej mierze o jednowymiarowe kody kreskowe oraz o skanery z czytnikami laserowymi. Zastosowanie symbolik dwuwymiarowych w procesie globalnego przesyłu dóbr jest znikome. W artykule przedstawiono przykłady zastosowania nowoczesnych znaczników oraz urządzeń mobilnych typu smartphone oraz tablet w celu akwizycji danych w łańcuchach dostaw. Opisanymi znacznikami są znaczniki typu HCCB (ang. High Capacity Color Barcode) oraz znaczniki oparte o fale radiowe NFC (ang. Near Field Communication). Kolejnym istotnym elementem poruszonym w artykule jest kwestia bezpieczeństwa akwizycji danych, najczęściej występujących metod kradzieży danych czy też kodów, np. „QR hijacking” oraz sposobów zabezpieczenia stosowanych systemów informatycznych przed tego typu praktykami.
EN
Transmission of information is one of the key elements of modern logistics processes. Today in supply chains are commonly used data acquisition systems based mostly on one-dimensional barcodes and scanners for laser readers. The use of two-dimensional symbolic symbols in the global transport of goods is negligible. The article presents examples of the use of modern tags and mobile devices as for example smartphone and tablet to data acquisition in supply chains. Described markers are the markers of type HCCB (High Capacity Color Barcode) and tags based on radio waves NFC (Near Field Communication). Another important element raised in the article is the issue of security of data acquisition, the most common methods of data theft or codes, for example "QR hijacking" and ways to protect the applied computer systems against such practices.
4
Content available remote System znakowania paliw lotniczych
75%
PL
Tematem publikacji jest system znakowania paliw lotniczych, umożliwiający na każdym etapie ich dystrybucji, aż do układu paliwowego w samolocie identyfikację produktu. Paliwa lotnicze podlegają szczególnym zasadom nadzoru jakościowego w całym łańcuchu od ich wytwarzania do zbiornika w samolocie. Ważnym elementem jest możliwość przypisania konkretnej partii paliwa określonemu wytwórcy. Wynika to z jednej strony z odpowiedzialności wytwórcy za jakość produktu, z drugiej zaś umożliwia przypisanie konkretnej partii paliwa właściwego dla danego wytwórcy składu komponentowego, co w szczególnych przypadkach dystrybucji i eksploatacji paliw lotniczych jest ważne. Do takich przypadków zaliczyć należy awarie i katastrofy lotnicze. W referacie przedstawiono techniczne możliwości znakowania paliw lotniczych. Wskazano na znane i stosowane znaczniki oparte na barwnikach oraz nową generację znaczników opartych na molekułach typu DNA. Przedstawiono techniki detekcji znaczników opartych na barwnikach i kodzie DNA. W końcowej części referatu przestawiono opracowaną w ITWL koncepcję rodziny znaczników opartych na specjalnych, nie występujących w paliwach lotniczych molekułach. Wskazano na sposób detekcji tych znaczników oraz ich zalety w stosunku do produktów znanych.
EN
The topic of the publication is a labeling system for aviation fuel, allowing for every stage of their distribution, until the fuel in the aircraft identification of the product. Aviation fuels are subject to specific rules of supervision of quality in the whole chain from their production to the tank on the plane. An important element is the ability to assign a specific batch of fuel specified manufacturer. This follows from one side of the manufacturer's responsibility for product quality, on the other hand allows to assign a specific batch of fuel appropriate to the composition of the component manufacturer, which in specific cases, the distribution and use of aviation fuels is important. Such cases should include breakdowns and plane crashes. The paper presents the technical possibilities of marking aviation fuel. Pointed to the known and used for dye-based markers and a new generation of tags based on the type of DNA molecules. Presents techniques for the detection tag-based dyes and the DNA code. In the final part of the paper switched AFIT developed a concept of a family of tags based on the special, not present in the air-fuel molecules. Indicated the detection of these markers as well as their advantages compared to known products.
EN
Animal by-products result mainly from the slaughter of animals for human consumption, the production of products of animal origin (such as dairy products), the disposal of dead animals, and disease-control measures. Regardless of their source, they pose a potential risk to public and animal health and the environment. This risk needs to be adequately controlled, either by safe disposal of such products, or by their utilization, provided that strict conditions are maintained to minimize the health risks involved. Animal by-products are classified into categories that reflect the level of risk to public and animal health arising from those by-products (Cat. 1, 2 and 3). According to Commission Regulation (EU) No 142/2011, in processing plants for the processing of Category 1 or 2 material, derived products shall be permanently marked with glycerol triheptanoate (GTH). The minimum content of marker in target materials is 250 mg/kg of fat. For the determination of glycerol triheptanoate in dry meat, bone meals, rendered fat and soil adjuvants, gas chromatography technique and mass spectrometry detection are used.
8
Content available remote Pasywnie zasilane nośniki danych, czyli RFID w przemyśle
63%
PL
W artykule skupię się na pasywnych transponderach RFID, które ze względu na brak własnych źródeł zasilania są najbardziej obiecującą odmianą tej technologii. Umożliwiają daleko posuniętą miniaturyzację - np. Hitachi zaprezentowało tagi o wymiarach poniżej 50 na 50 mikrometrów. Ich właściwości fizyczne umożliwiają też tanią produkcję elastycznych tagów, które można np. wmontować w kartkę papieru, zachowując zasięg odczytu i zapisu rzędu kilkudziesięciu centymetrów. Omawiane w tekście cechy i przykłady zastosowań dowodzą, że RFID to technologia tania, niezawodna i bardzo często bezobsługowa, a pojawiające się innowacje dowodzą, że zakres jej zastosowań ciągle się rozszerza.
EN
Potential response of pyrite in an electrochemically active environment was supposed to shed light on its redox behavior in the presence of Cu+2, Pb+2 and Fe+2 ions, the commonly existing metal ions in flotation pulps of complex sulfide ores. This study was conducted to elucidate the effect of metal ions on the electrochemical behavior of pyrite. Mineral surface was polarized between pH 3–11 for 30 minutes in open atmosphere condition. Redox potential data revealed that redox reactions ceased almost in a few minutes, and system came to equilibrium. Potential response of pyrite did not vary significantly possibly due to the nobility of mineral. Effect of metal ions both on redox potential and solution pH was measured in free to change condition. Metal ions decreased pH and increased potential. Their effects became more apparent when starting the polarization from alkaline pH. Cu+2 showed its effect especially on the rest potential. It was thought to adsorb on mineral surface forming Cu-S like species. Pb+2 could only manipulate redox potential because of the formation of porous Pb-oxides on pyrite when starting the polarization from alkaline pH. Discriminating effect of Fe+2 was observed at higher dosages due to oxidation of Fe+2 ions to Fe+3-oxyhydroxides. Excess H+ ion release during chemical-electrochemical processes caused sharp decrease in solution pH.
PL
Badanie zmiany potencjału pirytu w środowisku aktywnym elektrochemicznie miała na celu określenie zmiany potencjału redoks w obecności jonów Cu+2, Pb+2 i Fe+2, jonów metali powszechnie występujących w zawiesinach flotacyjnych rud siarczkowych. Badania zostały przeprowadzone w celu wyjaśnienia wpływu jonów metali na zachowanie elektrochemiczne pirytu. Powierzchnia mineralna była spolaryzowana przy wartości pH 3-11 przez 30 minut w atmosferze powietrznej. Pomiary potencjału redoks wykazały, że reakcje redoks ustały niemal w ciągu kilku minut, a system osiągnął stan równowagi. Potencjał pirytu nie zmieniał się istotnie. Wpływ jonów metali zarówno na potencjał redoks, jak i pH roztworu zmierzono w warunkach wymiany swobodnej wymiany. Jony metali zmniejszały pH i zwiększały potencjał. Ich efekty stały się bardziej widoczne przy rozpoczęciu polaryzacji przy pH alkalicznym. Jony Cu+2 wykazywały wpływ na potencjał resztowy. Uważa się, że na powierzchni mineralnych zachodzi adsorpcja Cu-S. Jony Pb+2 mogą zmieniać potencjałem redoks jedynie z powodu tworzenia tlenków Pb na pirycie przy rozpoczynaniu polaryzacji od pH alkalicznego. Obniżający wpływ jonów Fe+2 wynika z powodu utleniania jonów Fe+2 do Fe+3. Nadmiar jonów H+ podczas procesów chemiczno-elektrochemicznych spowodował znaczne obniżenie pH roztworu.
14
Content available Organic Compounds on PM10 Particles in Air Pollution
51%
EN
In Ružomberok (Slovakia) and its environs, PM10 air pollution was analysed in the winter and summer periods of 2015 in order to identify organic composition. In the winter months, a higher number of organic substances (536) was found than in summer (374); the concentrations of various organic substances were higher in winter. Organic compounds were determined in the samples of air pollution by pyrolysis chromatography with mass spectrometric detection. Analysis showed that the higher concentrations of organic compounds in PM10 are the result of fossil fuel and biomass combustion. Apart from these sources, substances from transport, combustion and volatilization of polymers based on plastics, preparation and processing of food and biogenic (natural) contamination have been identified in air pollution. Biomass combustion was demonstrated using the diagnostic ratio levoglucosan/manosan. The average proportion of pollution produced by biomass combustion for the summer months is 4% and winter months 15%.
PL
Analizę zawartości składników organicznych w cząstkach PM10 w powietrzu zbadano w okresie zimowym i letnim 2015 r w Rużomberku (Słowacja) i jego okolicach. W miesiącach zimowych stwierdzono większą liczbę substancji organicznych (536) niż w lecie (374), stężenia różnych substancji organicznych były wyższe w zimie. Związki organiczne oznaczono w próbkach zanieczyszczenia powietrza metodą chromatografii pirolitycznej z detekcją spektrometrii masowej. Analiza wykazała, że wyższe stężenia związków organicznych w PM10 są wynikiem spalania paliw kopalnych i biomasy. Poza tymi źródłami, w zanieczyszczeniu powietrza zidentyfikowano emisję z transportu, spalania i emisję części lotnych z produkcji tworzyw sztucznych, przygotowania i przetwarzania żywności oraz zanieczyszczenia biogeniczne (naturalne). Emisję ze spalania biomasy określono przy użyciu wskaźnika diagnostycznego levoglucosan/manosan. Średni udział zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania biomasy w miesiącach letnich wynosi 4%, a w miesiącach zimowych 15%.
PL
Zaproponowano nowe podejście (architekturę) do budowy układu sterowania pojedynczym robotem mobilnym. Bazuje ono na paradygmacie SOA, w którym robot widziany jest jako zbiór świadczonych przez siebie usług. W informatyce paradygmat SOA jest uznanym i często stosowanym podejściem do projektowania rozproszonych systemów. W robotyce takim systemem jest niewątpliwie system wielorobotowy. Próba przeniesienia paradygmatu SOA w obszar robotyki ma na celu wykazanie przydatności tego podejścia w robotyce mobilnej. Zaproponowana architektura układu sterującego robotem mobilnym składa się z czterech warstw programowych. Najniższa warstwa, tj. warstwa kontroli urządzeń i agregacji danych, odpowiedzialna jest za kontrolę urządzeń (sensorów, manipulatorów itp.), w które wyposażony jest robot oraz za agregację, przetwarzanie i fuzję pozyskanych z nich danych. Funkcje kolejnej warstwy nawigacji, zwykle implementowane są przez system nawigacyjny robota, który umożliwia m.in. sprawne wyznaczanie i pokonywanie tras. Kontrolery wykonania usług rezydują w warstwie logiki wykonania usług i są odpowiedzialne za realizację poszczególnych usług świadczonych przez robota. W najwyższej warstwie, tj. warstwie zarządzania usługami, znajduje się Menadżer Usług, odpowiedzialny za komunikację systemu robota z pozostałymi komponentami systemu SOMRS oraz za zarządzanie wykonaniem usług na robocie. Na podstawie opracowanej architektury powstał prototyp systemu robota, który został zainstalowany na dwóch robotach typu Pioneer P3-DX. Eksperymenty z udziałem tych robotów pozwoliły na weryfikację przydatności opracowanej architektury w praktycznych zastosowaniach.
EN
A new architecture of a control system of a mobile robot is proposed. It is based on the SOA paradigm (Service Oriented Architecture), in which the robot is seen as a set of services it provides. In Computer Science, the SOA paradigm is a valid and often used approach when designing distributed systems. A multirobot system is an example of such a system. The proposed architecture of a mobile robot control system consists of four software layers. The lowest layer, the device control and data aggregation layer, is responsible for the control of devices ( sensors, effectors, etc.), with which the robot is equipped, and for aggregation , processing and fusion of data gathered by these devices. Functions of the next layer, the navigation layer, are usually implemented by a robot navigation system which enables efficient determination of routes and robot movement. Service execution controllers reside in the service execution logic layer and are responsible for the realization of various services provided by the robot. The top layer, the service management layer, consists of Services Manager which is responsible for the communication between the robot control system and the other components of the SOMRS system as well as for the management of service realization. A prototype robot system was developed based on the proposed architecture. It was installed on two Pioneer P3-DX mobile robots. Experiments involving these robots allowed us to verify the usefulness of the developed architecture in practical applications.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.