Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 209

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Liberalizm handlowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
XX
Na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat gospodarka światowa podlegała stopniowej liberalizacji handlu. Zwolennicy doktryny wolnego handlu, uważają, że jest on korzystny dla wszystkich krajów. Przeciwnicy zwracają uwagę na problem nierównomiernego podziału korzyści z wymiany międzynarodowej. Ze względu na spore kontrowersje jakie budzi liberalizacja handlu, w artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, kto ma rzeczywiście rację.
EN
This article presents a model that resolves the issue of the existence of benefits from free trade under conditions of competitive advantage asymmetries among individual countries. The article concludes that free trade is beneficial for all countries. The scope of benefits a given country gains, however, depends on the kind of competition and its market strength. (original abstract)
XX
Rozpoczęta w 2000 r. (a następnie włączona do agendy Rundy Rozwoju w Doha) kolejna runda wielostronnych negocjacji w sprawie liberalizacji handlu usługami pobudza do refleksji na temat potencjalnych korzyści i zagrożeń związanych ze zwiększeniem dostępu zagranicznych usług i usługodawców do rynków krajowych. Ścierają się tutaj dwa przeciwstawne poglądy. Krytyka przeciwników liberalizacji skupia się na GATS, Układzie Ogólnym w Sprawie Handlu Usługami. Celem artykułu jest przedstawienie procesu powstawania wielostronnych reguł handlu usługami na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz ich konsekwencji dla różnych podmiotów zaangażowanych w ten handel.
EN
The process of multilateral liberalization of trade in services was started during the Uruguay Round of negotiations (1986-1994). According to Article XIX of GATS WTO Members were committed to entering into further rounds of services negotiations in order to achieve progressively higher level of liberalization. The first such round started in January 2000 and is supposed to conclude by the beginning of 2005. With the negotiations now under way, it is necessary to pose a question of effect of services liberalization, particularly that there has not been much success in opening the markets in most countries in the world. The distinguishing features of services liberalization, i.e. a necessity of factors of production to move to the location of the consumer and enhanced competition of both domestic and foreign suppliers can have positive effects on long-term economic growth. The empirical studies both assess and project liberalization effects in various countries, sectors and social and professional groups. (original abstract)
XX
Omówiono główne cele Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (CEFTA) podpisanego w Krakowie w 1992 roku, towarzyszące mu dodatkowe dokumenty i deklaracje podpisywane w następnych latach oraz pojawiające się problemy, w szczególności dotyczące przystąpienia do CEFTA dalszych krajów.
EN
The paper is an analysis of the schedule of succesive reduction of duties, in accordance with the CEFTA time-table, as well as the presentation of problems connected with the extension of integration processes onto other countries (agreements with successive countries - since January 1996 - Slovenia), and, which is a novelty, the problems of extending the scope of cooperation, within CEFTA, by including certain decisions of the European Treaty (going beyond the free trade subject - tentative permit of free flow of capital, services, people). The paper discusses also the "deepening" of regional integration - an action different from the "territorial expansion", i.e. the option of forming the complete customs union, and the formation of the monetary union, including the payments union (this would be a considerable outrunning of the process of liberalizing the economic exchange with the EU and EFTA countries, which could result in an accelerated accession of the CEFTA countries to the European Union). Additionally, the author discusses the actions of the Polish government undertaken in consideration of the needs resulting from the preferences in the economic development, economy restructuring, and actual needs of the market (which is connected with the realization of contracts and international agreements, for instance the acceptance of the new tariff, in accordance with the European standards), as well as the actions supporting Poland's pursuit of full membership of the EU (for instance the establishment of the Foundation - Central European Forum). (original abstract)
XX
Przybliżono historię negocjacji akcesyjnych Federacji Rosyjskiej. Przedstawiono bariery i przeszkody procesu negocjacyjnego. Omówiono propozycje usprawnienia systemu negocjacji z WTO.
EN
After China signed up to the WTO in 2002, Russia, which has been negotiating for accession to the WTO for the last 16 years, became the last big country left out of the trading club. In this article reasons for protracted negotiations will be shown. In a short introduction, the framework of negotiations will be characterized. Then, the study describes the main developments of negotiations on accession. In the next section, some primary barriers in the negotiating process will be identified. Subsequently, the study proposes a major reform of the WTO. Special emphasis will be put on accession framework. The article concludes with a summary of the main conclusions. (original abstract)
XX
Celem pracy jest przygotowanie wspólnego podejścia do liberalizacji handlu, które uwzględnia przegląd teoretyczny głównych zysków i zagrożeń płynących z wolnego handlu. Przedyskutowano rozmaite kwestie: koncepcję liberalizacji handlu, dające się uzasadnić mocne i korzystne aspekty wolnego handlu, jego potencjalne słabe strony i związane z nim niebezpieczeństwa oraz wspólne podejście do liberalizacji handlu na poziomach kraju, organizacji i konsumenta. Wnosząc z ostatnich kryzysów ekonomicznych, wolne i otwarte rynki będą niezbędnym warunkiem trwałej odnowy gospodarczej. Dlatego też istotne znaczenie będzie miało podniesienie kwestii bezpośredniego i pośredniego wpływu rozwiązań politycznych na handel. Głównym celem będzie przeprowadzenie liberalizacji handlu w sposób przemyślany i pozwalający w jak największym stopniu na uniknięcie możliwych zagrożeń. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to prepare common approach to trade liberalization with reference to theoretical review on the main benefits and threats of free trade. Several objectives are discussed: trade liberalisation concept, feasible benefits and advantages of free trade, potential threats and disadvantages of free trade, common approach to trade liberalization at country’s, organisation’s, and consumer’s levels. Judging from recent economic crises, free and open markets will be a necessary precondition for a sustained economic recovery; therefore, addressing policies with both direct and indirect impacts on trade will be of an immense importance. The main task is to liberalise trade reasonably and avoid as many drawbacks as possible. (original abstract)
6
100%
XX
W związku z niepowodzeniem prowadzonych od 2001 r. wielostronnych negocjacji liberalizacyjnych, opartych na szerokim programie negocjacji Rundy Doha, podczas przygotowań do konferencji ministerialnych WTO na Bali i w Nairobi zadecydowano o zmianie podejścia negocjacyjnego na bardziej selektywne. Rezultatem ograniczenia zakresu negocjowanych kwestii było przyjęcie niewielkich pakietów decyzyjnych, zwanych "Pakietem z Bali" i "Pakietem z Nairobi". Celem artykułu jest analiza decyzji związanych z rolnictwem, które weszły w skład wymienionych pakietów, oraz próba oceny ich znaczenia dla procesu liberalizacji handlu rolnego w ramach WTO. Przeprowadzone badania, oparte na przeglądzie literatury, tekstów prawnych WTO oraz danych statystycznych z bazy WITS-Comtrade, wykazały, że w ramach nowego podejścia przyjęto kilka istotnych, wiążących prawnie zobowiązań w obszarze rolnictwa, z których największą wartość ma zobowiązanie do całkowitej eliminacji subsydiów eksportowych w handlu rolnym. Mimo że w rozmowach nie poruszano wielu kontrowersyjnych kwestii, to stopniowe rozszerzanie zakresu negocjacji może przyczynić się do końcowego sukcesu Rundy Doha WTO. (abstrakt oryginalny)
EN
The multilateral trade negotiations, based on a broad Doha Development Agenda, failed to bring concrete results despite more than a decade of talks. To break the deadlock, country members decided to limit the scope of negotiating issues to be discussed during the 9th and 10th Ministerial Conferences on Bali and in Nairobi. The new, more selective approach resulted in the adoption of small packages of decisions, known as the "Bali Package" and the "Nairobi Package". This article aims to analyse the decisions included in these packages, which are related to agriculture. It also attempts to evaluate their importance for the process of agricultural trade liberalisation in the WTO. The study, based on the analysis of literature, legal WTO texts and statistical data from the database WITS-Comtrade, showed that the new approach led to the adoption of several significant, legally binding commitments in the areas of agriculture, out of which the highest value has the commitment to eliminate agricultural export subsidies. Although the talks did not address many controversial issues, the gradual expansion of the scope of negotiations may contribute to the successful conclusion of the Doha Round of the WTO.(original abstract)
EN
This paper introduces an alternative indicator to evaluate the external sector behavior of a country or region. The objective of this indicator, titled "The External Sector Vulnerability Monitoring Index" (henceforth ESVM) (λ), is to offer policy-makers and researchers a new analytical tool to study the external sector trends and stages of any country from a global perspective. The ESVM-index (λ) is not intended to be a forecasting model. It is focused on showing the past and present economic situation in any country's external sector performance. It can provide a general idea of the situation and evolution of the foreign sector performance of any country. Therefore, the application of the ESVM-index (λ) is based on the characteristics, conditions and historical moments that any country presents in its external sector development. ESVM-index (λ) acts as a simulator that allows the application of a series of different scenarios and phases of external sector performance of any country. In our case, we apply the external sector vulnerability monitoring index (λ) on the Chinese and ASEAN-5 economies. (original abstract)
XX
Przedstawiono obroty handlowe Polski i Węgier po wprowadzeniu umowy o liberalizacji handlu CEFTA w latach 1992-1994.
XX
Artykuł zawiera omówienie obrotów handlowych Polski z krajami CEFTA oraz ocenę efektów liberalizacji handlu zagranicznego Polski z krajami CEFTA.
XX
Stany Zjednoczone do tej pory popierają politykę liberalizacji handlu. Natomiast polityka WE jest protekcjonistyczna. Organizacje rolnicze takie jak: COPA i COGECA protestują przeciwko wymuszaniu przez WTO na Unii liberalizację. Za, są przede wszystkim koncerny, które chcą sprzedawać i produkować w skali globalnej. Niechętne są organizacje konsumenckie, związki zawodowe, organizacje ekologiczne oraz grupy religijne. Polska w dalszym ciągu jest za liberalizacją.
XX
Omówiono problemy związane z liberalizacją handlu towarowego i usług, liberalizacją handlu usługami, liberalizacją inwestycji. Przedstawiono wpływ liberalizacji na handel wewnątrzregionalny ASEAN oraz wpływ utworzenia AFTA na handel z krajami trzecimi.
EN
Problems related to trade and service liberalization as well as investment liberalization have been discussed. Liberalization's influence on interregional trade of the ASEAN has been presented. The article also focuses on the process of creating AFTA and its influence on trade with Third World countries.(AŁ)
XX
Jednym z głównych problemów w ramach trwających obecnie negocjacji handlowych na forum Światowej Organizacji Handlu jest handel rolny. W przypadku Unii Europejskiej, z uwagi na znaczący poziom protekcjonizmu w rolnictwie, przyjęcie w ramach WTO zobowiązań liberalizujących wymianę w tym obszarze oznacza reformę wspólnej polityki rolnej. W chwili obecnej, z uwagi na brak zakończenia rokowań rundy Doha, trudno przewidzieć kierunki zmian w ramach tej polityki. Już teraz można jednak stwierdzić, iż pozytywne zakończenie rokowań przyczyni się do zwiększenia stopnia otwarcia rynku UE na produkty rolne z państw trzecich oraz do redukcji subsydiów eksportowych. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the major problems in the ongoing trade negotiations within the WTO is trade in agricultural products. In the case of the European Union, due to the significant level of protectionism in agriculture, an adoption of the WTO liberalization commitments in this area will mean a reform of the Common Agricultural Policy. At the moment, due to a lack of completion of the Doha negotiations round, it is difficult to predict trends in this policy. It is already generally recognized that the positive conclusion of the negotiations will increase the degree of opening of the EU market for agricultural products from third countries and reduce export subsidies. (original abstract)
XX
Artykuł podejmuje próbę oceny dotychczasowego funkcjonowania GATS. Analizuje wpływ Układu na rozwój handlu usługami oraz wskazuje na uwarunkowania, które powodują, ze efekty jego działalności są niezadowalające.
EN
The author of the paper evaluates effects of the negotiations on liberalization of international trade of services that have been taking place within the General Agreement on Trade of Services (GATS). He concludes that in the time period of ten years, which passed since closing the Uruguay Round, the progress in negotiations referred to is rather slight and points out reasons for it. (original abstract)
XX
Zwrócono uwagę na obserwowany we współczesnych relacjach handlowych na świecie proces powstawania regionalnych porozumień handlowych. Porozumienia takie, chociaż mają charakter dyskryminacyjny, powstają na mocy regulacji GATT/WTO, której podstawą działania jest klauzula najwyższego uprzywilejowania. Przedstawiono podstawy prawne powstawania regionalnych porozumień handlowych oraz wybrane cechy charakteryzujące proces ich rozwoju. Zwrócono również uwagę na relacje pomiędzy tworzeniem regionalnych porozumień handlowych a celem WTO, którym jest liberalizacja światowego handlu. (abstrakt oryginalny)
EN
A prominent feature of the contemporary multilateral trading system is proliferation of regional trade agreements. Such agreements increase discrimination of third countries although those agreements are notified to the GATT/WTO which is focused on promotion of free world trade. The paper state sets of rules under which the WTO members can enter into regional integration arrangements. The main trends and characteristics of regional trade agreements are also presented. The last part of this paper is focused on the relations between regional trade agreements and the multilateral system. (original abstract)
15
Content available remote Stosunki transatlantyckie Polski (z USA i Kanadą) w nowej konfiguracji
75%
XX
W artykule analizowane są interakcje między procesami zachodzącymi w gospodarce realnej a stosunkami umownymi w relacjach transatlantyckich. Przedmiotem rozważań są istniejące lub negocjowane (zamrożone) umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Celem artykułu jest przeanalizowanie potencjalnych implikacji wspomnianych zmian w sferze regulacyjnej dla polskiego handlu towarami przemysłowymi, który odbywa się w coraz większym stopniu w ramach międzynarodowych łańcuchów wartości. Artykuł ma charakter badawczy. Wykorzystano w nim analizę dokumentów, analizę statystyczną i porównawczą. Z przeprowadzonej analizy wynika, że umowa UE z Kanadą wzmocni rozpoczęty już proces integracji europejskiego i północnoamerykańskiego łańcuchów wartości. Stwarza to dla Polski szanse, ale także zagrożenia. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper, there are analysed the interactions between the processes taking place in the real economy and the contractual relations in the transatlantic relationship. The subject matter of considerations is the existing or negotiated EU free trade agreements with the United States and Canada. The aim of the paper is to provide analysis of the potential implications of the said changes in the regulatory sphere for Poland's trade in industrial goods, which occurs to an ever growing degree within the international value chains. The article is of the research nature. The author used in it a documents review and the statistical and comparative analysis. The carried out analysis shows that the EU agreement with Canada will strengthen the already launched process of integration of the European and North American value chains. It poses for Poland more challenges than threats. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest określenie specyfiki współczesnego regionalizmu handlowego, a następnie próba udzielenia odpowiedzi na pytanie o jego rolę w warunkach globalizacji. Ponieważ oba pojęcia należą do odmiennych kategorii (globalizacja jest historycznym procesem, a regionalizm - polityką), cel pracy zostanie uściślony do pytania o rolę regionalizmu względem jednego z symptomów globalizacji - multilateralnego systemu regulacji handlu międzynarodowego. (fragment artykułu)
EN
Contemporary regionalism, a discriminative option of trade policy, is proliferating within the non-discriminative multilateral trading system, one of the main symptoms of globalisation. The purpose of the paper is to identify the features of today’s regionalism and discuss its role towards multilateralism. The distinction between the old and the new regionalism seems to be critical. The new regionalism, outward-oriented, diversified and multidimensional, seems to be a sort of response to globalisation. It reveals some new systemic effects, which help to modify the traditional, rather negative assessment of the impact regionalism may have on multilateralism. (original abstract)
XX
Przedstawiono etapy liberalizacji handlu w ramach CEFTA. Omówiono podstawowe tendencje w kształtowaniu się obrotów handlowych Polski z krajami CEFTA. Pokazano wpływ liberalizacji w ramach CEFTA na wymianę handlową między Polską a krajami CEFTA.
EN
The 12-year period during which the CEFTA Agreement has been in force fully confirms the beneficial impact it has had on trade among its signatories. Attesting to this are the rate of growth of trade and the fact that in a relatively short period of time conditions were created to conduct trade between the member countries based on market principles. In this article, the author presents the most important provisions of the Agreement and of respective Additional Protocols on the principles of trade liberalisation. The author attempts to determine the impact of each liberalisation decision on changes in the rate and structure of trade between Poland and the other member countries. The author concludes by listing the most important conclusions from the analysis. (original abstract)
EN
Objective: This study examines the impact of trade policy on export diversification of economic sectors in Nigeria over the period of 1970 to 2017. Research Design & Methods: The study utilises Autoregressive Distributed Lag (ARDL) technique and the Herfindal formula to compute the export diversification index. Findings: The results of the study show that trade policy has a significant impact on export diversification of the oil sector, while the impact of trade policy on export diversification of the remaining sectors of the economy is insignificant. Implications & Recommendations: The Nigerian export base is still highly skewed towards oil export at the expense of other sectors. Thus, with exception to the oil sector, trade policy has not enhanced export diversification of other sectors of the Nigerian economy. Thus, the study recommends that the government de-emphasises dependency on oil and discoveries of new oil wells, such as those discovered in the Southwest and Northern regions of Nigeria.Contribution & Value Added: This study contributes to the literature by showing that trade policy has diverse influence on export diversification in various sectors of the economy. Hence, the use of trade policy recommendations from aggregate analysis should be discontinued while sector specific policies should be adopted. (original abstract)
19
75%
XX
W pracy zanalizowano strukturę handlu pomiędzy Meksykiem i USA w okresie przed NAFTA, a także zmiany w dobie NAFTA. Zagadnienie to obejmuje lata 1981-2007. Źródłem danych była baza UB's Comtrade database.
EN
This paper aims to analyze the Mexican-US trade structure in the pre-NAFTA period and also the changes in the NAFTA era. The time horizon starts in 1981 and ends in 2007. The source of data was UB's Comtrade database. (original abstract)
XX
Autorka koncentruje się na problemie współpracy w sferze finansowej, starając się odpowiedzieć na pytanie, jak zaawansowana jest współpraca w tej dziedzinie państw azjatyckich, w jakim kierunku zmierza, jakie gospodarki obejmuje swoim zakresem i czego można się w jej ramach spodziewać w przyszłości. Zakłada się, że świat dąży do jednej waluty. Wymaga to stworzenia warunków w skali świata określanych jako OCA (Optimal Currency Area - Optymalnego Obszaru Walutowego), a to oznacza liberalizację w czterech sferach kontaktów gospodarczych. (fragment tekstu)
EN
Asian states are advanced in liberalizing their trade in goods and services, as well as capital flows. This stage of development requires moving towards more advanced co-operation in monetary policies, what is done in different institutional structures and configurations of participants. The main hub is created in this area by ASEAN, ASEAN+3 and ASEAN+6. Nevertheless, the process does not end on the mentioned groupings and has a strong impact on policies applied also in so-called nearest neighbourhood. Recently, the structures established in the process of liberalizing trade resemble classical spaghetti bowl, what is quickly followed by another bowl embracing states who co-operate in monetary matters. The co-operation in financial and monetary matters can be divided into clear four stages, from which the first is marked by departure from golden standard and energy crisis in 1973, while the last is marked by the 2008/2009 financial crises.(original abstract)
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.