Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3472

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 174 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Education
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 174 next fast forward last
XX
The following paper aims at showing the situation observed nowadays on the market of extracurricular educational services in China. On this example a reader can see how different it appears in comparison to European circumstances. A spectacular impression the tutoring facilities make is the source of their competitive advantage and stunning success. Also the image of a student coming from the city viewed in the article diverges significantly from what can be noticed in the Old Continent. The young Chinese appear to be very ambitious, hard-working and motivated to get best education, but on the other hand they get susceptible to any western trends.(abstrakt oryginalny)
EN
Artykuł ma na celu przedstawienie sytuacji obserwowanej obecnie na rynku pozalekcyjnych usług edukacyjnych w Chinach. Na tym przykładzie czytelnik może zobaczyć, jak różna wydaje się ona w porównaniu z europejskimi warunkami. Spektakularne wrażenie, jakie robią placówki zajmujące się korepetycjami, to źródło ich przewagi konkurencyjnej zapewniające tak oszałamiający sukces. Również obraz studenta pochodzącego z miasta przedstawiony w artykule odbiega znacznie od tego, co można zauważyć na Starym Kontynencie. Młodzi Chińczycy wydają się bardzo ambitni, pracowici i zmotywowani, aby uzyskać najlepsze wykształcenie, a z drugiej strony są oni podatni na wszelkie zachodnie trendy.(original abstract)
3
Content available remote Determinanty nowoczesnej edukacji osób niewidomych i słabowidzących
100%
XX
Informacja i dostęp do niej odgrywają istotną rolę zarówno w życiu poszczególnych jednostek, jak i najróżniejszych grup społecznych. Jedną z takich grup, dla których informacja, a zwłaszcza możliwość dostępu do niej, ma kluczowe znaczenie, tworzą osoby z uszkodzonym wzrokiem. Chodzi nie tylko o to, że oba wymienione elementy stanowią obecnie główny czynnik przemian w rehabilitacji społecznej i zawodowej takich osób, ale przede wszystkim o to, że w zasadniczy sposób determinują one całokształt warunków funkcjonowania osób niewidomych i słabo-widzących. Dzieje się tak dlatego, że od pewnego czasu następuje znaczący wzrost ilości informacji z zakresu szeroko rozumianej rehabilitacji, a przede wszystkim z uwagi na niezwykły rozwój technologii informacyjnych, którego efektem jest pojawianie się coraz lepszych narzędzi oraz metod udostępniania i pozyskiwania informacji przez niewidomych i słabowidzących. To zaś daje szanse na tworzenie dużo lepszych warunków kształcenia osób z dysfunkcją wzroku, niż to miało miejsce kilkadziesiąt czy nawet kilkanaście lat temu.(fragment tekstu)
EN
This paper presents the most important factors that determine modern education process of the blind and visually-impaired persons. It shows the role and importance of information technology in this process. Especially, it describes two internet educational services which have been prepared exactly for the blind and visually-impaired persons. The paper also shows new law and different initiatives which have done in order to equal educational chances for people with disabilities.(original abstract)
4
Content available Edukacja w społeczeństwie wielokulturowym
100%
EN
Contemporary societies are all multicultural societies. One of the consequences of this fact is the necessity of transformation of educational systems in such a way that the systems will serve a multicultural society and its variety. Different standpoints in the subject of multicultural education are taken under consideration. Advocates of adjusting educational system to the conditions of multicultural society, among whom the voice of Will Kymlicka is outstanding, argue that each individual is firmly attached to her cultural group. In a way everybody is a member of cultural minority, because each individual refers to some values which are not shared by the majority. Multicultural education is necessary if we don't want to deprive the students of their essential cultural roots during the educational process. Against this background the opponent argument of Brian Barry is outlined. For Barry multicultural education doesn't help the individual to function in contemporary liberal society. The difficulties met by the individuals from the minority groups in universal educational systems are exaggerated according to Barry. The different views on the problem of multicultural education are caused by the different understanding of the foundations of human activity. The advocates of multicultural education are primary concerned of culture, values and social conditions of individual identity while their opponents put at the first place successful work of political community and concern for individual liberty.
5
100%
EN
This paper is about the main wais of development of Russian education. The tendency of development of Russian education in XXI century has a special interest. (original abstract)
EN
The article reviews the book Edukacja oświeceniowa a szkoła tradycyjna. Z dziejów kultury intelektualnej i filozoficznej [Enlightenment Education and Traditional Education: From the History of Intellectual and Philosophical Culture], by Stanisław Janeczek.
EN
These turbulent times require more demanding level of knowledge, which is reflected in the expected requirements for educational institutions. It is thus obvious that the decision on the choice of educational institution, field of study or programme is not a simple thing. These decisions should be viewed in the wider context of responding to the expectations of potential customers and the rapid progress in technology. Current and potential clients of educational institutions are technologically more advanced, they manage communication in cyberspace. Therefore the marketing activities have to move more rapidly into this space(original abstract)
XX
Celem artykułu jest porównanie poziomu edukacji w Polsce i krajach UE w kontekście zmian, jakie dokonały się w polskiej oświacie w latach 90. Analiza porównawcza dotyczyła lat 1990-2000 i została przeprowadzona w oparciu o podstawowe wskaźniki edukacji. W Polsce - w analizowanym okresie - znacznie zwiększyła się liczba modzieży uczęszczającej do liceów ogólnoksztacących oraz liczba studentów szkół wyższych, tym niemniej nadal odsetek osób z wyższym wykształceniem jest niższy niż w krajach UE.
EN
The aim of the article is to compare the level of education in Poland and the EU countries in con-textof changes that occurred in Polish education in the 90s. This comparative study refers to the years 1990-2000 and was conducted on the basis of essential education indices. In Poland, in the analysed period, the number of secondary school pupils and students considerably increased but the proportion of people with higher education is still lower than in the EU countries.(original abstract)
EN
The literature concerning monastic education in the 18th century omits the subject of educational and teaching activity of Saint Basil the Great Monastery or discusses it very briefly. Not much is known about functioning of those schools in the period before the Commission of National Education was founded. The educational programme and the problems connected with it, which had occurred in Basilian schools were presented on the example of the college in Buczacz, located in the southeastern part of the Republic of Poland, functioning between 1754 and 1784. The educational goals pursued in the college were not different from the ones of other monastic schools. The then educational system mostly promoted the respect for ideological and moral values, considering material values less important. In the educational process, the Basilian Monks put piety first. The misdeeds of the students of the college in Buczacz were punished according to the canon of conduct of the then youth studying in monastic schools. The canon included: getting drunk, forbidden meetings with women, thefts, scuffles with soldiers in magnates’ service and stationed in the town, as well as with Jewish people. In the latter half of the 18th century, great significance was attached to proper conduct of the students of the college and misconducts against morals were the most common reasons for expulsions.
PL
Education problems in Basilian Schools in the latter half of the 18th century, with an example of the College in Buczacz. The literature concerning monastic education in the 18th century omits the subject of educational and teaching activity of Saint Basil the Great Monastery or discusses it very briefly. Not much is known about functioning of those schools in the period before the Commission of National Education was founded. The educational programme and the problems connected with it, which had occurred in Basilian schools were presented on the example of the college in Buczacz, located in the southeastern part of the Republic of Poland, functioning between 1754 and 1784. The educational goals pursued in the college were not different from the ones of other monastic schools. The then educational system mostly promoted the respect for ideological and moral values, considering material values less important. In the educational process, the Basilian Monks put piety first. The misdeeds of the students of the college in Buczacz were punished according to the canon of conduct of the then youth studying in monastic schools. The canon included: getting drunk, forbidden meetings with women, thefts, scuffles with soldiers in magnates’ service and stationed in the town, as well as with Jewish people. In the latter half of the 18th century, great significance was attached to proper conduct of the students of the college and misconducts against morals were the most common reasons for expulsions.   
10
80%
XX
Województwo zachodniopomorskie usytuowane jest w północno-zachodniej części Polski. Jego powierzchnia wynosi 22,9 tys. km2, co stanowi 7,3 proc. obszaru kraju. Województwo liczy 114 gmin (w tym 11 miejskich, 50 miejsko-wiejskich, 53 wiejskie), 18 powiatów oraz trzy miasta na prawach powiatów. Należy stwierdzić, że rozwój województwa zachodniopomorskiego zależy głównie od potencjału intelektualnego, w tym poziomu szkolnictwa wyższego, a także od planów zagospodarowania przestrzennego. Plan ten ma charakter regionalny, a zarazem strukturalny i obejmuje obszary węzłowe, układ osadniczy, infrastrukturę techniczną i społeczną regionu itp. (fragment tekstu)
EN
The article presents impact innovation region Western Pomerania on evolution university, academy and polytechnic. Terms innovativeness and region potential have been defined. Politics Western Pomerania region in range higher education has presented on a pint of view of modernization academies, universities and polytechnics and on effort for to make by citizens, national and private institutions and school. (fragment of text)
XX
Przedstawiono główne zadania Unii Europejskiej w reformowaniu systemu edukacji w Polsce w świetle założeń Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Szczególną uwagę zwrócono na sferę edukacji w Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego do roku 2020.
EN
The education system of lower Silesia, after joining the European Union, has to face particular challenges but also it should take the advantage of new chances for development. International exchange, co-operation, and localization of foreign companies have created many opportunities to develop the economy in region, as well as decrease an unemployment rate. It is important to point out that business attraction of region is not only infrastructure but also, or maybe the most crucial, the quality of human resources. That is why the education process, supported by the European Structural Funds, adapted to a large extent to the expectations of employers, will play a major role in the future development of region. (original abstract)
XX
Praca przeprowadzona w symulowanym środowisku oferuje dodatkowe korzyści do tradycyjnych instrukcji dydaktycznych. Symulacja zapewnia również urodzajne środowisko pracy dla studentów. Wykorzystanie symulacji w edukacji staje się szeroko rozpoznawalne. (abstrakt oryginalny)
EN
The integration of the simulation in the field of logistics and Aviation Management provides an insight into the practical aspects of the business. It provides a tremendous value added in the study environment. The curricula including variety of simulation-based courses provides a blended course structure, which is much ' . S for practice and learning, re-placement and amplification, and evocation and replication of substantial aspects of the real world in an interactive way. Simulation- ' k k k iness outcome due to some bad decision. Simulation-based curricula can be applied in designing structured learning experiences that can be used as a measurement tool linked to targeted teamwork competencies and learning objectives. The coursework conducted in the simulated environment offers an additional benefit to the traditional didactic instruction. Simulations also provide a fertile learning environment for students. The use of simulated activities in education is widely becoming recognized. In the field of logistics and Aviation Management, simulations are often cheaper to create than their real life equivalents. In logistics and Aviation Management, simulation can simulate an activity that is "real", hence creating a virtual real activity. (original abstract)
EN
This study portrays the present social trends of the educational system against the background of the transformation of the social institutions that emerge as a result of the general changes to the social paradigm. These transformations have a direct impact on questions over classical humanistic ideals and educational goals relating to the social perceptions of the status of educated people. The aim of this study is to discuss the conditio postmoderna in the education system following the Declaration of Bologna, especially emphasising the thinking of K. Liessmann and G. Lipovetsky. This study also indicates the paradoxical effects of the reform process and compares them with classical ideals of the educated.
XX
W artykule przedstawiono europejskie stowarzyszenie towarzystw statystycznych - Federację Europejskich Krajowych Towarzystw Statystycznych (FENStatS) - oraz inicjatywy przez nie podejmowane. Porozumienia zawierane pomiędzy towarzystwami statystycznymi tworzą najnowsze oblicze statystyki europejskiej. W inicjatywach FENStatS uczestniczy Polskie Towarzystwo Statystyczne. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the European association of statistical societies - Federation of European National Statistical Societies (FENStatS) - and initiatives taken by them. The agreements concluded between the statistical societies create the latest picture of European statistics. The Polish Statistical Association participates in the FENStatS initiatives. (original abstract)
15
Content available remote Narrative identity: The Canon as Identity Narrative
80%
EN
The main focus of this paper is to address problematic issues inherent in the canon, whichcan be understood as a construct that enables the production of the common universe ofimages and symbols, which support the collective memory, that is an indispensable elementof the collective identity of social groups, including nations. In such understandingof the canon, it is a cultural construct which itself also constructs culture. This dual natureof the canon becomes particularly obvious in the case of national educational canonsconnected to complex collective subjects. Participation in the canon as a cultural text ispartially indicative of belonging to a certain group, and thus guaranteeing one’s individualidentity. Education, however, is the field of constant debate, a polemical discourse andother forms of cultural dispute which may come under the header of ideological wars. Theinextricable connection between ideology and education can be expressed in the formof a dilemma: what kind of person do we wish to raise, and how do we identify what itmeans to be a citizen, and does he/she have exhibit patriotism as a result? In this context,the question about the educational canon emerging from these debates is also a questionabout the image of culture and its dominant narrations defining ways of constructing andfulfilment of identity.
XX
Projekt LAMS WZiEU ma swój początek w 2006 roku, kiedy został nawiązany kontakt pomiędzy Katedrą Efektywności Innowacji Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, a Instytutem E-learningowym MELCOE Innowacyjnego Uniwersytetu Macquarie w Sydney. Efektem współpracy był wyjazd współautora artykułu na stypendium naukowe do Australii, stworzenie polskiej wersji językowej systemu LAMS1 (learning activity management system) i pierwsze w Polsce wdrożenie australijskiej platformy do zastosowań e-learningowych i blended learningowych. (fragment tekstu)
EN
This paper describes the application of the LAMS system in a didactic process at the Faculty of Management and Economics of Services (WZiEU) at the University of Szczecin. The first part of the paper presents characteristics of the LAMS WZiEU project. The second part discusses didactic, methodological and technical aspects of designing and creating a course on Computer Science, and how to translate the didactic content delivered by traditional methods into the e-learning language. The third part discusses assumptions and results of the first stage of the LAMS WZiEU project at the Faculty of Management and Economics of Services at the above-mentioned university. (fragment of text)
XX
Edukacja wprowadzana w nowych warunkach historycznych musi podlegać ocenie. Ponadto wymagana jest szczegółowa analiza jej znaczenia i roli w społeczeństwie. Globalne środowisko edukacyjne tworzą krajowe systemy edukacyjne różnych typów i szczebli. (abstrakt oryginalny)
EN
Entering the new historical conditions, education is always reviewing its position and role in society. Global educational environment brings together national educational systems of different types and levels. (original abstract)
18
Content available remote Co-production in Poland : from Recognition to Research? Some Preliminary Evidence
80%
XX
Celem artykułu jest analiza czynników utrudniających rozpoznanie koprodukcji w politykach publicznych i jej wykorzystanie w badaniach naukowych w Polsce. Studium koncentruje się na trzech głównych tezach, tj. założeniu istnienia fasadowej formy koprodukcji w miejsce koprodukcji właściwej, ograniczenia koprodukcji do ram teoretycznych, przy jej słabym wdrożeniu w badaniach naukowych, oraz traktowania koprodukcji w sposób pragmatyczny, czyli jako narzędzia ograniczania wydatków publicznych, ale nie jako instrumentu zwiększającego udział obywateli w realizacji i stanowieniu polityk publicznych. Artykuł został podzielony na kilka części, w których dokonano przeglądu tła teoretycznego koprodukcji w literaturze zachodniej, zanalizowano powody słabego rozpoznania koprodukcji w Polsce i szanse na jej umocnienie w badaniach empirycznych oraz przedstawiono zastosowanie koprodukcji w polskiej polityce edukacyjnej. W studium wykorzystano analizę literatury i dostępnych danych statystycznych oraz zaprezentowano wyniki badań autorki w zakresie koprodukcji w polskiej polityce edukacyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to investigate reasons hindering the proper recognition of co-production in public policies and its implementation to current research in Poland. The study elaborates on three theses: existing a veneer form of co-production instead of co-production par excellence, limiting the recognition of co-production to the theoretical concept and its underestimation in empirical studies, and limiting co-production to cutting or freezing public expenditures on public services instead of regarding it as an instrument involving citizens into public policies. The paper is divided into the sections including: the overview of the foreign findings on co-production, presenting the reasons of co-production's poor recognition in Poland, analysing chances of co-production's utilization in research and public policies, and - finally - showing some preliminary evidence from education policy in Poland. The study is based on theoretical analyses of the literature and statistical data, and preliminary empirical evidence from authors' science project. (original abstract)
XX
Omówiono działania Unii Europejskiej w zakresie regulacji obszaru: edukacji, kształcenia i młodzieży.
EN
In the EU countries "European education" is understood as the maintenance of certain traditions and the universal values that characterize democratic societies. This article presents documents related to education in the EU. Included among these are: the Bologna Process, the Lisbon Strategy, the Treaty establishing the European Coal and Steel Community (ECSC), signed on the 18th April 1951 in Paris, the Treaty of Rome, establishing the European Economic Community (EEC), signed in Rome on the 25th March 1957, the Single European Act (SEA), signed in Luxembourg and the Hague. Provided for the adaptations required for the achievement of the Internal Market, the Treaty on European Union was signed in Maastricht on the 7th February 1992. The Maastricht Treaty created a new structure with three "pillars" both political and economic. These are as follows the European Union (EU), the Treaty of Amsterdam, signed on the 2nd October 1997, the Treaty of Nice, signed on the 26th February 2001. Based on the Treaties, the EU institutions can adopt legislation which is then implemented by the Member States. The European Union is based on the rule of law. This means that everything that it does is derived from treaties which are agreed on voluntarily and democratically by all Member States. Previously signed treaties have been changed and updated to keep up with developments in society. Education is the most important aspect of a young person's life. A young person who studies hard will be a good worker and a citizen who is aware of his rights in the future. (original abstract)
EN
Education and lifelong human resources development is important for the companies involved as well as for the individuals employed. The goal of such education is intertwined with the interest of the organization for increasing effectiveness of the usage of the main production factors and the improvement of the parameters of company performance. The scale of the current economic and social change, the rapid transition to knowledge based society and the demographic pressure deriving from the ageing population and the migrational processes in Europe are challenges, which require a new approach towards education and lifelong learning. The concept of lifelong learning is realized in practice on an organizational level. The goal of this publication is to investigate the concrete educational needs of the employed personnel within the region of Blagoevgrad in the context of the lifelong learning concept(original abstract)
first rewind previous Strona / 174 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.