Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 103

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fusariosis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The effect of D,L-β-aminobutyric acid (BABA) on the growth and development of the root system and the development of fusariosis on tulip bulbs cv. Apeldoorn infected by Fusarium oxysporum f. sp. tulipae (F.ox.t. 218) was studied. The length and fresh weight of roots, the development of fusariosis on bulbs and the linear growth of mycelium of F.ox.t. 218 on PDA medium were measured. Preventively used BABA at a concentration of 100, 250 and 300 µg·cm⁻³ for soaking uncooled and cooled tulip bulbs greatly inhibited the development of fusariosis on the root system; the length and fresh weight of roots were similar to those of the bulbs not inoculated with F.ox.t. 218. At a concentration of 100 µg·cm⁻³, BABA used for soaking bulbs limited the development of fusariosis on scales in about 50% and the concentration of 200 µg·cm⁻³ totally inhibited the disease symptoms induced by F.ox.t. 218. At a concentration of 100 - 1000 µg·cm⁻³, BABA did not inhibit the mycelium growth of F.ox.t. 17 and F.xo.t. 218 on PDA medium. This study suggests that BABA protects tulip roots and bulb scales against F. oxysporum f. sp. tulipae by inducing resistance in these organs and has no direct influence on the pathogen.
PL
Badano wpływ kwasu D,L-β-aminomasłowego (BABA) na wzrost i rozwój systemu korzeniowego i rozwój fuzariozy na cebulach tulipana ‘Apeldoorn’ zainokulowanych Fusarium oxysporum f. sp. tulipae (F.ox.t. 218). W doświadczeniach analizowano: długość i świeżą masę korzeni oraz stopień rozwoju choroby na cebulach tulipana. U cebul nie przechłodzonych i przechłodzonych traktowanych profilaktycznie BABA w stężeniach 100, 250 i 300 µg·cm⁻³, a następnie inokulowanych F.ox.t. 218 stwierdzono podobny rozwój systemu korzeniowego jak u cebul kontrolnych nie inokulowanych. Profilaktycznie zastosowany BABA w stężeniu 100 µg·cm⁻³ do moczenia cebul tulipana ograniczył o 50% rozwój fuzariozy na łuskach, a w stężeniu 200 µg·cm⁻³ całkowicie zahamował rozwój choroby. BABA w stężeniach 100 - 1000 µg·cm⁻³ nie hamował wzrostu grzybni badanych izolatów F.ox.t. 17 i F.ox.t. 218 na pożywce agarowo-ziemniaczano-glukozowej.
EN
The increasing number of big game contributes to the increase in the interaction of animals of particular species with the living environments, which significantly affects the extent of damage to agricultural crops. Despite the fact that the entities responsible for estimating assess losses and calculate the amount of compensation almost annually, there are some issues that arouse a number of emotions and misunderstandings in this context. The study presents the issues of estimating the damage caused by wild animals in terms of the condition of the crop and its quality, i.e. factors significantly affecting the yield of a given crop, and thus the amount of compensation for the losses suffered. Damage to maize crops infected with fungal pathogens causing mainly lumpy and fusariosis are the best examples of this type of situation. The presence of these pathogens on the crop significantly affects the yield as well as the quality of the obtained crop and the possibility of its use as a feed material or sale in general. In the case of tuberous blades, depending on the generation stage of Ustilago maydis fungus development, we are dealing with a reduction in the stocking density, a reduction in yielding and a deterioration in the quality of forage or grain obtained from such crops. Nevertheless, the presence of this pathogen does not exclude the possibility of using the plants as a feed material, and thus the compensation, although much lower than in the case of healthy plants, is due. In turn, when plants are infected with fungi of the genus Fusarium spp., There is also a reduction in the yield and quality of the obtained agricultural products, however, when severely infected, these fungi produce the so-called secondary metabolites called mycotosins which are highly harmful to humans and animals. When any of the standards for deoxynivalenol (DON) – 1700 µg / kg, zearalenone (UAE) - 350 µg / kg and fumonisin (FUM) – 4000 µg / kg are exceeded, in the light of the law, both forage and grain cannot be used as the feed material and therefore compensation for damage to this type of crops is not due.
PL
Zwiększająca się liczebność zwierzyny grubej przyczynia się do wzrostu interakcji zwierząt poszczególnych gatunków ze środowiskami bytowania, co wpływa dość istotnie na rozmiar szkód w uprawach rolniczych. Pomimo, że podmioty odpowiedzialne za szacowanie dokonują oceny strat i wyliczeń kwot odszkodowań, niemal corocznie na tym tle pozostają pewne kwestie budzące szereg emocji i nieporozumień. W opracowaniu przedstawiono problematykę szacowania szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta, uwzględniając stan uprawy oraz jej jakości, czyli czynników rzutujących w sposób istotny na plonowanie danej uprawy, a tym samym i wysokość odszkodowania z tytułu poniesionych strat. Szkody w uprawach kukurydzy porażonej patogenami pochodzenia grzybowego powodującymi głownie guzowatą oraz fuzariozę są najlepszymi przykładami tego rodzaju sytuacji. Występowanie tych patogenów na uprawie rzutuje w sposób istotny na plonowanie, jak również jakość uzyskanego plonu i możliwości jego wykorzystania jako materiału paszowego lub sprzedaży w ogóle. W przypadku głowni guzowatej w zależności od fazy generacyjnej rozwoju grzyba Ustilago maydis mamy do czynienia z obniżeniem obsady, zmniejszeniem plonowania oraz pogorszeniem jakości zielonki lub ziarna uzyskiwanego z takich upraw. Niemniej jednak obecność tego patogenu nie wyklucza możliwości wykorzystania roślin jako materiału paszowego, a tym samym odszkodowanie, co prawda o wiele niższe niż w przypadku roślin zdrowych, jest należne. Z kolei w przypadku porażenia roślin grzybami z rodzaju Fusarium spp., mamy także do czynienia z obniżką plonów i jakości uzyskanych produktów rolniczych, niemniej jednak przy znacznym porażeniu, grzyby te wytwarzają tzw. metabolity wtórne nazywane mykotosynami, które są wysoce szkodliwe dla ludzi i zwierząt. Przy przekroczeniu którejkolwiek z norm dla deoksyniwalenolu (DON) - 1700 ug/kg, zearalenonu (ZEA) - 350 ug/kg i fumonizyny (FUM) - 4000 ug/kg, w świetle przepisów prawa zarówno zielonka jak i ziarno, nie mogą być wykorzystane jako materiał paszowy, a zatem odszkodowanie za szkody w tego rodzaju uprawach nie jest należne.
PL
Badano odporność genotypów pszenicy ozimej i jarej na fuzariozę kłosa. Materiałem do badań były genotypy opisane w literaturze jako źródła odporności na fuzariozę kłosa oraz genotypy, które mogą stanowić potencjalne, alternatywne źródła odporności. Kłosy pszenicy inokulowano zarodnikami Fusarium culmorum i oceniano nasilenie choroby oraz redukcję komponentów plonu. Uzyskane wyniki pozwoliły na zidentyfikowanie genotypów pszenicy ozimej i jarej o wysokiej odporności na fuzariozę kłosa oraz zweryfikowanie publikowanych danych w polskich warunkach. W grupie najodporniejszych genotypów znalazły się głównie genotypy pszenicy jarej pochodzące z Chin i Japonii, takie jak Sumai 3, Ning 8343, Ning 8331, Shinchunaga, Wangshuibai i W14. W grupie pszenic ozimych najwyższą odporność wykazały genotypy Praag 8, Novokrymka-102, SVP 72017-17-5-10-1. Zidentyfikowane najodporniejsze genotypy o najlepszych cechach agronomicz–nych, zostaną wykorzystane do ulepszania odporności polskich odmian pszenicy.
EN
Resistance of winter and spring wheat genotypes to Fusarium head blight was evaluated. The genotypes known as the valuable sources of resistance to this disease, as well as the genotypes which could be prospective alternative resistance sources, were used. Wheat heads were inoculated with Fusarium culmorum spores, and both disease severity and reductions of yield components were estimated. Based on the results highly resistant genotypes of winter and spring wheat were identified, and the published data concerning resistance sources could be verified under Polish conditions. The most resistant were spring wheat genotypes originating from China and Japan, such as: Sumai 3, Ning 8343, Ning 8331, Shinchunaga, Wangshuibai, and W14. As regards winter wheat genotypes, the most resistant were: Praag 8, Novokrymka-102, and SVP 72017-17-5-10-1. The most resistant genotypes, with acceptable agronomic characters, will be used to improve the resistance of Polish wheat cultivars.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.