Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 116

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W obecnych czasach ogromnym wyzwaniem jest zapewnienie obszarom możliwości rozwoju, a mieszkańcom możliwie najszybszego dostępu do dużych ośrodków miejskich. Polityka europejska skierowana jest natomiast na ekologiczne rozwiązania, co wpływa na wzrost znaczenia systemów transportowych, które są przyjazne dla otoczenia. Wszystkie powyższe aspekty łączy dobrze zorganizowany transport kolejowy. Wpływa on zarówno na rozwój przestrzenny obszaru, mobilność mieszkańców, jak również przyciąga nowe inwestycje. Jednocześnie jest mniej szkodliwy dla środowiska od rozpowszechnionego transportu samochodowego. Artykuł wskazuje na potencjał społeczno-ekonomiczny przywrócenia do ruchu nieczynnej lokalnej linii kolejowej relacji Tuchola–Koronowo. Zawiera propozycje jej najefektywniejszego wykorzystania. Ponowne funkcjonowanie szlaku kolejowego na potrzeby transportu pasażerskiego, towarowego oraz sezonowych przewozów turystycznych może być kluczowym elementem rozwoju speryferyzowanego obszaru oraz szansą na podniesienie jakości życia mieszkańców regionu. Ponadto przywracanie lokalnych linii kolejowych jest zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, co przyczynia się do większych możliwości w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na inwestycje w ekologiczne środki transportu.
EN
It is a huge challenge to provide the opportunities for development and to give residents of areas the fastest possible access to large urban centers today. European policy is focusing on ecological solutions, which increases the importance of transport systems, that are friendly to the environment. All of the above aspects are connected by well-organized rail transport. It affects for the spatial development of the area, the mobility of residents and also it attracts new investments. At the same time, it is less harmful to the environment from widespread car transport. The article shows the socio-economic potential of restoring the line between Tuchola and Koronowo and proposes most effective use this inactive local railway. The re-functioning of this railway line for the passenger, freight and seasonal transport would be an important element in the development of the forgotten area and a great chance to improve the quality of life of the region’s inhabitants. In addition, the restoration of local railway lines is compatible with the principle of sustainable development. This fact creates more possibilities about obtain external founds for investmens in ecological transport means.
PL
W artykule wskazano, że minimalizacja zawartości zaczynu w projektowaniu betonu samozagęszczalnego (BSZ) może być traktowana jako główny parametr optymalizacyjny. Zazwyczaj zawartość zaczynu w BSZ wynika z dążenia do spełnienia wymagań traktowanych jako dominujące (np. normowe kryteria samozagęszczalności). W efekcie często otrzymuje się mieszanki o zbyt dużej zawartości zaczynu, co niekorzystnie wpływa na ich koszt i ślad węglowy. Przeprowadzone badania pozwoliły na wykazanie, że parametrem bezpośrednio determinującym zawartość zaczynu w BSZ jest względna grubość otulenia ziaren kruszywa zaczynem trel (odniesiona do tzw. średniego ziarna kruszywa). Parametr ten zależy od jamistości stosu okruchowego kruszywa w stanie luźnym oraz wskaźnika w/s. W układzie trel – Vzmin można wyznaczyć linie graniczne lub obszary pozwalające na osiągnięcie określonych wartości głównych parametrów normowych mieszanki samozagęszczalnej (płynność, lepkość). Należy jednak nadmienić, że wszystkie podane spostrzeżenia dotyczą przypadku zachowania stałej płynności zaczynu.
EN
In the article it is pointed out that the minimisation of paste content can be treated as a main criterion for the self-compacting concrete (SCC) design process. In common practice, this parameter is typically treated as dependent on many others assumed as dominating (e.g. standard self-compactibility criteria). As a result, often SCC contain too high paste content, as well as have a high cost and CO2 footprint. Research conducted by the author allowed to identify that paste content in SCC is determined by the relative thickness of excess paste (trel), defined as a quotient between excess paste thickness and the size of the mean diameter of aggregate grains. This parameter is dependent on both aggregate voids in a loose state and water-to-powder ratio (w/p). Then, in the trel – Vpaste min co-ordinate system it is possible to assess limit lines (or recommended areas) for fluidity and viscosity EN-206 criteria. Finally, it has to be underlined here that all the abovementioned statements are true only in the case of maintaining the constant fluidity of cement pastes used for all SCC compositions tested.
PL
Problemy integracyjne sektora mięsa czerwonego wynikają głównie z regulacji Unii Europejskiej, tworzących pozaekonomiczne bariery wejścia na rynek. Są to wymagania sanitarno-weterynaryjne, dotyczące systemów zapewnienia jakości zdrowotnej żywności, znakowania produktów mięsnych, utylizacji odpadów oraz procedury dostępu do unijnych subwencji.
EN
The integration problems of red meat sector result mainly from the EU regulations, creating the non-economic barriers for the entrance to the market. These problems include sanitary and veterinar requirements, concerning the systems of health-promoting quality assurance of food, labeling of meat products, disposal of wastes an procedures for access to the EU subsidies.
12
Content available Ekonomika i ekologia
100%
PL
Popiół lotny (PL) jest obecnie najłatwiej dostępnym i przy tym stosunkowo tanim dodatkiem do betonu w Polsce. W betonie samozagęszczalnym (BSZ) konieczne jest często stosowanie znacznych ilości dodatków w celu obniżenia koniecznej zawartości cementu. PL wydaje się więc potencjalnie bardzo interesującym dodatkiem do tych betonów. Wykonano badania mające na celu sprawdzenie, jakie maksymalne ilości PL o znanych stratach prażenia można dodawać do tego typu betonu, tak aby nie pogorszyć jego podstawowej właściwości - samozagęszczalności. Wyniki wykazują jednoznacznie, że do wytwarzania BSZ bez pogorszenia jego właściwości, można stosować tylko PL o stratach prażenia nie przekraczających 5%.
EN
Pulverized fuel ash (PFA) has been the most easily available and relatively economical concrete additive in Poland. This material can be taken into account as a component of self-compacting concrete (SCC), when the reduction of cement dosage is required. It seems that the application of PFA for his purpose is an interesting, advantageous solution. The experiments aimed in determination of maximum dosage of PFA with known loss on ignition (l.o.i.) value were carried out. The authors studied the relationship between the self compacting properties of concretes and l.o.i. characterizing the PFA additive. It has been found that only the PFA with l.o.i. not exceeding 5% can be used as an additive to SCC.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.