Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 187

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Fuel market
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
XX
Analiza niemieckiego rynku paliw od 1982 r. Przedstawiono tabele: import ropy naftowej wg kraju pochodzenia w latach 1984-1995, zużycie ropy naftowej w latch 1982-1995 oraz sprzedaż wewnętrzną benzyny w latach 1993 -1996 r. Dane statystyczne opracowano na podstawie Bundesamt fur Wirtschaft.
XX
Zdolności przetwórcze polskich rafinerii wynoszą obecnie ok. 16 mln ton ropy naftowej rocznie. Od lat pierwsze skrzypce wśród producentów paliw grają dwie krajowe potęgi: Petrochemia Płock i Rafineria Gdańska - pięć rafinerii południowych stanowi dla nich najwyżej tło. Całą wielkość owego potencjału warto jednak zderzyć z potencjałem rynku europejskiego. A tu już nie wypadamy tak dobrze.
XX
W artykule opisano zagadnienia o tematyce dotyczącej możliwości rozwoju rynku CNG jako paliwa do pojazdów. W artykule zawarte zostały również informacje o właściwościach i cenach CNG w porównaniu z paliwami ciekłymi (benzyna i ON), a takŜe informacje o korzyściach ekologicznych wynikających z zastąpienia paliw ciekłych - sprężonym gazem ziemnym. W następnej kolejności opisano dostępność stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego w Polsce a takŜe perspektywy polepszenia aktualnego stanu. W pracy przedstawiono analizę ekonomiczną zakupu pojazdów zasilanych paliwami gazowymi wyposażonych w fabryczne układy zasilania z odpowiadającymi im wersjami benzynowymi, przy czym porównane zostały parametry oraz koszty eksploatacji tych pojazdów.(abstrakt oryginalny)
EN
The article describes issues concerning on the possibility of development of the CNG as fuel for vehicles. There is also included an information on the properties and prices of CNG compared to liquid fuels (petrol and ON), as well as information about environmental benefits arising from the replacement of liquid fuels with compressed natural gas. Then the paper presents the availability of CNG fueling stations in Poland and the prospects of improving the current state. The paper presents an economic analysis of the purchase of vehicles powered by gaseous fuels equipped with factory CNG fuel systems to the corresponding versions fuelled with gasoline, there was also made a comparison of parameters and operating costs of these vehicles.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest nakreślenie perspektyw dla rosyjskiego rynku gazu ziemnego w dającej się przewidzieć przyszłości oraz prezentacja rosyjskiego sektora gazowego na tle strategicznych "graczy" globalnego rynku. Autor analizuje problematykę związaną z produkcją, przesyłem i sprzedażą rosyjskiego gazu ziemnego. Główny problem dotyczy możliwości oraz ograniczeń, które definiują siłę rosyjskiego sektora "błękitnego paliwa". Artykuł prezentuje skrótowo wyniki badań, które zostały uzyskane głównie dzięki metodzie studium przypadku. Weryfikacja głównej hipotezy zostanie dokonana z perspektywy top-down, uznając za kluczową analizę działań państwowych ośrodków decyzyjnych. Oddziaływania mniej jawne, w tym oddziaływania graczy niepublicznych (w postaci np. podmiotów gospodarczych), zostaną pominięte, przede wszystkim dlatego, że ich dokładniejsze uwzględnienie kierowałoby rozważania na skądinąd ciekawy, ale odmienny tor analizy sektorowych grup interesu.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to outline the prospects for the Russian natural gas market in the future and to present the Russian gas sector in comparison with the strategic "players" of the global market. The author examines the issues related to the production, transmission and sale of Russian natural gas. The main problem concerns the possibilities and limitations, that influence the power of the Russian "blue fuel" sector. The article presents briefly the results of the research, which were obtained mainly through the method of case study. The verification of the main hypothesis will be made from the top-down perspective, considering analysis of the actions of state decision-making centres. Less explicit impact, including the interaction of non-public actors (such as economic items), will be skipped, because their more precise consideration would provide to the interesting, but different direction of analysis of the sectoral groups of interest.(original abstract)
XX
Celem opracowania było przedstawienie rynku biopaliw na świecie, a także wskazanie na rosnące znaczenie ekonomiczne biopaliw jako źródła energii. W części teoretycznej opisano poszczególne rodzaje biopaliw i ich definicje. W części analitycznej przedstawiono produkcję bioetanolu największych światowych producentów. Podstawowym źródłem informacji w artykule były materiały pochodzące z wtórnych źródeł krajowych i zagranicznych: artykuły prasowe, prezentacje wykładowców i pracowników placówek związanych z energią odnawialną oraz stron internetowych stowarzyszeń, związków producentów i instytucji rządowych.
EN
In the theoretical chapter the definitions and kinds of biofuels are reviewed. In the analytical chapters the biofuels of the biggest word producers are presented. (original abstract)
XX
Sektor gazowy w Rosji został zdominowany przez koncern Gazprom, który zajmuje się obecnie wydobyciem, przetwarzaniem i transportem gazu ziemnego, a także pracami poszukiwawczymi. Gazprom jest pionowo zintegrowanym przedsiębiorstwem, do którego należy ponad 60% rosyjskich rezerw, a wydobycie sięga 90% procent krajowej produkcji. Jest on największym przedsiębiorstwem gazowym świata z 25% udziałem w światowym wydobyciu, kontrolującym 23,5 % światowych zasobów gazu. Zasoby Gazpromu oceniane są na 31 bln m3 gazu tj. 20 razy więcej niż wynoszą złoża norweskie. Gazprom wydobywa więcej gazu ziemnego niż zużywa go łącznie 21 najbardziej rozwiniętych przemysłowo państw Europy (europejskie kraje OECD), zaspakajając dzisiaj ponad ¼ zapotrzebowania tej grupy państw.(fragment tekstu)
XX
Artykuł omawia sytuację na krajowym rynku paliw, którą cechują wzrosty - zwiększa się produkcja, konsumpcja, ale też szybko rosną ceny na stacjach benzynowych. Podaje prognozy konsumpcji paliw do 2010 r.
XX
W ciągu ośmiu lat gaz płynny zrobił w Polsce oszałamiającą karierę. W latach 70. i 80. na wymianę butli z propanem butanem czekało się niekiedy nawet i miesiąc. W latach 1990-1991 na rynek weszli prywatni importerzy.
XX
Pożądany kształt polskiego sektora naftowego stał się przedmiotem dyskusji praktycznie już z chwilą liberalizacji rynku paliw na początku obecnej dekady.
XX
Pod koniec lipca br. Komisja Europejska opublikowała dane o cenach benzyny i oleju napędowego w 15 krajach UE. Według tych danych cena 1 litra benzyny bezołowiowej była najwyższa w Wielkiej Brytanii, najniższa zaś w Luksemburgu. Udział podatku (akcyzy) w cenie tego gatunku paliwa najniższy był w Luksemburgu, Grecji, Hiszpanii i Austrii, najwyższy zaś w Wielkiej Brytanii, Francji i Finlandii.
11
Content available remote Formy zarządzania stacjami paliw w Polsce
80%
XX
Rynek stacji paliw w Polsce jest rynkiem trudnym - marże na sprzedaż paliw są relatywnie niskie, inwestycje w stacje benzynowe są kapitałochłonne, występują też bariery wejścia w postaci konieczności posiadania koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Inwestor może wybrać jedną z pięciu dostępnych form zarządzania stacjami paliw. Celem artykułu jest omówienie przedmiotowych form, jak i prezentacja zalet i wad poszczególnych formatów. Autorzy zaprezentowali charakterystykę krajowego rynku stacji paliw pod względem wielkości, struktury własności, cen, wolumenu sprzedaży, a także kosztu inwestycji w tego typu nieruchomości. (abstrakt oryginalny)
EN
The market of petrol stations in Poland is a difficult one - margins on fuel sales are relatively low, investments in the sector are capital intensive, and investors have to obtain a license for the sale of liquid fuels. The investor can choose among five forms of petrol station management. The aim of the paper is to discuss these forms, as well as to highlight the pros and cons of each format. The authors present the characteristics of the national market of petrol stations in terms of size, ownership structure, pricing, sales volume, as well as the cost of investment in this special type of property.(original abstract)
XX
W artykule omówiono prognozy dla rynku paliw w Polsce w 2003 r. Przedstawiono udział poszczególnych operatorów w detalicznym rynku paliw a także średnią dobową sprzedaż paliw na stacjach poszczególnych operatorów.
XX
Jukos to już największa pod względem wydobycia firma naftowa w Rosji. Dzięki nowoczesnemu stylowi zarządzania udało jej się pokonać wielkiego rywala - Łukoila.
XX
Koncern wart obecnie 20 mld zł szuka obecnie sposobu na wzrost w zagranicznych akwizycjach i na krajowym rynku detalicznym. Po rocznych rządach prezesa Chałupca najwięksi udziałowcy PKN Orlen - fundusze emerytalne i Skarb Państwa - mogą się czuć usatysfakcjonowani, gdyż na każdą akcję przypada 2,16 zł, w sumie niemal miliard złotych. Na kurs spółki będzie niewątpliwie rzutować strategia firmy na krajowym rynku detalicznym.
XX
Artykuł omawia działalność i plany rozwojowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA.
XX
Artykuł omawia działalność Centrali Produktów Naftowych CPN w ciągu 55 lat jej istnienia.
EN
The wholesale market for unleaded petrol in Poland is dominated by its two producers, PKN Orlen S.A. and Lotos S.A. Their share in the overall supply amounts to 84 per cent. The remaining 16 per cent is split among many importers, none of which has a significant market power. Since the barriers of entry into domestic market are relatively weak, it seems to have been duopolistic with the prevailing price-type competition. Each duopolist while setting its price, apart from its vis-à-vis competitor's behaviour, has to account for the world price of unleaded petrol and the exchange rate of U.S. dollar to Polish zloty in which the import contracts are settled. The aim of the paper is to reveal the price-setting mechanism in this market. In particular the problem of price leadership is addressed. In doing so it is demonstrated that the prices of both Polish producers, the world price, and the exchange rate are all integrated of order one variables. (fragment of text)
XX
Przeprowadzone badania wskazują na silne powiązanie cen paliw w Polsce z cenami na rynku światowym. Zasadnicze znaczenie w procesie dostosowań cenowych ma arbitraż. Jego siła w analizowanym okresie wyraźnie wzrosła, a w konsekwencji wzrosła siła powiązań między cenami paliw w Polsce i na rynkach zagranicznych. Przeprowadzone badania wskazały na znaczną ilość asymetrycznych reakcji cenowych. Najwyraźniejsze były one w przypadku cen benzyny i polegały na silniejszej ich reakcji na wzrosty cen za granicą niż na ich spadki. Zjawisko to nie występowało w drugim podokresie w przypadku cen oleju napędowego, co prawdopodobnie wynika ze wzrostu poziomu konkurencji na tym rynku. Pełniejsze zrozumienie przesłanek asymetrycznych reakcji cenowych mogłyby dać dokładne analizy zachowań poszczególnych podmiotów zajmujących się produkcją i obrotem paliw. (fragment artykułu)
EN
The paper examines linkages between gasoline prices in Poland and crude oil and gasoline prices on foreign markets. Two-step Engle-Granger procedure and error-correction model were used. The data used are weekly price of gasoline and crude oil from 1996 to 2006. It was found strong evidence to indicate strong price relationship between Polish and international market, especially in the second subperiod. Gasoline prices in Poland showed asymmetry in responding to gasoline price changes on the European market. Polish gasoline prices rose more quickly following an increase in the price of gasoline on foreign market. Opposite asymmetry was found in the case of responding to crude oil prices in the second subperiod. (original abstract)
XX
Zdobycie silnej pozycji na europejskim rynku paliwowym, a dominującej na rynku Europy Środkowowschodniej - to strategiczny cel, jaki od kilku lat realizuje PKN Orlen S.A. Zakup litewskiej rafinerii Mażeikiu Nafta jest kolejnym krokiem do jego osiągnięcia. Artykuł wyjaśnia, jak i dlaczego Orlen zdecydował się przystąpić do przetargu i dlaczego ten przetarg wygrał, choć zdaniem wielu ekspertów, szanse na sukces były niewielkie. (abstrakt oryginalny)
EN
Securing a strong position on the European fuel market and a leading one in Central and Eastern Europe is an objective, which PKN Orlen SA has been implementing for years. The purchase of Lithuanian Mażeikiu Nafta constituted another step towards achieving this objective. The article explains how and why Orlen had decided to join for the tender and why it won it, although according to many experts its chances of success were slight. (original abstract)
XX
Autor artykułu dokonał porównania sytuacji gospodarczej w Libii przed eksportem paliwa w ilościach handlowych (w 1964 roku) z sytuacją ekonomiczną po tym okresie, wykazując w ten sposób wpływ eksportu paliwa na gospodarkę tego kraju.
EN
A comparison of economic situation before the oil exporting in the commercial quantities (in 1964) with the economic situation after that time to show the effect of oil export on the Libyan economy has been presented in the paper. (A.Ł.)
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.