Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dairy sewage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
100%
EN
The article presents the results of the research on the possibility of using a trickling filter for high efficiency treatment of dairy sewage. Nowadays, to the best of the authors’ knowledge, it is possible to change the activated sludge system to the trickling filter technology, especially in small dairy plants with lower raw sewage parameters in comparison to larger plants. In the research, dairy wastewater after dissolved air flotation (DAF) process was treated with a laboratory scale Gunt CE701e research model which allows to control the basic parameters of the treatment with a trickling filter (TF). The conducted study included determining the changing sewage parameters during the DAF process, as well as the trickling filter (TF) efficiency. Such parameters as Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), total Organic Carbon (TOC), total Kjeldahl nitrogen (TKN) and total phosphorous (TP) were checked. The research results confirmed the possibility of high efficiency treatment of dairy sewage with DAF and trickling filter technologies. The average efficiency of DAF treatment was 59.3% for BOD, 49.0% for COD and 80.0% for TP, while the average treatment efficiency of TF was 87.3%, 78.3% and 27.9% without recirculation and 95.2%, 85.5% and 42.0% with 100% recirculation applied, respectively. The load of TF during the operation without recirculation was on average 0.22 kgBOD5∙m-3∙d-1 and 0.25 with 100% recirculation. Applying recirculation allowed to reach the BOD, COD and total phosphorus standards for the sewage discharged to a receiver from Bielmlek dairy WWTP. On the other hand, the concentration of total nitrogen exceeded the permitted standards in this facility.
EN
The article presents the results of the energy consumption analysis of the process of composting dairy sewage sludge in hyperbaric conditions. The experiment assumed eight different tests, four of which took place with an air exchange frequency (tAE) of 4 h, and another four with tAE = 8 h. Additionally, the tests were carried out in four different pressure variants: 0 kPa (atmospheric pressure), 50 kPa, 100 kPa and 150 kPa. All tests were based on the same input material, characterized by an original humidity of 80% and a mass of 2000 g. During the sewage sludge composting process, various parameters of the obtained compost were analyzed, including moisture content, pH, loss on ignition (LOI), C:N ratio, nutrient content (P, K), and microbial respiratory activity (AT4). Electricity consumption was measured for each of the eight experiments, and the results were analyzed. The research aimed to determine the impact of various factors on the composting process and electricity consumption.
PL
Artykuł przedstawia wyniki analizy energochłonności procesu kompostowania mleczarskich osadów iekowych W warunkach hiperbarycznych. Eksperyment zakładał osiem różnych prób, z czego cztery. odbywały się częstotliwością wymiany powietrza (tAE) wynoszącą 4 h, a kolejne cztery z tAE = 8 h. Dodatkowo, badania były realizowane iczterech różnych wariantach ciśnienia: 0 kPa (ciśnienie atmosferyczne), 50 kPa, 100 kPa i 150 kPa. Wszystkie próby były arte na tym samym materiale wsadowym, charakteryzującym się pierwotną Wilgotnością na poziomie 80% i masą 2000 amów. Podczas procesu kOmpostowania osadu ściekowego analizowano różne parametry otrzymanego kompostu, w tym Wartość wilgoci, pH, straty przy prażeniu (LOI), stosunek C _.,N zawartość składników odżywczych (P, K) oraz aktywność fdechową mikroorganizmów (AT4). Dla każdego z ośmiu doświadczeń mierzono zużycie energii elektrycznej oraz zeprowadzono analizę uzyskanych wyników. Badania miały na celu określenie Wpływu różnych czynników na przebieg ocesu kompostowania oraz na zużycie energii elektrycznej.
3
75%
EN
The article presents the results of kinetic studies of the wet oxidation process of dairy sewage. The dairy sewage, obtained straight from the production line, was subjected to oxidation at pH close to the natural value of 7. Experiments were carried out in a stirred batch tank reactor at the oxygen partial pressure equal to 1 MPa and at temperature ranging from 473 to 593 K. The effectiveness of organic compounds decomposition was estimated based on the measurement of TOC. The kinetics of decomposition of milk components, ie lactose, protein and fat, as well as the kinetics of oxidation of intermediate products was the aim of the study. Measurement of the concentration of protein, fat and lactose was done with a milk composition analyzer, calibrated in relation to the dairy sewage. The obtained results were used to develop a mathematical model of wet oxidation of dairy sewage, including the group of analyzed compounds.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań kinetycznych procesu mokrego utleniania ścieków pochodzących z przemysłu mleczarskiego. Utlenianiu poddane zostały ścieki mleczarskie o ich naturalnym pH zbliżonym do wartości 7, pobrane bezpośrednio po procesie produkcyjnym. Badania prowadzone były w okresowym reaktorze zbiornikowym z mieszadłem, przy ciśnieniu cząstkowym tlenu wynoszącym 1 MPa, w zakresie zmienności temperatury od 473 do 593 K. Oceny efektywności stopnia rozkładu związków organicznych dokonano na podstawie pomiaru wartości TOC. Celem badań było zbadanie kinetyki rozkładu związków wchodzących w skład mleka - laktozy, białek i tłuszczu oraz kinetyki przemian produktów pośrednich utleniania - lotnych kwasów tłuszczowych. Pomiar stężenia białek, tłuszczu i laktozy odbywał się z wykorzystaniem analizatora składu mleka, skalibrowanego w stosunku do ścieków mleczarskich. Otrzymane wyniki posłużyły do budowy modelu matematycznego procesu mokrego utleniania ścieków, obejmującego grupy analizowanych związków.
4
Content available remote Wet Oxidation of Dairy Sewage
75%
EN
Results of kinetic studies on the process of wet oxidation of dairy sewage are presented. Experiments were carried out in a stirred batch tank reactor at the oxygen partial pressure equal to 1 MPa and at temperature ranging from 473 to 523 K. Dairy sewage was subjected to oxidation at a natural pH close to 4. The efficiency of decomposition of organic compounds was estimated on the basis of TOC measurement. The highest TOC reduction rate reached 79.6%. A kinetic model of the process was proposed and its parameters were determined experimentally. Good agreement of the experimental and calculated results was obtained.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań kinetycznych procesu mokrego utleniania ścieków przemysłu mleczarskiego. Badania przeprowadzono w okresowym reaktorze zbiornikowym z mieszadłem, przy ciśnieniu cząstkowym tlenu O2 P = 1 MPa, w zakresie temperatury od 473 do 523 K. Utlenianiu poddawano ścieki mleczarskie o ich naturalnym odczynie zbliżonym do wartości 4. Oceny efektywności rozkładu związków organicznych dokonano na podstawie pomiaru wartości TOC. Najwyższy stopień redukcji TOC ukształtował się na poziomie 79,6%. Zaproponowano model kinetyczny procesu i na podstawie badań eksperymentalnych określono jego parametry. Uzyskano dobrą zgodność wyników doświadczalnych i obliczeniowych.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z modernizacją jednej z największych oczyszczalni ścieków mleczarskich w Polsce. Oczyszczalnia ścieków mleczarskich firmy S.M. Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem została poddana modernizacji, którą zakończono w 2013 roku. Projekt zakładał Równoważną Liczbę Mieszkańców (RLM) na poziomie 350 000 przy przepływie 7500 m3/d. W procesie oczyszczania ścieków stosuje się flotację ciśnieniową. Oczyszczanie biologiczne zachodzi w komorze defosfatacji oraz w dwóch komorach osadu czynnego z zastosowaniem symultanicznej nitryfikacji i denitryfikacji. Stosowane jest także chemiczne usuwanie fosforu. Osad nadmierny, poflotacyjny oraz serwatka są stabilizowane beztlenowo. W pracy przedstawiono badania przeprowadzone w maju 2014 roku, w których określono parametry ścieków dopływających do oczyszczalni oraz odcieków pochodzących z beztlenowej przeróbki osadu nadmiernego, poflotacyjnego oraz serwatki. Stwierdzono bardzo duże obciążenie oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń zawartym w odciekach z przeróbki osadów, które odprowadzane są do części biologicznej oczyszczalni. Projekt modernizacji nie uwzględnił konieczności ich wydzielonego oczyszczania poza głównym ciągiem biologicznym. Według badań własnych średnia wartość BZT5 w ściekach mleczarskich wynosiła 2738,0 mg O2/dm3 , w przypadku odcieków było to 185,0 mg O2/dm3. Odwrotną tendencję zaobserwowano w przypadku azotu amonowego. Jego stężenie w ściekach mleczarskich wynosiło średnio 4,0 mg N-NH+4/dm3, natomiast w odciekach 340,0 mg N-NH+4/dm3. Uwzględniając ilość ścieków dopływających z mleczarni i miasta oraz ilość odcieków, stwierdzono, że ładunek azotu amonowego zawarty w odciekach jest ponad 3-krotnie wyższy od ładunku zawartego w ściekach mleczarskich i komunalnych. Otrzymane rezultaty potwierdziły celowość badań nad możliwością zastosowania metody hydrofitowej do wydzielonego oczyszczania odcieków w oczyszczalni w Wysokiem Mazowieckiem.
EN
The article presents problems connected with modernization of one of the dairy waste water treatment plants (WWTP) in Poland. The dairy WWTP belonging to Mlekovita Dairy co-operative in Wysokie Mazowieckie is one of the major ones with Personal Equivalent (PE) about 350 000 and average daily flow of 7500 m3 (data for modernization project). In the sewage treatment, dissolved air flotation (DAF) process was implemented, which allowed significant decrease of pollution load discharged to biological treatment. Biological treatment is carried out in biological chambers allowing simultaneous nitrification and denitrification. Aerobic stabilization of sewage sludge in separate chambers was replaced by anaerobic system. Excess sludge, flotation sludge and whey were stabilized simultaneously in anaerobic reactor. Implementation of anaerobic system enabled production of heat and electric energy from biogas. During own research conducted in May 2014, basic parameters of raw dairy waste water, municipal waste water and reject water were determined. Values of BOD, COD and concentration of ammonia nitrogen, total nitrogen and phosphorus were examined in laboratory belonging to Mlekovita and Bialystok University of Technology (BUT). The modernization project did not include separate treatment of reject water before its discharging to biological treatment. During own research average value of BOD in dairy sewage was 2738 mg O2/dm3 and 185 mg O2/dm3 in reject water. In case of total phosphorus it was 44.0 mg P/dm3 in dairy sewage and 41.0 mg P/dm3 in reject water. Reverse tendency was observed in case of ammonia nitrogen concentration which was in average 4.0 mg N-NH+4/dm3.
6
Content available remote Wet Oxidation of Dairy Sewage
75%
EN
Results of kinetic studies on the process of wet oxidation of dairy sewage are presented. Experiments were carried out in a stirred batch tank reactor at the oxygen partial pressure equal to 1 MPa and at temperature ranging from 473 to 523 K. Dairy sewage was subjected to oxidation at a natural pH close to 4. The efficiency of decomposition of organic compounds was estimated on the basis of TOC measurement. The highest TOC reduction rate reached 79.6%. A kinetic model of the process was proposed and its parameters were determined experimentally. Good agreement of the experimental and calculated results was obtained.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań kinetycznych procesu mokrego utleniania ścieków przemysłu mleczarskiego. Badania przeprowadzono w okresowym reaktorze zbiornikowym z mieszadłem, przy ciśnieniu cząstkowym tlenu PO2 = 1 MPa, w zakresie temperatury od 473 do 523 K. Utlenianiu poddawano ścieki mleczarskie o ich naturalnym odczynie zbliżonym do wartości 4. Oceny efektywności rozkładu związków organicznych dokonano na podstawie pomiaru wartości TOC. Najwyższy stopień redukcji TOC ukształtował się na poziomie 79,6%. Zaproponowano model kinetyczny procesu i na podstawie badań eksperymentalnych określono jego parametry. Uzyskano dobrą zgodność wyników doświadczalnych i obliczeniowych.
EN
In this study, a new reactor concept was designed for combining the advantages of anaerobic baffled reactors and biofilm reactors for treating dairy wastewater. The magneto-active microporous packing media manufactured by extrusion technology and modified by the addition of relevant amounts of metal catalysts and magnetic activation were used. The effects of active packing media placing in the different functional areas (hydrolysis or methanogenic) on the reactor performance (organic matter and nutrients removal, biogas production) were studied. The highest biogas production of 337 L/d and biogas yield of 415 mL/g CODremoved were achieved when the packing media with magnetic properties were placed in the methanogenic tanks. A stimulatory effect of placing the active packing media in methanogenic tanks on the organic matter removal (86% as COD) and suspended solids elimination from wastewater were noted; however, the magnetic properties did not contribute towards higher organic matter and nutrients removal. Incorporation of metals into the plastic packing media enhanced the phosphorus removal (85–87%).
8
75%
EN
The article presents the results of kinetic studies of the wet oxidation process of dairy sewage. The dairy sewage, obtained straight from the production line, was subjected to oxidation at pH close to the natural value of 7. Experiments were carried out in a stirred batch tank reactor at the oxygen partial pressure equal to 1 MPa and at temperature ranging from 473 to 593 K. The effectiveness of organic compounds decomposition was estimated based on the measurement of TOC. The kinetics of decomposition of milk components, ie lactose, protein and fat, as well as the kinetics of oxidation of intermediate products was the aim of the study. Measurement of the concentration of protein, fat and lactose was done with a milk composition analyzer, calibrated in relation to the dairy sewage. The obtained results were used to develop a mathematical model of wet oxidation of dairy sewage, including the group of analyzed compounds.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań kinetycznych procesu mokrego utleniania ścieków pochodzących z przemysłu mleczarskiego. Utlenianiu poddane zostały ścieki mleczarskie o ich naturalnym pH zbliżonym do wartości 7, pobrane bezpośrednio po procesie produkcyjnym. Badania prowadzone były w okresowym reaktorze zbiornikowym z mieszadłem, przy ciśnieniu cząstkowym tlenu wynoszącym 1 MPa, w zakresie zmienności temperatury od 473 do 593 K. Oceny efektywności stopnia rozkładu związków organicznych dokonano na podstawie pomiaru wartości TOC. Celem badań było zbadanie kinetyki rozkładu związków wchodzących w skład mleka - laktozy, białek i tłuszczu oraz kinetyki przemian produktów pośrednich utleniania - lotnych kwasów tłuszczowych. Pomiar stężenia białek, tłuszczu i laktozy odbywał się z wykorzystaniem analizatora składu mleka, skalibrowanego w stosunku do ścieków mleczarskich. Otrzymane wyniki posłużyły do budowy modelu matematycznego procesu mokrego utleniania ścieków, obejmującego grupy analizowanych związków.
PL
W przemyśle mleczarskim istnieją ogromne możliwości, ze względu na ilość zakładów oraz skalę produkcji. Ścieki mleczarskie charakteryzują się wysokim stężeniem związków organicznych oraz zmiennością dobową i sezonową składu i ilości, co wpływa niekorzystnie na proces ich unieszkodliwiania. W artykule omówiono stosowane obecnie metody oczyszczania ścieków mleczarskich szczególnie biologiczne w przepływowych reaktorach tlenowych lub beztlenowych a także w systemach hydrofitowych z przepływem powierzchniowym. Zwrócono również uwagę na metody pogłębionego utleniania i techniki membranowe.
EN
There are huge opportunities in the dairy industry, due to the number of plants and the scale of production. Dairy sewage is characterized by high concentration of organic compounds and the diurnal and seasonal variability of composition and quantity, which adversely affects the process of their treatment. The article discusses current methods of treatment of dairy sewage, especially biological ones in oxygen or anaerobic reactors as well as in wetlands systems with surface flow. Attention was also paid to the methods of deep oxidation and membrane techniques.
EN
Six-month experiments have been carried out using pilot installations of low-budget methods of sewage sludge treatment. Sewage sludge was processed using vermiculture or plants such as willow or reed. The study was also conducted in a solar dryer. In some parts of the research, effective microorganisms were used. The results of the sediment research, including: contents of organic and mineral matter, hydration reaction, contents of nitrogen and phosphorus, as well as the indicators of the sanitary condition, were presented. The results confirmed a perceptible influence of the effective microorganisms on the structure of the dry mass of dairy sewage dewatered on reed and willow plots or transformed into vermicompost. A slight, however, apparent difference in a faster and more effective mineralization of organic substances contained in the sludge after half a year of processing, as well as significant reduction of the number of potential pathogenic bacteria was observed.
11
Content available remote Biological indicators of soil quality after application of dairy sewage sludge
51%
EN
Microbiological indicators can be used for the assessment of the ecological condition of soils affected by various environmental and anthropogenic factors. The objective of the study was to estimate the causative effect of sludge from dairy sewage treatment plant on enzymatic activity of dehydrogenases, protease and urease and on nitrogen transformations (intensity of ammonification and nitrification) in a brown soil. The microbiological and biochemical tests applied proved to be sensitive indicators of the biological properties of soil fertilised with sludge from a dairy sewage treatment plant.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.