Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stezenie fosforu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In this paper, the results of dissolved phosphorus and total phosphorus concentration during three research period of year 1991–2008 in upper part of Zagożdżonka River has been presented. The results concern two gauging: Czarna and Płachty Stare. The maximum observed concentration of dissolved phosphorus reached 1.95 mg PO4/l and total phosphorus 5.78 mg P/l. The decrease of concentration has been between researches periods has been noticed. Based on month average concentrations, the maximum and minimum concentrations periods have been described.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących zmian stężeń fosforu ogólnego na odpływie z kolejnych złóż gruntowo-roślinnej oczyszczalni w Paszkowie. Analizowano ścieki bytowe wprowadzane na cztery złoża pracujące w technologii constucted wetland. Złoża zaprojektowano z poziomym przepływem podpowierzchniowym w konfiguracji mieszanej (szeregowo - równoległej). Ocenie poddano skład ścieków bytowych wprowadzanych na złoża jak również skład fizyko-chemiczny odpływów. Badania prowadzono w okresie VII 2008 - III 2011. Stwierdzono średnią skuteczność pracy obiektu dla fosforu ogólnego na poziomie 40,0 %, przy czym najwyższe roczne efekty pracy obserwowano dla złoża 1. Średnie stężenie fosforu ogólnego w ściekach odprowadzanych do odbiornika wynosiło 4,4 mgP∙dm-3. Ze względu na warunki jakim powinien odpowiadać odpływ z oczyszczalni dla RLM < 2000, oczyszczalnia spełniała warunki jedynie dla wartości BZT5 i ChZT. W przypadku zawiesiny przekroczenia dopuszczalnych norm obserwowano przez cały okres badawczy.
EN
The paper presents results of research concerning changes in total phosphorus concentrations from outflow from following beds of constructed wetland in Paszkow. There was analyzed domestic wastewater which was supplied to the four beds made as constructed wetland. The beds were designed with horizontal subsurface flow in a mixed configuration (serial – parallel). The evaluation assessed the composition of domestic wastewater supplied to the beds and as well as physico-chemical composition of the outflows. The research was conducted during July 2008 – March 2011. It was found that the average treatment efficiency for total phosphorus was at 40,0 %, with the highest annual treatment effects were observed for bed no.1. The average concentration of total phosphorus in the effluent discharged to the receiver was 4,4 mgPdm-3. Due to requirements to be met by the outflows form wastewater treatment plants for P.E < 2000, the wastewater treatment plant meets the conditions only for values of BOD5 and COD. In the case of the suspension exceeded to the limit values were observed during whole research period.
PL
Rozwój rolnictwa, a zwłaszcza intensyfikacja nawożenia w znacznym stopniu przyczyniają się do wzrostu zawartości składników mineralnych w wodach odpływowych z terenów rolniczych. Skutkuje to nadmiernym użyźnieniem powierzchniowych wód płynących. W związku z powszechnym obecnie wykorzystaniem modeli matematycznych do oceny stanu powierzchniowych wód płynących i prognozowania zmian w środowisku, istotna staje się reprezentatywność pojedynczych pomiarów stężeń biogenów wykorzystywanych podczas kalibracji. Szczególnie istotna jest tu częstotliwość monitoringu fosforu, który stwarza największe problemy podczas symulacji. Aby sprawdzić, jak duża może być zmienność fosforu w wodach powierzchniowych,wykorzystano dane z trzech cykli pomiarów terenowych, dostosowanych do etapu wegetacyjnego roślin. Pomiary przeprowadzono na rzece Słupi w województwie pomorskim, w profilu zlokalizowanym we wsi Charnowo, w listopadzie 2013, lutym 2014 oraz w czerwcu 2014 roku. Przeprowadzona analiza wykazała znaczące zmiany wielkości stężeń fosforu w ciągu doby (do 111%). Tendencja ta zachowana jest bez względu na porę roku i etap wegetacji roślin. W związku z tym nie tylko pora dnia poboru prób, ale nawet godzina pomiaru jest istotna dla późniejszej oceny wielkości ładunków fosforu odprowadzanych do morza. Również z punktu widzenia kalibracji modeli matematycznych dostęp do szczegółowych danych jest bardzo istotny i może mieć bezpośrednie przełożenie na wynik kalibracji.
EN
The development of agriculture, especially the use of chemicals, contribute significantly to the increase in the mineral content in the wastewater from farmland. It results in excessive fertilization of surface waters. Due to common use of mathematical models to assess the state of surface water and forecasting changes in the environment, the representativeness of individual measurements of nutrient concentration used in model calibration become significant. Particularly important is the frequency of monitoring phosphorus, which causes the greatest problems during model simulation. To see how large the variability of phosphorus in surface waters can be, data from three cycles of field measurements, adjusted to the stage of the growing plants were gathered. The measurements were carried out on the Słupia river in Pomeranian voivodeship, in a profile located in the village of Charnowo. Cycles were carried out in November 2013, February 2014 and June 2014. The analysis showed significant changes of concentrations of phosphorus per day (up to 111%). This trend was maintained regardless of the time of year and the stage of vegetation. It is thus important both the time of day sampling and even an hour of the measurement for the size of loads of phosphorus discharged into the sea. Also, from the point of view of the calibration of mathematical models, access to detailed information is very important and can have a direct impact on the result.
PL
Zmienność stosunku stężeń azotu i fosforu dla wybranych zlewni rzek przymorza. Wciąż aktualny problem nadmiernej eutrofizacji wód powierzchniowych, w tym Morza Bałtyckiego, sprawia, że istotne staje się nie tylko określenie samych stężeń związków biogennych w wybranych profilach rzecznych, ale również próba odpowiedzi na pytanie, który z pierwiastków jest czynnikiem limitującym wzrost biomasy. Produkcja biologiczna w wodach powierzchniowych jest zależna od wielu czynników, w tym od wzajemnych stosunków między azotem i fosforem w czasie fotosyntezy. Badania, których wyniki zaprezentowano w artykule, prowadzono w latach 2012–2014 na dwóch zlewniach rzek przymorza, Redze i Słupi, w trzech cyklach w ciągu roku obejmujących okres wegetacji roślin, okres po usunięciu roślin uprawnych z pól oraz okres wczesnowiosenny bezpośrednio po roztopach. Na podstawie otrzymanych wyników przeanalizowano zmienności dobowe i sezonowe stężeń związków biogennych oraz określono, który z pierwiastków limituje przyrost biomasy na wybranych zlewniach, korzystając z zależności, jaka występuje między azotem i fosforem w wodach powierzchniowych, zwanej stosunkiem Redfielda.
EN
Variability of nitrogen to phosphorus concentraction ratio on the example of selected coastal river basin. Due to the ever present problem of excessive eutrophication of both surface waters and their main receiver, i.e. Baltic Sea, it becomes important to determine not only the concentration of nutrients in selected river profiles, but also an attempt to answer the question of which of the elements is a factor limiting the growth of biomass. Biological production in surface area is dependent on a number of factors including the relations between the nitrogen and phosphorus during photosynthesis. The study, whose results were presented in the article, was conducted in 2012–2014 on two littoral river basins, Rega and Słupia, in three cycles throughout the year including both vegetation period, the period after the removal of crops from the fields and the period of early spring, immediately after the thaw snow. On the basis of the results were analyzed variability of daily and seasonal concentrations of biogenic compounds and on the basis determined which of the elements limits the increase in biomass in selected catchments using the dependence that exists between the nitrogen and phosphorus in surface waters called Redfield ratio.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.