Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 973

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Stock market companies
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
XX
Przekształcenie firmy w spółkę publiczną jest największym przedsięwzięciem w kierunku pozyskania kapitału. Oprócz oczywistych korzyści, upublicznienie spółki wiąże się także z kosztami i ogromnym wysiłkiem. Podstawowe koszty tego procesu związane są z debiutem giełdowym i późniejszą obecnością na rynku. Spółka publiczna musi również podejmować wysiłki w celu stałego i kompleksowego informowania oraz dążenia do spełniania oczekiwań inwestorów. To komunikowanie się spółki giełdowej z otoczeniem inwestorskim określane jest mianem relacji inwestorskich. Główne cele tej działalności to informowanie inwestorów o działalności spółki, budowanie zaufania, obniżenie kosztu kapitału i osiągnięcie pełnej wyceny spółki.(abstrakt oryginalny)
EN
Going public is the biggest step an emerging company can take in its search for capital. Except obvious benefit, going public means costs and huge effort. Basic cost of these processes are related with stock debut and on market presence. Public company must take efforts for constant and complex information and aspirations for granting expectation of investors. This kind of communication is called investor relations. Main purposes of this activity are: giving appropriate information to investors, construction of reliance, drop of cost of capital and full company pricing achievement.(original abstract)
XX
Sprawozdania finansowe spółek giełdowych służą wielu użytkownikom przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w formie sprawozdania rocznego lub śródrocznego. Celem głównym śródrocznego sprawozdania finansowego jest zaktualizowanie ostatniego pełnego rocznego sprawozdania finansowego. Powinno ono koncentrować się na nowych działaniach, zdarzeniach i okolicznościach. Obecnie obszar sprawozdawczości finansowej normują zarówno IFRS, jak i regulacje krajowe. W opracowaniu omówiono wybrane zagadnienia w zakresie śródrocznej sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych na tle obecnie obowiązujących polskich regulacji oraz wytycznych zawartych w IFRS. Wskazano elementy śródrocznych sprawozdań finansowych w świetle polskich regulacji oraz IAS 1 i IAS 34. Omówiono terminy i zasady sporządzania śródrocznych sprawozdań finansowych oraz wybrane problemy wyceny składników wykazywanych w sprawozdaniach, podkreślając podstawowe różnice w regulacjach krajowych i IFRS ustanowionych w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
XX
Przedstawiono dwie spółki giełdowe, które w typologii giełdowej zaliczane są do sektora budownictwo - Energomontaż Północ i Energomontaż Południe. Omówiono ich wspólny rodowód, złożoną strukturę organizacyjną, sytuację finansową, zmiany w zarządzie oraz dywersyfikację działalności.
XX
Zasadniczym celem artykułu jest próba klasyfikacji spółek giełdowych na podstawie liniowych funkcji dyskryminacyjnych budowanych dla przyrostów absolutnych i względnych zmiennych diagnostycznych. Badaniem objęto 157 spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, które notowane były przynajmniej od początku 2001 r. (fragment tekstu)
XX
W modelowaniu zjawisk zachodzących na rynku kapitałowym istotne znaczenie odgrywają wykorzystywane wartości stóp zwrotu oraz współczynników korelacji między nimi. Decyzje inwestycyjne podejmujemy na podstawie oczekiwanych stóp zwrotu, które są funkcją stóp zwrotu już zrealizowanych. Empiryczne stopy zwrotu stanowią również istotny czynnik w prognozowaniu cen akcji, ocenie ryzyka zmienności w modelu arbitrażowej wyceny opcji, wpływają na płynność obrotu akcjami oraz stopień reakcji na zmianę rentowności rynku (wartość współczynników ß). Wartość odchylenia standardowego stóp zwrotu oraz poziom korelacji stóp zwrotu określają możliwość redukcji ryzyka portfeli papierów wartościowych, stabilność portfeli inwestycyjnych oraz liczbę ich składników.Celem przeprowadzonych analiz była ocena czy zmiana częstotliwości danych, na podstawie których obliczane są stopy zwrotu, wpływa na ich wartości (rozkłady) oraz wyniki uzyskiwanych klasyfikacji spółek. (fragment tekstu)
EN
The values and coefficients of correlation of stock returns have significant influence on the results of modeling of phenomena on capital market. In the paper the authors tried to evaluate the influence of change of frequency of stock returns on their distributions, coefficients of correlation and classifications. It turned out that all above characteristics are very sensitive on frequency of data. Means, standard deviations, coefficients of correlation of stock returns and differences between classifications are greater for monthly than for daily data. (original abstract)
XX
Zgodnie z zasadami zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa zarządzanie podmiotem gospodarczym wymaga umiejętnego równoważenia przyrostu sprzedaży ze wzrostem efektywności na poziomie operacyjnym oraz optymalnym wykorzystaniem posiadanych kapitałów. Istotnym aspektem jest przy tym określenie takiej dynamiki sprzedaży, która może być sfinansowana samodzielnie, bez konieczności dalszego zadłużania się. Zasadniczym celem artykułu jest skonfrontowanie osiąganego wzrostu przychodów ze sprzedaży z granicznym tempem wzrostu samofinansującego się, odzwierciedlanym przez księgową oraz gotówkową stopę zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa w obrębie przemysłowych spółek giełdowych. Badania empiryczne zostały zrealizowane wśród 131 przedsiębiorstw wytwórczych przynależących do sektora przemysłu notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2006-2014, których akcje były przedmiotem obrotu na giełdzie przez okres minimum pięciu lat.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is to compare the achieved sales growth with the maximum self-financing growth of company, showing by the accounting- and cash-flow sustainable growth rates within the industrial listed companies. Empirical studies have been carried out among 131 manufacturing companies belonging to the industry sector and listed on the Stock Exchange in Warsaw in the years 2006-2014, that shares were traded on the stock exchange for a minimum period of five years.(original abstract)
XX
Głównym celem analizy dyskryminacyjnej jest klasyfikacja obiektów do jednej z wyróżnionych grup według określonego czynnika klasyfikacji. Proces klasyfikacji dokonywany jest na podstawie obserwacji wielu cech badanych obiektów. Cechą charakterystyczną analizy dyskryminacyjnej jest to, że obliczenia prowadzone są na zbiorze obiektów, których przynależność do wyodrębnionych grup jest znana. Procedury analizy dyskryminacyjnej generują funkcje, opierając się na różnicy między wariancją wewnątrzgrupową i międzygrupową. Szacowana funkcja dyskryminacyjna maksymalizuje stosunek zmienności międzygrupowej do wewnątrzgrupowej. (...) W pracy pokazana jest próba wykorzystania funkcji dyskryminacyjnej do klasyfikacji spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (fragment tekstu)
EN
The subject of the elaboration is utilization of linear discriminant function in the capital market for classification of the companies in years 2001 and 2002. The net profit or loss was the criterion of discrimination. The companies were classified annually and quarterly based on economic and financial ratios. Results of the classification were acceptable. In long-term horizon, investor can use profitable stocks to construct portfolios. (original abstract)
9
Content available remote Corporate governance ratings and the performance of listed companies in Poland
80%
XX
Recent ratings of corporate governance for the companies listed on Warsaw Stock Exchange are presented: the Polish Corporate Governance Forum (PFCG) ratings and Polish Institute of Directors (PID) ratings. The association between PFCG and PID ratings, measured by the rank correlation coefficient, is significant for the years 2004 and 2005 with the indication of stronger association for 2005 than for 2004. This may mean that rating criteria and the assessment methods for the two ratings are converging. It can also be confirmed that PID ratings are more stable and more rigid in assessing the corporate governance level in Polish listed companies. Results of the attempt to find out the relationship between the financial performance of companies and their ratings are mixed and disappointing. The representative ordered logit models for explaining the rating level of companies in terms of financial indicator variables have been estimated, with reasonable interpretation and, as expected, poor ex post forecast accuracy. The inconclusive results are mainly due to small sample sizes and the heterogeneity of samples. It is also possible that currently, and probably temporarily, Poland does not experience significant connection between the corporate governance level and the financial performance of companies listed on Warsaw Stock Exchange.
XX
Rosnąca liczba podmiotów notowanych na giełdzie sprawia, że tym ważniejsze staje się istnienie efektywnych regulacji, które będą w stanie zapewnić adekwatną przejrzystość emitentów i odpowiedni poziom ochrony inwestorów. Rzetelne wypełnianie obowiązków informacyjnych przez spółki giełdowe istotnie ogranicza ryzyko podjęcia błędnych decyzji inwestycyjnych. Jest to zagadnienie szczególnie istotne w warunkach kryzysu finansowego. W pracy zostanie przeprowadzona analiza regulacji dotyczących obowiązków informacyjnych emitentów notowanych na rynku regulowanym GPW oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Wskazany zostanie kierunek rozwoju zakresu ujawnień ujętych w publikowanych przez spółki giełdowe raportach, który przyczyni się do zapewnienia odpowiedniej atrakcyjności rynku kapitałowego wśród inwestorów. (abstrakt oryginalny)
EN
A growing number of companies listed on the stock exchange requires the existence of effective regulation which will be able to provide adequate transparency of issuers and the appropriate level of investor protection. Reliable information disclosure by listed companies significantly reduces the risk of making wrong investment decisions. This is an issue of particular importance during financial crisis. The article will be carried out analysis of the regulation on disclosure obligations of issuers listed on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange and the Alternative Trading System NewConnect. The direction of development of disclosures scope should to ensure the attractiveness of the capital market for investors. (original abstract)
XX
W literaturze przedmiotu powszechnie podkreśla się, że analiza memoriałowych korekt zysku netto jest istotnym narzędziem służącym do badania zafałszowania sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych. Zasadniczym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na fakt, że korekty zysku netto są również istotnym nośnikiem wartości informacyjnych, stwarzających możliwość pełniejszej identyfikacji i oceny wiarygodności sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Z tej perspektywy na szczególną uwagę zasługuje relacja zysku netto oraz operacyjnych przepływów pieniężnych, którą potraktować można jako istotny współczynnik oceny urealnionych korzyści finansowych przedsiębiorstwa. Dla operacjonalizacji wskazanego celu badawczego postawiona została hipoteza badawcza twierdząca, że w dominującej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych występują dodatnie wartości współczynnika urealnionych korzyści finansowych, przy czym w scenariuszu zmian opisywanej miary dominują strategie wykazywania dodatniego wyniku finansowego netto wraz z generowaniem dodatnich operacyjnych przepływów pieniężnych. Badania empiryczne zostały zrealizowane wśród przemysłowych spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie w latach 2006-2014(abstrakt oryginalny)
EN
The analysis of total accruals is an important tool for the study of debasement of financial statements of enterprises. The main aim of this article is to draw attention to the fact that total accruals are also an important source of information, enabling a more complete identification and assessment of the credibility of the financial situation of the company. From this perspective, special attention should be drawn to the relation between net profit and operating cash flow, which can be treated as an important financial benefits realignment ratio of the company. The research hypothesis claims that in the dominant number of enterprises there is the presence of positive values offinancial benefits realignmentratio. On the other hand in the scenario of changing of this measure dominate strategies that demonstrate both a positive value of net profit anda positive value of operating cash flows. Empirical studies have been carried out among industrial companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the years 2006-2014(original abstract)
XX
Artykuł ma charakter głównie empiryczny. Jego zasadniczym celem jest wykazanie i scharakteryzowanie zależności między prowadzeniem określonej polityki regularnych wypłat dywidendy a kondycją finansową spółek giełdowych. Cel pracy należy uznać za szczególnie istotny nie tylko w odniesieniu do możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstwa, ale również w kontekście kształtowania się wartości rynkowej spółki i wartości dla akcjonariuszy. Spółki prowadzące określoną politykę wypłat dywidendy mogą być atrakcyjne inwestycyjnie nie tylko dla tych inwestorów giełdowych, którzy zainteresowani są wzrostem wartości rynkowej przedsiębiorstwa, ale również dla tych, którzy inwestują w akcje spółek publicznych w celu otrzymywania regularnych i stabilnych płatności dywidendowych. Inwestorzy ci, szukając najlepszej możliwości alokacji swojego kapitału, porównują sytuację finansową spółek dywidendowych w celu znalezienia takiej możliwości inwestycyjnej, która zapewni im zwrot z zainwestowanego kapitału m.in. w postaci dywidendy wypłacanej nie tylko regularnie, ale przede wszystkim w określonej wysokości.(fragment tekstu)
EN
This paper is empirical in nature. Its main purpose is to identify and characterize the relationship between the specified policy of regular dividend payments and a financial condition of a company. This objective was achieved by an empirical verification of research hypothesis stating that the companies implementing different policy of regular dividend payments differ significantly in terms of the financial standing. The verification of research hypothesis was based on the financial data of public companies operating in all sectors of polish economy. The condition for the company to be included in the sample was to conduct dividend payments for at least five years. The studies were conducted using descriptive statistics, ANOVA with post-hoc Tukey -Kramer test and non-linear correlation coefficient. The research showed that more and more polish companies paid divided regularly. Among them dominated those paying constant dividend per share. Moreover, statistically significant differences were observed in the financial condition of the companies that conducted different policy of regular dividend payments.(original abstract)
13
Content available remote Występowanie zatorów płatniczych w polskich przedsiębiorstwach giełdowych
80%
XX
Celem niniejszego artykułu jest ocena zjawiska zatorów płatniczych w polskich przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem spółek giełdowych. Na potrzeby niniejszego artykułu przyjęto hipotezę badawczą, że opóźnienia w spływie należności są jednym z głównych czynników przyczyniających się do opóźnień w spłacie zobowiązań.(fragment tekstu)
EN
This article addresses the issue of payment gridlock affecting Polish companies. The aim of this article is to assess the occurrence of payment gridlock in Polish companies, with particular reference to companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The research hypothesis assumes that delays in receivables are one of the main factors contributing to delays in payments of liabilities. The first part of the article presents Poland's situation concerning the occurrence of late payments. Basic legal regulations and statistical data on this phenomenon are discussed. The second part of the article presents the results of the author's own research on the relationship between the turnover of liabilities and turnover of receivables of Polish stock-listed companies in the years 2010-2015. The descriptive analysis and statistical methods were used to verify the hypothesis. The results of the analysis have shown that delayed payments are a common problem for Polish companies. It was estimated that 18% of the studied companies had problems with the timely settlement of liabilities due to failure to receive payment on time.(original abstract)
XX
W artykule poruszona jest problematyka finansyzacji przedsiębiorstw. Celem artykułu była odpowiedź na pytanie dotyczące różnic w poziomie finansyzacji grup przedsiębiorstw wyodrębnionych z uwagi na kryterium przynależności sektorowej. Analiza dotyczyła niefinansowych spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie i obejmowała lata 2011-2017. W pracy wykorzystano zarówno syntetyczne mierniki finansyzacji jak i mierniki mierzące wybrane aspekty działalności finansowej i inwestycyjnej przedsiębiorstw. Uzyskane wyniki dowodzą występowania różnic sektorowych w poziomie finansyzacji badanych spółek oraz relatywnie niewielkiej roli działalności finansowej przedsiębiorstw niefinansowych w relacji do działalności operacyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper deals with the issue of financialization of companies. The main goal of this article was to answer the question about differences in the levels of financialization between groups of companies from different sectors. The research sample consisted of Polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange and covered the period 2011-2017. The authors used synthetic indicators of company financialization reflecting their financial and investment performance. The results prove the existence of sectoral differences in the level of finances of the surveyed companies and the relatively small role of financial activity of non-financial enterprises in relationship to the operating activity.(original abstract)
XX
Celem niniejszej pracy jest zbadanie wpływu publikowanych, kwartalnych wyników fundamentalnych spółek na nadwyżki stóp zwrotu nad stopą zwrotu z indeksu WIG. Badane są spółki notowane na GPW w Warszawie i osiągające różną dynamikę zmian wyników fundamentalnych i różne wskaźniki wyceny. Zgodnie z sugestią Rendlemana, Jonesa i Latane'a nie uwzględniano wpływu ryzyka systematycznego walorów na ich stopy zwrotu. Badania wykazały istotny wpływ jakości publikowanych wyników spółek na stopy zwrotu zarówno w okresie 60 sesji po ogłoszeniu, jak i w okresie 35 do 20 sesji przed ich ogłoszeniem.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this paper is to assess the impact of companies' fundamental performance, published on a quarterly basis, on the rate-of-return excess above WIG index. The examined companies include those listed on the Warsaw Stock Exchange which vary in terms of the dynamics of changes to their fundamental performance as well as their valuation indicators. In accordance with the suggestion put forward by Rendleman, Jones and Latane, the impact of the systematic risk of shares on their rates of return is not considered. The conducted research confirms considerable impact of the quality of the published performance of companies on the rates of return during the period of 60 sessions following the publication as well as the period from 35 to 20 sessions preceding the publication.(original abstract)
XX
W pracy, dokonując dekompozycji wskaźnika udziałów spółek płacących dywidendy w ogólnej liczbie spółek, pokazano, że wzrost udziału spółek płacących dywidendy od roku 2000 wynikał ze wzrostu ich skłonności do płacenia dywidend, natomiast zmiany charakterystyk spółek nie sprzyjały decyzjom o płaceniu dywidend. Pokazano również, że zmiany skłonności do płacenia dywidend są silnie dodatnio skorelowane z rozwojem gospodarczym mierzonym tempem wzrostu produktu krajowego brutto.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper, using the decomposition method of proportion of dividend payers, shows that the increase of proportion of dividend payers observed on Warsaw Stock Exchange form the beginning of the 21st century was caused by the increase of propensity to pay dividends, because the characteristics of quoted firms were not in favor of dividend payers. It was also shown that the changes of propensity to pay dividends are strongly correlated with the economic development measured by the GDP rate of growth. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest ocena ryzyka spadku cen akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie na przełomie lat 2008-2009 oraz ocena szansy odrobienia strat w kolejnym okresie. Zadaniem badawczym jest ustalenie różnic w spadku i w późniejszym wzroście cen akcji spółek poszczególnych branż. Zastosowane kodowanie zmiennej objaśniającej -1; 0; 1, umożliwiło porównanie ryzyka lub szans analizowanych branż z ryzykiem lub szansą średnią dla wszystkich grup. Indeks WIG w lutym 2009 r. zmalał o 60% w stosunku do wartości z początku 2008 r., a następnie po około pół roku wzrósł o 80%. Korzystając z modelu logitowego, zbadano ryzyko spadku wartości cen akcji spółek poszczególnych branż o 60% i szansę 80-procentowego wzrostu tych cen od wartości minimalnej. Zastosowany model regresji Coxa umożliwił wskazanie branż, które straty odrabiały najszybciej.(abstrakt oryginalny)
EN
At the first stage the authors aim at evaluating risk of the financial crisis related fall of share prices of companies listed on the Warsaw Stock Exchange that took place at the end of 2008 and at the beginning of 2009. At the second stage the authors assess the odds of making up for the loss, that is the chance for the share prices to rise. On 7 February 2009 the WIG20 hit the deepest low in six years followed by WIG reaching on February 18 the lowest value since the beginning of the slump. The research objective is to determine the discrepancies both during the plunge and the growth of the share prices of companies operating in various industries. In the analysis the encoding of the explanatory variable -1;0;1 will be used which allows to compare the risk or odds of the analyzed industries with the average risk or odds for all the groups. The study covers the period of 2008-2009. In February 2009 the WIG fell by 60% in comparison to its value at the beginning of 2008 and after six months it grew by 80%. That is why the authors, using the logit model, examine the risk of individual companies' share prices falling by 60% and the odds of an 80% rise of these prices in relation to their minimum value, whereas the interpretation of the Cox regression model parameters will help to find out in which industries the share prices recovered the soonest.(original abstract)
18
Content available remote Reakcje rynku na odejście z firmy osoby kluczowej
80%
XX
W artykule zostały przedstawione powody występowania dyskonta z tytułu osoby kluczowej na rynkach kapitałowych oraz analiza wyników badań tego zjawiska na rynkach światowych i w Polsce. Badania reakcji rynku na odejście osoby kluczowej prowadzone przez różnych specjalistów wskazują na występowanie dyskonta z tytułu odejścia osoby kluczowej. Wartość dyskonta jest uzależniona od powodu odejścia. Obserwuje się również uzależnienie reakcji rynku od innych czynników, takich jak wielkość firmy czy liczba osób w zarządzie przedsiębiorstwa. Przytoczono wyniki badań zachowań inwestorów giełdowych na odejście osoby kluczowej ze spółek notowanych na warszawskiej GPW. W artykule podjęto również problem klasyfikacji powodów rezygnacji. Omówiono także metodologię badań zjawiska z wykorzystaniem analizy okna zdarzenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article was to determine the prevalence of key person discounts in capital markets, the initial literature studies in this area and the results of analysis of this phenomenon on the world markets and in Poland. Studies of market reaction to the departure of key person conducted by various researchers indicate the existence of discount for the key person leaving. The value of the discount depends on the reason of departure. There is also an addiction to reaction of the market to other factors such as size of company or number of persons on the company board. Results of studies on behavior of stock market investors on departure of a key person from companies listed on the Warsaw Stock Exchange were adduced. The article deals with the problem of classification of resignations. There was also discussed research methodology utilized in analysis of the eventwindow. (original abstract)
XX
Polskie spółki muszą zwiększyć przejrzystość i zakres wewnętrznej kontroli podejmowania działań. Rozpowszechnione na świecie zasady dobrych praktyk, określające najlepsze sposoby zarządzania wielkimi firmami, wyraźnie zmierzają do ograniczenia władzy prezesów na rzecz instytucji działających albo wewnątrz firmy, albo kontraktowanych na zewnątrz.
XX
Omówienie drugiej edycji ratingu spółek giełdowych 2005. Rating został przeprowadzony przez krajowych inwestorów instytucjonalnych i wyraża ich oceny. Przedsięwzięcie ma na celu weryfikację skuteczności wprowadzania praktyk ładu korporacyjnego przez spółki notowane na GPW w Warszawie.
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.