Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 970

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emisja zanieczyszczen
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
EN
Air pollution reduction in densely populated industrial areas produces the required result at significantly lower cost to potential polluters when combined with market instruments (emissions trading). The authors present a design for such a pollutant emissions trading scheme for urban centres.
PL
Redukcja zanieczyszczeń powietrza w skupiskach ludności i przemysłu przynosi pożądany efekt przy o wiele niższych kosztach ponoszonych przez potencjalnych "trucicieli" w połączeniu z wykorzystaniem instrumentów rynkowych (handel "pozwoleniami na emisję"). Autorzy przedstawiają projekt takiego systemu rynku "pozwoleń na emisję" zanieczyszczeń dla aglomeracji miejskiej.
Aura
|
1997
|
nr 01
10-12
EN
The article discusses the current state and drafts of legal solutions regarding the international aspect of air pollution, in particular the presence of heavy metals in the air. These issues are regulated by conventions approved by EU countries, mainly the Convention on Long Range Transboundary Air Pollution, supplemented with additional protocols, including the Sulphur Protocol (on reduction of SO₂ emissions) and the Protocol on Nitrogen Dioxides which imposes stabilising nitrogen oxide emissions at 1987 levels. The next protocol in the Convention will cover heavy metals. In Poland, heavy metal emissions to the air can be reduced by improved performance of dedusting equipment in heat plants, decreasing the number of stoves in residences, improved quality of stove coal and replacing it with natural gas.
PL
Artykuł omawia aktualny stan i propozycje rozwiązań prawnych zanieczyszczenia atmosfery w aspekcie międzynarodowym, a w szczególności obecności metali ciężkich w powietrzu. Sprawy te regulują konwencje przyjęte przez kraje Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej przede wszystkim konwencja o transgranicznym zanieczyszczeniu powietrza na dalekie odległości, uzupełniona przez dodatkowe protokoły, m. in. siarkowy, dotyczący redukcji emisji SO₂, oraz azotowy, nakazujący zamrożenie emisji tlenków azotu na poziomie emisji roku 1987. Przedmiotem następnego protokołu konwencji będą metale ciężkie. W odniesieniu do Polski szansą na zmniejszenie emisji metali ciężkich do powietrza jest zwiększenie efetywności urządzeń odpylających w ciepłowniach, redukcja ilości indywidualnych palenisk domowych, polepszenie jakości węgla opałowego oraz zastępowanie go gazem.
Aura
|
1993
|
nr 12
9-10
EN
Rural settlements are inhabited by populations which do not live on farming alone. In many villages new housing estates for people working outside agricultural sector are developed. Farms where large numbers of animals bred constitute a particular nuisance. Agricultural policy changes imply expanding land available to agricultural production and increases in numbers of animals bred in individual farms. This requires appropriate facilities for livestock. Any increment in the number of animals, however, results in increased odour nuisance. The author compares organizational and legal issues aimed at solving this problem in Poland and Germany.
PL
Osiedla wiejskie zamieszkuje coraz częściej ludność nie utrzymująca się tylko z rolnictwa. W wielu wsiach powstaje zabudowa mieszkaniowa dla nierolników. Szczególnie uciążliwe dla stref mieszkalnych stają się gospodarstwa rolne z dużą obsadą zwierząt. Przy zmianach polityki rolnej wzrasta wielkość gruntów i obsada zwierząt w poszczególnych gospodarstwach. Powoduje to konieczność rozbudowy obiektów inwentarskich. Wzrost obsady zwierząt pociąga za sobą jednak nasilenie emitowanych uciążliwości zapachowych. Autorka porównuje polskie i niemieckie rozwiązania organizacyjno-prawne dotyczące tego problemu.
EN
Monitoring data reflecting the pollutant levels are one of the elements of evaluation of air quality, likewise inventories of pollutant emissions released to air. The Katowice Province has operated a modern automatic network called Regional Air Pollutant Monitoring System since spring 1993. The network is the first instance of Polish implementation of the World Bank Program, Environmental Management Strategy — Air Quality Monitoring. Although air quality has improved in Katowice Province, there are incidents when pollutant concentrations exceed some standards. That is why efforts have been made to prepare the Monitoring System to detect alert conditions. The authors deal with adjusting the automatic air pollutant monitoring system to operate in alert conditions and discuss proposals for operational procedures during alerts.
PL
Jednym z elementów oceny jakości powietrza, oprócz danych inwentaryzacyjnych wielkości emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, są badania monitoringowe określające poziom tych zanieczyszczeń. Od wiosny 1993 r. województwo katowickie dysponuje nowoczesną siecią automatyczną Regionalnego Systemu Monitoringu Zanieczyszczeń Powietrza. Sieć ta jest pierwszym zastosowaniem w kraju programu „Strategia zarządzania środowiskiem — kształtowanie jakości powietrza”; wspieranego przez Bank Światowy. Mimo poprawy jakości powietrza w województwie katowickim zdarzają się sytuacje, w których stężenie zanieczyszczeń przekracza określone standardy. Z tego powodu zaczęto przygotowywać System Monitoringu do pracy w trybie alertowym. Autorzy omawiają przygotowanie sieci automatycznych do monitoringu zanieczyszczeń powietrza do pracy w trybie alertowym, a także propozycje procedur działania systemu w trybie alertowym.
EN
Motor vehicles are a significant source of pollution of the natural environment. To reduce its adverse effects lead-free petrol and catalytic converters are gradually introduced on an increasing scale. Because of high costs, implementation of these measures will take a long time. In short term, quantities of toxic combustion products can be reduced by lowering fuel consumption. The article presents the factors which affect consumption of liquid fuels (technical, operational, road and traffic factors as well as driving style). Thus, reduction in liquid fuel consumption by motor vehicles will result in a decrease in fuel expenses, and above all, it will abate pollution of the natural environment, particularly in urban centres.
PL
Motoryzacja stanowi ważne źródło zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Dla zmniejszenia jej uciążliwości dla otoczenia coraz powszechniej stosuje się benzynę bezołowiową oraz katalizatory. Ze względu na wysoki koszt, instalowanie ich będzie trwało długo. W krótkim czasie zmniejszenie ilości toksycznych produktów spalania można osiągnąć przez ograniczenie zużycia paliwa. W artykule omówiono czynniki wpływające na wielkość zużycia paliw płynnych (techniczne, eksploatacyjne, drogowe, ruchu, technika jazdy). Obniżenie zużycia paliw płynnych w użytkowaniu samochodu przyczynia się zatem do zmniejszenia wydatków na paliwo, a przede wszystkim ograniczy zanieczyszczenie środowiska naturalnego, szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich.
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.