Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Europejska Karta Samorządu Lokalnego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Omówiono postanowienia Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego dotyczące zabezpieczenia samodzielności jednostek sektora samorządowego. Przedstawiono miejsce i rolę Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego w strukturze źródeł polskiego prawa.
EN
The since 1-st march 1994 has been an international agreement binding for Poland with reference to meeting the standards of protection and development of the rights of local self-government units, guaranteeing the right of local communities to solve their own problems and setting the principles governing powers, controls and finance, which all local government systems should respect. The paper presents the Charter provisions on local autonomy, Charter ratification process in Poland and its place in Polish legislation. It also presents the Charter signatories and its origin as well as numerous translation mistakes that occur in the authorised Polish version of the Charter.(original abstract)
XX
Przedstawiono błędy w tłumaczeniu Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego na język polski, które mogą wpłynąć na wyniki jej interpretacji opierającej się na tym tłumaczeniu. Autor objął badaniem tłumaczenie preambuły, części pierwszej oraz artykuły 12. i 13. części drugiej.
XX
W artykule przedstawiono historię powstawania Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Omówiono części składowe Karty, zasady jej stosowania, zakres podmiotowy i modyfikacje.
XX
Przedstawiono podstawy prawne programowania rozwoju regionalnego. Omówiono ważniejsze ustawy dotyczące możliwości finansowania rozwoju regionalnego i ważniejsze akty wykonawcze do omawianych ustaw. Określono priorytety w obszarze programowania regionalnego UE. Przedstawiono uwagi dotyczące prawnych i finansowych aspektów programowania rozwoju regionalnego.
EN
This article deals with the legal and financial aspects of regional development programming. The first section presents the constitutional and legal regulations that govern the systemic position of the main regional development programming institution, i.e., regional self-government. This section also describes the competencies of regional self--government and the main mechanisms by which it operates. In the next section, the author describes the mechanisms used to finance activities undertaken out by the regional local government community under the voivodship development strategy. Particular emphasis is placed on the major legislation and corresponding executive regulations that govern the financing of development activities in voivodships. The author also presents drafts of the most important legislation regulating the activities of voivodship local government in this respect. The article also reviews the evolution of the European cohesion policy, stressing the changes that have occurred in the priorities of the European Union's regional programming.(original abstract)
XX
Omówiono prawa polskich samorządów do udziału w międzynarodowych zrzeszeniach społeczności lokalnych wynikające z prawa do zrzeszania się samorządów oraz polskie regulacje w tym zakresie.
XX
Omówiono ideę "Zielonych Płuc Europy" i związaną z nią koncepcję funkcjonowania nowego europejskiego regionu granicznego "Euroregionu Niemen". Przedstawiono zakres badań naukowych związanych z wprowadzeniem w życie tej koncepcji.
7
Content available remote Europejska karta samorządu lokalnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
75%
XX
Europejska karta samorządu lokalnego (EKSL, Karta) wywarła istotny wpływ na sytuację samorządu terytorialnego w ustroju państw członkowskich Rady Europy. Charakteryzowana jest jako wzorzec wartości, które kształtują istotę "prawdziwego" samorządu terytorialnego. Stanowi przez to źródło harmonizacji prawodawstwa państw członkowskich w sprawach samorządu terytorialnego i jego jednostek. (fragment tekstu)
EN
When it comes to deciding upon a review model of normative acts regulating the situation of self-government, the Constitutional Tribunal regards the Constitution as the main source of such a model. However, the Constitutional Tribunal also invokes provisions of the European Charter of Local Self-Government as the source of a review model of normative acts that regulate the situation of self-government. The latter, however, is done only to support the rationale of judgments based on the Constitution, thus in the process of a Constitutional Tribunal review of normative acts, the European Charter is an ancillary document. At the same time, it is permissible to exclude the provisions of the European Charter when it is impossible to determine a review model due to the fact that an issue regulated in the European Charter has not been addressed in the Constitution. The significance of this, however, may only become apparent in the future, if certain amendments to the Constitution have been made, resulting in a constitutional omission.(original abstract)
EN
The European Charter for Local Self-Government is one of the most important international documents concerning the status and functioning of local self-government. This document was opened for signature as a convention by the member states of the Council of Europe on the 15th of October 1985. The Charter allows some freedom to the member states of the Council of Europe in the extent to which they commit themselves to fulfill their obligations. The Slovak Republic is bound by all provisions of the Charter. The aim of the paper is to highlight the commitment, application and compliance with the European Charter of Local Self-Government by the Slovak Republic, in comparison to other selected member states, in terms of charging and administration of the local taxes and local fees.(original abstract)
XX
Adekwatność udziału samorządu lokalnego w dochodach państwa jest wartością podstawową i w sytuacji prawnej samorządu lokalnego: powinna stabilizować tę sytuację, wymaga ona jednak przyjęcia systemu gwarancji zapewniających poszanowanie owej adekwatności. Taką funkcję gwarancyjną pełni Europejska Karta Samorządu Lokalnego, która powinna mieć istotny wpływ na gospodarkę finansową samorządu lokalnego w Polsce. Zwłaszcza art. 9 EKSL i (wywiedzione z art. 9 ust. 2 EKSL) odniesienie do państwa obowiązku zapewnienia gminom i powiatom środków finansowych, które pozwalają na realizację zadań. Problemem jednak jest, brak właściwego przyjęcia przez ustawodawcę elastycznych systemów finansowych, które gwarantowałyby pełne wdrożenie art. 9 EKSL. Opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytanie jakie znaczenie dla gospodarki finansowej samorządu lokalnego w Polsce ma Europejska Karta Samorządu Lokalnego po 22 latach od jej ratyfikacji.(abstrakt oryginalny)
EN
An adequate participation of the local government in the state's income is a fundamental value, and it should stabilize the legal status of the local government; however, a system of guarantees must be implemented to ensure that the rule of adequate participation is observed. Such a guarantee function is performed by the European Charter of Local Self-Government that should have a material effect on financial management in Polish local government. Especially, Article 9 of the ECLSG requires that local government units be provided with sufficient funds to complete their tasks and an obligation of the state to provide such funds may be derived from Article 9 paragraph 2 of the ECLSG. However, a problem exists due to the legislature's failure to adopt flexible financing systems ensuring the full implementation of Article 9 of the ECLSG. The objective of this study is to address the question of importance and effect of the European Charter of Local Self-Government for and on financial management of local government after 22 years since the ratification of the Charter. (original abstract)
XX
Autor scharakteryzował treść ratyfikowanej przez Polskę Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, która weszła w życie 1 marca 1994 roku i ocenił kwestię przygotowania Polski do przyjęcia jej postanowień w wymiarze prawnym, politycznym i społecznym.
XX
Artykuł dotyczy dostosowania polskiego prawa samorządowego do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, zawartych w Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego.
EN
Much stress in this paper is put upon the compatibility of the Polish legal regulations and European Self-Government Charter. (A.Ł.)
XX
Demokratyczne państwo prawa cechuje samorząd terytorialny, odpowiadający założeniom zdefiniowanym w Europejskiej karcie samorządu lokalnego (dalej: Karta). Powierzenie mu realizacji zadań publicznych, wymaga sprawowania nad nimi nadzoru zapewniającego zgodność jego działań z prawem. Zgodnie z zasadą proporcjonalności ingerowanie w działania samorządu wymaga poszanowania zasady swobody realizacji jego działań, co przemawia za ograniczeniem nadzoru do niezbędnych rozmiarów. W opracowaniu analizie poddano zgodność polskich regulacji dotyczących samorządu z Kartą. Przyjęte w Konstytucji RP regulacje zasadniczo odpowiadają wymogom sformułowanym w Karcie. Szczegółowe rozwiązania ustawowe jednak nie w pełni realizują zasady sformułowane w art. 8 Karty. Środkiem zapewnić mającym legalność działań samorządu jest eliminowanie z obrotu jego wadliwych rozstrzygnięć. W polskich regulacjach stosowanie tych środków ograniczono do naruszeń prawa skutkujących nieważnością wadliwych aktów. Z wyjątkiem uchwał budżetowych wykluczono możliwość podejmowania przez organy gminy znanych np. w prawie niemieckim, działań autokontrolnych na wypadek naruszeń prawa wymagających korekty. Nie zapewniono możliwości stosowania środków nadzorczych adekwatnych do stwierdzonych naruszeń prawa. Nie zapewniono także realizacji wszystkich celów nadzoru, a zwłaszcza pełnej ochrony jednostki, a także samej gminy przed konsekwencjami istotnych, nieskutkujących nieważnością naruszeń prawa przez jej organy. (abstrakt oryginalny)
EN
The democratic rule of law is a feature of local self-government corresponding to the presumptions defined in the European Charter of Local Self-Government (hereinafter: the Charter) Entrusting local self-governments with the performance of public tasks requires that they be subject to supervision to ensure the compliance of its activities with the law. According to the principle of proportionality, any interference with the activities of a self-government requires that the principle of freedom of execution be respected, which calls for the supervision to be restricted to the necessary extent. This paper analyses the compliance of Polish regulations on self-government with the Charter. Generally, the regulations stipulated in the Constitution of the Republic of Poland correspond to the requirements contained in the Charter. However, specific statutory solutions are not in full compliance with the rules specified in Article 8 of the Charter. The elimination of faulty decision from circulation is a measure aimed at ensuring the legality of the actions of a self-government. In the Polish regulations, the application of such measures is limited to infringements resulting in the invalidity of faulty acts. With the exception of budgetary resolutions, the possibility of commune or municipality bodies being able to take self-control measures in the event of infringements that required correction was eliminated, although this exists, for example, in German law. The possibility of applying supervisory measures adequate to the confirmed infringements was not provided. Similarly, the execution of all the aims of supervision was not ensured, in particular the full protection of an individual, or the commune or municipality itself, against the consequences of essential infringements of law by its respective bodies that do not result in invalidity. (original abstract)
XX
Autorka przedstawiła zasady samofinansowania i samodzielności finansowej gmin w oparciu o Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego. Szczególną uwagę poświęciła dochodom i wydatkom gmin.
XX
Autorka analizuje działalność nadzorczą regionalnych izb obrachunkowych w latach 1992-1997. Nadzorowały one samorządy lokalne w oparciu o Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego, Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, działając zgodnie z prawem i pod pełną kontrolą sądową. Szczególnie omówiono zagadnienia związane z zakresem modelu nadzoru oraz z przestrzeganiem i przeprowadzaniem praktyk nadzorczych.
EN
The subject of this article is an analysis of the process of establishing a model of supervision of regional Clearing Houses over the local self-government agencies in the period 1992-1997. In this analysis the special attention is paid to such elements of this model as: criteria of supervisory procedures, assurance of their observance in supervision practice, and the supervision range. It is emphasised that the guidelines for creating legal regulations concerning the supervisory function of the regional Clearing Houses were the provisions of European Self-Government Charter. Much stress is also put upon the compatibility of the legal regulations concerning self-government and regional Clearing Houses with the provisions of the Constitution of the Republic of Poland. (original abstract)
15
Content available remote Prawnomiędzynarodowe uwarunkowania samorządu terytorialnego
63%
XX
Organizacja i funkcjonowanie (działalność) władzy publicznej w demokratycznym państwie prawnym należą do materii, która jest przedmiotem zainteresowania prawoznawstwa. Nauki prawne, jak wiadomo, nie wyczerpują domeny poznania naukowego odnoszącego się do budowy i działalności aparatu państwowego (publicznego) we współczesnych warunkach polityczno-społeczno- gospodarczych. Wzmiankowane zagadnienia są roztrząsane z niejednolitych punktów widzenia na gruncie różnych obszarów wiedzy, gdzie w obrębie wydzielanych dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych dociekane są kwestie zajmujące badaczy i mające nierzadko bezpośrednie znaczenie dla człowieka żyjącego w określonych społecznościach (wspólnotach) w państwie. (fragment tekstu)
EN
The article tackles selected issues regarding the significance of international law and other regulations, including the provisions of the EU law, on the juridicial status of self-governance in Poland. The researched material and its analysis indicate that international legislation and the legislative achievements of the Council of Europe in particular, have been taken into account in the process of the restitution of self-government structures in Poland.(original abstract)
XX
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego jest podstawowym dokumentem służącym ujednoliceniu rozwiązań prawnych dotyczących samorządu terytorialnego w Europie. Artykuł omawia miejsca w Karcie, poświęcone kwestii zasobów finansowych społeczności lokalnych.
XX
W glosie zwrócono uwagę na tezy wyroku TK uzasadniające zgodność ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego.
XX
Przedstawiono problem udziału gminy (jako lokalnej społeczności) w rynku kapitałowym. Jednostki samorządu terytorialnego powstałe w wyniku reform administracyjnych uzyskały m. in. samodzielność w kształtowaniu gospodarki finansowej, co umożliwiło gminom emisję papierów wartościowych - obligacji gminnych.
EN
This article raises a problem of the local community's participation at the capital market from a perspective of entry into the European Union. In this article there were presented stages of state administration's reform, where the most important thing there was reactivation of the municipal corporation in 1990 as a fundamental self-governed unit. Municipal corporations got definite tasks to realization that result from law regulations - both Polish and The European Charter of Territorial Autonomy. In the article there was raised an important problem of finances of municipal corporations' tasks. Do municipal corporations have financial autonomy? What means do municipal corporations finance own tasks and investments with? In this article there was pointed one of additional possibility of return finance - municipal bonds. This paper was described and there were shown its fundamental characteristics and its potential investors. There was raised a problem of development of purchaser's market of municipal bonds after entry of Poland to European Union. (original abstract)
XX
Autor zajmuje się przede wszystkim rozwiązaniami prawnymi odnoszącymi się do sytuacji gminy, podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Omawia również sytuację powiatu i województwa, jako odrębnych kategorii samorządu terytorialnego.
XX
Ekologiczne wymogi trwałego rozwoju regionalnego mogą być określone tylko przy uwzględnieniu warunków międzynarodowych. Europejska Karta Samorządu Lokalnego wskazuje, że kompetencje regionu kształtować będzie zasada subsydiarności.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.