Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Technological progress and the changes in the structure of education in a modern society create a new type of services. The combination of specialist knowledge with new forms of its conveying are underlying the sector of electronic economy based on knowledge, commonly known as e-business. The European Union notices the occurring changes and supports them by grants, available also in Poland. The article focuses on the issues concerning the funds for e-services.
PL
Przedmiotem opracowania są zabawy oraz zabawki wieku wczesnodziecięcego we współczesnym świecie. Celem autorki jest ukazanie wybranych problemów związanych z tendencją do wczesnej inicjacji technologicznej dziecka. Obecnie dzieciństwo w dużej mierze rozgrywa się w cyberprzestrzeni, a świat małego dziecka jest w coraz większym stopniu wirtualny. Współczesne dziecko, w przestrzeni fizycznej i społecznej bez udziału technologii, bawi się wtedy, gdy ma rozważnego rodzica, gdy jest pod opieką żłobka lub przedszkola – gdy znajduje się w przestrzeni instytucji, bowiem poza cyberprzestrzenią dzieciństwo osadzone jest współcześnie w środowisku instytucjonalnym. Ponadto w artykule poruszono problem nadmiernej dydaktyzacji dzieciństwa, która doprowadziła do tego, że zabawa jest przywilejem dzieci w wieku wczesnodziecięcym oraz przedszkolnym. W okresie późnego dzieciństwa dzieci są w dużej mierze pozbawiane przywileju bawienia się, bowiem cywilizacja przyspieszenia bardzo wcześnie „uciemięża” dziecko zbieraniem punktów, myśleniem o przyszłej karierze zawodowej czy też szkolną rywalizacją. W opracowaniu przedstawiono także prorozwojowy aspekt zabawy dziecka w wieku do 3. roku życia oraz scharakteryzowano koncepcje pedagogiczne i psychologiczne akcentujące znaczenie eksploracji i swobodnej zabawy w życiu dziecka. Podjęto tu też refleksję nad instrumentalizacją współczesnej zabawy poprzez wprowadzanie dziecka w świat zabawek elektronicznych.
EN
Plays and toys of the early childhood age in contemporary world are the subject of this study. Portraying chosen problems associated with tendencies of the early technological initiation of the child is a purpose of the author, since “the childhood largely is taking place in the cyberspace – the world of the small child is increasingly virtual (…)”. A contemporary child, in the physical and social space without the participation of technology, plays when the parent is prudent, when the child is in the preschool or nursery school - when he/she is in the space of an institution, because - apart from the cyberspace - today childhood is settled in the institutional environment. The author also discusses the exaggerated use of didactic activities in early childhood, reaching the conclusion that play should be a privilege of children in the early childhood and preschool age. Older children, in general, are deprived of the privilege of playing, because our fast-developing civilization oppresses children, making them “collect points” and think about rivalry at school and their future professional career. The study also considers the meaning of the play in the child’s development until the agre of three, and the pedagogical and psychological concepts concerning the meaning of the exploration and free play in the life of the child. Moreover, the author is reflecting on the instrumentalization of the contemporary play by leading the child into world of electronic toys.
PL
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na fakt, że żłobek, mimo że w polskim społeczeństwie pojmowany bywa najczęściej jako miejsce wychowania i opieki nad dzieckiem do lat trzech, jest także miejscem propedeutycznej edukacji małego dziecka, w tym edukacji muzycznej. Przedmiotem rozważań podejmowanych w artykule stają się więc potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka, standardy jego funkcjonowania w placówce żłobkowej, sposób konstruowania procesu propedeutycznej edukacji, w tym edukacji muzycznej. Dokonując analizy dostępnych źródeł, tj. przeglądu literatury dotyczącej opieki, edukacji oraz rozwoju dziecka do lat trzech, a także ofert żłobków niepublicznych na terenie Poznania, przeprowadzonej w roku 2014 oraz 2015, i wyciągając wnioski z wieloletniej obserwacji poczynionej w ramach współpracy z placówkami opieki, wychowania i kształcenia dzieci oraz wywiadów z rodzicami, autorka dochodzi do przekonania, że placówki opieki nad małym dzieckiem mają konkretne zadania w zakresie wspierania jego rozwoju. Z uwagi na fakt, iż w żłobkach przebywać mogą dzieci jeszcze w wieku niemowlęcym, oczywiste się staje, że w ramach opieki istotna będzie pielęgnacja dziecka, warto jednak podkreślić, że wobec każdego dziecka objętego opieką należy sprawować funkcje wychowawcze i edukacyjne, te ostatnie jednak (jak okazuje się w praktyce) trudno jest dookreślić w odniesieniu do tak małego dziecka. Edukacja, tak jak i rozwój człowieka, rozpoczyna się w momencie jego poczęcia. Edukacja w żłobku jest więc edukacją poniekąd nieformalną. Edukacja propedeutyczna w żłobku, a w jej ramach także edukacja muzyczna, jest istotnym elementem codziennej pracy z małym dzieckiem. Podejmując próbę stworzenia definicji edukacji muzycznej małego dziecka, trzeba zaznaczyć, że ponieważ ruch, a następnie zabawa jest dominującą formą aktywności dziecka w wieku żłobkowym, propedeutyczna edukacja muzyczna w żłobku odbywać się powinna poprzez aktywizowanie dziecka, a następnie w trakcie tej aktywności i w formie zabawy. Edukacja muzyczna ma charakter propedeutyczny i nieformalny, jest zintegrowana z codzienną aktywnością dziecka. Jej celem nie jest tylko i wyłącznie kształtowanie kompetencji muzycznych, ale także wszechstronne stymulowanie rozwoju.
EN
The purpose of the article is to draw attention to the fact that the nursery, besides being most commonly perceived in Polish society as a place of upbringing and care over children under three, is also a place of the propedautic education of children, including their musical education as well. The issue that is raised in this abstract are the needs and growing skills of a child, his or her functional standards in a given nursery, the way of creating the propedautic educational process as well as musical education. Working on accessible sources like the literature concerning care, education and development of a child under three, offers of the private nurseries in Poznań taken in 2014 and 2015 and on conclusions taken from longstanding observation based on the author’s cooperation with nurseries, the upbringing and education of children and talks with parents, the author comes to the conclusion that the nurseries have specific tasks in supporting the development of children. Taking into consideration that if infants are allowed to be left in nurseries it is obvious that nursing is an essential issue in their care. It is crucial to highlight that, towards every child over care upbringing and educational functions should be taken, those last ones (as the practice shows), however, are difficult to refer to such a small child. Propedautic education in nursery, as well as musical education, is an essential element of every day work with a small child. Undertaking to create a musical definition of a small child it should be highlighted that action and then fun are the dominant forms of child activity at pre- kindergarten age. Propedautic musical education in nursery should take place through the child’s activation and then, during this activity, through fun. Musical education has a propedautic and informal character and is integrated with child’s activity. Its purpose is not only shaping musical competence but the overall stimulation of development.
EN
Previous studies indicated that poverty was linked to lower quality of life. The aim of this study is to answer on the following question: do children from families with low financial status differ in quality of life, emotions and mood from children living in families with average income? We also tested differences between children living in the city and in the countryside. 129 children aged 12-14 participated in the study. Children from families with low financial status evaluated their quality of life higher, and felt more happiness and love, as well as more positive in mood. Children from the city felt more fear than children living in the country. There were no statistically significant differences between children living in the city and country areas in quality of life and mood.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.