Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 746

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiar
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
1
Content available Urządzenie pomiarowe STGSM-04
100%
PL
W pracy przedstawiono rozwiązanie techniczne uniwersalnego urządzenia pomiarowo-sterującego o niskim poborze mocy, wykorzystującego do komunikacji cyfrową sieć telefonii komórkowej. Przedstawiono kilka przykładowych wersji urządzenia, opisano budowę głównego modułu konstrukcyjnego oraz krótko scharakteryzowano narzędzia wspomagające pracę nad oprogramowaniem użytkowym.
EN
A technical solution of low power device for control and measurement using the digital cellular network for communication is presented in this paper. Construction of the device and tools for software development are shortly described.
PL
W referacie przedstawiono wytyczne normatywne oraz metodę pomiaru olśnienia przykrego we wnętrzach, wykorzystującą detektor matrycowy. Dzięki analizie obrazów zarejestrowanych za pomocą detektora wyznaczane są: luminancja tła, luminancja źródeł olśniewających, ich rozmieszczenie oraz wielkość kątowa. Omówiono podstawowe etapy algorytmu pomiarowego: akwizycję elementarnych obrazów pomiarowych, tworzenie mapy rozkładu luminancji, przypisanie punktów mapy do obszaru źródła lub tła, generację listy danych wejściowych oraz obliczenie wskaźnika UGR i prezentację wyników.
EN
In the paper the standard outlines and the method of the glare measurement are presented. This method is based on digital analysing detector, which allows to calculate background luminance, luminance of the luminous parts of each luminaire, their angular size and location. Main stages of the measurement algorithm are described: elementary images acquisition, the luminance distribution map generation, classification of particular points of the map, input data list generation, the glare index calculation and presentation of the result.
PL
Wyniki działalności przemysłowej, efektywność, innowacyjność, kwalifikacje, napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich itp. są stale porównywane na różnych poziomach szczegółowości. To zainteresowanie odzwierciedla przebieg globalnej konkurencji, a także użyteczność porównań dla celów politycznych. Systematyczne przeprowadzanie porównań, czyli analiza porównawcza (benchmarking), staje się koniecznością (Industrial Development Report 2002/2003)...
4
Content available remote Pomiary podstawowych parametrów lotu statku powietrznego
80%
5
80%
PL
Zrównoważony rozwój jest podstawowym i nadrzędnym celem UE, stąd istotne znaczenie ma pomiar postępu w jego wdrażaniu, zarówno na szczeblu krajowym, jak i wspólnotowym. Do monitorowania tego postępu opracowano na poziomie unijnym zestaw syntetycznych wskaźników, obejmujących trzy wymiary: ekonomiczny, ekologiczny i społeczny. Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule jest tylko obszar społeczny. Celem artykułu jest ocena realizacji celów społecznych rozwoju zrównoważonego przez Polskę na tle UE w kontekście Strategii Europa 2020. Okres badawczy to lata 2004-2014. W opracowaniu wykorzystano metody analizy danych statystycznych, desk research i dedukcji. Dzięki nim wskazano, w jakim stopniu Polska wywiązuje się ze zobowiązań społecznych wskazanych w unijnej Strategii Europa 2020.
PL
Problem monitorowania emisji zanieczyszczeń do atmosfery jest już w krajowej energetyce dostatecznie dobrze rozpoznany co do kwestii kluczowych. Niemniej jednak wciąż jeszcze można znaleźć zagadnienia godne omówienia. Jednym z nich jest niepewność pomiaru i jej właśnie poświęcony jest nasz artykuł.
7
Content available remote Pomiar temperatury w styku złącza zgrzewanego tarciowo
80%
PL
Omówiono opracowane parametry zgrzewania tarciowego, pozwalające na wyznaczenie dokładnej charakterystyki St3S-M1. W pomiarze temperatury podczas procesu zgrzewania jako termoelement wykorzystano złącze miedzi i stali niskowęglowej. Podano analizę wyników badań otrzymanych połączeń.
EN
Discussion of the friction welding parameters permitting to determine an exact characteristic St3S-M1. For the temperature measurement during the welding process use was made of a thermocouple junction of copper and low carbon steel. Analysis of the results of examinations of the joints.
8
80%
EN
Results of the twelve years measurements carried on at SGGW, of solar radiation on tilted surface oriented south, with tilt angle equal to minimum zenith angle, are presented. Test calculations were performed, to compare results obtained with the Institute of Meteorology and Water Management hourly data for the station Warsaw - Bielany, using the isotropic model of diffuse radiation, with the SGGW measurement results. In general, good agreement is to be observed between calculated and measured daily radiation, and sunny day hourly radiation.
PL
Przedstawiono wyniki 12-letnich pomiarów promieniowania słonecznego na płaszczyznę o orientacji południowej i nachyleniu wyznaczonym przez kąt zenitalny Słońca w południe, prowadzonych w SGGW. Przeprowadzono porównanie dobowych i godzinnych sum promieniowania, obliczanych przy wykorzystaniu danych IMGW ze stacji Warszawa-Bielany przy wykorzystaniu modelu izotropowego promieniowania rozproszonego, z mierzonymi na stanowisku SGGW. Stwierdzono dobrą zgodność obliczanych i mierzonych dobowych sum promieniowania oraz sum godzinnych w dniu słonecznym.
PL
W pracy zaproponowano sposób pomiaru siły ciosu działającej na wybrany model biomechaniczny oraz wykonanych w ten sposób wyników pomiarów siły ciosu. Pomiar siły ciosu to skomplikowane, interdyscyplinarne zagadnienie. Wymaga zdefiniowania czynników wpływających na skutek uderzenia, oraz określenia sposobu ich pomiaru. Analiza parametrów związanych z technikami uderzanych sportów walki może być przeprowadzana ze względu na wartości siły, lub przyspieszenia, jako bezpośredniego skutku działania siły. Pomiar parametrów przekładających się na siłę uderzenia, oraz badanie skutków sił i przyspieszeń oddziałujących na organizm ludzki znajduje zastosowanie w dziedzinach takich jak sport, medycyna i samochodowe testy bezpieczeństwa.
EN
The paper proposes a method of measuring the force of a blow acting on a selected biomechanical model and the results of the force of a blow measurements performed in this way. Measurement of the force of a blow is a complicated, interdisciplinary issue. It requires to define what the factors that influence on the effect of a blow are, and to determine their measurement method. Analysis of parameters of combat sports techniques can be performed due to the force value, or acceleration, as a direct effect of the force. Measurement of the impact parameters and the effects of forces and accelerations affecting the human organism is applied in disciplines like sport, medicine and safety car crash tests.
10
Content available remote Przenośne mierniki gazów. Cz. II. Identyfikacja zagrożeń gazowych
80%
PL
Zidentyfikowanie występujących lub mogących pojawić się gazów niebezpiecznych stanowi pierwsze i zarazem najtrudniejsze zadanie użytkownika detektora. Powinien on być świadomy, co ma mierzyć, w jakim zakresie i w jakim celu. Zazwyczaj użytkownikowi zależy na jasnej informacji o bezpieczeństwie, pozwalającej mu na podjęcie odpowiednich działań, np. uruchomienie wentylacji mechanicznej, opuszczenie pomieszczenia czy zamknięcie cieknącej instalacji.
11
80%
PL
Artykuł przedstawia wyniki przeprowadzonych pomiarów wstępnych, modułu odkształcenia jako miary podatności dwojakich struktur podłoży nawierzchni drogowych. Pomiary przeprowadzono na odpowiednio sporządzonym poligonowym poletku doświadczalnym. Porównawcze zestawienie wyników pozwoliło na ustalenie wniosków o istotnym znaczeniu dla dalszych badań i pomiarów oraz ważnych dla opisu konstrukcji podłoży nawierzchni drogowych. Pomiar podatności przez wolnozmienne obciążenia statyczne nie potwierdził efektu wzmocnienia podłoża gruntowego nawierzchni drogowych przy zastosowaniu geowłókniny.
EN
This paper presents results of measurements of the deformation modulus of subbase model on the small testing field. This modulus is a measure of flexibility of different kinds of model subbase of road pavement. Comparisons of measurement results revealed few conclusions. The effect of strengthening of ground layer by geotexstile was not proved by obtained results.
PL
Przeanalizowano literaturę dotyczącą głównie europejskich i amerykańskich badań (foto)chemicznych i dynamicznych procesów zmienności ozonu troposferycznego w okresie ostatnich 20 lat, a zwłaszcza najnowszą tzn. z lat 90. Analiza ta stała się punktem wyjścia do krytycznego spojrzenia na istniejące w Polsce sieci pomiarowe stężenia ozonu i jego prekursorów a następnie określenie wybranych zagadnień odnoszących się do prawidłowego rozwoju krajowego systemu obserwacji ozonu troposferycznego. Zagadnienia te dotyczą rozmieszczenia stacji pomiarowych (zasad i wytycznych lokalizacji ogólnej stacji nowych (weryfikacji starych) a także poziomu merytorycznego uzyskiwanych danych (zakres pomiarowy substratów ozonu) w zależności od funkcji jakie stacje te będą pełnić w systemie. Rozróżnienie tych funkcji odzwierciedliło się w trzech niezależnych subsystemach: I subsystem: pomiary zmienności stężenia ozonu i jego prekursorów w skali regionalnej (kontynentu), II subsystem: pomiary stężenia ozonu i jego prekursorów w skali lokalnej (duże miasta, aglomeracje miejsko-przemysłowe), III subsystem: pomiary stężenia ozonu i jego prekursorów w funkcji wysokości npm (zmieność w makroskali gór) i we wklęsłych formach rzeźby (zmienność w mezoskali gór).
EN
The result of the Europe and USA investigations on (photo)chemical and dynamical aspects of the tropospheric ozone thorough-out the latest 20 years and particulary the most modern ones e.g. from 90's years were analized. The analisys become the starting point to the critical view on ozone and his precursors measurements system existing in Poland and next to the some formulations on the principles and directives to the sites localization and ozone precursors measurements range to develope the state tropspheric ozone observation system. The system contains: I subsystem: continental (regional) scale of ozone and his precursors variation, II subsystem: ozone and his precursors variation in a local scale (large towns, urban agglomerations), III subsystem: variation of ozone and his precursors concentration as a function of altitude (mountain macroscale) and in concave-slope relief system (mountain mesoscale).
13
80%
PL
W medycynie pojęcie jakości życia związanej ze zdrowiem (HRQOL) odnosi się do zdrowia somatycznego i psychicznego jednostki. Lekarze używają często pojęcia HRQOL do pomiaru skutków chorób przewlekłych u pacjentów w celu lepszego zrozumienia powiązania choroby z codziennym życiem chorego. Podobnie profesjonaliści z zakresu zdrowia publicznego używają pojęcia HRQOL do pomiaru skutków różnych zaburzeń, krótkotrwałych niesprawności i chorób w różnych populacjach. Celem przeglądu jest podanie podstawowych informacji na temat pojęcia jakości z perspektywy holistycznej w przekonaniu, że zaprezentowane informacje, analizy i przemyślenia mogą być użyteczne w badaniach interdyscyplinarnych.
PL
W artykule opisano prace badawcze i rozwojowe dotyczące nowego przyrządu pomiarowego do rejestrowania sił hamowania na kuli zaczepu lekkiego samochodu osobowo-dostawczego sprzęgniętego z naczepą rolniczą. Opracowany w PIMR moduł pomiarowy sił ma zsanse zastosowania jako jeden z mierzących przyrządów w procedurach badawczych homologacyjnych (certyfikacyjnych) lekkich samochodowych naczep wyposażonych w elektryczne systemy hamulcowe.
EN
Peper describes research and development works on new design measurement unit for registering brake forces on the light truck ball hitch coupled with agricultural semi-trailer. Developed in PIMR forces measurement module has chance to be implemented as a one of testing units in the research homologation (certification) test procedures of the light truck semi-trailers with electric brake systems.
PL
The author reviews and characterizes the most important scales for measuring the democracy of political systems, applied in Western, mainly Anglo-Saxon, comparative political science. He refers to his article published in a back issue of Przegl¹d Polityczny, where the fundamental theoretical and methodological issues of democracy measuring were presented, and tries to indicate how these issues are dealt with by various researchers whose scales and data bases are most common and most frequently referred to in research into political comparative studies. The paper describes S. Huntington’s analyses, the Freedom House scale, the IDEA assessment of the quality of democracy, the EIU democracy index, Bollen’s scale, the Political Regimes Project, the Polity Project, T. Vanhanen’s democracy index and the scale of polyarchy by Coppedge and Reinicke. As the author analyzes one scale and database after another, he tries to identify their strengths and weaknesses, determine the most characteristic properties of each proposal, and assess their applicability in comparative analyses, pointing to their potential benefits and the threats of using them. In conclusion, he recommends caution in the selection of a scale to become a foundation for potential analyses, while he acknowledges that this theoretical and methodological tool is highly useful.
PL
Praca zawiera opis syntezy oraz wyniki badań struktury i pomiarów elektrycznych nowych, ceramicznych materiałów superjonowych bazujących na Bi2O3 (BIMEVOX oraz 5-Bi2O3). Materiały te charakteryzują się wysoką przewodnością jonową (ok. 0,1 S/crn) w stosunkowo niskich temperaturach (600 stopni C), co pozwala na ich zastosowanie jako elektrolity w ogniwach paliwowych typu IT-SOFC. Pomiary przewodności jonowej tych materiałów wykonano metodami stało i zmiennoprądowymi natomiast badania struktury przeprowadzono metodą spektroskopii rentgenowskiej. Wykonano również badania stabilności termodynamicznej opracowanych materiałów w atmosferze beztlenowej. Na podstawie przeprowadzonych badań wytypowano najodpowiedniejsze przewodniki superjonowe do zastosowania w ogniwach paliwowych.
EN
Paper include description of synthesis and results of the structural research and electrical measurements of new ceramic superionic materials based on Bi2O3) (BIMEVOX and 5-Bi2O3). These materials characterize high ionic conductivity (about 0,1 S/cm) at relatively low temperatures (600 deg.C) what enables their application as an electrolyte in fuel cells IT-SOFC. Measurements of the ionic conductivity of these materials were done by use of DC and AC method however structural research were performed by use of X-ray spectroscopy. Investigations of the thermodynamic stability in oxygen-free atmosphere of elaborated materials were also performed. Based on investigations the most suitable superionic conductors for applications in fuel cells were selected.
PL
W artykule przedstawiono analizę niepewności pomiaru głębokości za pomocą echosondy wielowiązkowej. Scharakteryzowano znaczenie systemów „wielowiązkowych” w bezpieczeństwie żeglugi i transportu morskiego. Zaprezentowano również istotę pomiaru głębokości i źródła niepewności w echosondzie wielowiązkowej. Artykuł zawiera wyniki badania niepewności pomiaru głębokości dla echosondy wielowiązkowej EM 3002D, które przeprowadzono w styczniu 2015 z pokładu okrętu hydrograficznego ORP Arctowski na Zatoce Gdańskiej na głębokości 52m.
EN
The analysis of multibeam echosounder bathymetry uncertainty has been presented in the paper. In addition to this, the article discussed the importance of swath system to safety of transportation and shipping. Authors described the principle of depth measurement and sources of uncertainty in multibeam echosounder. Moreover, the article shows the results of the survey of the multibeam depth measurement uncertainty conducted in the Gulf of Gdansk in 2015.
19
Content available remote Zaangażowanie pracownicze w zarządzaniu przedsiębiorstwem
80%
EN
We can observe that all quick changes that occur in the company have a big impact on management methods and tactics. As a new management concepts appear we find one called "employee' engagement" as one in which the employee have a general influence on a company decisions as well as company actions and all strategic changes. The idea of the concept was created in opposition to compulsory actions and top management model, to generate an individual and effective labour interest in company development. Together with the growth of the information society and economy based on knowledge, the meaning of the concept increases. It all began in 90.s in work on full powers and accession of human capital, in the process of creation the value of the company. But only at the begin- ning of the XXI century the lower based workers became involved in company management. This article presents theoretical purposes of employees. engagement and shows the practical measure instruments of this concept. The article also includes the number of research carried through the designated companies. The concept doesn.t only increase the attraction of the job but also rises the level of satisfaction. Upon the analysis of contingency study, we can emerge the element responsi- ble for job satisfaction. Besides, it confirmed that the ma- nagement should initiate employee involvement in the company and shown the management attitude to all chan- ges among it. The article was divided into two paragraphs: theoretical, which presents all the base prepositions of the concept in terms of decision making; and practical . the concept re- fer to the practical business. The conclusion describes .employees. engagement. as the widely implied concept of employee engagement specific in different companies. International businesses with a big capital are the leaders in the practical use of the involvement concept because the foundation to create the high level of employee enga- gement where the free financial resources hat could deve- lop this section. Also in Poland the companies hale reco- gnized and implemented the whole idea of .labour invo- lvement. as a new framing of business development, have also adapted all knowledge to formed the new employee foundations, absorbed all European achievements in this subject as well as started the own research on labour invo- lvement in business functioning.
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.