Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1129

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  studenci
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
1
Content available Ochrona przyrody na wesolo
100%
EN
Despite next year of education for the balanced development, level of nature protection knowledge among students of chosen Polish high schools is embarrassingly low. At the same time, almost threefold decrease of social interest in matters of nature and the environment is noted. The below text presents sample answers at the exams.
EN
The paper presents the results of research on the University of Zielona Góra students’ participation in cultural activities. Students have a fairly lively social life, going to pubs and clubs or using social networking websites (e.g. Skype, Gadu-Gadu). They are involved primarily in popular culture - they listen to pop music, watch TV and go to the cinema. They much less frequently go to the theatre and philharmonic. However, students read a lot more than adult Poles and their favourite genre is fantasy.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań uczestnictwa w kulturze studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Studenci prowadzą dość ożywione życie towarzyskie, uczęszczając do pubów i klubów, korzystając z serwisów społecznościowych w Internecie (skype, gadu-gadu). Studenci uczestniczą przede wszystkim w kulturze masowej: słuchają muzyki pop, oglądają TV, chodzą do kina. Znacznie rzadziej uczęszczają do teatru i filharmonii. Studenci są jednak częściej niż dorośli Polacy czytelnikami książek, a ich ulubionym gatunkiem jest fantasy.
PL
Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych stanowią trwały element życia społecznego. W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych nad postawami studentek pedagogiki wobec dzieci osieroconych. Ich wiedza jest fragmentaryczna i pochodzi z mediów. W świadomości studentek dziecko osierocone i jego rodzice biologiczni posiadają cechy waloryzowane negatywnie, nie rokując rozwoju i życia wysokiej jakości.
PL
W artykule przedstawiono główne wyzwania w nauczaniu dorosłych, kładąc nacisk na wybrane metody nauczania. Dokonano ich opisu na podstawie źródeł literaturowych oraz ukazano możliwości ich zastosowania w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, opierając się na praktyce dydaktycznej autorek. Ponadto przedstawiono wyniki badań prowadzonych przez różnych badaczy na polskich uczelniach, odnoszących się do oczekiwań, preferencji i potrzeb studentów w zakresie procesu dydaktycznego i jego efektów. Sprostanie zgłaszanym potrzebom wymaga od prowadzących zajęcia szczególnej uwagi i świadomego zaangażowania. Głównym celem opracowania jest omówienie wybranych metod nauczania, takich jak: world café, design thinking, microlearning czy gry dydaktyczne, oraz przedstawienie propozycji ich praktycznego zastosowania w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim wśród studentów kierunków ekonomii i zarządzania.
EN
Wstęp: Leki dostępne bez recepty (OTC) są bezpośrednio sprzedawane konsumentowi. Są one szeroko dostępne i uznawane za stosunkowo bezpieczne. Zgodnie z dostępnymi badaniami samoleczenie jest częstą praktyką we współczesnym społeczeństwie. Cel: Zbadanie częstości stosowania leków OTC wśród studentów medycyny w Polsce. Materiały i metody: Studenci wypełniali ankietę zaprojektowaną przez autorów. Dla wygody respondentów była ona udostępniona online. Studenci byli pytani o dane podstawowe oraz o zwyczaje dotyczące stosowania leków OTC. Analiza statystyczna została przeprowadzona przy użyciu programu Statistica 10.0 (StatSoft Poland). Wyniki: Ankieta zaprojektowana przez autorów została wypełniona przez 777 studentów (w tym 67,57% kobiet) z sześciu polskich uniwersytetów medycznych. Liczba respondentów z poszczególnych lat studiów była zbliżona, a średni wiek grupy badanej wyniósł 22,54 ±1,89. W skali od 0 do 10, gdzie 10 odzwierciedlało najlepszy możliwy stan zdrowia, studenci ocenili swój stan na 8,01 ±1,74. Aż 97,68% studentów potwierdziło stosowanie leków OTC w ostatnich 12 miesiącach. Ponad 60% podało, że samoleczenie jest ich pierwszym wyborem przy wystąpieniu problemów zdrowotnych. Przyjmowanie leków OTC było istotnie częstsze wśród kobiet (p<0,05). Zdaniem studentów czynnikami najsilniej wpływającymi na częstość stosowania leków OTC są: łatwa dostępność, zachęcające reklamy oraz satysfakcjonujące efekty terapeutyczne. Interesujący jest fakt, że tylko 5,41% studentów uznało takie leczenie za wysoce skuteczne. Najczęstszymi przyczynami stosowania leków bez recepty były niemigrenowe bóle głowy (60,62%), przeziębienie (54,18%) i bóle menstruacyjne u kobiet (71,81%). Aż 99,49% studentów było świadomych, że leki OTC mogą powodować niebezpieczne działania niepożądane. Mimo to 88,29% nigdy nie konsultuje się z lekarzem przed zakupem nowego leku OTC, bez istotnych statystycznie różnic pomiędzy poszczególnymi latami studiów. Co więcej, ponad 20% studentów potwierdziło łączenie leków OTC z alkoholem. Czynniki takie jak subiektywna ocena stanu zdrowia, wiek i wielkość miasta nie korelowały istotnie z ilością przyjmowanych leków OTC. Wnioski: Przyjmowanie leków dostępnych bez recepty przez studentów medycyny jest częste i nie ma związku z ich subiektywną oceną stanu zdrowia. Stosunkowo wielu studentów łączy leki OTC z alkoholem. W razie problemów zdrowotnych studenci leczą się bez konsultacji z lekarzem. Wydaje się, że pomimo świadomości możliwych skutków ubocznych studenci nie przekładają tej wiedzy na praktykę, co może wzbudzać niepokój.
Logistyka
|
2017
|
tom nr 2
62--64
PL
Studenckie koła naukowe, stanowiące oddolne inicjatywy silnie wspierane przez kadrę naukową, tworzą możliwość wypełnienia potencjalnej luki powstającej w procesie dydaktycznym pomiędzy wiedzą akademicką, a umiejętnością jej praktycznego wykorzystania w życiu zawodowym.
14
100%
PL
Uniwersytet w Dorpacie (obecnie Tartu w Estonii) jest jedną z najstarszych uczelni działających w Europie Wschodniej. Został założony w 1632 r. na polecenie króla Szwecji Gustawa II Adolfa. Po dłuższej przerwie, spowodowanej długotrwałymi wojnami, jego działalność wznowiono w 1802 r., już pod panowaniem rosyjskim. Uniwersytet zorganizowany był na wzór niemiecki i na tle innych uczelni istniejących w Cesarstwie Rosyjskim wyróżniała go atmosfera swobody myśli i badań, szczególnie w pierwszych dziesięcioleciach po wznowieniu działalności. Na uniwersytecie w Dorpacie studiowali przedstawiciele wielu narodowości, w tym Polacy. Historycy niejednokrotnie podejmowali próby ustalenia składu narodowościowego studiujących. W Archiwum Historycznym w Tartu zachowała się bogata dokumentacja uniwersytetu z lat 1802-1918, stanowiąca obecnie zespół nr 402. Korzystanie z niego ułatwia 14-częściowy inwentarz, opracowany w językach niemieckim i rosyjskim. W zespole znajduje się wiele danych dotyczących studentów: ich sprawy osobowe, zbiorcze wykazy (listy słuchaczy, immatrykulowanych, absolwentów, spisy osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej, własnoręcznie pisane życiorysy) oraz materiały dotyczące organizacji studenckich (korporacji, kół zainteresowań). W żadnym z tych typów źródeł niestety nie ma informacji o narodowości, więc w wielu przypadkach narodowość poszczególnych studentów można próbować ustalić jedynie na podstawie tak zawodnych kryteriów jak: brzmienie nazwiska, wyznanie, miejsce urodzenia. Wobec tego wszelkie próby dokładnego ustalenia narodowościowego składu studiujących w Dorpacie są zawsze obarczone pewnym marginesem błędu.
EN
The University of Dorpat (now Tartu, Estonia) is one of the oldest universities in the Eastern Europe. It was founded by King of Sweden Gustav II Adolf in 1632. After a long break in operating due to the long wars the University resumed its activities in 1802, already under the Russian rule. The University was organized on the German model and in comparison with other universities existing in the Russian Empire, it featured the atmosphere of freedom of thought and research, especially in the first decades after the reopening. At the University of Dorpat studied representatives of many nationalities, including Poles. Historians have often tried to determine the national composition of students. In the holdings of the Historical Archive in Tartu is preserved rich documentation of the university from the years 1802–1918, being now the fond. No 402. 14-piece-inventory developed in German and Russian facilitates access to the fond. The fond contains a lot of data on students: their personal affairs, collective lists (of students, the enrolled, graduates, lists of people liable to military service, hand-written curriculum vitae) and materials relating to student organizations (corporations, special interest groups). Unfortunately, in none of these types of sources one can find information about the nationalities, so in many cases the nationality of individual students could be determinated on the basis of the unreliable criteria such as the following: names, religion, place of birth. Therefore, any attempt to determine the exact national composition of students in Tartu is always subject to a certain margin of error.
EN
The scientific staff from the Institute of Biology in the Siedlce Higher School of Agriculture and Teaching involved in training in teaching biology have conducted a study aimed at gaining knowledge on the approach of university students and secondary school pupils to environmental issues. The article summarises the study findings.
PL
Pracownicy naukowi Instytutu Biologii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, zajmujący się dydaktyką biologii, przeprowadzili badania młodzieży licealnej i studentów, mające na celu poznanie myślenia o problemach ekologicznych tej części społeczeństwa. Artykuł stanowi podsumowanie badań.
19
Content available remote Portret studentów państwowych wyższych szkół zawodowych
100%
EN
The aim of this article is an attempt to outline portrait of students of state schools of higher vocational education (PWSZ). This portrait was constructed on the basis of secondary data in the form of statistical data provided by the Ministry of Science and Higher Education and the Central Statistical Office, as well as primary data which was the result of a survey conducted by the author among over 2.4 thousand students from 10 out of 36 universities discussed. The results of the analysis lead to the conclusion that students of PWSZ are mostly women who study mainly at first degree studies in the field of technical, social, economic and health sciences. A large part of them are people from less affluent families, who live a short distance from the university. These people show very little activity under the Erasmus+ program, but much more when it comes to activities in student organizations. Unfortunately a small percentage of students of PWSZ intend to stay in the city where they study after graduation – a large proportion of people plan to go to the capital of a province or other big city or abroad.
EN
The following tasks can be cariied out with the help of the worked out computer programme: testing students’ knowledge, analysis of the exam results, their graphical presentation, and the search for most often incorrectly answered questions. The programme consists of the three independent modules that can be used when wanted.
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.