Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1116

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Information society
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
XX
Współczesne trendy rozwoju społeczeństwa informacyjnego nie ominęły również zawodów artystycznych. W niniejszym artykule omówiono zagadnienie zastosowania elektronicznych partytur oraz wydawnictw nutowych przez profesjonalnych muzyków. Na podstawie badań własnych starano się określić częstotliwość, narzędzia oraz technologiczną i finansową stronę zagadnienia oraz zidentyfikować ewentualne niezaspokojone potrzeby oraz luki rynku. (abstrakt autora)
EN
Contemporary trends in the development of the information society did not avoid artistic profes-sions. This article will discuss the issue of the use of electronic scores and music releases by pro-fessional musicians. On the basis of own research, efforts were made to determine the frequency, tools and technological and financial aspects of the issue and to identify any unmet needs and mar-ket gaps. (author's abstract)
XX
Jednym z warunków właściwego rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest możliwość szybkiego dostępu do wydajnego systemu e-usług informatycznych. Dlatego artykuł podejmuje temat metod analizy wydajności platformy e-usług. Przedstawiono cztery antymetody i dwie właściwe metody analizy wydajności systemów operacyjnych (metoda USE i metoda TSA). (abstrakt autora)
EN
A possibility of a quick access to the efficient system of e-services is one of the basic condition for an information society development. For this reason this article describes methods of operational systems' efficiency analyses. There are presented four anti-methods and two appropriate methods of operational systems' efficiency analyses (USE Method, TSA Method). (author's abstract)
XX
Techniki informacyjno-komunikacyjne są już powszechne, jednakże umiejętność ich wykorzystania nie stoi na wysokim poziomie. W artykule zaprezentowano wybrane aspekty programu Polska 2030 oraz programy na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim. Przedstawiono również wyniki badań przeprowadzonych wśród pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w województwie. Celem pracy jest wskazanie, że kompetencje pracowników w zakresie wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych wpływają pozytywnie na rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki.(abstrakt autora)
EN
Information and Communication Technologies are now commonplace, but the ability to use them is not high. The paper presents some aspects of the program Poland 2030 and programs for the development of the information society in Western Pomerania. It also shows the results of a survey conducted among employees of small and medium-sized enterprises in the region. The aim of this article is to show that the competence of employees in the use of information and communication technologies have a positive impact on the development of the information society and the economy. (author's abstract)
5
Content available remote Społeczeństwo informacyjne - podejście krytyczne
100%
XX
Pomimo licznych zalet koncepcja społeczeństwa informacyjnego ma istotne deficyty. Ich wyliczenie nie wydaje się jednak wystarczające - świadomość wad powinna być punktem wyjścia do podjęcia wysiłku badawczego. W sytuacji gdy wspólnym elementem obecnym w definicyjnych ujęciach jest podkreślenie roli informacji, rozważyć można - to sugestia mająca zainspirować dalsze dociekania - czy najlepiej opisującym obecny stan ewolucji sfery komunikacji terminem jest "społeczeństwo medialne". Powstaniu koncepcji społeczeństwa informacyjnego towarzyszą naukowe odkrycia i ich wykorzystanie w gospodarce i administracji1. Począwszy od wynalezienia telegrafu, telefonu, fotografii, po powszechne zastosowanie komputera i datowany na ten moment początek ery interaktywnej, wszystkie owe wynalazki wywierały wpływ na życie społeczne, tworząc nowy paradygmat technologiczny. Wpływ ten jest tym większy, że w sferze medialnej pojawiały się możliwości na-wiązania nowej, interaktywnej łączności z audytorium mediów, czyli czytelnikami, widzami, słuchaczami. Z czasem pojawiły się pierwsze badania rynku (1911 r.), badania czytelnictwa (1914 r.), wywiady w domach (1916 r.) i sondaże opinii(fragment tekstu)
EN
In spite of numerous advantages, the idea of information society has relevant de-fects. Enumerating them is not enough - the awareness of flaws should be a starting point for undertaking research. In a situation, when emphasizing the role of information is a common element present in definitional terms, it is worth to consider (in fact, it is a suggestion to inspire further inquiry) whether 'media society' is the best term to de-scribe the current state of the evolution of communication sphere(original abstract)
6
Content available remote Postawy jako bariera rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
100%
XX
Pomimo upływu dwóch dekad od pojawienia się Raportu Bangemanna oraz mniej lub bardziej skutecznie wdrażanych kolejnych strategii rozwoju cyfrowej Europy, obok korzyści, które obserwujemy w związku z rewolucją informacyjną, nadal aktualne są zagrożenia, na które zwracali uwagę autorzy Raportu. Wydaje się, iż dość dobrze realizowane są działania w obszarze "sprawiedliwego dostępu do infrastruktury", a może po prostu sprawnie zadziałały mechanizmy wolnego rynku, nieskrępowane administracyjnie czy politycznie. Wiele jest natomiast do zrobienia w aspekcie "odrzucenia nowej kultury informacyjnej oraz jej instrumentów". Wydaje się, iż postawy ludzi w znacznym stopniu przyczyniają się do cyfrowych nierówności, a w konsekwencji prowadzą do wykluczenia części jednostek z głównego nurtu życia społecznego. Obserwujemy zacieranie się podziału na rzeczywistość realną i wirtualną (cyberprzestrzeń). Świat "wirtualny" to w dużej części świat "realny" wspomagany technologicznie15. Nasza rzeczywistość staje się z każdą chwilą bardziej wirtualna i tracimy możliwość wyboru, czy chcemy się w tę wirtualność zagłębić, czy nie. Wybór dotyczy raczej tego, na ile jesteśmy częścią zmieniającej się rzeczywistości, w jakim stopniu nadążamy za jej dynamiczną ewolucją(fragment tekstu)
EN
The paper pointed out the directions, advantages and threats of development of Information Society from the angle of The European Union's developing strate-gies. The author, taking into account the results of surveys, indicates non-technological barriers of development of Information Society in Poland and also emphasizes the importance of implementing the e-inclusion programs(original abstract)
7
Content available remote M-banking jako element ICT społeczeństwa informacyjnego
100%
XX
W obecnych czasach społeczeństwo charakteryzuje się zwiększoną potrzebą korzystania w życiu codziennym z innowacyjnych oraz mobilnych rozwiązań informatycznych. W tej dziedzinie stosuje się usługi telekomunikacyjne oraz technologie zdalnego przesyłania i przetwarzania informacji. W bankowości i finansach rozwija się obecnie obszar mobilnej bankowości. Porównując formę bankowości tradycyjnej i internetowej z bankowością mobilną rynek i konsumenci pokazują, że m-banking nie jest jeszcze wystarczająco bezpiecznym i zaufanym substytutem, ale jest to rozwiązanie godne obserwacji i dalszego rozwoju. W artykule przedstawiono podstawowe informacje o bankowości mobilnej oraz wybrane informacje z badań dotyczących użytkowania tej formy bankowości.(fragment tekstu)
EN
In present time society is characterized by an increased need to use innovative and mobile IT solutions in everyday life. In this area telecommunications services and technologies of remote transfer and processing information are used. In banking and finances the most developed area is mobile banking. Comparing traditional and internet banking with mobile banking for consumer market shows that m-banking isn't enough safe and trusted substitute but this solution is worthy of observation and further development. The article describes the basics informations of mobile banking as well as selected information from research on the use of this form of banking(original abstract)
XX
Celem pracy jest przedstawienie genezy, rozwoju oraz stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W pierwszej części artykułu przedstawiono genezę powstania zjawiska oraz przeobrażenia społeczeństwa od agrarnego do informacyjnego. Następnie uwagę zwrócono na wybrane strategie i raporty zawierające opis kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Kolejnym celem było ukazanie stanu dostępu do Internetu w Polsce jak i w woj. świętokrzyskim. W ostatniej części przedstawiono koncepcje społeczeństwa informacyjnego w regionie świętokrzyskim.(fragment tekstu)
EN
This article presents the genesis of the development of information society, putting the trends. Authors present legal regulations in the construction of an information society in Poland and they have analyzed report of research carried out by the Central Office of Statistics. They described the actions that were taken in the Świętokrzyskie region to build the information society.(original abstract)
9
Content available remote Znaczenie portali społecznościowych w społeczeństwie informacyjnym
100%
XX
W latach 2005-2010 liczba gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu wzrosła w Polsce dwukrotnie, z 30% w 2005 roku do 63% w 2010. Dostępność do Internetu w Polsce jest wysoka, mimo iż nadal pozostaje poniżej średniej w krajach Unii Europejskiej, gdzie dostęp do Internetu ma 70% gospodarstw domowych1. Stosowanie Internetu stało się codziennością nie tylko w życiu osób prywatnych, ale także w działalności przedsiębiorstw i administracji publicznej. W konsekwencji możemy mówić o społeczeństwie informacyjnym, w dużym stopniu ukształtowanym przez rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnej, w tym przez Internet. Internet daje swoim użytkownikom wiele możliwości, pozwalając internautom na przykład na tworzenie wirtualnych społeczności, których celem jest m.in. dzielenie się opiniami, informacjami i wiedzą poprzez przekazywanie treści w różnych formach. Celem referatu jest analiza znaczenia portali społecznościowych w społeczeństwie informacyjnym w oparciu o dane o charakterze wtórnym pokazujące rozwój tych serwisów oraz wyniki własnych badań empirycznych przeprowadzonych wśród studentów Politechniki Łódzkiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this paper is to analyze the role of social networks in the information society. The paper presents the reflections based on secondary data which present the development of the social networks in Poland and in Europe and the results of own empirical research conducted among the students of Technical University of Lodz. (original abstract)
XX
Autor zastanawiając się nad metodami informowania społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej analizuje sondaże opinii publicznej przeprowadzone w Finlandii, Szwecji i Austrii na temat Unii Europejskiej.
XX
Omówiono wyzwania jakie stoją przed Unia Europejską w związku z tworzeniem społeczeństwa informacyjnego. UE wraz z przyszłymi państwami członkowskimi rozwiążą konkretne programy i projekty mające umocnić czołową pozycję Europy w społeczeństwie informacyjnym.
XX
Biuro projektów społeczeństwa informacyjnego ISPO zostało utworzone by umożliwić zapoznanie się Europejczykom z z możliwościami jakie oferuje społeczeństwo informacyjne. Artykuł zawiera informacje o głównych zadaniach ISPO.
13
Content available remote Wybrane zagadnienia funkcjonowania organizacji wirtualnych
100%
XX
W artykule przedstawiono koncepcję organizacji wirtualnej, która jest jedną z nowych koncepcji zarządzania. Sytuacje warunkujące rozwój tych organizacji wynikają ze wzrostu liczby powiązań nietypowych, czasowych, doraźnych, tworzonych w celu realizacji konkretnego przedsięwzięcia, w sytuacji dużej dynamiki zmian gospodarczych i społecznych, często w warunkach chaotycznych, nieprzewidywalnych i trudnych. Celem autorki jest zaprezentowanie głównych teoretycznych podejść do organizacji wirtualnej, jak również w celach ilustracyjnych pokazanie różnorodności podejść empirycznych i efektów wybranych analiz.(abstrakt autora)
EN
This article consists of two parts. The first presents the concepts of creation and operation of virtual organizations, taking into account the dominant approaches and perspectives - structural and procesual. The activity of these organizations is possible since the rapid development of the Internet and the dissemination of information and communication technologies. (ICT), which is the transition from an industrial to a knowledge economy and information society. The second part provides an overview of selected empirical studies conducted in these structures, including the key issues for their formation and development. Based on a review of available empirical research conclusions are drawn regarding the operation of virtual organizations in the contemporary socio-economic reality.(author's abstract)
14
Content available remote Społeczeństwo informacyjne- społecznościowa faza rozwoju
100%
XX
Społeczeństwo informacyjne nieustannie przeżywa swój rozwój, który jest wyznaczany przez zastosowanie nowych technologii i ich praktyczne wykorzystanie. Dotychczasowy proces zmian społeczeństwa informacyjnego można podzielić na dwa wyraźne etapy: przedsieciowy (w którym przekaz informacji odbywał się poprzez zewnętrzne nośniki pamięci) i sieciowy (zapoczątkowany przez upowszechnienie Internetu). Etap sieciowy trwa do dziś, choć ulega przemianom wraz z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przyjmując dominujący model komunikacji społecznej jako kryterium wyróżniania kolejnych faz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach etapu sieciowego, można stwierdzić, że nastąpiło właśnie przejście do kolejnej fazy tego rozwoju - społecznościowej. Poprzednie fazy można umownie nazwać: sieciową prostą (w której królował e-mail jako główny kanał komunikacji i przepływu informacji; dopełnieniem obrazu były czaty, informacyjne portale internetowe).(fragment tekstu)
EN
The information society is constantly going through its development, which successive phases are determined by the application of ever newer technologies in everyday use. Bloom observed in social media seems to be a new stage of functioning of the information society. Facebook alone has more than five hundred million (half a billion) active users, and its business potential and opinion-making capacity is becoming more apparent. Social media have become an accelerator of today's sociopolitical transformations. Social media are also a source of many both technical and emotional threats.(author's abstract)
15
Content available remote Stan i perspektywy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
100%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie przesłanek tworzenia się społeczeństwa informacyjnego oraz analiza aktualnego stanu wykorzystania technologii informacyjnych w polskim społeczeństwie. Wyniki przeprowadzonych badań umożliwiły autorowi identyfikację najistotniejszych problemów wynikających z wykorzystania nowoczesnych technologii oraz wskazanie kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w warunkach budowy gospodarki wiedzy i dążenia do pełnego wdrożenia zasad rozwoju zrównoważonego(fragment tekstu)
EN
The structure of the civilization of the knowledge and the information society in highly developed countries became the necessity at present due to growing ecological barriers of the social-economic development, disadvantageous demographic changes and dynamically progressing process of the globalization. The author indicates the problems associated with the structure of the information society in Poland. There are the problems deserving the particular attention: the insufficient development of the IT infrastructure including the broadband Internet and low awareness within the scope of the safety of the networking. These issues, together with the growth of an interest in the network services, can bring more and more serious consequences in the form of loss of private data or financial losses.(author's abstract)
16
100%
FR
La société de l’information en tant que partie intégrante du processus de modernisa- tion est accompagnée de plusieurs conséquences positives et négatives. L’analyse de ces conséquences permet de mieux connaître l’état de la société contemporaine et de prendre des mesures conduisant à une augmentation de la qualité de vie. Le travail non rémunéré des individus et des ménages auquel on ne prête pas suffisamment d’attention influe sans aucun doute sur la qualité de notre vie et est étroitement lié à la société de l’information. Pourtant, quelques études confirment que malgré l’évolution des économies nationales et l’influence des technologies d’information et de communication, le travail non rémunéré ne varie pas de façon significative et que son volume reste important. Jusqu’à présent, les auteurs n’ont pas identifié l’impact de la société de l’information sur l’étendue, les formes ou les déterminants de ce type de travail comme purement positif ou négatif. Dans notre communication, nous cherchons à approfondir la discussion concernant l’influence de la société de l’information sur l’évolution du travail non rémunéré, en nous nous appuyant sur les résultats de notre propre recherche
XX
Pojęcie "społeczeństwo informacyjne" znane jest od lat 60. XX wieku, ale dopiero od lat 90. dzięki technologiom informatycznym jego idea znalazła możliwość rozwoju. Brak jednej satysfakcjonującej definicji tej nowej formacji. J.S. Nowak w artykule Społeczeństwo informacyjne - geneza i definicje podaje 22 określenia odnoszące się do różnorodnych aspektów tego tworu - technologicznych, ekonomicznych, społecznych1. Na potrzeby niniejszego artykułu przytoczono definicję K. Krzysztofka i M.S. Szczepańskiego, którzy definiują społeczeństwo informacyjne jako: "społeczeństwo, w którym informacja jest intensywnie wykorzystywana w życiu ekonomicznym, społecznym, kulturalnym i politycznym; to społeczeństwo, które posiada bogate środki komunikacji i przetwarzania informacji, będące podstawą tworzenia większości dochodu narodowego oraz zapewniające źródło utrzymania większości ludzi". Podkreśla ona wagę tak informacji jako podstawowego zasobu społeczeństwa informacyjnego, jak i środków komunikowania, bez których nie mogłaby ona odgrywać w nim swej przewodniej roli. (fragment tekstu)
EN
The main issue of the paper is the role of exchange of information, knowledge and other resorces of the Internet. Author examines several types of the exchange of gifts in cyberspace and underlines a common its similarity to a traditional behavior known from off line social life of contemporary societes as well as primitives tribes from the past. This activity is described as gift culture or/and gift economy and is displayed on the backcground of the theory of gift existing in anthropology and sociology. The article discusses the growing role of the exchange of the digital goods in many aspects of the information society. (fragment of text)
18
Content available remote Problem przeładowania informacyjnego w społeczeństwie informacyjnym
100%
XX
Problem przeładowania informacyjnego (information overload) jest symptomem rozwoju społeczeństwa informacyjnego, powszechnej globalizacji i ery technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Przyczyn nadmiernej podaży informacji można upatrywać w ekspansji treści informacyjnych, dynamicznym rozwoju nowych kanałów i konkretnych rozwiązań komunikacyjnych w przekazie informacji, w rozwoju rynku informacyjnego i produkcji informacji (produktów informacyjnych) oraz zmianie roli z klientów na prosumentów zaangażowanych w produkcję informacji. Członkowie społeczeństwa informacyjnego mają do czynienia z przeciążeniem i eksplozją informacji. Dysponują mnogością informacji, lecz nie potrafią jej w pełni, sensownie wykorzystać, ponieważ brakuje im umiejętności oraz nawyków filtrowania i sortowania informacji. W zaprezentowanych badaniach podjęto próbę określenia, czy problem przeładowania informacyjnego występuje w społeczeństwie informacyjnym, czy jest postrzegany jako zjawisko, które negatywnie wpływa na efektywność pracowników, jak często jest odczuwany oraz jakie są jego źródła w małych i średnich przedsiębiorstwach.(fragment tekstu)
EN
The phenomenon of information overload more and more commonly threatens the efficiency of organization's functionality and citizens of information society. In the paper was identified information overload and were presented possible reasons. Moreover were presented findings of own research of which the aim was identification of informational overload in small and average enterprises.(author's abstract)
XX
Analiza poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego powinna mieć charakter aspektowy. Wynika to z bardzo dużej złożoności problematyki społeczeństwa informacyjnego. Złożoność ta jest także przyczyną ograniczonych możliwości stosowania wskaźników syntetycznych w badaniach społeczeństwa informacyjnego, ponieważ zbyt duża liczna wskaźników cząstkowych na ogół ma negatywny wpływ na jakość indeksów złożonych. Można jednak tworzyć miary syntetyczne w odniesieniu do poszczególnych aspektów społeczeństwa informacyjnego. Szybki rozwój ICT oraz przechodzenie do kolejnych faz cyklu życia społeczeństwa informacyjnego powodują, że konieczna jest stała aktualizacja zestawu wskaźników przeznaczonych do oceny poziomu jego rozwoju.(fragment tekstu)
EN
The aims of this article are to examine how the evolution of the information society has been measured, particularly in EU countries. Constructing a comprehensive set of information society indicators requires a clear and single definition of information society to establish meaningful benchmarks and to measure change. Science doesn't offer a single universally adopted definition of the information society. An analysis of particular definitions reveals them to be multi-faceted, as the definitions stress different aspects of the phenomenon of information society. Information society indicators (individual or composite) describe the level of information society development achieved in a particular society in quantitative terms. They can serve a range of purposes related to providing a view of the society's state: for example, following the evolution of information society or benchmarking it with other territories. By considering changes over time, indicators also comprise a critical tool in the monitoring, evaluation and improvement of information society policy. Composite indicators are synthetic indices of individual indicators and are increasingly being used to rank regions in various performance and policy areas. They are useful in their ability to integrate large amounts of information into easily understood formats. However, the construction of composites suffers from many methodological difficulties, with the result that they can be misleading and easily manipulated.(original abstract)
XX
Rozwój społeczeństwa informacyjnego, a przede wszystkim rozwój rynku ICT, znajduje proste przełożenie we wzroście produkcyjności i innowacyjności innych sektorów gospodarki. Nic więc dziwnego, że hasło społeczeństwo informacyjne jest tak popularne, czy wręcz modne. Wyrazem tego są liczne konferencje organizowane przez instytucje krajowe i międzynarodowe, opracowywane dokumenty rządowe oraz mnogość publikowanych artykułów odwołujących się w swej treści do tej tematyki. Szczególnie teraz, tuż przed 2010 rokiem, duże znaczenie mają międzynarodowe rankingi pomagające ocenić, czy rzeczywiście udało się zrealizować przewodnie hasło Strategii Lizbońskiej, głoszące iż gospodarka Unii Europejskiej do roku 2010 roku ma być najbardziej dynamicznie rozwijającą się i konkurencyjną gospodarką w świecie.(fragment tekstu)
EN
The article presents the results of the latest benchmankings of information society development. It points out all polish weaknesses and gives some advises for improving the situation. The paper shows some good actions that polish government and administration have already taken.(original abstract)
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.