Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  efekty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest wskazanie determinant i omówienie podejść do organizacji partnerstwa publiczno-prywatnego w warunkach wzrostu transparentności procesów i zmiany struktury stosunków gospodarczych. Zaproponowano interferentny model partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), który w sposób bardziej rozwinięty odzwierciedla system interakcji podmiotów, a także związków przyczynowych w ramach PPP. Udoskonalona została również definicja partnerstwa publiczno-prywatnego z punktu widzenia osiągania odpowiednich efektów w postaci pożądanych dóbr publicznych. Na podstawie kryterium charakteru inicjatywy zaproponowano podstawę do wyróżnienia dwóch podejść do organizacji PPP: paternalistycznego i rynkowego. Badano zasady i charakter funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie rozwoju terytorialnego. Rozpatrywano dwa rodzaje PPP z punktu widzenia inicjatywy projektowej: kontraktowe i instytucjonalne.
EN
Effects of general and specific combining value of several winter lines were determined basing on the F₁ hybrids. In the yield structure traits under study a prevalence of additive over nonadditive action of genes has been found. Hybrids of Oregon 394, Marksman and Liwilla lines inherited highly significant values of the number of grains per ear, 1000 grain weight and weight of grains per an average ear. Hybrids of Atlas 66 and Kr 118/78 lines can constitute an interesting breeding material, of which both the SCA effects obtained and the variance estimates can bear evidence.
RU
Проводились определения общих и специфических эффектов комбинационной ценности семи линий озимой пшеницы на основании гибридов F₁. у исследуемых признаков структуры урожая было отмечено превосходство аддитивного действия генов над неаддитивным. Гибриды линии Орегон 394, Марксман и Ливилля наследовали высокие ценности: число зерен с колоса, вес 1000 зерен и вес зерна в среднем из колоса. Гибриды линии Атлас 66 и K 118/78 могут быть интересным селекционным материалом, о чём свидетельствуют полученные эффекты комбинационной ценности, а также оценочные дисперсии.
PL
Współczesne media kształtujące opinię społeczną podkreślają znaczenie szczupłości jednocześnie deprecjonując otyłość i pomijając jej wielowymiarowe uwarunkowania, mające najczęściej charakter skomplikowanych interakcji między biologią (genami) a środowiskiem, sposobem żywienia i trybem życia. Chociaż światowe i europejskie autorytety naukowe stwierdzają, że otyłość jest chorobą cywilizacyjną XXI wieku, takie stanowisko często nie znajduje odzwierciedlenia w świadomości społecznej. Konsekwencją powszechnej koncentracji na szczupłości jest podejmowanie, nierzadko przez osoby bez nadwagi, radykalnych prób kontroli nad spożywaniem pokarmów i masą ciała (m.c.), w celu zmniejszenia tej ostatniej. Te nieuzasadnione próby walki ze swoją wagą są zazwyczaj nieskuteczne, a nawet, paradoksalnie, m.c. osoby, która odchudza się, wzrasta. Powstało wiele teorii, które tłumaczą przeciwne do zamierzonych skutki diet odchudzających. Podkreśla się, że próba kontroli tego, czego nie da się kontrolować, polegająca na tym, że pragnie się obniżyć swoją masę ciała, pomimo tego, iż mieści się ona w normie, nie tylko doprowadza do zawodu, ale ma swoje konsekwencje w zaburzeniach jedzenia, między innymi takich, jak bulimia czy kompulsywne przejadanie się. Wydaje się, że najlepszą metodą zapobiegania takim zaburzeniom jest uświadamianie osobom o prawidłowej m.c., pragnącym wyglądać bardziej szczupło, że często przyczyną ataków przejadania się i co za tym idzie, wzrostu masy ciała, są takie nieuzasadnione diety odchudzające.
EN
The contemporary mass media that shapes public opinion emphasises the significance slenderness, and simultaneously deprecates obesity, passing over its complex determinants, which usually have a character of complicated interaction between biology (genes) and the environmrnt (food and lifestyle). Although world- and European-famous science authorities state that obesity is a disease associated with the progress of civilization in the 21st century, this position is not reflected in the public's awareness. The common concentration on slenderness very often results in the situation where people who are not overweight try to control radically the amount of eaten food and their weight, in order to reduce it. These unjustified attempts of fighting with one's weight are usually ineffective, or even, paradoxically, the weight of the person who tries to lose weight is actually increasing it. A number of theories explaining the effects of slimming diets, contrary to what had been intended, have been established. It is emphasised that trying to control the uncontrollable, namely, trying to lose weight, not only leads to frustration, but also results in eating disorders, such as bulimia or compulsive overeating. It appears that the best method of preventing these disorders is making people of normal weight, who want to look slimmer, aware of the fact that the most often cause of overeating, and subsequently putting on weight, are such unfounded slimming diets.
EN
This paper seeks to highlight the contribution of the Aristotelian tradition in order to understand human action, and especially the education act that has a place within educational institutions. The goal is to find the implications, on the one hand, for the quality of professional work performed by educators and teachers, and, secondly, for the goals that should be reached. As a context of reflection, some national and international assessment’s practices of educational outcomes that are performed on national and international level are taken into account.
PL
Przedmiotem analizy niniejszego tekstu jest praca w dziedzinie edukacji. Jej wewnętrzna dynamika zostanie ukazana w dwóch wymiarach ludzkiego działania, to jest pràxis i pòiesis, mających swe korzenie w filozofii Arystotelesa. Zamierzeniem podstawowym jest ukazanie podstaw, na których opiera się jakość i wartość codziennej pracy nauczycieli, wychowawców i pedagogów, a także wskazanie celów i efektów, jakie są lub mogą być realizowane. Punktem wyjścia jest odwołanie się do powszechnych dzisiaj form mierzenia efektów edukacji, które uznawane są często za wskaźniki jej jakości.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.