Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 97

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Prawo rodzinne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
Rozważania na temat źródeł obowiązku gwaranta zawartych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
EN
Polish legislator in the 2nd article of the Polish Penal Code, introduced the establishment which is called institution of the guarantor. This function is legal basis to punish for consequences of somebody's omission. Generally, failure in act does not attract criminal liability but statute intervenes to create offences of omission. By extension, the criminality of certain omissions may be contingent on a result or outcome. For this to be the case a person needs to be under a positive duty to act. This person, who is legally obligated to discharge one's duty, is the guarantor. This institution is based on penal liability of person who is obligated to protect some goods. To bring the guarantor to account for his omission it is necessary to find a base in a civil law. Under the Polish law there are a lot of sources of obligations, which we can connect with criminal responsibility. The most important source is situated in the Family Code, where articles 87, 95 and 96 provides that parents are legally responsible for protecting their children. They have to preserve their children from every kind of danger, including self-endargement. Failure in these duties entails penal responsibility for consequences of the guarantor's behaviour like death or severe disability. Another source of guarantor's penal liability in the Family Code is the 23rd article. This regulation lays a duty upon a marriage couple. A husband and a wife are obligated to help and to support each other. When one of them is in a situation of endangerment, the other one ought to render assistance. If they fail their essential duties, they will incur the criminal responsibility for their omissions. It seems that institution of guarantor is indispensible in the criminal law, because it protects weighty relationships like family ties and the most important values, like life and health. Moreover owing to enforcement to the Polish Penal Code the 2nd article, Polish criminal law coplies with golden rule: Latin maxim Nullum crimen sine lege. (original abstract)
Ius Novum
|
2022
|
tom 16
|
nr nr 3
45-62
XX
Publikacja poświęcona została problematyce przysposobienia osoby pełnoletniej. Na gruncie obowiązującego prawa polskiego dopuszczalne jest przysposobienie jedynie małoletniego. W opracowaniu rozważono zasadność wprowadzenia do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulacji dopuszczających adopcję osób pełnoletnich. Zwrócono uwagę, że tego rodzaju rozwiązania obowiązywały we wcześniejszym polskim prawodawstwie. Przybliżono zgłoszone w tym zakresie propozycje Rzecznika Praw Obywatelskich. Próbując opowiedzieć się za zasadnością postulatu wprowadzenia do polskiego systemu prawnego norm prawnych dopuszczających możliwość przysposobienia pełnoletniego, odniesiono się również do wybranych obcych systemów prawnych, gwarantujących tego rodzaju możliwość. (abstrakt oryginalny)
EN
The publication is devoted to the issue of adopting an adult. Under the Polish legislation in force, only a minor may be adopted. The study considers the legitimacy of introducing regulations allowing the adoption of adults to the family and guardianship code. It was pointed out that such solutions were in force in earlier Polish legislation. The proposals of the Human Rights Defender submitted in this respect were presented. In an attempt to support the legitimacy of the postulate to introduce into the Polish legal system legal norms allowing the possibility of adopting an adult, reference was also made to selected foreign legal systems guaranteeing this type of possibility. (original abstract)
3
75%
XX
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie podstawowych determinant i obszarów działania przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, umożliwiających ocenę wpływu tej formy aktywności zawodowej zasobów pracy na możliwość zmian sytuacji na rynku pracy, jak również charakterystyka głównych determinant samozatrudnienia i przesłanek, wpływających na konieczność tworzenia firm społecznych. Dość szeroko sformułowany cel opracowania powinien pozwolić na lepsze poznanie różnych możliwości aktywizowania zasobów pracy, stanowiących równocześnie z jednej strony przejaw przedsiębiorczości, a z drugiej - świadczących o procesach wpływających na kształtowanie spójności polskiej gospodarki z gospodarkami państw Unii Europejskiej.(fragment tekstu)
EN
The systemic changes in the Polish economy contributed to the emergence of new problems associated with their jobs, and above all led to the emergence of qualitatively new phenomena - the labor market - as a basic factor ineryfikującego usefulness of employee labor resources. Active labor market policies and actions for social and professional reintegration of marginalized groups contributed to the significant reduction of unemployment in Poland at the crimeslaughterhouse period in which our country joined the European Union. In this context, undoubtedly of great importance for the positive changes in the Polish labor market have had to take the phenomenon of self-employment, the creation of enterprisesdate the family as well - although quite limited - the promotion of social economy. Doing so has the need and challenge for those losing their current professional position. It was also a manifestation of posTaw enterprising, which in recent years have taken on special importance in Poland, due to the occurring structural mismatch between labor supply and demand for it. The aim of this paper is to present the basic determinant and the areas of family businesses in Poland, to assess the impact of this form of labor activity of the possibility of changes in the labor market, as well as characteristics of the main determinants of the sameemployment and conditions affecting the need to create a social enterprise. Quite widely stated objective to develop should allow a better understanding of the various possibilities of activating labor resources, which are simultaneouslymanifestation of entrepreneurship on the one hand, on the other - providing the processes affecting the formation of the cohesion of the Polish economy with the economies of European Union countries(original abstract)
EN
From 22.09.2011 through 24.09.2011 the XV annual conference and assembly of Historians of the State and Law was held in Jugowice. Alongside academics and doctoral students of the Institute of the History of the State and Law, participants included guests from around the country. (fragment of text)
XX
Celem studium jest ukazanie planistycznej aktywności administracji publicznej w sferze ochrony rodziny i opieki nad nią. Aktywność tę kształtują zadania nakładane przez prawodawcę na podmioty administracji publicznej. W opracowaniu położono nacisk na wyeksponowanie zarówno szerokiego wachlarza zaangażowanych podmiotów, jak i różnorodności form aktów planowania. Zwrócono także uwagę na charakter prawny aktów planowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The study is aimed at presenting a group of instruments used in Polish administrative law to protect a family. The main focus is placed on showing a variety of plans, programmes, strategies and other similar forms of activity of public administration, which are issued by the state administration and self-government administration. Special attention is paid to a legal nature of plans and tasks connected with planning. (original abstract)
DE
Der Artikelbefasstsichmit den letztendreiÄnderungenFamilien- und Vormundschaftsgesetzbuchesin Bezug auf Vormundschaft und die Pflegschaft, die in Jahren 2009und 2010 in Kraft getretenhabenodererst am 1. Januar 2012 in Kraft tretenwerden. VondemInkrafttreten des Familie- und VormundschaftsgesetzbuchesimJahre 1965 habensich die Vorschriftenweniggeändert.Es hat sichdagegen das System und der sozialeKontextdieserVorschriftengeändert, insbesonderehabensichöffentlich- und privatrechtlicheVorschriftenüber dieErsatzsorgefürMinderjährigeentwickelt. BesonderswesentlicheÄnderungen gab esimsozialenUmfeld der Vorschriftenüber die Betreuung und Vormundschaft von Erwachsenen,die nichtvollgeschäftsfähigsind. Esgehtvorallem um demografischeÄnderungen,medizinischenFortschritt, verändertegesellschaftlicheEinstellungen und menschenrechtlicheStandards in Bezug auf den Schutz der Erwachsenen, die nicht in der Lagesind, selbständigihrenGeschäftennachgehen.Die präsentiertenÄnderungenhabenerlaubt, die Übereinstimmung der Vorschriftenüber die Betreuung von Minderjährigenmit den Vorschriftenüber die Ersatzsorgezubehalten. Eswerdendagegenweitere, umfassendeÄnderungen der Vorschriftenüber diePflege und Betreuung von Erwachsenenbenötigt, siemüssenabermit den Veränderungenin den Vorschriftenüber die Rechtsfähigkeitkoordiniertwerden.
7
Content available remote Egzekucja z majątku małżonków
75%
XX
Światowy kryzys gospodarczy przyczynił się do znacznego ograniczenia akcji kredytowej banków, a także obniżenia wartości złotego w stosunku do walut obcych. Bezpośrednim skutkiem tego zjawiska jest brak należytej staranności niektórych podmiotów gospodarczych jak również osób fizycznych w wykonywaniu zobowiązań. W związku z tym wzrosło znaczenie egzekucji sądowej jako podstawowego instrumentu procesowego demokratycznego państwa prawa mającego za cel ochronę praw podmiotowych a także interesów ekonomicznych jego obywateli. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki egzekucji sądowej i jej istotnych funkcji ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji kierowanej do majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską. Podstawowymi źródłami prawa regulującymi zagadnienie egzekucji z majątku wspólnego są kodeks postępowania cywilnego oraz kodeks rodzinny i opiekuńczy. Autor prezentuje podstawowe zagadnienia dotyczące egzekucji z majątku małżeńskiego. Omawia przy tym funkcje egzekucji sądowej i podstawowe pojęcia takie jak małżeńskie ustroje majątkowe czy też klauzula wykonalności. (abstrakt oryginalny)
EN
Economic crisis has contributed to economic and social changes in the country. The direct consequences of such phenomenom is lack of suitable transactors and also phisical persons care in fulfilling obligations. The aim of this article is presentation of some issues connected with matrimonial property regimes in the light of the execution proceedings The basic sources of law that regulate the execution issues from matrimonial property regimes are Civil procedure code and Family and guardianship code. Author presents basic questions from executions for matrimonial property. It discusses functions of judicial executions at it and basic notions of like matrimonial property structures as well as clause of feasibility. (original abstract)
8
Content available remote Wysokość alimentów
75%
XX
Zagadnienia podstawowe, które są związane z obowiązkiem alimentacyjnym są uregulowane w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Obowiązek alimentacyjny to nie tylko obowiązek dotyczący osób małoletnich, ale dotyczy także innym osób bliskich (krewnych), które nie mogą się utrzymać samodzielnie. Wysokość alimentów zależy od dwóch czynników tj. z jednej strony od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a z drugiej od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 k.r.o.) i ma charakter zawsze indywidualny. Alimenty nie muszą być ustalone tylko raz. Potrzeby uprawnionego oraz możliwości osoby zobowiązanej ulegają zmianie i tym samym może również ulegać zmianie wysokość alimentów (art. 138 k.r.o.). (abstrakt oryginalny)
EN
Basic issues related to the obligation to provide maintenance are regulated by the Family - related Responsibilities and Protection Code. The term "responsibility to provide maintenance" means an obligation to provide means of support not only for juveniles but also for other immediate family members (relatives) who are not able to support themselves. Amount of maintenance is set down individually and depends mainly on the two following factors: reasonable needs of the eligible party and earnings and material capabilities of the obliged party (see Art. 135 of the aforesaid Code). It is worthy to emphasize that both needs of the eligible person and capabilities of the obliged one may change in the course of time and the amount of maintenance may also be adjusted accordingly ( see Art. 138 of the Code). (original abstract)
9
Content available remote Wykonywanie kontaktów z dzieckiem w postępowaniu zabezpieczającym
75%
XX
Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 2008 roku, zmieniająca całkowicie brzmienie art. 113 k.r.o., dotyczącego kontaktów z dzieckiem, spowodowała wprowadzenie do Kodeksu postępowania cywilnego przepisu art. 582, mającego na celu zabezpieczenie wykonania postanowień sądu, dotyczących kontaktów z dziećmi. Przepis ten zawiera przykładowy katalog zabezpieczeń, jakie w celu zapewnienia skutecznego wykonywania kontaktów może zastosować sąd. (fragment tekstu)
EN
In this article, an attempt is made to discuss and evaluate the new rules on the performance of contacts with the child set out in the proceedings to secure claims. The legislator, introducing by the Act of 16 September 2011 (Dz.U. of 2011, No. 233, item. 1381), which entered into force on 3 May 2012, the provision of art. 7562 of the Code of Civil Procedure, makes it possible to ensure the proper performance of the contacts with the child, ruled for the duration of the proceedings by putting the obliged person at the risk of having to pay a certain sum of money for the benefit of the authorized person in the event of breach of the obligations resulting from the decision on the security, concerning the method of contacts with the child ruled by the court. The starting point for discussing the issue in question is the prior analysis of the provisions relating to the performance of contacts. (original abstract)
PL
Od ponad pół wieku Europa doświadcza zasadniczych zmian demograficznych. Wiele z tych zmian dotyczy rodziny, w tym sposobu jej formowania. Wśród przyczyn stopniowego odchodzenia od małżeństwa na rzecz związków partnerskich demografowie wskazują m.in. zmiany kulturowe zachodzące w społeczeństwach europejskich. Rzadko natomiast jako czynnik wpływający na zachowania jednostki traktuje się kontekst instytucjonalny, w tym stopień rozwoju uregulowań prawnych w zakresie związków innych niż małżeńskie. W artykule opisano ewolucję zmian w prawie rodzinnym w odniesieniu do związków partnerskich oraz porównanie rozwiązań w państwach, w których regulacje dotyczące takich związków są najpełniejsze (tj. w Holandii i Francji). W ostatniej części artykułu omówiono również regulacje obowiązujące obecnie w Polsce (stan prawny na 30 czerwca 2014 r.).
EN
Since more than 50 years we can observe significant changes in family formation and development in Europe. The changes are usually explained stressing the role of cultural factors and the level of development of institutional context – i.a. the legal norms concerning different forms of unions is often neglected. The article presents the progress of statutory regulation of extra-marital cohabitation in Europe as well as the providing the description of the most advanced legal systems concerning registered partnership (France and the Netherlands). The regulation in Poland is also mentioned.
XX
Celem autora jest przedstawienie wpływu dysfunkcji w sferze zdrowia psychicznego i fizycznego rodziców oraz dzieci na orzeczenie końcowe w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Postępowanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej wbrew pozorom nie jest postępowaniem, którego głównym celem jest stwierdzenie, czy dany rodzic zasługuje na wykonywanie władzy rodzicielskiej. Najważniejszą zasadą tego typu postępowań jest ochrona dobra dziecka. Dlatego też pozbawienie władzy rodzicielskiej nie następuje jedynie w sytuacji "zawinionej" przez rodzica, ale również w każdym przypadku, w którym dojdzie do trwałej niemożności wykonywania władzy rodzicielskiej z przyczyn niezawinionych po jego stronie. Wobec tego w artykule zostały przedstawione dysfunkcje zależne (np. alkoholizm czy narkomania), jak i niezależne (np. choroba onkologiczna) obejmujące sferę zdrowia rodziców i dzieci. Dokonano także ich oceny w kontekście orzecznictwa o pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Wykorzystano materiały źródłowe (m.in. akty prawne, piśmiennictwo prawnicze, orzecznictwo Sądu Najwyższego), wyniki badań własnych - aktowych, uzyskane przy pomocy narzędzia badawczego w postaci kwestionariusza do badania akt sądowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the below article is to illustrate the impact of the psychological and physical dysfunction within the family on the final judgement on the parental rights termination. The main goal of the proceedings to terminate parental rights is not, in spite of appearances, to determine whether the parent is capable of executing the parental duties. The prime concern of those proceedings is to ensure the child's well-being. Thus, the termination of parental rights does not occur only when the parent is 'at fault', but also in every case of permanent inability to exercise parental rights where the parent is not culpable. Therefore, this article covers dysfunctions including addiction (e.g. drug or alcohol), health conditions (e.g. a terminal illness) and others that can affect the sphere of the health of the parents and the children. Additionally, various dysfunctions were assessed in the context of the rulings on parental rights termination. Source documents used include legislative acts, legal literature, Supreme Court rulings, as well as the results of an individually conducted research based on a purpose-built questionnaire for examining court files. (original abstract)
12
Content available remote Niegodność dziedziczenia
75%
XX
Artykuł dotyczy instytucji prawa spadkowego, która pozwala wyłączyć od dziedziczenia osoby, które dopuściły się wobec spadkodawcy jednego z enumeratywnie wyliczonych przewinień. W oparciu o regulację kodeksową, poglądy doktryny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego, omówiono istotę i funkcję instytucji niegodności dziedziczenia, poszczególne przesłanki orzeczenia niegodności oraz skutki prawne uznania spadkobiercy za niegodnego. Ponadto w artykule dokonano analizy zagadnienia związanego z przebaczeniem przez spadkodawcę niegodnemu spadkobiercy oraz wybranych aspektów procesowych związanych z charakteryzowaną instytucją. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns the institution of the law of inheritance-finding a inheritor unworthy. People who committed at least one of enumerated offences against a devisor can be excluded from inheritance by this institution. The issuse, function and some prerequisites of the decision about the unworthiness to inherit as well as some legal consequences of finding a inheritor unworthy, have been all introduced in this article. The article concerns the institution of finding a inheritor unworthy on the basis of code regulations, doctrinal views and the Supreme Court's jurisdiction. What is more, the aspects connected with a condonation by a devisor of his inheritor have been analysed below. Finally, some chosen proceedings aspects connected with the institution of finding a inheritor unworthy have been presented in the article. (original abstract)
XX
Nowelizacja k.r.o. z 2014 r., wprowadzająca do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego formułę oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, zasługuje na pozytywną ocenę. Z uwagi na doniosłe funkcje, jakie spełnia przysięga małżeńska, właściwe było nadanie jej rangi ustawowej. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że nie nastąpiła żadna zmiana w zakresie przesłanek koniecznych zawarcia małżeństwa: konstytutywnym elementem zawierania małżeństwa jest bowiem, jak dotychczas, wyrażenie woli wstąpienia w związek małżeński, a nie - wypowiedzenie określonej formuły. Ewentualne uchybienia w jej wypowiadaniu nie mają zatem negatywnego wpływu na zawarcie małżeństwa, o ile nie powstają wątpliwości, że pomimo uchybień została wyrażona wola zawarcia małżeństwa. Formuła przysięgi małżeńskiej powinna być zatem zaliczana do przesłanek porządkowych zawarcia małżeństwa. Jej treść może się okazać pomocna przy wykładni przepisów dotyczących praw i obowiązków małżeńskich i tą drogą, pośrednio, wywoływać konsekwencje w praktyce stosowania prawa. (abstrakt oryginalny)
EN
The amendment to the Family and Guardianship Code of 2014, introducing the wording of the declaration of entering into marriage, deserves a positive assessment. Due to the importance of the marriage vow, it was right to assign it the rank of a legislative act. At the same time, it should be emphasized that no changes have been made regarding the preconditions required for entering into marriage because the constitutive element of entering into marriage is, as previously, expressing the will to enter into marriage, and not uttering a specific formula of words. Any incorrect uttering of the words does not have a negative effect on the act of entering into the marriage, as long as there is no doubt that, in spite of the incorrect uttering of the words, the will of entering into marriage has been expressed. Therefore, the wording of the marriage vow should be considered as an organizational precondition for entering into marriage. Its content may be deemed helpful during the interpretation of the provisions regarding the rights and obligations of spouses, and therefore, indirectly, may affect the application of law in practice. (original abstract)
XX
Projekt prawa rodzinnego powstał on w bardzo wąskim gronie prawników polskich oraz czechosłowackich, w atmosferze tajemnicy, w ramach prac kodyfikacyjnych prowadzonych w Ministerstwach Sprawiedliwości obu krajów. Debata nad projektem miała miejsce 7 grudnia 1949 r. W artykule szczegółowo opisano przebieg debaty nad projektem prawa rodzinnego.
EN
In 1949 Polish and Czechoslovak lawyers prepared a draft of joint family law for both states. It was prepared for political reasons, to implement communist law in two "people's democracy" countries. It was based on Soviet law. The Czechoslovak part was quicker in passing the new law. The final debate took place in National Assembly on December 7th, 1949. Only three persons took part in it. It had completely ideological character. Especially the Minister of Justice had very communist speech. He criticized strongly "capitalist" family law and attacked the Catholic Church, because Czechoslovak bishops were protesting against civil marriages. In fact the draft on family law was used by the communist authorities to create anti-church atmosphere. The bill was passed without votes against. Similar debate took place in Polish Sejm in 1950, although it had a little bit less ideological character.(original abstract)
15
Content available remote Wpływ adopcji na dziedziczenie testamentowe w prawie rzymskim
75%
XX
Artykuł dotyczy konsekwencji, jakie adopcja wywierała na dziedziczenie testamentowe w prawie rzymskim. Autor pisze o wpływie adopcji na strukturę rzymskiej rodziny oraz przedstawia zasadnicze przemiany, jakie w prawie rzymskim pojawiły się na styku adopcji i prawa spadkowego.
EN
Adopting a child into a family (adoptio and adrogatio) and appointing a heir in one's will was a method of securing family continuity. On the other hand, an interesting question arises in this respect as to possible competition between adoption and adopted (arrogated) people and the will as well as the heir appointed in it. Two cases are relevant here as regards the effect of adoptio on the validity of a will: 1. the testator is adopted (arrogated) upon making up a will, or 2. the testator adopts (arrogates) another person into the agnatic family upon making up a will. In the first case, the will was no longer valid according to Roman civil law, but could remain in force in some cases on the basis of praetorian law. If the will was valid and the testator adopted (arrogated) a person into his family once the will had been made up, the legal situation was expressed by the principle of adoptio rumpit testamentum (or: adgnatione postumi rumpitur testamentum). The will became invalid. At the borderline of these principles and with concurring civil and praetorian laws many complex situations occurred, examined by Roman jurists. A growing tendency to pay more attention to natural kinship (cognation) could be observed, which lessened civil law effects and made inheriting easier. Changes in regard to adoption and inheritance law eventually precipitated Justinian's adoption reform (adoptio plena and minus plena). (original abstract)
EN
Polish legislator in the 2nd article of the Polish Penal Code, introduced the establishment which is called institution of the guarantor. This function is legal basis to punish for consequences of somebody’s omission. Generally, failure in act does not attract criminal liability but statute intervenes to create offences of omission. By extension, the criminality of certain omissions may be contingent on a result or outcome. For this to be the case a person needs to be under a positive duty to act. This person, who is legally obligated to discharge one’s duty, is the guarantor. This institution is based on penal liability of person who is obligated to protect some goods. To bring the guarantor to account for his omission it is necessary to find a base in a civil law. Under the Polish law there are a lot of sources of obligations, which we can connect with criminal responsibility. The most important source is situated in the Family Code, where articles 87, 95 and 96 provides that parents are legally responsible for protecting their children. They have to preserve their children from every kind of danger, including self-endargement. Failure in these duties entails penal responsibility for consequences of the guarantor’s behaviour like death or severe disability. Another source of guarantor’s penal liability in the Family Code is the 23rd article. This regulation lays a duty upon a marriage couple. A husband and a wife are obligated to help and to support each other. When one of them is in a situation of endangerment, the other one ought to render assistance. If they fail their essential duties, they will incur the criminal responsibility for their omissions. It seems that institution of guarantor is indispensible in the criminal law, because it protects weighty relationships like family ties and the most important values, like life and health. Moreover owing to enforcement to the Polish Penal Code the 2nd article, Polish criminal law coplies with golden rule: Latin maxim Nullum crimen sine lege.
17
75%
XX
Polskie prawo rodzinne nie przewiduje małżeństw osób jednej płci ani też związków partnerskich. Mimo to rosnąca liczba podmiotów, które są objęte polskim systemem rejestracji stanu cywilnego (głównie obywateli polskich), zawiera takie związki za granicą. Artykuł jest poświęcony przedstawieniu argumentów przemawiających za ujawnianiem informacji o małżeństwach jednopłciowych i związkach partnerskich w polskim rejestrze stanu cywilnego. Mechanizmem prawnym, który - zdaniem autora - powinien być w tym zakresie wykorzystany, jest przypisek umieszczany na podstawie art. 25 ust. 1 Prawa o aktach stanu cywilnego z 2014 r. przy akcie urodzenia osoby pozostającej w określonym związku. Ponadto autor wywodzi, że zakaz bigamii przewidziany w art. 13 §1 polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego winien być stosowany w drodze analogii także w odniesieniu do instytucjonalnych związków prawnorodzinnych nieznanych prawu polskiemu zawsze wtedy, gdy zakaz taki wynika z prawa właściwego dla danego związku.(abstrakt oryginalny)
EN
Polish family law does not regulate same sex marriages or registered partnerships. Still, a growing number of persons whose records are kept in the Polish system of civil status registration (predominantly Polish citizens) enter into such unions abroad. The article is devoted to the presentation of arguments in favour of including information on same sex marriages and registered partnerships in the Polish register of civil status. The legal mechanism which, according to the Author, ought to be used in this respect is an annotation that could be made - further to art. 25.1 of the Law on Civil Status Acts of 2014 - next to the act of birth of the involved persons. The Author argues also that the ban on bigamy, which can be found in art. 13 §1 of the Polish Family and Guardianship Code, should be applied by analogy with regard to institutional family unions not regulated by Polish law, provided that such ban is envisaged by the law that governs the union in question.(original abstract)
XX
Problem poruszony w niniejszym artykule dotyczy dopuszczalności stosowania oraz kształtu opieki naprzemiennej w świetle obowiązującego prawa w Polsce. To nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 2008 r., zdaniem niektórych, umożliwiła orzekanie takiego sytemu sprawowania opieki nad dzieckiem. Jednak nadal niektórzy autorzy kwestionują dopuszczalność jej stosowania. Mimo tego, że sądy orzekają o pieczy naprzemiennej, w praktyce problem pozostaje wciąż aktualny. W artykule wskazane zostały ponadto niezbędne przesłanki, jakie powinny zostać spełnione, by sąd mógł orzec o opiece naprzemiennej. Przedstawiono wady i zalety, jakie niesie ze sobą stosowanie w praktyce tej instytucji.(abstrakt oryginalny)
XX
W niniejszym artykule poruszone zostały zagadnienia odnoszące się do kwestii związanych z podziałem majątku wspólnego małżonków. Kompleksowo przedstawiono tematykę możliwości oraz sposobów dokonania tegoż podziału. W społecznym odczuciu najczęściej do podziału majątku małżonków dochodzi w sytuacji, gdy są oni już praktycznie byłymi małżonkami, a więc po rozwodzie. Jednakże warto zwrócić uwagę, iż istnieją także inne możliwe metody kształtujące ustrój majątkowy małżeński, dzięki którym małżonkowie nie muszą się rozwodzić, aby podzielić majątek wspólny. Ponadto w ramach samego postępowania rozwodowego możliwe jest rozstrzygnięcie, i to w dodatku na jednej rozprawie, o podziale majątku wspólnego pomimo, iż sprawy z nim związane rozpatrywane są w postępowaniu nieprocesowym. Zaznaczyć należy, iż podział majątku wspólnego jest możliwy w każdym czasie, a nieodzownym warunkiem jest to, aby ustała wspólność majątkowa małżeńska. Niewątpliwie zasób możliwości prowadzących do ustania pomiędzy małżonkami wspólności majątkowej jest stosunkowo szeroki. Zasada warunkująca możliwość dokonania podziału wywodzi się z art. 35 k.r.o., zgodnie z nią w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Ponadto istotnym elementem wynikającym z podjęcia decyzji o podziale majątku wspólnego są roszczenia z niego wynikające.(abstrakt oryginalny)
EN
This article deals with issues relating to the division of joint property of spouses. The subject of the possibilities and methods of such division is comprehensively presented. In the public perception, the most common way to divide the property of spouses is when they are practically exspouses, after divorce. However, it is worth noting that there are also other possible methods of shaping the marital property regime, so that spouses do not have to divorce to divide the joint property. In addition, within the divorce proceedings themselves, it is possible to resolve, and in addition, at a single hearing, the division of joint property, despite the fact that related matters are dealt with in non-trial proceedings. It should be noted that the division of joint property is possible at any time, and an indispensable condition is that the marital community of property ceases. Undoubtedly, the range of possibilities leading to the cessation between the community of property is relatively wide. The principle conditioning the possibility of divi- sion derives f rom Article 35 of the Civil Code, according to which, during the period of statutory community, neither spouse mayhis article deals with issues relating to the division of joint property of spouses demand a division of the joint property. In addition, an important element resulting f rom the decision to divide the joint property is the claims arising f rom it.(original abstract)
XX
Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza ochrony adopcji w polskim prawie karnym ma na celu, obok przedstawienia istoty i problematyki przestępstwa nielegalnej adopcji, wskazanie budzących szereg niejasności interpretacyjnych sformułowań zawartych w omawianym przepisie. Ze względu na fakt, że wprowadzone w wyniku nowelizacji kodeksu karnego z 20 maja 2010 r. zmiany w zakresie organizowania adopcji wbrew przepisom ustawy miały wyłącznie charakter aksjologiczny, podjęto próbę przedstawienia postulatów de lege ferenda mogących w znacznym stopniu przyczynić się do zapewnienia pełnej karnoprawnej ochrony przed nielegalnym przysposobieniem. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the analysis of the protection of adoption in Polish criminal law conducted in this paper is, apart from the presentation of the essence and the main issues of illegal adoptions, indication of a number of ambiguities which stir up controversies and cause problems with the interpretation of that provision. Since the amendments to the Penal Code that entered into force on 20 May 2010 concerning changes in the illegal organisation of adoption were purely axiological, this paper presents some de lege ferenda postulates that might significantly contribute to ensuring full protection against illegal adoption in criminal law. (original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.