Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Podjęto próbę udokumentowania konieczności ciągłego doskonalenia jakości produktów i usług, co stanowi warunek przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw. Definiując pojęcie jakości należy uwzględnić trudne do pomiaru odczucia odbiorcy, które mają wpływ na podjęcie decyzji o zakupie danego wyrobu. Efektem rynkowym, który przekłada się na wynik finansowy przedsiębiorstwa jest wzrost satysfakcji klienta.
EN
The present study is an attempt at a substantiation of the necessity of a constant quality improvement of products and sevices, which is the necessary condition of companies survival and development. When defining the notion of quality, one must take into consideration the difficult - to - measure feelings of the receiver which affect his decision whether or not to buy a given product. The resulting market effect is an increase in customer satisfaction level manifested in the company's financial results.
EN
The work contains a short characterisation of customers’ behaviour on the market of selected dairy products. An attempt was made at an identification of the factors shaping the conduct of purchasers. It has been shown that customer satisfaction should become one of the main objectives of the enterprise. Customer satisfaction, including its measurement, constitutes part of an overall evaluation of the firm’s effectiveness and productivity. The study of satisfaction shows whether the enterprise has planned and realised its calculably defined objectives pertaining to the customer. The correlation between the customer satisfaction and the volume of sales is an argument strongly supporting the policy of turning in the direction of using customer satisfaction, and to be more precise, the information obtained by analysing its measurement in planning, supervision and innovation of the firm’s systems. An adequate determination of the value expected by the customer will be decisive in achieving success by the firm. The value should be understood in terms of consequences (customer’s hierarchy of values) and not in terms of the product’s attributes. Getting to know the customer will allow the enterprise to influence their conduct via suitable strategies, in particular product strategies, prices, distribution and promotion.
PL
Opracowanie zawiera krótką charakterystykę zachowań klienta na ryku wybranych produktów mleczarskich. Dokonano próby identyfikacji czynników wpływających na postępowanie nabywcy. Wykazano, że satysfakcja klientów winna być jednym z głównych celów przedsiębiorstwa. Zadowolenie klientów i jego pomiar wchodzi w skład ogólnej oceny przedsiębiorstwa. Badanie satysfakcji daje też dowody, czy przedsiębiorstwo zrealizowało i zaplanowało wymiernie ujęte cele odnośnie klientów. Korelacja zadowolenia klienta i wielkości sprzedaży jest niezwykle silnym argumentem przemawiającym za zwróceniem się w kierunku wykorzystania satysfakcji klienta, a dokładniej mówiąc informacji pochodzącej z analizy jej pomiaru do planowania, kontroli i udoskonalania systemów przedsiębiorstwa. O sukcesie firmy decyduje umiejętne określenie wartości oczekiwanej przez klienta. Odnieść to należy do wartości w rozumieniu konsekwencji (hierarchia wartości klienta) , a nie atrybutów produktów. Poznanie klientów pozwoli przedsiębiorstwu wpływać na ich postępowanie poprzez odpowiednie strategie, a w szczególności strategie produktowe, ceny, dystrybucję i promocje. Zachowanie nabywców na rynku jest bardzo zróżnicowane. Jednak większość konsumentów wybierając jogurt zawraca uwagę przede wszystkim na walory smakowe, a następnie na markę i cenę. Przeprowadzone badania wykazały, że na ostateczną decyzję zakupu ma wpływ rodzina. Zatem konsument przy wyborze i zakupie jogurtu kieruje się sugestiami osób najbliższych. Znaczenie ma również samopoczucie w dniu zakupu. Zdarza się również, że konsument kupuje produkt pod wpływem określonego impulsu i wówczas nie zastanawia się długo nad wyborem. Najmniejsze znaczenie ma dla nabywcy wielkość i wygląd opakowania.
PL
Kluczowym czynnikiem sukcesu na konkurencyjnym rynku jest efektywne wprowadzanie nowych produktów na rynek. Są one efektem prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności innowacyjnej, która musi być starannie zaplanowana i zorganizowana. W pracy przedstawiono proces wprowadzania nowych produktów na rynek przez przedsiębiorstwo branży koncentratów spożywczych. Proces wprowadzania produktów w tym przedsiębiorstwie ma przebieg klasyczny, według podawanej w literaturze sekwencji czynności. Produkty otrzymane metodą procedury planowania odniosły sukces rynkowy i dlatego zaproponowana procedura może stanowić wzór do naśladowania dla innych przedsiębiorstw branży spożywczej.
EN
The key factor of success on the competitive market is the effective introduction of new products onto the market. They are the outcome of innovation activity conducted by the company, which needs to be carefiilly planned and organized. The paper presents the process of introducing new products onto the market by a company from the food concentrates industry. The process of introducing new products in this particular company takes the classic course and is in accordance with the sequence of actions presented in literature. Products obtained using the planning procedure method were a market success and that is why the proposed procedure can serve as a model to follow for other companies in the food industry.
PL
Produkowanie bezpiecznej żywności jest obowiązkiem wszystkich osób uczestniczących w łańcuchu żywno­ściowym. Warunkiem koniecznym funkcjonowania każdego elementu tego łańcucha jest zapewnienie odpowiednich podstaw technicznych, materiałowych, higienicznych i zasobów ludzkich, umożliwiających realizację zasad GMP i GMP oraz zasad HACCP, gwarantuj ących produkcję bezpiecznej żywności zgodnie z prawem europejskim i polskim.
EN
Healty food production is a duty of all the persons paricipating in the nutrition chain. The necessary conditions of the functioning of each element in this chain is ensuring the proper technological, material, hygienic and human resources, thus enabling the realisation of GMP and GPMprinciples, guaranteed to the part by the European and Polish law.
PL
Zidentyfikowano determinanty konsumpcji produktów mleczarskich oraz wyniki badania ankietowego potencjalnych konsumentów tych produktów. Ogólna dostępność dóbr żywnościowych na rynku, konkurencyjne ceny i atrakcyjność oferty podażowej, a także zmieniające się upodobania i preferencje konsumentów spowodowały istotne zmiany w zachowaniach konsumpcyjnych gospodarstw domowych. Sprzyjało to przede wszystkim substytucji pomiędzy produktami i w obrębie grup produktów, a także poszukiwaniu produktów wygodnych w użyciu.
EN
The determinants of dairy products consumption as well as the questionnaire survey results on potential consumers of those products have been presented. The general accessibility of nutritive goods on the market, their competitive prices and the attractiveness of the supply offer as well as the changing tastes and preferences of consumers have brought about significant changes in the behaviours of consumer households. Most of all, substitutions among products and within groups of products as well as search for products convenient in use were favoured by the consumers, along with the priority treatment of fresh food and increase of trust in ecological food.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.