Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 258

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  measurement uncertainty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
1
Content available Przedział ufności a błąd systematyczny pomiaru
100%
PL
Referat omawia zagadnienie randomizacji oddziaływani systematycznego do postaci zmiennej losowej. Oddziaływanie t traktowane jest jako część przedziału ufności związanego z wynikiem pomiaru. Przykładami takich oddziaływań najczęściej są błędy wskaza lub poprawki. Przedstawiono prostą i praktyczną metodę randomizacji.
EN
The paper concerns the problem of treatment of the systematic effect as a random variable. This systematic effect is a part of the coverage interval of a measurement result. The simple randomization of a known systematic error as a bias or correction is presented. It is useful in practical metrological application.
EN
Referring to the Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM), the paper proposes a theoretical contribution to assess the uncertainty interval, with relative confidence level, in the case of n successive observations. The approach is based on the Chi-square and Fisher distributions and the validity is proved by a numerical example. For a more detailed study of the uncertainty evaluation, a model for the process variability has been also developed.
3
Content available remote Analiza niepewności pomiarowych przy ocenie właściwości asfaltów drogowych
80%
PL
Niepewność pomiarowa jest bardzo ważnym wskaźnikiem pozwalającym ocenić wiarygodność wyników oznaczania właściwości materiałów. W pracy przedstawiono zasady obliczania niepewności pomiaru podstawowych cech asfaltów modyfikowanych polimerami: penetracji, temperatury mięknienia, temperatury łamliwości oraz nawrotu sprężystego. Opisano także metodę obliczania niepewności pomiarowej w przypadku indeksu penetracji, temperaturowego zakresu lepko-sprężystości oraz współczynnika opóźnienia sprężystego - wielkości wyznaczonych metodą pośrednią, na podstawie wyników oznaczeń wymienionych powyżej właściwości asfaltów. Poruszono również problem odrzucania skrajnych wyników pomiaru danej wielkości oraz opisano prostą i użyteczną metodę pozwalającą rozstrzygnąć z określonym prawdopodobieństwem, czy wynik pomiaru jest obarczony błędem grubym i powinien zostać odrzucony.
EN
Test uncertainty is a very important indicator that allows assessment of the reliability of the results of material properties determination. The principle underlying calculation of the test uncertainty for the basic properties of polymer modified bitumen, including penetration, softening point, Fraass breaking point and elastic recovery, has been presented in the paper. The method for uncertainty calculation in the case of Penetration Index, Vicsoelasticity Index and coefficient of elastic retardation, i.e values determined indirectly on the basis of the test results of bitumen properties mentioned above, has also been described. The problem of discarding outliers from the test results for a given value has also been considered. Moreover, a simple and useful methods allowing determining, with a specified probability whether a test result may be regarded as an outlier and should be discarded have been described.
PL
W artykule przedstawiono niektóre metody szacowania niepewności pomiarów w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej. Podano ogólne informacje o niepewności pomiarów oraz o metodach pomiarów i badań stosowanych w tej dziedzinie. Zaprezentowano przykłady wyznaczania niepewności w pomiarach emisji elektromagnetycznej oraz opisano metody stosowane przy określaniu niepewności pomiarów prądu generatora wyładowań elektrostatycznych. W podsumowaniu krótko oceniono dotychczas stosowane metody szacowania niepewności pomiarów w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej.
EN
In the article some uncertainty methods in electromagnetic compatibility tests were presented. The general information about measurement uncertainty and measurement and testing methods used in this field were given. The examples of estimating measurement uncertainty in electromagnetic emission and during current measurement of electrostatic discharge generator were described. In conclusion the short evaluation of uncertainty measurement methods in electromagnetic compatibility tests were given.
PL
W artykule opisano problematykę oceny dokładności pomiarów realizowanych przy zastosowaniu współrzędnościowych systemów pomiarowych. Przedstawiono metody wyznaczania niepewności pomiaru oraz problem relacji pomiędzy dokładnością urządzeń i systemów pomiarowych a dokładnością pomiaru. Opisano też metody wykorzystujące koncepcję modeli symulacyjnych - wirtualnych maszyn pomiarowych jako skutecznych narzędzi szacowania niepewności pomiarów.
EN
This article presents the problems of estimating the accuracy of measurements made by using coordinate measuring machines. The methods of estimating the uncertainty of measurements and issues concerning the relation between the accuracy of instruments and measuring systems and the accuracy of measurement are described. Methods based on the concept of simulation models (Virtual Measuring Machines) as effective tools for estimation of measurement uncertainty are also described.
6
80%
PL
W artykule przedstawiono historyczne podstawy kształtowania się myśli metrologicznej związanej z opracowaniem danych pomiarowych. Omówiono zasadnicze osiągnięcia tych rozważań w postaci metody najmniejszych kwadratów, prawa propagacji błędu i centralnego twierdzenia granicznego. Uzupełniono je o wnioskowanie dotyczące przedstawiania błędu pomiaru w postaci histogramu i wyrażania go przez niepewność. Rozważania takie publikowano już w XIX wieku. Uzasadniają one współczesne podejście opisujące wyniki pomiaru wielkości mierzonej (mezurandu) rozkładem prawdopodobieństwa.
EN
Historical basics of metrological conceptions concerning the evaluation of measurement data are presented. The method of least squares, law of error propagation and central limit theorem as a historical achievement are discussed. The inference treating measurement error as a histogram and expressing it as a uncertainty are completed. This approach was published in XIX century, and nowadays justifies expressing the measurement result as a measurand described by the probability distribution.
EN
In this paper the results of measurement uncertainty tests conducted with a Heidenhain TS 649 probe on CNC machine tools are presented. In addition, identification and analysis of random and systematic errors of measurement were presented. Analyses were performed on the basis of measurements taken on two different CNC machine tools with Heidenhain control system. The evaluated errors were discussed and compensation procedures were proposed. The obtained results were described in tables and figures.
EN
The aim of this study was to assess the innovation risk for an additive manufacturing process. The analysis was based on the results of static tensile tests obtained for specimens made of photocured resin. The assessment involved analyzing the measurement uncertainty by applying the FMEA method. The structure of the causes and effects of the discrepancies was illustrated using the Ishikawa diagram. The risk priority numbers were calculated. The uncertainty of the tensile test measurement was determined for three printing orientations. The results suggest that the material used to fabricate the tensile specimens shows clear anisotropy of the properties in relation to the printing direction.
PL
Opisano sposoby wyznaczania wartości współczynnika rozszerzenia w procedurach obliczania niepewności pomiaru przy wzorcowaniu. Przedstawiono kryteria matematyczne niezbędne do poprawnego wyznaczania niepewności rozszerzonej przy założonym poziomie ufności. Przedyskutowano podstawowe zasady jakimi należy kierować się przy wyborze współczynnika rozszerzenia.
EN
The method for calculation of coverage factor in the measurement uncertainty evaluation procedures in calibration is described. The mathematical criteria indispensable to correct evaluation of expanded uncertainty corresponds to a assumed coverage probability are presented. The basic principles of the coveraae factor choice are discussed.
10
Content available remote Noise exposure of orchestra members measurement uncertainty related to sampling
80%
EN
One of the objectives in workplace noise measurement and assessment practice is to minimize the costs of testing while ensuring that its purpose is achieved, i.e. it is determined if the permissible noise exposure level has not been exceeded. Time reduction results in increased measurement uncertainty whereby the risk that it will be necessary to repeat the tests increases. Noise exposure measurements were carried out in opera orchestra. The technique of equivalent noise level measurement in consecutive one-minute intervals, with full recording of results, was employed. Measurements were performed simultaneously on 8 workstations. The results of the measurements were subjected to a statistical analysis in order to determine the measurement uncertainty associated with performing the measurements by sampling in time intervals of different duration.
EN
The paper deals with the problem of bias randomization in evaluation of the measuring instrument capability. The bias plays a significant role in assessment of the measuring instrument quality. Because the measurement uncertainty is a comfortable parameter for evaluation in metrology, the bias may be treated as a component of the uncertainty associated with the measuring instrument. The basic method for calculation of the uncertainty in modern metrology is propagation of distributions. Any component of the uncertainty budget should be expressed as a distribution. Usually, in the case of a systematic effect being a bias, the rectangular distribution is assumed. In the paper an alternative randomization method using the Flatten-Gaussian distribution is proposed.
PL
Przedstawiono historyczną drogę kształtowania się teorii niepewności pomiaru na przestrzeni dwóch stuleci. Droga ta zaczyna się od wnioskowań Gaussa i Laplacea co do rozkładu błędu w postaci krzywej dzwonowej, wzbogacona przez rozwiązanie Gosseta, w postaci rozkładu Studenta dla skończonej liczby serii obserwacji i uogólnienie tego rozwiązania przez Welcha i Satterthwaitea. Rozwiązania te znalazły odbicie w teorii niepewności sformułowanej w pracy Dietricha, na które powołują się autorzy Przewodnika wyrażania niepewności pomiaru, opracowanego pod koniec XX wieku.
EN
The paper describes a historical way formulating the measurement uncertainty theory. The first achievements were: Gauss’s law of error propagation in 1809 and Laplace’s statement of the central limit theorem in 1810. This achievement leads to normal density function as the basis distribution for population of measurement data. The inference of normal distribution for measurand confirms the Airy’s work in 1875 using the term “uncertainty”, and formulates the law uncertainty propagation. The second step was a Gosset’s distribution of a probable error for the mean in 1908, called as a Student distribution. The generalization of this solution was a paper by Welch and Satterthwaite concerning a distribution for the measurand defined by a linear measurement function. The distribution was a Student distribution with effective degree of freedom. The above approach was used by Dietrich to formulate the general theory of uncertainty. The basic assumption of this theory is an equal treating of random and systematic uncertainties in a probabilistic way. His work was a basic reference for the Guide to express the uncertainty in measurements, published in 1995.
13
80%
EN
The paper deals with the accuracy of measurements of strains (elongation and necking) and stresses (tensile strength) in static room-temperature tensile strength tests. We present methods for calculating measurement errors and uncertainties, and discuss the determination of the limiting errors of the quantities measured for circular and rectangular specimens, which is illustrated with examples.
EN
Non-measured points (NMPs) are one of vital problems in optical measurement. The number and location of NMPs affect the obtained surface texture parameters. Therefore, systematic studying of the NMP is meaningful in understanding the instrument performance and optimizing measurement strategies. This paper investigates the influence of measurement settings on the non-measured points ratio (NMPR) using structured illumination microscopy. It is found that using a low magnification lens, high exposure time, high dynamic range (HDR) lighting levels, and low vertical scanning interval may help reduce the NMPR. In addition, an improved approach is proposed to analyze the influence of NMP on areal surface texture parameters. The analysis indicates that the influence of NMP on some parameters cannot be ignored, especially for extreme height parameters and feature parameters.
PL
Przedstawiono analizę matematyczną splotu dwóch rozkładów prostokątnych i splotu rozkładów prostokątnego i normalnego. Opisano przybliżenie powyższego splotu rozkąłdem trapezowym. Oceniono wartośc błędu przybliżenia współczynnika rozszerzenia dla tego splotu współczynnikiem rozszerzenia dla rozkładu trapezowego przy poziomie ufności p=95%. Porównano błąd przybliżenia z błędami uzyskiwanymi tradycyjnymi metodami oszacowania współczynnika k. Przestawiono również błędy przybliżeń dla różnych poziomów ufności.
EN
Convolution of rectangular distributions and convolution of rectangular and normal distributions are analyzed. Convolution of rectangular and normal distributions is approximated by trapezoidal distribution. At the 95% confidence level, there is estimated the approximation error defined by the coverage factor for the rectangular and normal distributions convolution and the converage factor for trapezoidal distribution. The approximation error is compared with the errors derived by traditional methods of coverage factor estimation The approximation errors at various confidence levels are also presented.
17
Content available remote Evaluation of Accuracy of the Body Composition Measurements by the BIA Method
80%
EN
Purpose. The main purpose of this study is to verify the accuracy of body composition measurements by the BIA method, using TANITA 418 MA unit. Basic procedures. For purposes of our study we decided to use the type-A uncertainty evaluation method (statistical processing of measured data). To formulate diagnostic error for the BIA method we used typical (standard) error of measurement from differences between pairs of repeated measurements - which is in principle a mean error of the test. The research was carried out on a group of 10 students whose field of study is physical education and sport. These students were chosen from the total number of 74 students in such a way that they represent as wide range of fat fraction as possible. Representation of their fat fraction oscillated between 9.0 to 31.2% of body fat. Input value of body fat, which was the basic criterion for selection of students to the measurement etalon, was determined by the DEXA method. Main findings. We described the uncertainty (type A) in selected file of etalons by an average value and by a standard deviation in percentage of fat: 0.13 ± 0.05. A diagnostic error of the method expressed by means of typical (standard) error of measurement was 0.38% of body fat. Conclusion. Considering the detected values of uncertainty (type A) and of typical error of measurement, we can conclude that measurement of body composition by the BIA method using TANITA 418 MA unit is sufficiently accurate for requirements of practical use. The necessary condition for the above mentioned measurement accuracy is a strict observance of standard measurement conditions.
18
80%
Open Chemistry
|
2007
|
tom 5
|
nr 2
557-569
EN
This paper presents an evaluation of measurement uncertainty regarding the results of anion (nitrate and sulphate) concentrations in wastewater. Anions were determined by ion chromatography (EN ISO 10304-2, 1996). The major sources of uncertainty regarding the measurements’ results were identified as contributions to linear least - square or weighted regression lines, precision, trueness, storage conditions, and sampling. Determination of anions in wastewater is very important for the purification procedure, especially the amount of nitrate in waste and potable waters. The determined expanded uncertainty was 6.1 % for nitrate anions and 8.3 % for sulphate anions. The difference between measurement uncertainties determined by the two methods, the weighted and linear least - square methods, is negligible. [...]
EN
The paper is the first of a series on possibility of analytical evaluation of uncertainty of coordinate measurements. The paper presents models for evaluation of uncertainty of measurement of some geometrical deviations (straightness, coaxiality and perpendicularity of an axis to a plane) basing on the formula for distance between point and straight line. An essential element of the proposed methodology is the use of minimal mathematical number of characteristic points of the measured workpiece and expressing the deviation as a function of coordinates' difference of the points.
PL
W artykule przedstawiono ocenę możliwości analitycznego wyznaczania niepewności pomiarów współrzędnościowych. Przyjęto modele wyznaczania niepewności niektórych odchyłek geometrycznych (prostoliniowości, współosiowości i prostopadłości osi do płaszczyzny), których podstawą są równania na odległość punktu od prostej. Istotnym elementem prezentowanej metodyki jest wykorzystanie minimalnej liczby charakterystycznych punktów mierzonego przedmiotu oraz wyrażenie odchyłki jako funkcji różnic współrzędnych tych punktów.
EN
In the years 1993-1994 International Organization for Standardization (ISO) introduced to the metrology the fundamental changes of basic character, involving - in addition to the traditional concept of measurement error - the use of new fundamental term of uncertainty of measurement. In consequence, this has led to currently undisputed axiom of metrology, that the measurement result has a form of a section on dimensional axis. These rules of presenting measurable physical values should be reflected in the of practical procedures of mathematical modeling. Presented work relates to this particular problem. It discusses the principles of mathematical modeling together with the assessment of the results. Particular attention was paid to the identification of possible systematic errors (i.e. the load of model) and to estimating the uncertainty of the statistical and deterministic modeling.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.