Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W publikacji przedstawiono mechanizmy autonomicznej pracy podsieci w ramach hierarchicznej sieci polowej sterowanej rozkazami języka SCPI. Rolę stacji sterującej wyzwalaniem pomiarów pełni stacja master lokalny. W stacji tej zaimplementowano mechanizm zewnętrznej zmiennej stanu będącej podstawą programu cyklicznego odpytywania stacji slave. Wewnętrzne zmienne stanu umożliwiają dostęp do podstawowych parametrów sterujących pracą stacji master.
EN
In the paper the algorithms of the autonomous subnet operation in the hierarchical fieldbus controlled by SCPI commands are presented. The master station controls relase of the measurements. In this station the mechnizm of the external state variable was implemented. These variables are the base of a cyclic data reading from the slave stations. Internal state variables control the basic parameters of the master station.
PL
W artykule skupiono uwagę na wyjaśnieniu zależności pomiędzy odpowiednim stosunkiem wagowym fazy organicznej, a pozyskaną ilością nanoproszku srebra podczas procesu termicznego rozkładu prekursora. Określono prawidłowy dla tej metody ubytek masy, optymalną temperaturę i czas wygrzewania prekursora. Przedstawiono rozkład uziarnienia badanych nanoproszków srebra względem procentowego ubytku ich masy podczas termicznego rozkładu prekursora.
EN
The present article is concentrated on explaining the relationship between the appropriate mass ratio of the organic phase and the amound of nanosilver powder produced in a thermal precursor reduction process. Optimal weight loss, temperature range and duration of the process were determined. Finally, distribution of nanosilver particles in the examined silver nanopowders in relation to their proportional weight loss throughout the process was described.
PL
W publikacji przedstawiono algorytmy działania stacji master hierarchicznej sieci polowej sterowanej rozkazami języka SCPI. Moduł master pełni w sieci rolę urządzenia łączącego dwie podsieci na kolejnych poziomach hierarchi i pośredniczącego w przesyłaniu komunikatów pomiędzy nimi. W urządzeniu zaimplementowany został prosty, znakowy protokół ASCII oraz protokół ModBUS w trybie ASCII. Sterowanie przesyłem komunikatów odbywa się z wykorzystaniem rozkazów języka SCPI.
EN
In the paper the algorithms of the master station of the hierarchical fieldbus controlled by SCPI commands are presented. The master module acts as a linking device in communication between consecutive levels of hierarchy. In this module the simple, character oriented ASCII protocol and ModBUS protocol in ASCII mode are implemented. Data flow is controlled by the SCPI lanquage commands.
EN
At time, a great progress is being made in Spatial Information Systems, a discipline forming a part of the Informational Technology (IT) in a wide sense. More and more users appreciate advantages and benefits of using spatial information. Those users not directly associated with land surveying, cartography or navigation are given an opportunity and the ability of seeing things 'spatially', i.e., in three dimensions. This paper is aimed at stressing certain aspects of Spatial Information Systems and the role of presentation in those systems, with a particular reference to the Internet presentation. Tools designed for preparing a presentation of spatial information, including free and open source applications , have become more powerful and have more functions. On the other hand, a great effort is being put into development and maintenance of standards of spatial data presentation, such as WMS and WFS. The paper presents examples of application of those tools and standards, interrelated in many different ways.
PL
W publikacji przedstawiono model urządzenia kompatybilnego ze standardami IEEE-488.2 i SCPI oraz oprogramowanie stanowiące implementację tego modelu w języku C. W modelu urządzenia uwzględniono: protokół wymiany komunikatów, interpreter rozkazów, system statusowy, meclianizmy synchronizacij z aplikacją sterującą oraz wyzwalanie operacji.
EN
The paper presents the model of the instrument comapatibile with the IEEE-488.2 and SCPI standards, as well as the C program that implements this model. In the model are represented: message exchange protocol, command inetrpreter, status system, message synchronization techniques and operation triggering.
PL
W publikacji przedstawiono trzy możliwości podłączenia do sieci polowej opartej na protokole Advantech i łączu RS-485 do sieci hierarchicznej opartej na protokole Modbus w warstwie łącza danych i rozkazach języka SCPI w warstwach sieciowrej aplikacji: - połączenie, w którym surowe komunikaty sieci polowej przenoszone są bezpośrednio na polu argumentów ramek Modbus, - wykorzystanie mechanizmu tunelowania protokołów, - wykorzystanie mechanizmów zmiennych stanu hierarchicznej sieci polowej.
EN
Tree ways of connecting a fielbus based on the Adventech protocol and RS-485 to the hierarchical network controlled by the SCPI commands (Network and Application Layers) and the Modbus protocol (Data Link Layer) are presented in the paper: -the connection, in which unconverted messages are transfered directly by a Modbus frame data field, -the connection useing the protocol tunneling mechanism, -the connection useing the hierarchical network state variables mechanism.
PL
Wraz z wprowadzeniem przez firmę NVIDIA technologii CUDA wykorzystanie potencjału kart graficznych stało się łatwiejsze. W artykule przedstawiono metodę istotnego przyśpieszenia wykonania algorytmu Smitha-Watermana, znajdującego optymalne, lokalne dopasowanie dwóch sekwencji, takich jak sekwencje aminokwasów lub nukleotydów. Uzyskane wyniki sugerują, że możliwe jest dokładne przeszukiwanie bioinformatycznych baz danych w rozsądnym czasie.
EN
CUDA is a technology introduced by NVIDIA Corporation, which allows software developers to take advantage of GPU resources relatively easily. This paper presents an approach leading to significant acceleration of the execution of the Smith-Waterman algorithm. The algorithm finds the best local alignment of two sequences, such as amino acid or nucleotide sequences. The results show that it is possible to search bio-informatics databases accurately within a reasonable time.
PL
W pewnych przypadkach stacje podrzędne sieci obiektowej znajdują się w miejscach znacznie oddalonych od stacji nadrzędnej. W artykule przedstawiono sposób realizacji komunikacji modemowej z takimi stacjami, zwykle wyposażonymi tylko w interfejs sieci obiektowej.
EN
In some cases the slave stations my be located far away from the master station of a fieldbus. This article presents a way to realise modem communication with such stations, that are usually equippet with the fieldbus interface only.
EN
The article shows the exemplary use of qualitative and quantitative methods to conduct analysis, interpretation and presentation of research results in the field of social sciences. The creation of the Ishikawa diagram and the way the Pareto-Lorenz analysis is conducted, as well as the mutual relationship between these methods while interpreting research results, has been discussed in detail. The possibilities of the practical use of the methods above have been presented in the example of the analysis of the report on Causes of Unjust Convictions in Poland by the Civil Development Forum.
EN
The Low Temperature Joining Technique (LTJT) using silver compounds enables to significantly increase the thermal conductivity between joined elements, which is much higher than for soldered joints. However, it also makes difficult to measure the thermal conductivity of the joint. The Laser Flash Analysis (LFA) is a non-intrusive method of measuring the temperature rise of one surface of a specimen after excitation with a laser pulse of its other surface. The main limitation of the LFA method is its standard computer software, which assumes the dimensions of a bonded component to be similar to those of the substrate, because it uses the standard Parker’s formula dedicated for one-dimensional heat flow. In the paper a special design of measured specimen was proposed, consisting of two copper plates of different size joined with the sintered silver layer. It was shown that heat properties of these specimens can also be measured after modifying the LFA method. The authors adapted these specimens by masking the false heat signal sourced from the uncovered plate area. Another adaptation was introducing a correcting factor of the heat travel distance, which was calculated with heat-flow simulations and placed into the Parker’s formula. The heat-flow simulated data were compared with the real LFA measurement results, which enabled estimation of the joint properties, e.g. its porosity.
12
38%
EN
Because of new EU laws restricting the use of harmful substances (i.e. Pb because of the RoHS Directive), the search for new methods of joining has become highly urgent. The main problem for most solutions known to date has been to achieve good electrical parameters while maintaining low sintering temperaturatures. Pastes based on silver nanoparticles were developed, which allow to sinter below 300 ° C. Those layers have sheet resistance below 2 mΩ/sq. Low exposure to heat allows to use these pastes on elastic substrates such as paper or Kapton foil. In present work, the authors proved that it is possible to obtain joints on elastic substrates which can withstand over 30 000 cycles in bend test, with sintering in 300°C, by means of the Low Temperature Joining Technique (LTJT).
PL
W niniejszym artykule zaproponowano kompletną architekturę radia programowalnego. Omówiono architekturę opracowanego systemu wraz z wymaganiami stawianymi każdemu z bloków przetwarzających sygnał. Przedstawiono prototypową implementacje, jej specyfikację, uwagi projektowe oraz aplikację kliencką
EN
In this paper, a complete architecture of the software defined radio receiver is proposed. First, a precise definition and the discussion of the problem is given. Next, an outline of the system topology is proposed, together with the requirements for each component of the system. Finally, a custom implementation is presented, including specifications, design considerations, and client application.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie skalowania procesu produkcji nanoproszku srebra otrzymywanego metodą termicznej redukcji prekursora ze skali laboratoryjnej do skali przemysłowej. Omówiono metody oceny poprawności procesu skalowania produkcji. Przedstawiono również przykładowe zastosowania nanoproszku srebra jako głównego składnik past, farb i tuszy przewodzących. Ponadto uwagę skupiono na możliwości zastosowania farb nanosrebrowych do srebrzenia powierzchni aluminiowych jako alternatywy do procesów elektrochemicznych.
EN
In this article the author presents the issue of production process scaling of silver nanopowder obtained by means of precoursor thermal reduction from lab scale to industrial-scale. Methods of evaluation of production scaling process, as well as exemplary nanopowder administration (as main ingredient of pastes, paints and conductive inks) have also been discussed. Additionally, the author has highlighted the possibility of nanosilver paint application to silverplate the aluminium surfaces as an alternative to electro-chemical processes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.