Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
100%
EN
In the article the need to separate in item of balance: “Assets for the deferred income tax” and “Provisions for the deferred income tax” was justified. It presents how complicated is category of deferred income tax. It shows also the terms concerning the presented issue as well as the principles and records for establishing and releasing the assets and provisions for the deferred income tax. The considerations were supported by an example of determining the deferred tax for the basic balance sheet items and the method of presenting them in the financial statements of the entity.
PL
W artykule uzasadniono potrzebę wyodrębnienia w bilansie pozycji: „Aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego” oraz „Rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego”. Pokazano, jak skomplikowana jest kategoria odroczonego podatku dochodowego. Zaprezentowano terminy dotyczące omawianego zagadnienia oraz zasady i ewidencję tworzenia i rozwiązywania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Rozważania poparto przykładem dotyczącym ustalania odroczonego podatku dla wybranych pozycji bilansowych oraz pokazano sposób ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym jednostki.
2
Content available Problemy związane z wyceną rezerw na zobowiązania
100%
EN
The issue of reserves, due to the subjectivity of estimating the probability and value of specific events, is one of the most difficult in financial accounting. Due to the implementation of basic accounting principles, it is an important and necessary activity, but it requires extensive knowledge and skills of people responsible for their creation. Determining the amount of provisions is such a subjective category that it is possible, despite the best efforts, that the estimates differ significantly from reality. In addition, reserves are a relatively easy tool used to manipulate the picture of an entity's financial position. The purpose of the publication is to identification problems related to the procedure of valuation of provisions for liabilities. To illustrate the difficulties and subjectivity in estimating provisions, the article presents examples of the valuation of provisions for: jubilee awards, warranty repairs and restructuring. The economic practice has led to the development of procedures enabling a fairly accurate and objective calculation of the amount of the provision, e.g. for jubilee awards or warranty repairs. However, in many situations, the process of valuation of this financial category can be individualized and complicated, and the recognition and valuation of provisions is considered one of the more difficult tasks of the financial department.
PL
Zagadnienie rezerw ze względu na subiektywizm oszacowania prawdopodobieństwa i wartości określonych zdarzeń jest jednym z najtrudniejszych w rachunkowości finansowej. Z uwagi na realizację podstawowych zasad rachunkowości jest działaniem ważnym i koniecznym, ale wymagającym szerokiej wiedzy i umiejętności osób odpowiedzialnych za ich tworzenie. Określenie wysokości rezerw jest na tyle kategorią subiektywną, że możliwe jest, mimo dołożenia wszelkich starań, istotne rozminięcie się szacunków z rzeczywistością. Ponadto rezerwy są stosunkowo łatwym narzędziem wykorzystywanym do manipulowania obrazem sytuacji finansowej jednostki. Celem publikacji jest identyfikacja problemów związanych z procedurą wyceny rezerw na zobowiązania. Dla zobrazowania trudności i subiektywizmu przy szacowaniu rezerw, w artykule zaprezentowano przykłady wyceny rezerw z tytułu: nagród jubileuszowych, napraw gwarancyjnych oraz restrukturyzacji. Praktyka gospodarcza doprowadziła do wypracowania procedur umożliwiających w miarę dokładne i obiektywne obliczenie wielkości rezerwy np. dotyczących nagród jubileuszowych czy napraw gwarancyjnych. Jednak w wielu sytuacjach proces wyceny tej kategorii finansowej bywa zindywidualizowany i skomplikowany, a ujmowanie i wycena rezerw uznawana jest za jedno z trudniejszych zadań pionu finansowego.
PL
W publikacji zaprezentowano proces przekształcenia spółki Z O.O. w spółkę komandytowa, z uwzględnieniem: najczęstszych problemów przy przekształcaniu najczęściej popełnianych błędów, zalet przekształcenia, kosztów ponoszonych przy przekształceniu oraz wpływu przekształcenia na zobowiązania podatkowe podatników, którzy zdecydowali się lub dopiero zamierzają zdecydować się na procedurę przekształcenia swojej spółki w jedną z najbardziej optymalnych form własności, jaką jest spółka komandytowa na polskim rynku. Zaprezentowane informacje, pochodzące często od doradców podatkowych, ekspertów, ekonomistów i prawników potwierdzają, że przekształcenie takie jest dość popularnym narzędziem optymalizacji zobowiązań podatkowych wspólników spółek z o.o., będących osobami fizycznymi, którzy przy wypłacaniu wysokich dywidend z zysku narażeni są na tzw. podwójne opodatkowanie swoich dochodów (raz zysku spółki, a drugi raz swoich dywidend z tego zysku).
EN
The publication presents the process of transformation of a limited liability company into a company partnership, including: the most common problems in the transformation, the most frequent errors, the advantages of the transformation, the costs incurred in the transformation and the impact of transformation on the tax liabilities of taxpayers who choose to or only intend to decide on the procedure for transformation his company into one of the most optimal forms of ownership, which is a limited partnership on the Polish market. Information presented, often derived from tax consultants, experts, economists and lawyers confirm that such transformation is quite a popular tool for optimizing the tax obligations of partners, being individuals, who when paying high dividends from the profit they are exposed to double taxation of their income (once the company's profit, and the second time their dividends from the profit).
4
Content available Procedury ustalania zysku bilansowego i podatkowego
100%
EN
In the opinion of the author of widening differences between profits in the accounting and tax basis is one of the many learning paradigms which is accounting. In the paper presented for example of firm from the SME sector the procedure for conversion of gross profit in the income tax. This procedure confirms that the process is laborious and requires a broad knowledge of accounting law and tax accounting department of the company and the differences between the balance sheet and the profit tax may be essential.
PL
W ocenie autorki pogłębiające się różnice między zyskiem w ujęciu rachunkowym i podatkowym stanowią jeden z wielu paradygmatów nauki jaką jest rachunkowość. Na przykładzie firmy z sektora MŚP w artykule przedstawiono procedurę przekształcenia wyniku finansowego brutto w dochód do opodatkowania. Procedura ta potwierdza, że proces ten jest pracochłonny i wymaga szerokiej wiedzy pracowników działu księgowego firmy z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, a różnice między zyskiem bilansowym a podatkowym mogą być istotne.
EN
The next stage in the process of digitization of the economy and tightening the tax system in Poland is the introduction by the Ministry of Finance of structured invoices (e-Invoices) via the KSeF portal. Using the new system from January 1, 2022 is voluntary, but from January 1, 2024, e-Invoices will be an obligatory solution. This means eliminating both paper and electronic invoices from the market. The aim of the research is to analyze the legal status and to identify benefits and obstacles to the use of e-Invoices in business transactions in Poland. The basic benefits of implementing the new system include: automation of invoicing and accounting processes, reduced waiting time for VAT refunds, and exemption of taxpayers from the obligation to archive invoices. In addition to the benefits, taxpayers also point to a number of challenges related to the new obligation, such as: developing new procedures related to issuing and receiving e-invoices, the inability to correct and simplify the invoicing process, or additional accounting costs in small companies related to switching invoicing to accounting offices. According to taxpayers, adjusting the organization to the requirements of the National System of e-Invoices is one of the biggest digital challenges in the Polish tax system.
PL
Kolejnym etapem procesu cyfryzacji gospodarki i uszczelniania systemu podatkowego w Polsce jest wprowadzenie przez MF, za pośrednictwem portalu KSeF, faktur ustrukturyzowanych. Używanie nowego systemu od 1.01.2022 r. jest dobrowolne, ale od 1.01.2024 r. e-faktury będą rozwiązaniem obligatoryjnym. Celem badań jest analiza stanu prawnego oraz identyfikacja korzyści i utrudnień dotyczących stosowania e-faktur w obrocie gospodarczym. Do podstawowych korzyści wynikających z wdrożenia nowego systemu należą: automatyzacja procesów fakturowania i księgowania czy zwolnienie podatników z obowiązku archiwizowania faktur. Oprócz korzyści podatnicy wskazują również na szereg wyzwań związanych z nowym obowiązkiem, takich jak: opracowanie nowych procedur związanych z wystawianiem i otrzymywaniem e-faktur czy brak możliwości poprawek w procesie fakturowania. Dostosowanie organizacji do wymogów KSeF, w opinii podatników, jest jednym z największych cyfrowych wyzwań w polskim systemie podatkowym. Słowa kluczowe: faktura ustrukturyzowana, Krajowy System e-Faktur, korzyści i wyzwania wprowadzenia e-faktur, struktura logiczna e-faktury.
EN
Social cooperatives are becoming more widely used instrument in fight against social exclusion. A reasonable support policy is therefore essential to enable their development and implementation of their mission. Such kind of policy should be implemented in accordance with their needs monitoring and estimated development barriers and opportunities. The research showed that assist in preparation of the Statute, facilitate in establishing cooperation with the guarantor and all kinds of courses and training are the most often procured non-financial ways of support, which the social cooperatives from Warmia and Mazury received. However, the most anticipated support instruments are financial, such as grants, preferential credits and loans. The most severe development barrier had legal nature (inadequate legal regulations to the activities of cooperatives). The most important opportunity for growth is the inflow of funds from the European Union, of which the cooperative can make use in the future.
PL
Spółdzielnie socjalne są coraz powszechniej wykorzystywanym instrumentem w walce z wykluczeniem społecznym. Aby mogły się rozwijać i skutecznie realizować swoją misję, potrzebna jest rozsądna polityka ich wspierania. Politykę taką powinno się prowadzić w oparciu o stały monitoring ich potrzeb, barier i szans rozwojowych. Jak wynika z przeprowadzonych badań, najczęściej udzielanym wsparciem pozafinansowym, jakie otrzymały warmińsko-mazurskie spółdzielnie socjalne, była pomoc w opracowaniu statutu, ułatwienia w nawiązywaniu współpracy z poręczycielem oraz wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia. Niemniej jednak najbardziej oczekiwane instrumenty wsparcia są natury finansowej, np. dotacje, preferencyjne kredyty, pożyczki. Najdotkliwszą barierą rozwojową wśród badanych spółdzielni okazała się bariera natury prawnej (regulacje prawne niedostosowane do działań spółdzielni). Natomiast za najważniejszą szansę rozwojową uznano napływ środków pomocowych z Unii Europejskiej, z których spółdzielnia będzie mogła korzystać.
EN
This article presents results of a questionnaire conducted in the Olsztyn administrative district (powiat) concerning how SME companies use receivables management and debt recovery tools. The research has confirmed that the longer a company is functioning on the market and the higher the turnover it achieves, the more likely it is to resort to more advanced forms of payment and to new receivables management instruments.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.