Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 124

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  humanizm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available Kształcenie informatyków – kilka refleksji
100%
PL
Treści nauczania na kierunkach informatycznych ulegają częstym zmianom. Powodem tych zmian jest aktualne zapotrzebowanie rynku pracy. Ważnym elementem kształcenia dzisiejszych informatyków jest zachowanie równowagi między stroną techniczną a psychologiczną i humanistyczną w kształceniu informatycznym.
EN
Content of the curriculum in the fields of information is subject to frequent changes. The reason for these changes is the demand of current labor market. An important element of today’s IT training is a balance between technical aspects and the humanistic psychology and information technology in education
PL
W artykule stosuję Marksowską metodę nakazującą wykrywać ziemską aktywność wyobrażeń religijnych. Kantowskie rozróżnienie istoty i przejawu wraz z Marksowskim nakazem wznoszenia się od konkretu do abstrakcji i od niej z powrotem do konkretu pozwala ukazać, jak religijne tezy światopoglądowe przemieniają dobro w zło i odwrotnie. Przykłady tego rodzaju aktywności można znaleźć zarówno w przeszłości – w mowie Mojżesza, jak i obecnie – w tzw. strategii Busha. Dobro staje się złem także wtedy, kiedy rzecz zastępuje jej przejaw. Przypadek ten odnajdujemy w Marksowskiej krytyce utożsamiania zasady humanistycznej i zasady socjalistycznej. Aktualnym przykładem może tu być praktyka socjalizmu realnego, w którym kategorię wspólnoty usunięto poprzez zastosowanie podporządkowania jednego z elementów drugiemu. We wspólnocie powinny być one tylko przyporządkowane. Kolejnym przykładem wskazującym na aktywną rolę religii w życiu społecznym jest artykuł Marksa zatytułowany W kwestii żydowskiej. Filozof podkreśla w nim, że religijność próbuje zastąpić istotę emancypacji jedną z jej form. Takie zastąpienie treści formą obserwujemy także w Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Jest to oczywisty błąd, który zarazem stwarza historyczną konieczność socjalizmu. Zamiana ta jest nie do przyjęcia z naukowego punktu widzenia.
3
Content available remote Współczesne paradygmaty w dydaktyce wyższej szkoły wojskowej
88%
PL
Autor opisuje rolę edukacji współczesnej, która musi być zorientowana na postawy człowieka (moralne, społeczne, innowacyjne), jego kompetencje osobowe i cywilizacyjne, na wartości wyznaczające jakość życia ludzi, na zdolności do samokształcenia i autokreacji. Oznacza to potrzebę ciągłych zmian w zakresie celów i treści kształcenia, a także metod, form i środków dydaktycznych. Uczelnia przyszłości ma za zadanie kształtować u studentów podstawowe kompetencje, obejmujące: uczenie się, jak się uczyć; rozwiązywanie problemów; przyswajanie struktur wiedzy; komunikację werbalną i niewerbalną.
EN
Defining the issue of culture Stefan Swieżawski lays great stress on philosophy and the Gospel, the basic culture-creative elements (those being fundamental for education). The stand coincides with the Second Vatican Council. Swieżawski calls for deepening the notion of human culture in the cultus animi spirit – the cultivation of human spirit, which should be understood as the proper and full development of mental powers and will. Thus, it is wisdom more than knowledge in cognition and good in conduct that are to characterize contemporary Christians. “In the truly cultural light is a sagacious and being-able-to-love man, even if they could not produce or consume any cultural achievements”. The culture understood in the previously presented way is supposed to lead to the true humanization of human relationships.
8
Content available Informatyk humanista
75%
PL
W artykule przedstawione zostały umiejętności typowe dla humanistów, a coraz częściej poszukiwane przez pracodawców w świecie informatyków. Wskazano na konieczność kształcenia przez uczelnie wyższe nie tylko stricte specjalistę w dziedzinie informatyki, ale wrażliwego człowieka, który w mądry sposób potrafi zdobytą wiedzę wykorzystać. W dobie dominującej roli informatyki we współczesnym świecie ważna staje się relacja człowiek–technika.
EN
The article presents the skills typical to humanists as well as those increasingly sought after by employers in the world of computer scientists. It also refers to the necessity of educating not only the specialists in the field of computer science, but also a sensitive man who can wisely use the knowledge received during his educational process. In the era of the dominant role of information technology, the importance of human–technology relationship is becoming more and more important.
10
Content available remote Chrześcijaństwo a humanizm. Szanse i wyzwania w zsekularyzowanej kulturze
75%
PL
Relacja między wiarą chrześcijańską a humanizmem jest silna i oryginalna, ale można ją dostrzec tylko wówczas, gdy przesłania chrześcijańskiego nie zawęża się do humanizmu. Przesłanie to bowiem wytworzyło humanizm, a nie odwrotnie. Aby uniknąć redukcji wiary do filantropii ogólnie pojmowanej, konieczne jest nie tylko dostrzeżenie wskazanego rozróżnienia, lecz również zrozumienie jego wielorakich konsekwencji. Wiara chrześcijańska w swojej istocie jest przede wszystkim spotkaniem z Jezusem Chrystusem i to nie tylko z egzystencjalnego punktu widzenia, lecz również jako szczególny rodzaj wiedzy zapośredniczonej przez osobowy kontakt z Nim jako Słowem Boga. Z tego powodu jest ona sprzymierzeńcem, a nie rywalem ludzkiej wolności.
EN
There is a strong and original relationship between Christian faith and Humanism, but it is necessary not to reduce the Christian education to Humanism. In fact, it was the Christian faith which gave birth to Humanism, not vice versa. It is necessary to put the distinction in order to avoid the reduction of the Christian education to the generic philanthropy. The Christian faith is, first of all, an encounter with Jesus, not only from the existential point of view, but also as a peculiar knowledge through Christ as God’s Word.
EN
The aim of the article is to present the process of educating the future ruler shown in two humanistc pedagogical treatises. The first of them, De institutione regii pueri (1502/1503), was probably inspired by Elżbieta Rakuszanka, who was awaiting the birth of the firstborn child of her son Władysław Jagiellończyk. The treaty is a practical approach to educating the future ruler in terms of expected values, attitudes and behavior. In contrast, Institutio principis christiani (1516), by Erasmus of Rotterdam, was written for Prince Charles Habsburg, the future spanish king and emperor. His work shows the vision of an ideal christian ruler, difficult to achieve in reality.
PL
Celem artykułu jest ukazanie procesu wychowania przyszłego władcy przedstawionego w dwóch traktatach pedagogicznych okresu humanizmu. Pierwszy z nich, De institutione regii pueri (1502/1503), powstał zapewne z inspiracji Elżbiety Rakuszanki oczekującej narodzin pierworodnego dziecka swego syna Władysława Jagiellończyka. Traktat ten stanowi zbiór praktycznych uwag do wychowania przyszłego władcy z uwzględnieniem oczekiwanych wartości, postaw i zachowań. Natomiast Institutio principis christiani (1516) został napisany przez Erazma z Rotterdamu dla księcia Karola Habsburga, przyszłego króla hiszpańskiego i cesarza. W dziele tym zaprezentowano wizję idealnego władcy chrześcijańskiego, trudną jednak do zrealizowania w rzeczywistości.
12
Content available Moralna odpowiedzialność w biznesie
75%
PL
Etyka działalności gospodarczej tworzona i uprawiana jest na wiele sposobów. Trwają spory o jej cele, założenia i metody. Pomimo rozlicznych rozbieżności, rysuje się główny kierunek całościowo prowadzonych rozważań nad biznesem oraz nad samą etyką ogólną. Wskazuje się na potrzebę silniejszego zaakcentowania obowiązywalności norm moralnych jako reguł skutecznie chroniących bezpieczeństwo gromadnego życia. Podkreśla się, że normy etyczne (wraz z zasadami o charakterze prakseologicznym, sprawnościowym oraz ekonomicznym) w większym stopniu powinny wyznaczać sposoby prowadzenia działalności gospodarczej i określać podmiotowy oraz przedmiotowy zakres odpowiedzialności firmy. Etyka życia gospodarczego nawiązuje do tradycji filozofii moralnej. Domaga się wprowadzenia moralnego ładu w biznesie i dopomina się o jego uprawomocnienie.
EN
Ethics in business activity is created in numerous ways. There are plenty of disputes about its objectives, assumptions and methods. Despite the many differences, one can notice the main direction of the whole discussion on business ethics and ethics itself. It is pointed out that there is a need for stronger emphasis on moral norms as rules that effectively protect the safety of collective life. It is stressed that ethical standards (including the rules of praxeological, efficiency and economic nature) to a greater extent should determine ways of doing business and identify the personal and material scope of responsibility of the company. Ethics of economic life corresponds to the tradition of moral philosophy. It also calls for moral governance in business and claims its implementation.
EN
The article deals with issues related to the core of Christian humanism. The starting point of the deliberations is the historical heritage of humanism, which dates back to the Greek-Roman antiquity. Subsequently, the question of the influence of Christianity on the development of the new anthropology, that changes the spectrum of human cognition, is raised. Further reflection goes back to Christian humanism and is an attempt to justify the research issue included in the title of the article: “Christian humanism as the expression of an upgrade of the human person.” Among the sources expounding the essence of Christian humanism were the statements of the popes: Paul VI, John Paul II, and Benedict XVI.
16
Content available The Debate on the Concept of the Person in Bioethics
71%
PL
W artykule podjęto próbę naszkicowania debaty w dziedzinie bioetyki dotyczącej pojęcia osoby. Wstępnie przedstawiono trzy rozumienia problemu: koncepcję osoby w filozofii naturalistycznej, we współczesnym komunitaryzmie i w jednym ze stanowisk humanistycznych. Analiza tych propozycjo prowadzi do wniosku, że osoba postrzegana jest jako byt empiryczny i psychologiczny lub jako wolny, tworzący siebie podmiot. Stwierdzenie to prowadzi do dalszych badań. W celu uniknięcia pewnego dualizmu w percepcji osoby zakorzenionego we wskazanych wyżej stanowiskach rozwinięte zostaje podejście personalistyczne. Podkreśla się w nim, że osobę należy rozumieć jako niepodzielną całość, łączącą w sobie jaźń – subiektywny aspekt osoby, z naturalno-cielesną stroną, która jest obiektywnym aspektem bytu ludzkiego. W ujęciu personalistycznym osoba jawi się jako wcielona subiektywność utworzona przez akt osobowego istnienia. W artykule takie rozumienie osoby przedstawione jest jako istotne dla rozwiązywania złożonych problemów bioetycznych.
EN
This article endeavours to sketch the debate about the concept of a person in the realm of bioethics. Initially, it sets out three understandings of the issue, namely the concept of a person in naturalistic philosophy, in the current of communitarianism and in one of the humanistic positions. The analysis of these approaches lead to the conclusion that a human person is perceived either as an empirical and psychological entity or as a free subjectivity creating him/herself. This thesis provides stimulation for further research. In order to avoid a kind of dualism in the perception of a person stemming from the stances outlined above, the personalistic approach is developed. This points out that a human being should be depicted as one indivisible entity unifying in itself more strictly its self, a subjective aspect of the person, with nature-body aspect which is an objective facet of being human. Given this personalistic perspective, a person comes out as an embodied subjectivity formed by the unique personal act of existence. In this article, such a concept of a person is argued as a vital support in the complex field of bioethical dilemmas.
EN
This article is an attempt to take Polish renaissance humanism as a moderate and independent modernisation project, including its references to the anthropological tradition, the variants of  the myth of the golden age, the issues of language, as well as to the reconfiguration of the map of the world that was being carried out at that time. This paper also remarks on those important motifs of humanism that were not taken up (e.g. the concept of melancholia generosa) and those matters that were especially stressed by Polish authors, primarily, the emancipatory struggle to assert the identity and special character of Eastern Europe.
PL
Artykuł jest próbą spojrzenia na polski humanizm renesansowy jako umiarkowany i samodzielny projekt modernizacyjny, w jego negocjacyjnych odniesieniach do tradycji antropologicznej, odmian mitu wieku złotego, zagadnień języka, a także dokonującej się wówczas rekonfiguracji mapy świata – z uwzględnieniem tego, co z oferty europejskiej nie zostało zasadniczo podjęte (np. melancholia generosa), jak również tego, na co został położony szczególny nacisk. W tej ostatniej sprawie mowa przede wszystkim o emancypacyjnym dążeniu do wyraźnego zaznaczenia tożsamości i specyfiki regionu Europy Wschodniej.
18
Content available KULTURA CHRZEŚCIJAŃSKA WOBEC PLURALIZMU KULTUR
63%
PL
Artykuł prezentuje poglądy abpa Józefa Życińskiego na temat dialogu kultury chrześcijańskiej ze współczesną kulturą pluralistyczną. Pluralizm kultur każe pytać o wspólnotę sensu i wartości. Aksjologiczną integrację zapewnia humanizm rozwinięty pod wpływem chrześcijaństwa. Życiński w nawiązaniu do myśli A.N. Whiteheada rozwija koncepcję syntezy trzech kultur: naukowej, religijnej i artystycznej. Można zauważyć w jego myśli rozwój związany ze zmianą postaw intelektualnych w ostatnich trzech dekadach XX wieku. Najpierw polemizuje ze stanowiskiem neopozytywistycznym, zawężającym granice racjonalności, ale wraz z pojawieniem się postmodernizmu centrum dyskusji staje się obrona intelektu, racjonalności, obiektywności i uniwersalizmu etycznego. Oryginalną koncepcją Życińskiego jest ewolucyjne ujęcie kultury w paradygmacie „ewolucjonizmu kenotycznego”. Autor artykułu interpretuje to stanowisko jako wyraźny „przeciw – biegun” do myśli rozwijanej przez posthumanistów. Metodą poszukiwania wspólnoty wartości jest dialog, jego przeciwieństwem jest jakakolwiek hegemonia ideologiczna. Siłą dialogu jest odwołanie się do doświadczenia aksjologicznego.
PL
Artykuł zawiera omówienia mitów antycznych oraz historii biblijnych przewijających się przez traktat astronomiczny Introductorium compendiosum in «Tractatum sphaerae materialis» Ioannis de Sacrobusto autorstwa Jana z Głogowa – znakomitego naukowca, pracownika Akademii Krakowskiej. Autor artykułu, przedstawiając treść tych opowieści, zwraca uwagę na ich związki z twórczością pisarzy antycznych i średniowiecznych. Celem artykułu jest także ukazanie, jak te fikcyjne legendy funkcjonowały w ramach uczonego traktatu o astronomii, jak dostosowane zostały do poetyki naukowego wywodu.
EN
The article discusses ancient myths and biblical stories that can be found in the astronomical treatise Introductorium compendiosum in «Tractatum sphaerae materialis» Ioannis de Sacrobusto of Jan of Głogów – an outstanding scholar in the Cracow Academy. The article includes an explanation of the content of these legends with references to ancient and medieval authors. Another goal of the article is to show how these stories were incorporated and adapted to the scientific lecture on celestial spheres and stars.
PL
Przedmiotem artykułu są zapiski Eliasa Maiora – rektora Gimnazjum św. Elżbiety we Wrocławiu, zamieszczane w kolejnych Schreibkalender w latach 1640–1669. Stanowią one bogate źródło dokumentujące życie codzienne wrocławskich elit humanistycznych. Wśród zanotowanych przez wrocławskiego rektora relacji zwracają uwagę liczne wzmianki na temat muzyki, uprawianej zarówno w dziedzinie publicznej, jak i prywatnej. The subject of the article are the notes by Elias Maior – a vice-chancellor of St. Elisabeth-Gymnasium in Wrocław – included in his successive diaries – Schreibkalender – written in 1640–69. They make a rich source documenting the everyday life of Wrocław humanist elites. There are among Maior’s notes numerous references to music played both in public, and in private spheres.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.