Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Jacques Tati was a real institution and the master of French comedy but his artistic life was not funny at all. On the tide of self-confidence following the great success of his earlier films, he chose to make his visionary work, 'Playtime'. It turned out to be a financial disaster and was instrumental in causing the director's bankruptcy. The author pays tribute to the great artist. He depicts Tati's artistic life and examines his filmmaking method, Tati's 'recipe' for comedy taking place not in the meticulously constructed dialogue but in simplicity and gags. Tati's gag is a construction, a kind of an intellectual play based on the knowledge of the rules of man's behaviour; the artist said he had enjoyed observing people, their instinctive actions in daily situations. His comedies are a sign of the times but also a powerful author's record the cinematography of France would not do.
2
63%
EN
The economic crisis with its origin in 2008 has influenced many areas of consumer life. It also determines their behaviour related to purchasing and consuming products, including food products. An example of an important product in the human diet is meat consumed by the Poles at the level of more than 75 kg per person per year, which on one hand has adequate nutritional value and is consumed by the consumers because of the reasons related to a tradition, habits and pleasure, but on the other hand, it is an expensive product and therefore, in the time of the crisis, its consumption level is decreased and consumers look for cheaper alternatives. The aim of the research carried out within the framework of a NCN in Kraków research project “Determinants of selection and consumption of meat in Poland – diagnosis and forecasts” was to assess the impact of the economic crisis on consumers’ behaviour towards meat. The statistical analysis led to the conclusion that for 18.1% of the respondents it was the economic crisis that contributed to the changes in the consumption of meat. As calculated based on the 7-point scale (where 1 rating – the lack of any changes, and evaluation of 7 – changes with high intensity) in the past few years, consumers have noticed reduce the level of total meat consumption (5.02), an increase in the level of consumption of cheaper types of meat (4.85), reducing consumption of more expensive meats (4.48), buying a one-off smaller portions of meat than it was 2–5 years ago (4.23). They also began to pay more attention to the price of buying.
PL
Kryzys gospodarczy zapoczątkowany w 2008 roku ma wpływ na wiele sfer życia konsumentów i istotnie warunkuje ich zachowania związane z nabywaniem i konsumowaniem produktów, w tym produktów żywnościowych. Przykładem ważnego w diecie człowieka produktu jest mięso spożywane przez Polaków na poziomie ponad 75 kg na osobę rocznie, które z jednej strony ma odpowiednie walory odżywcze i spożywane jest przez konsumentów ze względu na tradycję, przyzwyczajenie i sprawianie przyjemności głównie przez odczuwanie pozytywnych wrażeń smakowych, ale z drugiej strony jest produktem drogim, którego spożycie ogranicza się lub poszukuje się tańszych zamienników w niekorzystnych ekonomicznie warunkach. Celem podjętych badań realizowanych w ramach projektu badawczego NCN w Krakowie pt. „Uwarunkowania wyboru i konsumpcji mięsa w Polsce – diagnoza i prognozy” była ocena wpływu kryzysu gospodarczego na zachowania konsumentów wobec mięsa. Przeprowadzona analiza statystyczna pozwoliła na stwierdzenie, że dla 18,1% badanych to właśnie kryzys gospodarczy przyczynił się do zmian w zakresie spożywania mięsa. Jak obliczono na podstawie 7-stopniowej skali ocen (gdzie: ocena 1 – brak jakichkolwiek zmian, a ocena 7 – zmiany o dużym natężeniu), w ostatnich kilku latach konsumenci zauważyli obniżenie poziomu spożycia mięsa ogółem (5,02), zwiększenie poziomu spożycia tańszych rodzajów mięs (4,85), zmniejszenie poziomu spożycia droższych rodzajów mięs (4,48), kupowanie jednorazowo mniejszych porcji mięsa niż to miało miejsce 2–5 lat temu (4,23). Zaczęto także bardziej zwracać uwagę na cenę kupowanego mięsa.
PL
Celem rozważań jest określenie istotnych czynników warunkujących zachowania konsumentów, szczególnie związanych z procesem podejmowania decyzji o nabywaniu słonych przekąsek przez młodych konsumentów. Materiał badawczy został zgromadzony na podstawie analizy dostępnej literatury, danych pochodzących z badań realizowanych przez agencje badania opinii społecznej oraz z badania pierwotnego. To ostatnie zostało przeprowadzone w 2011 roku na próbie 430 respondentów w wieku 18-25 lat. Badanymi osobami byli studenci pochodzący z różnych wydziałów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Analiza zgromadzonego materiału empirycznego pozwoliła na stwierdzenie, że słone przekąski są produktami często kupowanymi przez studentów. Prawie 40% badanych deklarowało kupowanie produktów tego rodzaju z częstotliwością kilka razy w miesiącu, a 30% badanych – 2-3 razy w tygodniu. Ponad 2/5 badanych studentów wydawało na słone przekąski w ciągu miesiąca kwotę 21-30 złotych. Uzyskane dane mogą stanowić podstawę do podjęcia działań przez specjalistów i instytucje zajmujące się problematyką żywności i żywienia w celu podniesienia poziomu wiedzy i edukowania młodych konsumentów pod kątem zasad racjonalnego żywienia, związanych m.in. z wykazaniem wpływu słonych przekąsek na zdrowie i funkcjonowanie człowieka.
EN
An aim of the authors’ deliberations was to describe the important factors determining consumer behaviour, particularly those connected with the process of making decisions on buying salty snacks by young consumers. The research was collected on the basis of an analysis of the available literature, data originating from research carried out by public opinion research agencies, and from a primary study. The latter was carried out in 2011 on the sample of 430 respondents aged 18-25 lat. The interviewed people were student of various faculties of the Warsaw University of Life Sciences. An analysis of the collected empirical material has allowed for statement that salty snacks are products frequently bought by students. Almost 40% of the respondents declared purchasing of products of this type with frequency of several times a month, and 30% of the interviewed individuals – 2-3 times a week. More than 2/5 of the surveyed students spent on salty snacks over one month the amount of 21-30 zlotys. The obtained data may be a basis for undertaking measures by specialists and institutions dealing with the issues of foods and nutrition in order to raise the level of awareness and to educate young consumers with view of the principles of rational nutrition, connected, inter alia, with showing the impact of salty snacks on human health and functioning.
RU
Цель рассуждений - определить факторы, формирующие поведение потребителей, особенно связанное с процессом принятия молодыми потребителями решений о покупке соленых закусок. Исследовательский материал накопили на основе анализа доступной литературы, данных, источником которых являются исследования, осуществляемые агентствами обследования общественного мнения, а также первичное исследование. Последнее было проведено в 2011 году на выборке в 430 респондентов в возрасте 18-25 лет. Опрашиваемыми лицами были студенты разных факультетов Аграрного университета в Варшаве. Анализ накопленного эмпирического материала позволил констатировать, что соленые закуски - продукты, часто покупаемые студентами. Почти 40% опрошенных декларировали покупку продуктов этого вида с частотностью несколько раз в месяц, а 30% опрошенных - 2-3 раза в неделю. Свыше 2/5 опрошенных студентов тратили на соленые закуски в течение месяца сумму в 21-30 злотых. Полученные данные могут представлять собой основу для принятия мер специалистами и учреждениями, занимающимися проблематикой питания и продуктов питания, для повышения уровня знаний и обучения молодых потребителей с точки зрения принципов рационального питания, связанных, в частности, с указанием на влияние соленых закусок на здоровье и функционирование человека.
EN
The objective of this article is to present the impact of Internet as an up-to-date source of information on building consumers' opinions on and knowledge of foods and nutrition. The formulated objective allowed for discussion in the article of the following issues: 1) development of Internet in Poland, with a particular consideration given to e-commerce and trade in foods; 2) Internet as an important source of secondary data acquisition; 3) a modern consumer, prosument, building their knowledge on the basis of messages from the mass media, particularly from Internet, and 4) Internet as a source of information on new food products.
RU
Цель статьи указать влияние Интернета как современного источника информации на формирование мнения и знаний потребителей о пищевых прудуктах и питаним. Сформулированная цель позволила обсуждение в статье следующих вопросов: 1) развитие Интернета в Польше, c особым учетом з-торговли и торговли пищевыми продуктами; 2) Интернет как важный источник получения вторичных данных; 3) современный потребитель, «прозумент», строящий свои знання на основе сообщений из СМИ, особенно из Интернета, и 4) Интернет как источник информации о новых пищевых продуктах.
PL
Celem badań było wyodrębnienie i uszeregowanie najważniejszych cech wpływających na konsumencką ocenę jakości dla poszczególnych rodzajów mięs oraz ryb, a także określenie wpływu tych wyróżników na proces podejmowania decyzji o nabywaniu mięsa i ryb. Materiał badawczy pochodził z ogólnopolskiego badania ilościowego przeprowadzonego w 2012 roku na próbie 1500 respondentów, dorosłych mieszkańców Polski, w 16 województwach, proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców. Polski konsument, pomimo zmieniających się na przestrzeni lat wzorców konsumpcji i zwyczajów żywieniowych, nadal jest zwolennikiem mięsa wieprzowego, które stanowi około 60% konsumpcji mięsa ogółem. Zmniejszeniu uległo spożycie wołowiny. Natomiast w latach 1990-2013 zwiększyło się spożycie mięsa drobiowego o prawie 20 kg/osobę/rok. Jedną z determinant wpływających na kształtowanie się zachowań konsumentów względem mięsajest jego jakość, a szczególnie sposób jej postrzegania, charakteryzowania i oceniania przez konsumentów. Jak dowiodły wyniki ilościowego badania empirycznego, polscy konsumenci najrzadziej deklarowali spożywanie dziczyzny, ryb oraz mięsa wołowego. Ponadto stwierdzono, że inna jest siła oddziaływania poszczególnych cech konsumenckiej oceny jakości na podejmowanie ostatecznej decyzji o zakupie mięsa i ryb. Dla większości konsumentów najważniejszym wyróżnikiem był wygląd ogólny. Dla osób kupujących wieprzowinę istotną cechą była zawartość tłuszczu. Badani nabywający wołowinę zwracali uwagę na jej cenę, a kupujący ryby oceniali ich zapach.
EN
The aim of the study was to identify and prioritize the most iThe aim of the study was to identify and prioritize the most important characteristics affecting consumer assessment of the quality for different types of meats and fish, as well as the impact of these traits on the process making a decision to purchase meat and fish. The research material came from nationwide quantitative survey conducted in 2012 on a sample of 1,500 respondents Polish adult population in 16 provinces, proportion to the number of their inhabitants. Polish consumer, despite changing over the years, consumption patterns and habits nutrition, it is still a supporter ofpork, which is about 60% of total meat consumption. Was reduced beef consumption. In the years 1990-2013 increased consumption ofpoultry meat with nearly 20 kg/person/year. One of the determinants influencing the consumer behavior with respect to meat is its quality, especially way of perceiving, characterization and evaluation by consumers. As shown the results of a quantitative empirical study, Polish consumers rarest declared consuming venison, fish and beef. Moreover, the other is the power of the individual characteristics consumer assessment of the quality to take a final decision on buying meat and fish. For most consumers, the most important distinguishing feature was general appearance. For people buying pork importantfeature was the contentfat. Respondents purchasing beef pointed to its price and the buyer assessedfish smell them.mportant characteristics affecting consumer assessment of the quality for different types of meats and fish, as well as the impact of these traits on the process making a decision to purchase meat and fish. The research material came from nationwide quantitative survey conducted in 2012 on a sample of 1,500 respondents Polish adult population in 16 provinces, proportion to the number of their inhabitants. Polish consumer, despite changing over the years, consumption patterns and habits nutrition, it is still a supporter ofpork, which is about 60% of total meat consumption. Was reduced beef consumption. In the years 1990-2013 increased consumption ofpoultry meat with nearly 20 kg/person/year. One of the determinants influencing the consumer behavior with respect to meat is its quality, especially way of perceiving, characterization and evaluation by consumers. As shown the results of a quantitative empirical study, Polish consumers rarest declared consuming venison, fish and beef. Moreover, the other is the power of the individual characteristics consumer assessment of the quality to take a final decision on buying meat and fish. For most consumers, the most important distinguishing feature was general appearance. For people buying pork importantfeature was the contentfat. Respondents purchasing beef pointed to its price and the buyer assessedfish smell them.The aim of the study was to identify and prioritize the most important characteristics affecting consumer assessment of the quality for different types of meats and fish, as well as the impact of these traits on the process making a decision to purchase meat and fish. The research material came from nationwide quantitative survey conducted in 2012 on a sample of 1,500 respondents Polish adult population in 16 provinces, proportion to the number of their inhabitants. Polish consumer, despite changing over the years, consumption patterns and habits nutrition, it is still a supporter ofpork, which is about 60% of total meat consumption. Was reduced beef consumption. In the years 1990-2013 increased consumption ofpoultry meat with nearly 20 kg/person/year. One of the determinants influencing the consumer behavior with respect to meat is its quality, especially way of perceiving, characterization and evaluation by consumers. As shown the results of a quantitative empirical study, Polish consumers rarest declared consuming venison, fish and beef. Moreover, the other is the power of the individual characteristics consumer assessment of the quality to take a final decision on buying meat and fish. For most consumers, the most important distinguishing feature was general appearance. For people buying pork importantfeature was the contentfat. Respondents purchasing beef pointed to its price and the buyer assessedfish smell them.
PL
Praca ma charakter przeglądowy. Zawarte są w niej opinie konsumentów, wyniki badań oraz analiza materiałów pochodzących z krajowych oraz zagranicznych źródeł literaturowych. Przedstawione są zarówno korzyści oraz szanse, jak i zagrożenia związane z wpływem upraw roślin i hodowlą zwierząt zmodyfikowanych genetycznie na produkcję żywności i ludzkie zdrowie. Dodatkowo zawarte są przepisy prawne i regulacje obowiązujące w Polsce dotyczące możliwości dopuszczenia na rynek produktów transgenicznych.
EN
This paper provides an overview of problems posed by transgenic food. It covers the consumers’ opinions, survey results, and analysis of material from various national and foreign sources connected with the subject of genetically modified food. Moreover, the paper shows benefits from and barriers for an increase in growing plants and breeding animals that are genetically modified, as well as the potential impact of transgenic food production on human health. Additionally, it reviews the legal provisions and regulations binding in Poland on genetically modified organisms, including food.
EN
Obawy respondentów przed nową żywnością wiążą się z brakiem ogólnej wiedzy na jej temat, a także z brakiem informacji o możliwym wpływie tej żywności na organizm ludzki. Badanie empiryczne potwierdziło negatywne nastawienie badanych do żywności modyfikowanej genetycznie. Jeśli żywność tego typu byłaby w przeszłości dostępna na rynku, konsumenci zdecydowaliby się na jej kupno pod warunkiem, że posiadałaby ona wiele nowych cech niespotykanych w żywności tradycyjnej.
PL
Genetically modified food is a subject of many social discussions nowadays. The respondents feel anxious for new food because they lack general knowledge on the subject and also they have no information of the possible effect of this food on human organism. The aim of the present investigation was a study of opinions and expectations of respondents from Mazovia province concerning the acceptance, availability and possibilities of introducing genetically modified food into the Polish market. Empirical investigations using the research tool in the form of questionnaires with a high degree of standardization confirmed a negative attitude of consumers towards genetically modified food. If food of that type was available on the market in the future, then the consumers would make decision concerning its purchase, however, under the condition that it would have many new traits not found in traditional food. Such food should be characterized by decreased caloricity, higher content of vitamins and mineral compounds and also a lower price as compared with traditional food.
PL
Ewolucja w sposobie odżywiania się Polaków, związana z większą świadomością żywieniowo- -zdrowotną wymusza na producentach żywności konieczność wprowadzania nowych metod produkcji i przetwórstwa żywności. Przykładem innowacyjnego produktu jest mięso o obniżonej zawartości tłuszczu, które znajduje coraz więcej zwolenników na świecie, a także w Polsce. Celem badań była ocena poziomu akceptacji przez konsumentów procesu obniżania poziomu tłuszczu w mięsie. Badanie ilościowe przeprowadzono na próbie 1000 respondentów w 2011 roku. Stwierdzono, że 70,6% badanych akceptuje proces obniżenia zawartości tłuszczu w mięsie, przy czym ponad ½ respondentów wyraża swoją chęć do kupowania takiego mięsa. Uzyskane wyniki mogą być sygnałem dla producentów, że współcześni konsumenci oczekują innowacyjnych i prozdrowotnych zmian na rynku mięsa.
EN
Evolution in the diet of the Poles, associated with a greater awareness of the nutritional-health, forced food producers new ways of production and food processing. An example of an innovative product is the meat with reduced fat content, which is more and more popular in the world. The purpose of the article was to assess the level of consumer acceptance process of lowering the level of fat in the meat and to understand the benefits that may result from this process. The quantitative study was conducted on a sample of 1,000 respondents in 2011. It was found that 70.6% of respondents accept the process of reducing the fat content of the meat, and more than ½ of the respondents expressed their willingness to buy such meat. The results may be a signal to producers of modern consumers expect innovative changes in the meat market.
PL
Praca ma charakter przeglądowy. Zawarte są w niej opinie konsumentów, wyniki badań oraz analiza materiałów pochodzących z krajowych oraz zagranicznych źródeł literaturowych. Przedstawione są zarówno korzyści oraz szanse, jak i zagrożenia związane z wpływem upraw roślin i hodowlą zwierząt zmodyfikowanych genetycznie na produkcję żywności i ludzkie zdrowie. Dodatkowo zawarte są przepisy prawne i regulacje obowiązujące w Polsce dotyczące możliwości dopuszczenia na rynek produktów transgenicznych.
EN
This paper provides an overview of problems posed by transgenic food. It covers the consumers’ opinions, survey results, and analysis of material from various national and foreign sources connected with the subject of genetically modified food. Moreover, the paper shows benefits from and barriers for an increase in growing plants and breeding animals that are genetically modified, as well as the potential impact of transgenic food production on human health. Additionally, it reviews the legal provisions and regulations binding in Poland on genetically modified organisms, including food.
PL
Celem pracy była ocena poziomu zrozumienia istoty pojęcia identyfikowalności produktu (traceability) oraz ocena poziomu zadowolenia z prowadzenia tego systemu realizowanego w 20 wylosowanych zakładach mleczarskich dobranych do badania na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób. Obowiązek identyfikowalności pochodzenia oraz ruchu żywności i pasz w Unii Europejskiej wynikają z Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz kolejnych aktów prawnych. Obowiązek śledzenia produktów ma na celu odtworzenie drogi, którą przebył produkt w łańcuchu logistycznym, identyfikację surowców użytych do jego produkcji oraz ich dostawców, w przypadku wykrycia jakichkolwiek zagrożeń czy nieprawidłowości w nim występujących. Stwierdzono, że przedsiębiorcy z branży mleczarskiej, a szczególnie przedstawiciele zakładów zatrudniających więcej niż 50 pracowników, potrafią zinterpretować istotę systemu identyfikowalności. Oceniając poziom zadowolenia ekspertów z wprowadzanego na różnych etapach produkcji mleka systemu jego identyfikowalności stwierdzono, że najwyższą ocenę średnią uzyskały procesy pasteryzacji (6,27) i paczkowania (6,06), a najniższą etap przyjęcia mleka (4,26).
EN
The obligation of traceability of food and feed in the European Union results from the Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council and the successive acts. Traceability obligation is to restore the road traveled by the product in the logistics chain, identification of raw materials used for its manufacture and its suppliers, in case of detection of any risks or irregularities occurring in it. The aim of the study was to assess the degree of comprehensibility essence of the concept of product tracking (traceability) and the assessment of the level of satisfaction with the conduct of the system implemented in 50 dairy plants selected for testing based on the Polish Classification of Activities (PKD) and the number of persons employed in the enterprise. It was found that entrepreneurs from the dairy industry, and especially the representatives of establishments employing more than 50 employees, are able to interpret the essence of the traceability system. In assessing the level of satisfaction with the input of experts in various stages of milk production system, its traceability, it was found that the highest average grade obtained pasteurization processes (6.27) and packaging (6.06), and the lowest - the stage of adoption of milk (4.26).
PL
Celem artykułu jest ocena poziomu gotowości polskich konsumentów do zwiększenia spożycia dziczyzny w najbliższych 2 latach oraz poznanie najistotniejszych dla badanych cech dziczyzny, które mogą wpłynąć na podjęcie decyzji o jej spożywaniu. Wykorzystano dane pochodzące z ogólnopolskiego badania ilościowego zrealizowanego w 2013 roku na podstawie kwestionariusza wywiadu osobistego. Badanie przeprowadzono na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Stwierdzono, że co drugi respondent (53%), który do tej pory nie spożywał dziczyzny, wykazuje gotowość do wzrostu poziomu jej konsumpcji w najbliższych 2 latach. Większą skłonnością do zwiększenia spożywania dziczyzny charakteryzowali się mężczyźni, mieszkańcy dużych miast, osoby bardziej wykształcone w wieku od 31-40 lat. Konsumenci cenią mięso pochodzące z dzikich zwierząt ze względu na składniki odżywcze, ekologiczne pochodzenie oraz smak.
EN
The aim of the publication was to assess the level of preparedness of Polish consumers to increase consumption of venison in the next 2 years and know the most important features for the test game meat, which may affect the decision about her eating. Used data from a nationwide quantitative survey realized in 2013 on the basis of a questionnaire personal interview. The survey was sent to 1,000 adult residents of Polish. It was found that every second respondent (53%), which has so far not eat venison, shows a willingness to increase the level of its consumption in the next 2 years. Greater propensity to increase consumption of venison were characterized by men, residents of large cities, higher educated people aged 31-40 years. Consumers prefer meat from wild animals because of the nutrients, organic origin and taste.
PL
Konsumpcja mięsa wołowego w Polsce w 2009 roku waha się na poziomie około 3,8 kg. Coraz mniejsze zainteresowanie konsumpcją mięsa tego rodzaju wynika zarówno z jego niskiej jakości oferowanej w handlu detalicznym, jak również z wyższych cen w stosunku do cen pozostałych produktów mięsnych, pochodzących z drobiu czy wieprzowiny. Istotnym czynnikiem warunkującym poziom spożycia mięsa wołowego są również przyzwyczajenia, łatwość przygotowania, dostępność, a także świadomość konsumentów o bardziej pozytywnym wpływie na ich zdrowie tzw. mięsa białego. Polska ma duże potencjalne warunki, aby być w Unii Europejskiej liczącym się producentem mięsa wołowego. Konieczna jest jednak poprawa jego jakości, która może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania konsumentów mięsem tego rodzaju.
EN
Consumption of beef in Poland in 2009 ranges at around 3,8 kg/year. Less and less interest in this kind of meat consumption stems both from its low quality offered in the retail trade, as well as its higher prices when compared to the prices of other poultry or pork meat products. An important factor determining the level of beef consumption are also food habits, ease of preparation, its availability, as well as the consumer awareness of a more positive impact the white meat has on their health. Poland has great potential for becoming an important producer of beef in the European Union. However, it is necessary to improve its quality, which may contribute to an increased consumer interest in this kind of meat.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.