Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 222

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Przedsiębiorstwo na rynku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
XX
W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań empirycznych zmierzających do określenia sposobów działań rynkowych polskich przedsiębiorstw w latach 1995-1997. W pierwszej części zaprezentowano sposoby działań rynkowych realizowane przez przedsiębiorstwa w Polsce, w drugiej części różnice w orientacjach przedsiębiorstw państwowych i sprywatyzowanych.
XX
Artykuł jest próbą zdefiniowania pojęcia "sukces przedsiębiorstwa na rynku" oraz określenia czynników, które decydują o jego osiągnięciu.
XX
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie jaki wpływ mają zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa na jego możliwości rynkowe.
XX
Celem artykułu jest wskazanie form i kierunków ekspansji firm indyjskich na rynku globalnym oraz związanych z tą ekspansją efektów. Należy zaznaczyć, że na skutek dosyć późnego otwarcia się na świat zewnętrzny Indie są nadal krajem bardziej rolniczym niż przemysłowym i pomimo dosyć wysokiego w ostatnich latach tempa wzrostu PKB (średnio 7-8% rocznie) niewiele napłynęło i nadal niewiele napływa do tego kraju bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). (fragment artykułu)
EN
In the recent few years the Indian companies have increased significantly their foreign investement. Only in the first quarter of 2007 Indian firms have announced 34 foreign takeovers worth more than 10,7 billion dollars and in 2006 they invested abroad 23 billion dollars, more than five times the previous record and more than the investments made by foreigners in Indian companies. The most visible takeover in 2006 was the acquisition by the Indian company Mittal Steel the European steel giant Arcelor for 23 billion dollars. Other, biggest acquisitions include the purchase by Hindalco in February 2007 an American company Novelis for 6 billion dollars and the purchase of Anglo-Duch company Corus by Tata Steel, India, a biggest private steelproducer for 13,2 billion dollars. It is almost certain that Indian companies continue globalizing partly by buying foreign companies. Thus in the near future the tide of foreign acquisitions by Indian companies will continue to rise. (original abstract)
XX
Zdolność uczenia się organizacji i tworzenia kultury marketingowej to warunek konieczny sukcesu rynkowego. Punktem wyjścia tych działań jest umiejętność odczytywania zmian rynkowych, sukcesów i porażek, szans i zagrożeń. Jest ona możliwa dzięki zastosowaniu odpowiednich mierników. Wiedza o zakresie wykorzystywania mierników marketingowych przez firmy działające w warunkach dojrzałych rynków daje możliwość porównania i oceny działań realizowanych przez polskie firmy. Autor wyróżnia najczęściej stosowane wskaźniki marketingowe.
6
75%
EN
Cost The objective of this paper is to assess financial performance of Czech, Hungarian, Polish, and Slovak unlisted companies. The sample retrieved from the Amadeus database contains 171,095 firm-year observations for the period of 2010-2014. A linear regression model (weighted least squares with robust correction for standard errors) is run to regress Return on Assets (ROA) as the dependent variable against selected entity-specific factors, including ownership characteristics. Empirical evidence uncovers several findings. Firstly, the performance of V4 companies is comparable except for Hungary, where companies report lower ROA on average. Secondly, firms established after the failure of communist regimes outperform the privatised companies. Thirdly, the ownership characteristics do matter. Having domestic owners is not a disadvantage, as only the companies with controlling shareholders from the Anglo-Saxon countries perform better. Other jurisdictions of parents lead either to comparable (e.g., old EU members, developed Asian countries) or even worse (e.g., new EU members, post-Soviet bloc) performance as compared to domestic ownership. Similarly, family firms perform significantly better than the companies controlled by institutional owners or by public sector, but worse than the firms controlled by financial institutions. The listing status of a parent is not an influential factor of performance. Fourthly, the size of a company also matters, as small enterprises report better performance in their financial statements than medium and large undertakings. Fifthly, higher leverage undermines performance. Finally, there is a wide dispersion in average performance across the industries. The study results might be relevant for policy makers while choosing between direct and indirect support for diverse types of businesses. (original abstract)
XX
W dniach 28-30 kwietnia 2000 r. odbyła się szósta, coroczna konferencja naukowa pt. "Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym". Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego w Nałęczowie. Rezultaty tegorocznej konferencji, uwidocznione w publikacji książkowej oraz wieloaspektowych i interdyscyplinarnych dyskusjach, dotyczyły takich problemów, jak: fuzje i przejęcia przedsiębiorstw na rynku kapitałowym, kształtowanie struktury kapitału, wartość, efektywność i inwestycje przedsiębiorstwa oraz planowanie i analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynku kapitałowym. (fragment tekstu)
XX
Motywy przyświecające przedsiębiorcom w ekspansji zagranicznej są zróżnicowane i uzależnione od indywidualnej sytuacji danego podmiotu na rynku. Decyzja o internacjonalizacji może zostać podyktowana chęcią wykorzystania szans pojawiających się na rynkach obcych lub uniknięcia zagrożeń związanych z działalnością w kraju macierzystym. Zdarza się jednak, że niekorzystne warunki otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa powodują, że dalsza jego obecność w kraju goszczącym staje się trudna, a nawet niemożliwa. Taka sytuacja może mieć miejsce np. w przypadku wystąpienia ryzyka politycznego w kraju ekspansji. Celem artykułu jest zaprezentowanie motywów ekspansji przedsiębiorstw na rynki zagraniczne ze szczególnym uwzględnieniem istoty i specyfiki ryzyka politycznego. W celu zobrazowania tego istotnego zagadnienia dokonano syntetycznej analizy warunków prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie i w Rosji w dobie konfliktu na wschodzie. Do przygotowania artykułu wykorzystano dwa rodzaje metod badawczych: metody służące gromadzeniu informacji oraz metody ich porządkowania i przetwarzania.(abstrakt oryginalny)
EN
The need for facing up the competitors and the wish to build the competitive advantage on the market contribute to enterprises' expansion abroad. The decision concerning geographical expansion may be caused by making advantage of chances which appear on foreign markets. Nevertheless, it can also happen that adverse conditions of the enterprise's external environment make the presence in the host country difficult or even impossible. This situation can appear when the political risk occurs in the country of expansion. The purpose of this paper is to present the characteristics of the enterprises' motives of expansion on foreign markets with particular emphasis on the nature and specificity of political risk. In order to illustrate this important problem, the author made a synthetic analysis of the business environment in Ukraine and Russia during the conflict in the East of Europe. In the paper two types of research methods were used: methods of data collection and methods of organising and processing information.(original abstract)
XX
Przedstawiono wpływ procesów integracyjnych na gospodarkę Opolszczyzny. Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza jest odpowiedzią na pytanie czy proces integracji jest postrzegany jako tryumf rynku czy biurokracji. W drugiej części autor prezentuje dane statystyczne świadczące o pozytywnym wpływie integracji na gospodarkę Opolszczyzny. W trzeciej przedstawiono pierwsze doświadczenia, działających na Opolszczyźnie firm, związane z procesem integracyjnym.
EN
The article includes comments on the influence of integration processes on market performance of enterprises in Opole region. The article consists of three parts. The first part answers the following question: Is the process of integration to be viewed as the market triumph or rather the triumph of bureaucracy? In the second part the author presents a wide spectrum of statistical information, which indicates the positive influence of integration on Opole province economy. The third part is a case study presenting the description of market performance of enterprises, for which abolishing barriers into European market can be the main developmental factor in the near future. (original abstract)
XX
Przedstawiono definicję przedsiębiorstwa. Omówiono zagadnienie przedsiębiorstwa w aspekcie ekonomicznym. Zwrócono uwagę na problem globalizacji. Następnie rozpatrzono przedsiębiorstwo jako organizację funkcjonującą w otoczeniu zarówno rynkowym, jak i społecznym. Poruszono zagadnienie kultury organizacji i tzw. pułapek społecznych.
EN
This paper attempts to bridge the gulf between what may be described as "economical" and "cultural" approaches to the enterprise. They rest on similiar understandings of enterprise as a part of whole social life. We argue that enterprise's basis is economy, law, market and organization on the one hand, but on the other hand enterprise's principle is organizational culture and ethics.(original abstract)
XX
W artykule autor próbuje przedstawić wymagania i zasady restrukturyzacji przedsiębiorstw na podstawie literatury i swoich badań nad doświadczeniami firm w tym zakresie. Wymagania i zasady działania dostosowane są do rodzaju struktur danego przedsiębiorstwa i aktualnej sytuacji ekonomicznej w Polsce.
EN
Considering the practices accepted by enterprises it can be concluded that the attainment of the restructuring goals depends to a considerable degree on the observance - in the process of organizing, realizing and controlling the restructuring - of specific requirements and principles of action suited both to the character of the structures of our domestic enterprises, which took shape in the past, and to the present conditions of the Polish economy. In the paper the author attempts to distinguish the requirements and principles of the restructuring, basing on the literature and experience of enterprises, as well on his own studies. (original abstract)
12
Content available remote Specyfika funkcjonowania firm rodzinnych w Hiszpanii
75%
XX
Celem artykułu jest ocena funkcjonowania firm rodzinnych w Hiszpanii - roli, jaką odgrywają w gospodarce tego kraju, ich ogólnej charakterystyki oraz perspektyw dalszej działalności. Analizie poddane zostaną dane z raportu La Empresa Familiar en Espana przygotowanego przez Instituto de la Empresa Familiar we współpracy z uczelniami posiadającymi katedry zajmujące się tą tematyką, a także z hiszpańskiej wersji Barometru Firm Rodzinnych. (fragment tekstu)
EN
Family businesses are the basis for the economies of many countries in the world. Despite the increasing awareness of this fact, it is very difficult to determine their precise importance in economies. The reason is the lack of generally accepted definition and no consideration of them in the statistics as a separate category of entities. An example of a country in which family businesses play a key role in the economy is Spain, which has one of the highest percentage of family businesses in the overall structure of enterprises among European Union countries. It is also one of the few countries where family entrepreneurship is strongly supported by special state institutions and academic researchers, conducting a number of studies related to these entities. The aim of the article is to assess the functioning of the family business in Spain - the role they play in the economy of this country, they general characteristics and perspectives of further activities. (original abstract)
13
Content available remote Die erhöhung der zweckmäßigkeit und der wirksamkeit der unternehmensprozesse
75%
XX
W artykule opisano operacje biznesowe, jako czynnik konieczny do sukcesu i przetrwania przedsiębiorstwa na rynku.
EN
Business operations are an important factor to the success and prosperity of a company. The increase in the appropriateness and effectiveness of these operations not only can be considered as a prerequisite for the development of an enterprise, but also a condition of its "economic survival". To secure greater relevance and effectiveness, managers should be open to more dimensions, especially to the quality and innovation of products and processes. The contribution of these dimensions is manifested mostly in the event that they are a part of a close management system. (original abstract)
XX
Przedmiotem rozważań w tym artykule będzie próba opisu dostosowań przedsiębiorstw do zmian, zachodzących w ich otoczeniu. W szczególności będziemy śledzić reakcje przedsiębiorstw na sygnały płynące z rynku oraz wysyłane przez państwo. W tym celu będziemy analizować reakcje przed¬siębiorstw na określone bariery działalności gospodarczej. Spośród barier o charakterze rynkowym do analizy wybierzemy te, które opisują popyt, krajowy i zagraniczny, podaż siły roboczej oraz surowców i materiałów oraz warunki finansowe. Osobnym wątkiem analizy będzie próba oceny wpływu migracji zarobkowych na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w kraju. Do opisu reakcji przedsiębiorstw na tworzone przez państwo warunki prowadzenia działalności wykorzystamy opinie przedsiębiorstw o podatkach i przepisach prawnych. Analiza obejmie lata 1997-2007. Wykorzystane zostaną dane IRG SGH pochodzące z badań koniunktury w przemyśle przetwórczym, budownictwie, dane GUS oraz dane z raportu Rządowej Rady ludnościowej o sytuacji demograficznej Polski. (abstrakt oryginalny)
XX
W artykule omówiono wyniki badań, mających na celu zbadania czynników zewnętrznych i wewnętrznych firmy mających wpływ na sprzedaż, które są warunkiem powodzenia firmy na rynku.
EN
Efficiency of new over-sales markets research is dependent on external factors, like economical, demographical, social-culture and legal factors, as well as internal factors, connected to the enterprise and it's stock, aims, offer, organizational structure, financial results and also experience in the branch of the firm. Converted factors must be submitted to marketing research, to make management efficient. Marketing research has been realized in bakery. The firm could elaborate changes in market offer and in technical equipment, based on analysis and marker estimations. The oven has been reconstructed. Nowadays bakery owns wide assortment of high qualified products, own chain of sale, and a number of 58 receivers. The weakness of analysed bakery, comparing to rivals, is it's depts., little production scale, connected to low market status and weak known mark of firm. Organization realized, that their promotion activities until now, comparing to rivals are modest. In the future they are going to invest promotion in the local media, because it is too expensive at the moment. (original abstract)
XX
Współcześnie można zaobserwować rosnące zainteresowanie tworzeniem wartości przedsiębiorstwa. Ma to związek ze zmianami, jakie zaszły na rynku finansowym w ostatnich dziesięcioleciach. Osłabieniu uległo przekonanie, że zysk jest podstawowym kryterium oceny efektywności działań biznesu. Na pierwszy plan wysunęła się maksymalizacja wartości jednostki gospodarczej, rozumiana jako pomnażanie wartości zainwestowanego kapitału. Sytuacja ta spowodowała rozkwit badań nad zagadnieniem wartości oraz rozwój narzędzi i miar, które mogłyby wspomagać podejmowanie decyzji na poziomie strategicznym i operacyjnym w osiąganiu nowo zdefiniowanego celu. Jedną z miar jest ekonomiczna wartość dodana (EVA), która jest w tej dziedzinie najpopularniejszym miernikiem. (fragment tekstu)
XX
Transformacja systemowa w Polsce zapoczątkowała proces zmian strategicznych we wszystkich sektorach gospodarki krajowej, w tym zmian w sektorze ciepłowniczym. Sytuacja ta wymusiła konieczność wprowadzenia innowacji do sposobu działalności ciepłownictwa poprzez wdrożenie procesu restrukturyzacji. Restrukturyzacja jest zmianą wpisaną w realia gospodarki rynkowej, a przedsiębiorstwa, które starają się jej unikać, z góry skazane są na porażkę. Na kierunki restrukturyzacji w przedsiębiorstwach ciepłowniczych wpływały zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne, ale oddziaływanie tej pierwszej grupy czynników okazało się tak silne, że wymuszało zmiany restrukturyzacyjne we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw. Niniejszy referat stanowi próbę identyfikacji czynników determinujących kierunki restrukturyzacji sektora ciepłowniczego, ze szczególnym uwzględnieniem czynników zewnętrznych, oraz analizę niektórych skutków przeprowadzonych zmian w badanym sektorze. (fragment tekstu)
XX
Artykuł omawia funkcjonowanie na rynku Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "Tymbark" SA.
XX
Artykuł omawia funkcjonowanie na rynku Zakładów Tłuszczowych w Kruszwicy - stan obecny i perspektywy rozwoju.
XX
Konkurencyjność stanowi źródło funkcjonowania organizacji poddanych prawom rynku, wolnej konkurencji. Konkurencyjność rozumiana jest jako zestaw elementów (czynników) umożliwiających osiągnięcie zdolności konkurencyjnej na rynku. Każde przedsiębiorstwo musi się charakteryzować określonymi czynnikami konkurencyjności, aby można było funkcjonować w gospodarce rynkowej. Celem opracowania jest autorska refleksja nad problemem konkurencyjności ukierunkowanej w stronę konkurencyjności zasobowej przedsiębiorstw. Opracowanie przedstawia autorskie koncepcje struktury zasobów przedsiębiorstwa, struktury konkurencyjności zasobowej przedsiębiorstwa oraz autorskie pojęcie zasobowości przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Competitiveness is the source of the organization subject to the laws of market competition. Competitiveness is understood as a set of components (factors) to achieve competitive ability in the market. Every company must have a certain competitiveness factors to be able to function in a market economy. The aim of this paper is to author a reflection on the problem of competitiveness oriented towards competitiveness of resource companies. The paper presents the concepts of copyright enterprise resource structure, the structure of the enterprise resource competitiveness and original concept resources company. (original abstract)
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.