Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 342

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Open Pension Funds (OPF)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
XX
Przedmiotem niniejszej pracy są demograficzne, formalnoprawne oraz ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych, będących jednym ze źródeł wypłaty świadczeń emerytalnych. Za cel pracy przyjęto symulację wpływu determinant:• demograficznych (przeciętna długość trwania życia kobiety i mężczyzny),• formalnoprawnych (wiek emerytalny kobiet i mężczyzn),• ekonomicznych (sytuacja ekonomiczna kobiet i mężczyzn na rynku pracy),• związanych z wyborem funduszu,na dysproporcje przyszłych świadczeń emerytalnych z II filaru. (fragment tekstu)
EN
Subject of this paper is demographic, legal and economic conditions to functioning Open Pension Funds, being one of retirement claims source. The goal of the paper is simulation the impact of determinant:• demographic (life expectancy for woman and man),• legal (retirement age for woman and man),• economical (economical position of woman and man on the labor market),• relevant to choice of the Fund,on differences in future retirement claims descended from the second pillar. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł stanowi skrócony opis wyników badań efektywności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych (OFE) obejmujących okres od 1 czerwca 1999 r. do 28 lutego 2005 r. (fragment tekstu)
EN
This paper is an abridged version of [8, chapters 4-5] investigating the investment performance of Polish open pension funds (so-called OFEs) during the period: 1 June 1999 - 28 February 2005. The monthly data is used to calculate the continuously compounded rates of returns of OFEs, stock market, bond market, and T-bills. The OFEs rates of returns are net of management fees but do not account for up-front charges. Using the Sharpe ratios and the unconditional Jensen market model, the performance of OFEs was investigated against the V20 (author's stock index based on WIG20 allowing for the dividends' effect), GOPL and AA (author's asset allocation index) benchmarks. The article finds statistically significant positive abnormal returns for the pension industry and for some of the individual OFEs. The FI test confirms the industry ability to beat the indexes; however the F2 test does not give grounds to the conclusion that some individual pension funds had consistently outperformed the others. (original abstract)
XX
Artykuł zawiera przegląd proponowanych rozwiązań w zakresie wielofunduszowości w Polsce. W artykule opisano doświadczenia zagraniczne we wprowadzaniu funduszy o zróżnicowanym profilu ryzyka. Ponadto przedstawiono wpływ wielofunduszowości na zwiększenie efektywności działania otwartych funduszy emerytalnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article contains the review of the proposed solutions in the field of multifunding in Poland. The article describes foreign experience in the creation of funds with different risk profile. Moreover, the impact of multifunding on improving the efficiency of open pension funds are presented.(original abstract)
XX
Fundusze emerytalne nagminnie dokonują nielegalnych transakcji by sztucznie podwyższyć wartość swoich jednostek rozrachunkowych - alarmuje UNFE. OFE już teraz są głównymi graczami na warszawskiej giełdzie. Niebawem może dojść do ich zmowy kartelowej odnośnie preferencji w inwestowaniu, a wtedy kursy spółek będą ustalane pod dyktando OFE.
XX
Efektywność inwestycji otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na polskim rynku kapitałowym zależy w dużym stopniu od głębokości i struktury rynków finansowych. Fundusze te mogą inwestować w szereg instrumentów, jednak ze względu na niezbyt rozwinięty rynek inwestują głównie na rynku kapitałowym oraz na rynku instrumentów dłużnych. Realizację efektywnych strategii inwestycyjnych utrudnia niska płynność oraz niewielka kapitalizacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), pomimo to udział OFE w transakcjach dokonywanych na GPW jest znaczący. Specyfika OFE, którą tworzy długoterminowy charakter inwestycji, stałe zwiększanie się aktywów, limity inwestycyjne oraz system gwarancji, sprawia, że ocena efektywności inwestycji OFE jest problemem złożonym. Pomiaru efektywności inwestycji można dokonać za pomocą wskaźników opartych na wynikach samych funduszy. Wykorzystamy trzy miary efektywności, które umożliwiają jednoczesne ustalenie ryzyka i zwrotu z inwestycji. Są to wskaźniki Sharpe'a, Treynora i Jensena. Przedstawimy te mierniki jako narzędzie w ustalaniu rankingu efektywności portfeli OFE. Wymienione narzędzia pomiaru zależności między stopą zwrotu a ryzykiem portfeli papierów wartościowych zostały skonstruowane na bazie modelu wyceny aktywów kapitałowych (capital asset pricing model - САРМ) przy uwzględnieniu elementów analizy portfelowej. Są one oparte na benchmarkingu płynnego papieru o zerowym ryzyku. (fragment tekstu)
EN
An effectiveness of the investments of Open Pension Funds (OPF) on the Polish capital market to a large extent depends on the depth and the structure of the financial markets. The specificity of OPF makes the estimate of effectiveness of the investments of OPF a complex problem. In this article an analysis is made of the effectiveness of the investments of OPF using return ratios: Sharpe, Treynor and Jensen. Because since the beginning of the activity of OPF in 1999, the situation on the Polish financial market was undergoing changes, this analysis accounts for the years 1999-2003. As a result rankings have been received which present how the effectiveness of OPF changed during these five years. (original abstract)
6
Content available remote Value of Skills in Fixed Income Investments
100%
XX
Jednym z efektów globalizacji na rynkach finansowych jest powszechny spadek rentowności inwestycji. Rosnąca współzależność gospodarek powoduje spadek możliwości dywersyfikacyjnych, a to z kolei zmusza do poszukiwań nowych możliwości inwestycyjnych. Celem artykułu jest analiza procesu inwestycyjnego ze względu na umiejętności alokacyjne samego inwestora w portfel. Zastosowanie narzędzia "niedo-skonałych prognoz" (imperfect foresight), rozumianego jako alternatywna miara oceny umiejętności inwestorskich, pozwoliło na zbadanie tychże umiejętności w przypadku polskich Otwartych Funduszy Emerytalnych. Zakres danych obejmował wyniki 14 funduszy funkcjonujących w latach 2001-2012. Badanie objęło dwa typy decyzji: pierwszy dotyczący długości (duration) oraz drugi dotyczący problemu wyboru pomiędzy instrumentami o stałym a zmiennym dochodzie - obie w połączeniu z prognozowaną polityką zmiany stóp procentowych przez fundusz(abstrakt oryginalny)
EN
In a global financial world managers face a decreasing chance for generating the added value within the investment universe. Modern economies with their currencies and government debts closely linked to each other offer smaller diversification and force investors to search new opportunities. The author outlines the essential components of an investment management process with a special focus on value of skills in asset allocation strategies. Additionally, the implementation of an imperfect foresight approach, which is understood as an alternative measure of investor's skills, into debt security portfolio of the Polish Open Pension Funds was used. The dataset taken into account includes observations from each of 14 funds that have been functioning between 2001 and 2012. The research covers two decision making processes: first, which analyses the structure of the portfolio concerning time to maturity, second - the allocation between fixed or floating rate investment(original abstract)
XX
Celem opracowania jest analiza statystyczna wybranych aspektów dokonującego się w czasie ruchu ubezpieczonych na rynku funduszy emerytalnych. Poruszone zostaną następujące problemy:- analiza częstości zmian członkostwa w okresie od I kwartału 2000 do IV kwartału 2002;- analiza wielkości odpływów (z) oraz napływów (do) poszczególnych OFE;- analiza związku pomiędzy wybranymi miernikami charakteryzującymi OFE a kierunkiem oraz liczbą transferów. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is analysis of transfers on open pension funds market. The work consist of three parts:- analysis of frequency of changes a pension fund,- analysis of transfers from and to individual pension funds,- analysis of connection between selected measures describing pension funds and direction or number of transfers.The author comes to the conclusion, that the decision about change of a pension found isn't probably based on some economic criterions. It is possible to build models, in which transfer to a given pension fund is the dependent variable and transfer from an another pension fund is the independent variable, because for many pairs of pension funds this variables are characterized by statistically significant correlation coefficient. (original abstract)
XX
Mimo, że PTE Polsat jest najmniejszym spośród 15 działających na rynku towarzystw, staje się najaktywniejszym graczem na rynku powszechnych funduszy emerytalnych. Pod koniec września poinformowano o przejęciu zarządzania nad OFE Kredyt Banku.
XX
W tym roku, podczas czterech sesji transferowych, ponad 308 tysięcy osób zamieniało swój fundusz emerytalny na inny. Ich decyzjami nie zawsze kierowały wyniki funduszy i wysokość prowizji. Na transfery wpływ mają inne czynniki - przede wszystkim dobra sieć agentów.
XX
Podczas lutowej sesji transferowej 75 572 osób zmieniło otwarte fundusze emerytalne. Liczba wędrujących z funduszu do funduszu utrzymuje się od ponad roku na zbliżonym poziomie.
XX
W ostatnich trzech latach około 820 tysięcy osób zmieniło fundusze emerytalne. Wybór nowego OFE nie zawsze był racjonalny.
EN
The structure of the pension system is expressly indicative of the impact of individuals’ financial parameters on the pension rates. The legal guarantees of availability of insurance data and information are embodied in the obligations imposed on the operators active in the mandatory part of the system (National Insurance Authority and open pension funds) to verify and transmit information on the situation of pension policyholders and pension fund members. The information provided by the ZUS primarily concerns the factors that affect the amounts of future pension benefits. The most important information that participants receive from their pension funds, then, concerns the account balance and the financial results achieved by the fund of which they are members. An analysis of the existing regulations shows that the insureds’ right to information from both the ZUS and OPFs needs extending. Transparency of certain information concerning the OPF is conducive to developing a better understanding of the pension plan, ability to make the right decisions in respect of participation in the OPF, and increased activity within the optional private pension insurance schemes. This may be perceived as the State’s deliberate and systemic measures designed to develop the public’s insurance awareness.
XX
Problematyka bezpieczeństwa ekonomicznego pojawiła się w związku z nowymi zagrożeniami w sferze ekonomicznej, które zmusiły państwo do podejmowania licznych działań, które zapewnią bezpieczeństwo jego obywateli w tym obszarze. Pojawienie się otwartych funduszy emerytalnych zakłóciło to bezpieczeństwo i spowodowało konieczność interwencji, która ograniczyłaby negatywne konsekwencje ich funkcjonowania. Celem niniejszej publikacji jest ocena wpływu otwartych funduszy emerytalnych na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Economic security has emerged in connection with new threats in the economic sphere. These threats have forced the State to undertake numerous activities that will ensure the safety of its citizens in this area. The emergence of open pension funds has disrupted security and has led to the need for state action to reduce the negative consequences of their functioning. The purpose of this publication is to assess the impact of open pension funds on the economic security of the state. (original abstract)
XX
Celem pracy jest próba implementacji metody analizy stylu do wyznaczenia ekspozycji na zróżnicowanie stopy zwrotu z klas aktywów inwestycji OFE działających na polskim rynku finansowym, a następnie próba klasyfikacji tych podmiotów ze względu na strategie zarządzania na podstawie wyników przeprowadzonej analizy stylu Sharpe'a. Jako metody klasyfikacyjne wykorzystane zostaną metoda k średnich oraz wybrane metody hierarchiczne. (fragment tekstu)
EN
The article discusses the attempt to implement the style analysis to define the exposition to varied returns on asset classes within portfolios of the Open Pension Funds which operate on the Polish financial market, followed by the attempt to classify the OPFs in terms of management strategies based on the results of Sharpe's style analysis. Classification methods applied: the K-mean method and selected hierarchical methods. (original abstract)
XX
Historyczny przegląd rozwoju ubezpieczeń społecznych w Polsce ukazuje nam paralelizm pomiędzy teorią (myślą) a praktyką, co w efekcie sprowadza się do rozwoju instrumentów ubezpieczeniowych. "Idee mają większą trwałość i stałość aniżeli formy, w jakie przyobleka się myśl ubezpieczeniowa". W efekcie te same idee przyczyniają się do powstania różnych instytucji oraz instrumentów ubezpieczeniowych, które podlegają zmianom w zależności od warunków rozwoju. W tym wszystkim idee podstawowe pozostają niezmienne i historycznie coraz mocniejsze, a także stanowią podstawę tworzenia nowych, nieznanych form. (fragment tekstu)
EN
The loss of capacity to find employment in advanced age has been a problem for many centuries. Persons in advanced age were taken care of in a natural way by their families and church institutions. However, as late as in the period of industrial revolution, this phenomenon has taken on such dimensions that a need appeared to create pension insurance, both as state-managed institutions and programs as well as private one (or of an association). The evolution of insurance institutions is also the evolution of ideas of social insurance. The main problem in Polish pension system is how paying benefits from the capital pillar. Group life insurance with capital fund and tontines could increase the realization of social risks. (original abstract)
XX
W artykule podjęto problematykę funkcjonowania i kształtu instytucji subkonta ZUS, która została wprowadzona w ramach reformy kapitałowego filaru społecznego ubezpieczenia emerytalnego z 2011 r. Ustalenia dokonane z wykorzystaniem metody dogmatycznoprawnej analizy obowiązujących przepisów oraz metody ekonomicznej analizy prawa pokazują, że instytucja subkonta narusza zasady prawidłowej organizacji systemu ubezpieczeń społecznych oraz nie sprzyja efektywnej alokacji zasobów w ramach systemu społecznego ubezpieczenia emerytalnego. Dlatego też należy opowiedzieć się za likwidacją instytucji subkonta niezwłocznie po dokonaniu przekształcenia OFE w fundusze inwestycyjne akcji, które zapowiadane jest na początku 2018 r. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the problem of a legal institution of subaccount, which was introduced by the pension reform in 2011. The conclusions based on the legal dogmatic method and economic analysis of law show that the legal institution of subaccount violates the principles of proper organisation of social insurance system in Poland and leads to inefficient allocation of resources within the Polish pension insurance system. This indicates that the legal institution of subaccount should be removed from the law on social insurance immediately after the reshaping of Open Pension Funds into investment share funds forecasted at the beginning of 2018. (original abstract)
XX
Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza wspólność majątkową środków zgromadzonych przez ubezpieczonego w otwartym funduszu emerytalnym. W przypadku śmierci ubezpieczonego środki zgromadzone na jego rachunku będą podlegały podziałowi pomiędzy uprawnionych lub spadkobierców, a także małżonka zmarłego (o ile zmarły pozostawał za życia we wspólności majątkowej małżeńskiej). Obowiązek dokonania podziału środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym został nałożony na Powszechne Towarzystwo Emerytalne, które w celu jego realizacji zbiera od swoich członków stosowne oświadczenia i dokumenty. Szczególnie problematyczna jest sytuacja, w której Powszechne Towarzystwo Emerytalne nie posiada kompletnej dokumentacji, niezbędnej do prawidłowego dokonania podziału zgromadzonych środków. (abstrakt oryginalny)
EN
The Family and Guardianship Code introduces a joint ownership of funds accumulated by the insured within the open pension fund. In the event of death of the insured the funds accumulated on their account shall be subject to division between the entitled persons or heirs as well as the spouse of the deceased (provided that the decedent remained within the lifetime in the joint marital property ownership). The Universal Pension Fund Company is obliged to divide the funds accumulated at the account in the open pension fund and in order to carry out such division, it shall acquire from its members the relevant statements and documents. It is particularly problematic when the Universal Pension Fund Company does not possess complete documentation necessary to carry out the proper division of the accumulated funds. (original abstract)
18
Content available remote Funkcje subkonta ZUS a uwarunkowania prawne
75%
XX
Reforma kapitałowego filaru społecznego ubezpieczenia emerytalnego z 2011 r. wprowadziła dotychczas nieznaną w prawie ubezpieczeń społecznych instytucję subkonta, na którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest zobowiązany ewidencjonować informację o zwaloryzowanej wysokości części składek na ubezpieczenie emerytalne opłaconych za ubezpieczonego. Głównym celem prowadzenia subkonta ZUS jest wykorzystanie informacji o zewidencjonowanych tam środkach do obliczenia okresowej emerytury kapitałowej, jak również emerytury realizowanej z funduszu emerytalnego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), wypłaty środków zewidencjonowanych na subkoncie ubezpieczonego w przypadku jego śmierci przed osiągnięciem wieku emerytalnego oraz obliczenia wysokości wypłaty gwarantowanej w przypadku śmierci ubezpieczonego przed upływem trzech lat od momentu rozpoczęcia pobierania świadczenia emerytalnego. Cel prowadzenia subkonta ZUS oraz uwarunkowania prawne jego funkcjonowania są elementami, które bezpośrednio narzucają podstawowe funkcje subkonta ZUS. Należy tu wskazać takie funkcje, jak: ewidencyjno-kontrolna, emulacji inwestycji obligacyjnych Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz ochronna. Powyższy zbiór nie wyczerpuje jednak katalogu funkcji, jakie faktycznie pełni subkonto ZUS. Można tu jeszcze wskazać funkcje dodatkowe, takie jak: łagodzenia negatywnych odczuć społecznych związanych z utratą przez ubezpieczonych poczucia prawa własności do środków zgromadzonych na rachunkach OFE oraz ograniczania tempa przyrostu państwowego długu publicznego. Niniejsze opracowanie zawiera szczegółowy opis oraz analizę wyżej wymienionych funkcji subkonta ZUS wraz z wnioskami de lege ferenda. (abstrakt oryginalny)
EN
The article defines and discusses functions of a legal institution of subaccount, which was introduced by the pension reform of 2011. Application of the legal dogmatic method and economic analysis of law leads to the conclusion that the legal institution of subaccount performs several functions, both legal and factual. The primary function of the subaccount is accounting and controlling. This legal institution holds a record of pension insurance of an insured individual. The second most important function of the subaccount is imitating investment. The record held at subaccount is supposed to replace bond investments of Open Pension Funds, at least from the individual person's perspective. The following function of the subaccount is the protection of pension rights in the late stages of insured person's career. This legal institution is supposed to protect older workers from the significant decline in the value of accounting units of Open Pension Funds. The remaining functions are more factual than legal. The fourth function of the subaccount is to calm down social tensions caused by the latest reforms of pension market in Poland. Pension rights that are recorded at the subaccount at Social Insurance Institution are subject to inheritance just like real pension capital accumulated at Open Pension Funds. The last function of the subaccount is fiscal. Unfortunately, the subaccount is frequently used to transfer pension capital from Open Pension Funds to Social Insurance Institutions. Thus, the subaccount became important economic policy tool, which is used in current fiscal policy in Poland. This poses a major threat to the development of pension market in Poland. Therefore, the analysis is concluded with the statement that the legal institution of subaccount of Social Insurance Institution should be removed from the law of social insurances. (original abstract)
EN
A multitude of potential dangers that pose some threat of ruin of pension resources require to undertake attempts to model a process of managing the risk in question. Discovering risks that are most probable or that may be effectively eliminated is an important element of the process. Such risks include present or future mismanagement of investing pension resources. This is the background for asking a question if changes in principles behind investment made towards hedging or purchases of hedging fund certificates result in emergence of such unwelcome risk. A necessity for undertaking this issue arises in the context of practice of American and British private pension funds that use a possibility to buy hedging fund units. May and should this practice be transferred to Poland or on not - since such transfer may result in excessive investment risk that might even turn out to be catastrophic risk. Some discussion whether to liberalise principles of investing pension funds is becoming up-to- -date because of drafts that aim at regulation of the homogeneous market of financial services in the European space and a Minister's of Finance regulation draft that stipulates for allowing Open Pension Funds (Otwarte Fundusze Emerytalne - OFE) to invest in derivatives. However, the goals of the article have been exclusively limited to issues that are related to investing in participation units of hedging funds and it is not author's intention to present widely understood liberalisation of investment principles. In order to answer the question asked above, it is first necessary to find out whether within the present legal framework it is possible for OFE to invest in hedging funds and also if the actual structure of pension resource deposits in Poland reveals any interest in purchasing participation units of investment funds that - similarly to hedging funds - invest entrusted means or rather if pension funds trust their own independent investment activities more. (fragment of text)
20
Content available remote Powszechne towarzystwa emerytalne: od narodzin do schyłku organizacji
75%
XX
W 1998 i 1999 roku na mocy ustawy zmieniającej system emerytalny w Polsce powstały powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) - prywatne firmy, których celem jest zarządzanie kapitałową częścią obowiązkowego systemu emerytalnego. W efekcie powstała w Polsce nowa branża na rozwijającym się rynku finansowym. Na przestrzeni lat branża ta stała się niezwykle istotnym elementem polskiego rynku kapitałowego. W 2016 roku, po latach jej funkcjonowania, na przestrzeni których dokonywano modyfikacji rynku PTE, pojawiły się plany całkowitej likwidacji powszechnych towarzystw emerytalnych i zarządzanych przez nie otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Celem artykułu jest charakterystyka cyklu życia PTE, ocena funkcjonowania tego rynku na przestrzeni lat i próba odpowiedzi na pytanie, co dla branży PTE oznaczają zapowiedzi Ministerstwa Rozwoju z 2016 roku o przekształceniu ich w towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI).(abstrakt oryginalny)
EN
In 1998 and 1999 under the act of changing the pension system in Poland, the Pension Societies (PTEs) have been established. These were private entities scheduled to manage the capital in the compulsory pension system. As a result a new branch has been created on the emerging polish financial market. During the course of the subsequent years this branch has become the crucial element of the Polish capital market. In 2016, after years of development when many modification to the PTE market had been incorporated, plans of a complete liquidation of PTEs and open pension funds (OFE) were introduced. The objective of this article is the description of the lifecycle of PTE, presentation of how the market operated throughout the years and an attempt to answer the meaning of the announcement of the Polish Ministry of Development.(original abstract)
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.