Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 255

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprawność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Przedstawiono czynniki, od których zależy dokładność wyznaczania sprawności silnika indukcyjnego. Podano klasyfikację sprawności. Omówiono metody bezpośrednie oraz pośrednie wyznaczania sprawności, z odpowiednim podziałem metod pośrednich. Wyprowadzono zależności na niepewność wyznaczania sprawności bezwarunkowej oraz warunkowej. W obliczaniu niepewności sprawności warunkowej trzeba obliczać pochodną strat mocy względem nastawionego parametru charakteryzującego warunki pomiaru. Przykładowo przedstawiono strukturę algorytmu do obliczania pochodnej strat względem napięcia zasilającego badany silnik.
EN
The factors on which depends preciseness of determination of induction motors efficiency are presented in the work. A classification of efficiency is given. It is discussed direct and indirect methods of efficiency determination with suitable classification of indirect methods. Dependencies for uncertainty of determination of unconditional and conditional efficiency are drawn. In calculating of uncertainty of conditional efficiency it is necessary to calculate differential power losses over set of parameter characterised the conditions of measurement. For example a structure of algorithm for calculation of differential losses over voltage supplied investigated motor is presented.
3
Content available remote Obliczanie mocy w układach hydrauliki siłowej
80%
PL
Jak wiadomo, energia w przyrodzie nie znika, tylko zmienia swoją postać. Definicja pracy mówi, że jest ona miarą energii przekazanej pomiędzy układami fizycznymi. W układach hydrauliki siłowej wykonywana jest praca mechaniczna, co oznacza, że generowane siły powodują przemieszczenie - przesunięcie łub obrót - obiektów zewnętrznych, na które oddziałują, np. podniesienie ładunku lub obrót bębna. Z kolei moc to praca wykonana w jednostce czasu, czyli moc jest szybkością zmiany jednej postaci energii na drugą. Jakie rodzaje mocy występują w typowym układzie hydrauliki siłowej? Jak obliczać moc dostarczaną do układu? Co to jest sprawność? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w przedstawionym artykule.
PL
W ostatnich latach wiele się mówi o konieczności poprawy efektywności energetycznej, m.in. transportu cieczy. Jako odrębny temat podnosi się potrzebę powiększenia niezawodności poszczególnych urządzeń, jak również całych obiektów, np. pompowni wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych. Rzadko jednak łączy się te dwa zagadnienia i wpływ niezawodności na efektywność energetyczną. Związek pomiędzy sprawnością urządzenia, instalacji, układu lub procesu a efektywnością energetyczną nie jest oczywisty.
PL
W referacie przedstawiono wyniki analizy energetycznej systemu ogniw paliwowych NEXA ze stosem ogniw z jonowymienną membraną polimerową o mocy 1,2 kW. Opisano podstawy teoretyczne przeprowadzania obliczeń energetycznych stosów ogniw paliwowych. Przedstawiono zależności matematyczne opisujące sprawności wytwarzania mocy elektrycznej i cieplnej wykorzystujące wielkości stosowane w energetyce (moc elektryczna, strumień energii chemicznej, wartość opałowa i ciepło spalania paliwa) oraz wielkości stosowane w elektrochemii (siła elektromotoryczna ogniwa, potencjał termoneutralny).
EN
The paper presents results of energy analysis of NEXA fuel cell system with a 1.2 kW proton exchange membrane fuel cell stack. Theoretical basis of calculations of energy fuel cell stacks were described. Mathematical formulas describing fuel cell electric and heat efficiency based on physical quantities used in power engineering (electrical power, chemical energy, low heating value, high heating value) and in electrochemistry (electromotive force, thermoneutral voltage) were presented.
EN
Magnitude of the induction motors in present industrial electric drive. Constructional, technological, material and productive features of the current industrial induction motors. The efficiency as one from of the most important at present parameters of such motors. The different methods of determination the efficiency of motors and the different criteria for classes of efficiency of motors are on world applied at present. This creates barriers for technological development of induction motors and for worldwide market of such motors. The paper presents the workings undertaken by the international standardization (IEC) in aim of elimination these barriers.
8
Content available remote Trends of development of pistons of traction engines
80%
PL
W referacie omówiono podstawowe kierunki rozwoju tłoków silników trakcyjnych w ostatnim okresie. Rozwój silników wymuszany jest w ostatnim okresie głownie dążeniem do spełnienia wymagań w zakresie dopuszczalnej emisji składników toksycznvch spalin. Jednocześnie nie straciło na znaczeni dążenie do podniesienia właściwości użytkowych silników to znaczv ich mocy jednostkowych jak i podnoszenia ich sprawności. Zwiększenie sprawności silników spalinowych wymuszone jest z jednej strony koniecznością zmniejszenia kosztów ich eksploatacji, z drugiej strony dążeniem do ograniczenia emisji dwutlenku węgla.
EN
Basic trends of development of pistons of traction engines were discussed in the report in the last period. Development of engines is being forced in the last period chiefly with aiming at fulfilling requirements in the fieId of the toxic emission It didn't lose at the same time on meant aiming at raising the property of application engines that means of their specific out put and of raising their efficiencv. It is extracted by increasing of efficiency from internal combustion engines on the one hand with need to reduce expenses of their operating, from on the other hand with aiming at limiting the emission of the carbon dioxide
9
Content available remote Obliczanie sprawności silnika indukcyjnego metodą obwodowo-polową
80%
PL
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń sprawności silnika indukcyjnego małej mocy, przy pomocy polowo-obwodowego modelu tego silnika. Obliczoną charakterystykę sprawności zweryfikowano eksperymentalnie, wykonując pomiary dla dwóch egzemplarzy silnika. Wobec dużej zgodności wyników obliczeń i pomiarów zbadano przydatność tej metody obliczeniowej do optymalizacji konstrukcji silnika ze względu na sprawność. Wykonano obliczenia dla przykładowych parametrów materiałowych (indukcja nasycenia blach rdzenia) i geometrycznych (szerokość rozwarcia żłobków stojana i wirnika) wyznaczając zależność sprawności od zmian badanych parametrów.
EN
The work describes results of efficiency calculation conducted on a field-circuit model of a small power induction motor. The calculated efficiency characteristic was verified experimentally by meas-urements for two motor samples. In view of a substantial concurrence of measured and calculated results, usefulness of this calculation method for optimization of motor construction (efficiency wise) was exam-ined. Calculations were done for representative parameters; material (saturation induction of the sheet metal core) and geometric (stator and rotor slot width opening).
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy symulacji procesu przesiewania wykonanej pod kątem określenia rozkładu masy nadawy na długości sit w dwupokładowym przesiewaczu wibracyjnym. Pokłady sit traktowane są jako posobno-nadsobne układy przesiewania. Obliczenia pokazują ilościowo nierównomierny charakter obciążenia przesiewacza, a także mocno zróżnicowany rozkład sprawności przesiewania i rozkład względnej grubości warstwy nadawy na długości obu pokładów sitowych. Pokazują też przydatność tej metody do usprawniania i regulacji procesu przesiewania przez zróżnicowanie warunków klasyfikacji na długości drogi przesiewania.
EN
The feed mass and screening efficiency distribution of screening process along the surface of two-deck screen device is analyzed in the paper. Each deck of a screen is assumed as the subsequent system of screens of the equal length and different size opening. Simulation of the process performed gave the answer how the screened material is distributed by the mass and grain size as well as how the screening efficiency is distributed depend on feed load and size distribution or parameters of the screens. Presented results of the process analysis shows utility of the simulation to controlling and optimization of the multi-deck screening.
PL
Silniki klatkowe powszechnie stosowane są w przemyśle. Sprawność z jaką pracują silniki bezpośrednio wpływa na energochłonności procesów przemysłowych w których są wykorzystywane. W artykule zaprezentowano wybrane metody estymacji współczynnika sprawności pod kątem wykorzystania w systemach sterowania zestawami pompowymi. Podano również podstawowe zależności na wyznaczenie strat mocy w silniku klatkowym.
EN
Induction cage motors are common used in industry. The motor efficiency is effect directly for energy consumption of industrial process. In the paper the selected methods of motor efficiency estimating are shown. The selected power losses of induction cage motor and method of calculated power losses are presented.
PL
Pomiary sprawności pomp wirowych wysokociśnieniowych, w warunkach rzeczywistych są przedsięwzięciem napotykającym na znaczne trudności techniczne. Zazwyczaj istnieją poważne problemy z uzyskaniem odpowiedniej dokładności pomiaru, szczególnie przy pompowaniu cieczy zanieczyszczonej. W referacie przedstawiono zasady i możliwości wyznaczenia sprawności wirowych pomp wysokociśnieniowych przez pomiar przyrostu temperatury wywołanego stratami w pompie. Uzyskane dokładności pomiaru zilustrowano własnymi badaniami przeprowadzonymi w warunkach zainstalowania pomp oraz porównano je z dokładnościami uzyskiwanymi przy stosowaniu klasycznych metod pomiarowych.
13
Content available remote On the efficiency of the soil digging processes
80%
EN
In the first part of the paper, an experimental verification of correctness of the common assumption that the plane strain conditions occur in the tests performed in soil bins is presented. An experimental program was executed basing on the soil cutting problem, with the application of vertical rigid walls of various widths as the working tools. It turned out that in the case of the tool width equal to the width of the soil bin, the soil cutting problems may be treated as the plane strain processes. The influence of the friction phenomena on the side walls of the bin was estimated. For the tools for which no interaction with the side walls of the bin was observed, the zone of the plane strain deformation occurred in the central part of the tools. Then the characteristic deformation patterns and force-displacement relations for the L-shaped tool are determined. Finally, the new idea of the optimization of digging be means of the earth-working machinery is presented and experimentally verified. Dividing the whole excavation task into several repeatable cycles for which the soil free boundary before and after the experiment are similar, the optimization of the single cycle plays a significant role in the energetic efficiency of the whole task. The single cycle of the working process is defined using several basic parameters. The influence of each parameter on the specific unit energy of the process is experimentally verified. The set of values of the discussed parameters is recommended for the particular soil and tool shape. The disadvantages of other soil cutting strategies are discussed
14
80%
PL
Scharakteryzowano układy fotowoltaiczne z koncentratorami o niskiej (LCPV) jak i wysokiej koncentracji (HCPV). Przedstawiono możliwości ich pracy w różnych warunkach, przy czym w szczególności uwzględniono wpływ temperatury i kąta koncentracji. Zaprezentowano najnowsze rozwiązania, w tym Spin cell, Ephocell, Interdigitated Back Contact (IBC), Luminescent Solar Concentrator (LSC), High Concentration PhotoVoltaic Thermal (HCPVT), Concentration PhotoVoltaic (CPV) i ich efektywność.
EN
Paper presents photovoltaic systems with concentrators with a low (LCPV) and high (HCPV) level of concentration. The possibilities of work under different conditions, especially influence of temperature and concentration angle are described. The latest solutions with their efficiency like Spin cell, Ephocell, Interdigitated Back Contact (IBC), Luminescent Solar Concentrator (LSC), High Concentration PhotoVoltaic Thermal (HCPVT), Concentration PhotoVoltaic (CPV) are presented.
PL
Celem artykułu było porównanie wybranych wskaźników sprawności w sektorach niefinansowych w Polsce oraz próba pokazania sektorowego zróżnicowania tych wskaźników. Ponieważ badania objęły lata 2006-2010, artykuł ukazał, czy i w jakim stopniu na sprawność badanych sektorów oddziaływał kryzys finansowy. W artykule podjęto również próbę ustalenia zależności liniowych między wskaźnikami sprawności a wskaźnikami rentowności i płynności finansowej z wykorzystaniem współczynnika korelacji liniowej Pearsona.
EN
The paper aims at comparing selected efficiency ratios in non-financial sectors in Poland and at revealing the differentiation of the ratios in these sectors. As the research comprises years 2006-2010, the paper shows whether the financial crisis has had an impact on the efficiency of the researched sectors and what is its extent. The paper makes an attempt to establish a linear dependency between efficiency ratios and profitability and financial liquidity ratios by means of Pearson’s linear correlation coefficient.
16
Content available remote Wykorzystanie „prawa dołka” w kierowaniu zmianą
80%
PL
Artykuł rozpoczyna przedstawienie istoty „prawa dołka” oraz determinant kształtujących czas trwania i głębokość spadku sprawności organizacji w okresie zmian. Zwrócono uwagę, że menedżerowie mają wpływ na ową krzywą sprawności. Na tym tle przedstawione zostały kierunki działań zmniejszających koszty zmian związane z czasowym obniżeniem sprawności organizacji. Skorelowano je z poszczególnymi fazami procesu zmian.
PL
W pracy zwrócono uwagę, na ogromne i zupełnie nowe możliwości, jakie stwarza wykorzystanie ciepła odpadowego bloku energetycznego przez chłodnicze systemy absorpcyjne. Przedstawiono możliwości utylizacji energii spalin odlotowych do napędu absorpcyjnych pomp ciepła i systemów ziębno grzewczych przy jednoczesnym wykorzystaniu ciepła odpadowego skroplin. Zastosowanie tych rozwiązań może przynieść duże efektywności utylizacji podczas całorocznej eksploatacji oraz poprawić sprawność bloków energetycznych.
EN
Among all known and manufactured electrical machines, the permanent magnets d.c. brushless motors are characterized by highest efficiency. On the basis of power losses balance in cage induction motors rated at 1 to 10 kW it will be shown that the power losses in the electronic commutator motors are less than the cage induction motors' losses. The rotor losses are not present in d.c. brushless motor (P(el)=0) and the stator winding losses caused by the magnetizing current are absent as well [mR1(Isin phi)2 = 0]. The d.c. brushless motors hold also the following advantages over the cage induction motors: - their torque overload capacity is much higher in the whole rotating speed range - their dynamic properties are several times better - if the NdFeB magnets are used, then the dimensions are smaller while the rated parameters are identical.
PL
W artykule przedstawiono układ bezprzewodowego przesyłu energii wykorzystujący inwerter rezonansowy klasy D. Dokonano przeglądu inwerterów klasy D. Opracowano model symulacyjny wybranego inwertera pracującego w układzie bezprzewodowej transmisji energii (UBTE). Zbadano wpływ parametrów wejściowych oraz elementów składowych układu na przebiegi napięć, prądów, moc i sprawność układu. Zaprojektowano i wykonano inwerter klasy D. Przeprowadzono badania testowe dla opracowanego układu bezprzewodowego przesyłu energii z wykorzystaniem transformatora powietrznego.
EN
The paper deals with the wireless power transmission system using an class D resonant inverter. A review of class D inverters was performed. The simulation model of the inverter operating in the wireless transmission energy system was developed. The influence of the input parameters and system components on the waveform of: voltage, current, power and system efficiency were examined. The class D inverter was designed and executed. The test researches for the developed wireless transmission energy system using an air–core transformer were carried out and discussed.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.