Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy wartości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Wartość i etyka
100%
PL
Słowo „wartość” jest jednym z tych powszechnie stosowanych pojęć, które może oznaczać diametralnie różne sytuacje. Na taki stan rzeczy wpływa nie tylko różnorodność dziedzin, w których się go używa, ale również wielość różnorakich pól i praktycznych zastosowań w ich ramach – od filozofii, poprzez kulturę i naukę do ekonomii i techniki. Jednak przede wszystkim istniejące różnice interpretacyjne wynikają z tego, że u ich podstaw znajdują się różne systemy światopoglądowe, z których z kolei wynikają inne założenia teoriopoznawcze, na podstawie których buduje się różne modele badawcze.
2
Content available remote Theoretical and methodological aspects of the value-systems of the disabled people
75%
PL
Systemy wartości osób z niepełnosprawnością odwzorowują ich funkcjonowanie, uwzględniające nie tylko uwarunkowania psychofizyczne, ale również determinanty społeczno-kulturowe. Badania struktury tych systemów mogą być prowadzone pod względem rodzaju, miejsca, treści poszczególnych wartości, a także ich funkcji. Najbardziej adekwatną metodą w tego typu badaniach jest metoda biograficzna, która pozwala uchwycić znaczną ilość różnorodnych doświadczeń osobistych, wchodzących w sieć relacji, zależności oraz oddziaływań wzajemnych między składnikami systemu, jak i systemem jako całością. Badania systemów wartości osób z niepełnosprawnością mogą poprawić funkcjonowanie samych niepełnosprawnych, jak i ich relacje z innymi jednostkami oraz instytucjami społecznymi.
EN
The systems of values of people with disability reflect their entire functioning which takes into account not only psychophysical conditions but also socio-cultural determinants. Research into the structure of those systems can be carried out with regard to the kind, place and content of the values in question as well as their function. The most adequate method in this kind of research is biographical method, which allows one to capture a significant number of various personal experiences inscribed into a net of relationships, dependencies and mutual influences among the parts of the system as well as between the parts and the system as the whole. Reserarch into the systems of values of the people with disability could improve the functioning of the disabled themselves and their relations with other individuals and social institutions.
3
Content available Transformacja instytucji nieformalnych w Polsce
63%
EN
The article examines the changes that have taken place in Poland’s informal institutions during the country’s political and economic transition from 1989 to 2009, as compared with other countries in Central and Eastern Europe. The author also sets out to determine to what extent the informal components of the institutional system laid the groundwork for formal institutions and whether changes in informal institutions were aimed in the right direction-whether they supplemented and reinforced the work of formal institutions. The comparative analysis of the informal components of the institutional system was based on a study of value systems, using research findings obtained by Ronald Inglehart and Christian Welzel as well as data from the World Values Survey. The author concludes that: a) the changes introduced in Poland’s formal institutions during the country’s political and economic transition after the fall of communism have been incompatible with the development of the informal components of the institutional system; b) Poland’s informal institutions have undergone an evolution leading to a change in value systems in a direction consistent with the processes observed in highly developed countries; c) the most far-reaching changes involved an increase in self-expression values accompanied by a weakening of conservative values; d) there was also a slight increase in indicators reflecting rational values. The level of rationalism in Poland is lower than in other transition economies such as the Czech Republic, Slovakia and Hungary. At the same time, traditional values hold strong in Poland, which, according to the author, is one of the signs of maladjustment between the informal and formal components of the institutional system (and consequently an institutional imbalance).
PL
Celem artykułu było zbadanie zmian, jakie dokonały się w instytucjach nieformalnych w okresie transformacji systemowej w Polsce na tle innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009. Ważna była również odpowiedź na pytania, na ile nieformalne składniki układu instytucjonalnego stanowiły odpowiedni grunt dla tworzonych instytucji formalnych oraz czy zmiany w instytucjach nieformalnych miały kierunek odpowiedni, by uzupełniały i wzmacniały działanie instytucji formalnych. Analizę porównawczą nieformalnych składników systemu instytucjonalnego oparto o badania systemów wartości (głównie prace R. Inglehardta i C. Welzela) oraz studia World Values Survey. Na podstawie badań można wyciągnąć następujące wnioski: a) wprowadzane w procesie transformacji systemowej zmiany instytucji formalnych nie były zgodne z nieformalnymi składnikami układu instytucjonalnego, b) w latach 1990-2009 w Polsce nastąpiła ewolucja instytucji nieformalnych, której przejawem była zmiana systemów wartości w kierunku zbieżnym ze zmianami obserwowanymi w krajach wysokorozwiniętych, c) najsilniejsze zmiany dotyczyły wzrostu wartości ekspresyjnych, a osłabienia zachowawczych, oraz d) nastąpił niewielki wzrost wskaźników wartości racjonalnych. Poziom racjonalizmu jest w Polsce niższy niż w innych krajach transformujących się, np. Czechach, Słowacji, Węgrzech. Jednocześnie mocno utrzymują się wartości tradycyjne, co należy uznać za jeden z przejawów niedopasowania nieformalnych do formalnych składników systemu instytucjonalnego (i tym samym nierównowagi instytucjonalnej).
PL
Celem artykułu jest omówienie systemu informacji strategicznej „organizacji przyszłości” koncentrującego się na podejściu procesowym uwzględniającym perspektywę analizy „od zewnątrz do wewnątrz” organizacji, traktowaniu informacji o zasobach organizacji jako informacji o znaczeniu strategicznym, identyfikacji działań kreujących wartość. Stwierdzono, że umiejętność zarządzania informacją strategiczną w organizacji jest kluczowym czynnikiem sukcesu, niezbędnym dla dokonania zmian transformacyjnych, zmian kultury organizacyjnej i innych potrzebnych do funkcjonowania w szybko zmieniającym się otoczeniu. Podkreślono rolę doskonalenia procesów umożliwiających tworzenie, upowszechnianie i wykorzystanie informacji do realizacji celów organizacji, podniesienia satysfakcji z pracy i zaangażowania.
EN
The purpose of the article is to discuss the strategic information system of the “organization of the future” focusing on a procedural approach taking into account the perspective of the analysis “from outside to inside” the organization, treating information about the organization’s resources as information of strategic importance, identifying activities that create value. It was found that the ability to manage strategic information in an organization is a key success factor, necessary for transformational changes, organizational culture changes and other changes needed to function in a rapidly changing environment. The role of improving processes enabling the creation, dissemination and use of information to achieve the organization’s goals, increase job satisfaction and commitment was emphasized.
5
Content available Polityka jako zajęcie arcyludzkie
51%
Horyzonty Polityki
|
2012
|
tom 3
|
nr 4
141-162
PL
Esej jest próbą analizy współczesnej polityki demokratycznej w kontekście jej klimatu moralnego, obyczajowego, a także intelektualnego. Spojrzenie to wpisuje się w długą tradycję krytyki demokracji, która odsyła do konserwatywnej myśli XIX stulecia, jako reakcji na upodmiotowienie i desakralizację życia publicznego. Szczególny nacisk położony zostaje na kwestię podmiotowości społecznej i jej demagogiczny wymiar. Na tym podłożu wyrasta bowiem ideologia niemających pokrycia uprawnień człowieka, którą wspiera współcześnie odwoływanie się do praw pluralistycznego społeczeństwa i jego różnorakich, często wzajemnie sprzecznych, systemów wartości, przy wzrastającej obojętności na normy religijne i prawnonaturalne. W kontekście demokratycznej polityki wychodzą na jaw jej arcyludzkie cechy, których najczęściej nie można uważać za pożądane. Pesymistyczny wydźwięk eseju związany jest nade wszystko ze spostrzeżeniem, iż przesączenie do polityki cech wybitnie ludzkich, czyni z niej grę czysto koniunkturalną i pozbawioną wszelkich ograniczeń. Walczący o władzę i pozycję w społeczeństwie człowiek współczesnej demokracji, pozbawiony odpowiedniego zaplecza społecznego i kulturalnego, działa w życiu publicznym pod sztandarem frazesów humanitarnych, co tylko zaostrza brutalny wymiar polityki.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.